דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה

קו הפרדה אדום

טבלה מרוכזת - כל סוגי הפריסות


חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה אחורה
סוג הכנסה פריסה אחורה הכלל החריג לכלל
הבקשה לפריסה הוגשה במהלך שנת המס בה נתקבלה ההכנסה הבקשה לפריסה הוגשה לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה
פריסת - פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אין חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה אמנם אין חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה ואולם הגשת הבקשה לפריסה תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה תקנה מס' 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 המחייבת את הנישום בהגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה, חלה רק בפריסה קדימה.

(
במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) רשות המסים הבהירה את מדיניותה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים בעקבות פריסה. נציין כי באופן מעשי הנחיות חוזר זה אינן מחדשות דבר. הוראות החוזר תואמות למידע המרוכז לנוחיותכם בטבלה זו)
עם קשר ובלי קשר לפריסה, פקיד השומה רשאי לדרוש מהנישום הגשת דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי סמכותו לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה ולפי תקנה מס' 6 (סייג לפטור) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988, או מכל סיבה אחרת.
פריסת - פדיון ימי מחלה
פריסת - היוון קצבה (היוון פנסיה)
פריסת - מענק עקב מוות
פריסת - פדיון ימי חופשה
פריסת - הפרשי קצבה (פנסיה)
פריסת - הפרשי שכר (משכורת)
פריסת הפרשי קצבת אובדן כושר עבודה ופריסת היוון קצבת אובדן כושר עבודהפריסת הפרשי קצבת שאירים ופריסת היוון קצבת שאירים
פריסת - דמי לידה

פריסת דמי מילואים
ראה התייחסות מיוחדת לדמי לידה במסגרת הבהרה של רשות המסים. ניתן לייחס את דמי הלידה לשנים אליהן מתייחסים ובפועל יש לעשות זאת במסגרת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה (במסגרת סעיף 7 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022, רשות המסים מחדדת ומפרטת את עמדתה בנושא פריסת דמי לידה שהובעה במסגרת ההבהרה של מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל).


ראה התייחסות רשות המסים ל
פריסת הכנסות מתגמול מילואים / מדמי מילואים המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת סעיף 9 לדברי ההסבר למילוי טופס 116ג (טופס הבקשה לפריסה) - "דמי מילואים מביטוח לאומי: פריסה אחורה - במקרים בהם דמי המילואים שהתקבלו בשנת מס מסוימת התקבלו בעבור תקופת מילואים בשנת המס הקודמת, ייוחסו, לבקשת הזכאי/ת לדמי המילואים, לשנת המס אליהן מתייחסים. ההכנסות מדמי המילואים והמס ידווחו בכל אחת מהשנים, בהתאם לחלקם היחסי בכל שנה".
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה קדימה
סוג הכנסה פריסה קדימה הכלל התוספת לכלל
שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה שנת הפריסה הראשונה היא השנה העוקבת לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה
פריסת - פיצויי פיטורים או מענקי פרישה יש חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה יש חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה + לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה תקנה מס' 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 - 3. סייג לפטור – (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה: (3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה.

(במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) רשות המסים הבהירה את מדיניותה לגבי חובת הגשת דוחות שנתיים בעקבות פריסה. נציין כי באופן מעשי הנחיות חוזר זה אינן מחדשות דבר. הוראות החוזר תואמות למידע המרוכז לנוחיותכם בטבלה זו)
סעיף 1.17 (פריסת פיצויים – רענון הנחיה) להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017 - שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016 – "פריסת הפיצויים קדימה, מחייבת הגשת דוחות לשנות המס שבפריסה וכן לשנת המס בה בוצעה הפריסה".
פריסת - פדיון ימי מחלה
פריסת - היוון קצבה (היוון פנסיה)
פריסת היוון קצבת אובדן כושר עבודהפריסת היוון קצבת שאירים
פריסת - מענק עקב מוות אין אפשרות פריסה קדימה (רשות המסים חדלה מלאשר פריסה קדימה בשנת 2010)
פריסת - פדיון ימי חופשה אין אפשרות פריסה קדימה
פריסת - הפרשי קצבה מכל סוג (פנסיה)
פריסת - הפרשי שכר (משכורת)
פריסת - דמי לידה

פריסת - דמי מילואים
ראה התייחסות מיוחדת לדמי לידה במסגרת הבהרה של רשות המסים. ניתן לייחס את דמי הלידה לשנים אליהן מתייחסים ובפועל יש לעשות זאת במסגרת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה (במסגרת סעיף 7 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022, רשות המסים מחדדת ומפרטת את עמדתה בנושא פריסת דמי לידה שהובעה במסגרת ההבהרה של מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל).

ראה התייחסות רשות המסים לפריסת הכנסות מתגמול מילואים / מדמי מילואים המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת סעיף 9 לדברי ההסבר למילוי טופס 116ג (טופס הבקשה לפריסה) - "דמי מילואים מביטוח לאומי: פריסה אחורה - במקרים בהם דמי המילואים שהתקבלו בשנת מס מסוימת התקבלו בעבור תקופת מילואים בשנת המס הקודמת, ייוחסו, לבקשת הזכאי/ת לדמי המילואים, לשנת המס אליהן מתייחסים. ההכנסות מדמי המילואים והמס ידווחו בכל אחת מהשנים, בהתאם לחלקם היחסי בכל שנה".


שאלות ותשובות

שאלה: מדוע באישור לפריסה אחורה שקיבלתי ממס הכנסה כתוב:: "על הנ"ל להגיש דו"ח לפקיד השומה באיזור מגוריו בכל אחת משנות הפריסה לעיל" כאשר אין חובת הגשת דוח שנתי לשנות הפריסה בפריסה אחורה כאמור מעלה בטבלה ?

תשובה: הצדק עימך. העלנו טענות אלו בפני רשות המסים ואולם מאז ועד היום לא טרחה רשות המסים לעדכן את נוסח האישור. ראו העתק המכתב - חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה - מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022.


שאלה: מדוע באישור לפריסה קדימה שקיבלתי ממס הכנסה - לא מוזכרת כלל, חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה גם לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה כאמור מעלה בטבלה כאשר שנת הפריסה הראשונה היא השנה העוקבת לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה ?

תשובה: הצדק עימך. במכתב תשובה לפנייתנו בנדון לרשות המסים שנתקבל ביום 10/07/2017 ממר ירון מילמן, רו"ח, מנהל תחום שומה, המחלקה לפיתוח ודיווחים ברשות המסים - חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - נמסר לנו כי - "פריסת פיצויים קדימה מחייבת הגשת דוחות לשנות המס שבפריסה וכן לשנת המס בה בוצעה הפריסה. טפסי 116ג ו- 160 יעודכנו בהתאם". ואולם, עד היום לא טרחה רשות המסים לעדכן את נוסח האישור בהתאם לאותה "הבטחה".

שאלה: במידה ואני בכל זאת מעוניין להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה לשנות הפריסה אחורה על אף שאינני חייב לפי האמור מעלה בטבלה, אם זאת מאחר וידוע לי כי מגיעים לי החזרי מס נוספים, אם זאת על מנת לבצע חישובים מדוייקים לעניין בקשת הפריסה אחורה. האם יש מניעה לכך ? האם יש המלצה איך נכון לפעול ? סדר פעולות מומלץ ?

תשובה: כמובן שאין מניעה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה. לשאלתך, יש המלצה והיא נובעת מכל מיני סיבות שאולי נפרטן בהרחבה במסגרת מאמר אחר (נושא של הפרשי הצמדה וריבית, נושא של אופן ביצוע הפריסה אחורה בפועל על ידי פקיד השומה, נושא של דיוק הבקשה לפריסה אחורה), ההמלצה היא תחילה להגיש את הדוחות השנתיים ורק לאחר מכן להגיש את הבקשה לפריסה (ככל שניתן הדבר לביצוע ואין מגבלות זמן מפאת התיישנות).

"יד ימין אינה יודעת מה עושה יד שמאל" - עדכון 07/2023 (הדברים נכונים גם לחודש 02/2024)

מסיוע ללקוחות בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת המס 2022 שביצעו פריסה קדימה, עולה כי למרות שכפי שמצוין מעלה בטבלה במקרה של פריסה קדימה, ששנת הפריסה הראשונה היא השנה העוקבת לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה - יש חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה + לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה - עדיין כאשר מבקש הנישום לבצע את התהליך המקוון להגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה - במקום שתופיע במערכת מס הכנסה חובת הגשת דוח שנתי לשנה זו, הנישום נדרש לבצע תחילה צעד מקדים של פתיחה של שנת מס זו להגשת הדוח השנתי באופן יזום על ידו ואז לבצע תהליך המוגדר בקשה להחזר מס (דהיינו הליך וולנטרי ולא חובה). 

יודגש כי מעבר לכך שזה מסרבל את התהליך ומטעה את הנישום ומייצגו הרי שאם לא יגיש את הדוח כנדרש, בשנה העוקבת "פתאום" יקבל מכתב ממס הכנסה המתריא על כך כי הוא לא מילא חובתו להגשת הדוח השנתי במועד לשנה הקודמת, התראה הגוררת אחריה הטלת קנס בגין אי הגשת דוח שנתי במועד. אבסורד ומגוחך.

ביום 31/07/2023 פנינו בכתב לבכירים ברשות המסים בישראל במטרה ליידע אותם בעניין התנהלות מרושלת זו של רשות המסים. טרם נתקבלה תגובה. כך גם ביום 09/02/2024 פנינו פעם נוספת באותו הנושא.אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.


 

פריסת מס – הסבר מורחב

פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?

פריסת פיצויים ומענקי פרישה - אל תמהרו לעשות פריסה !

האם ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת בלבד  ? 

סעיף 8(ג)(1) לפקודה - פריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור - הבהרה

פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?

מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה  - חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015

הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 מיום 13/07/2011

חוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה

דוגמאות לניצול קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים במהלך תקופת הפריסה

דוגמה לפריסה – ראה מצגת פרישה

סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה - חלוקת הכנסה ומת הנישום במהלך תקופת הפריסה

פטירה במהלך תקופת הפריסה - עובד שנפטר לאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים – הסברים

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.