דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה

קו הפרדה אדום

חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015

 
 
          
 
 

כ״ד אלול, תשע״ה
8 ספטמבר, 2015

חוזר מס הכנסה מס׳ 3/2015 - רשות המסים
בנושא: מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה

1. רקע כללי

1.1. עובד, עצמאי או מעביד בעבור עובדו, רשאים לרכוש ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. ביטוח זה בא להגן על המבוטח במקרה בו יאבד חלילה את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה, ולאפשר שמירה על רמת החיים ויצירת מקור הכנסה חלופי.

1.2. פוליסת הביטוח מפני אובדן כושר העבודה יכול שתירכש כחלק אינטגראלי מביטוח פנסיוני או במסגרת פוליסת ביטוח עצמאית. הפוליסה נכנסת לתוקף בדרך כלל 3 חודשים לאחר אובדן כושר עבודה. אולם, ניתן לקבוע תקופה קצרה או ארוכה יותר בהתאם להסכם. הפוליסה הינה מסוג ריסק, כלומר אין בה צבירת זכויות, ותקפה כל עוד ומשולמת הפרמיה.

1.3. קיימים 3 סוגי פוליסות אובדן כושר עבודה המובדלות בהגדרת אובדן כושר העבודה ואי היכולת לעבוד:

1.3.1. אובדן כושר עבודה בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בכל עיסוק שהוא.

1.3.2. אובדן כושר עבודה בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק ב״עיסוק סביר״ התואם להשכלתו הכשרתו וניסיונו.

1.3.3. אובדן כושר עבודה בעקבותיו לא יכול המבוטח לעסוק בעיסוק האחרון בו עסק טרם האירוע.

1.4. בעת קרות אירוע ביטוחי, משולמת למבוטח קצבה חודשית, בשיעור של עד 75% משכרו הממוצע של העובד או הכנסתו הממוצעת המבוטחת (להלן: ״הפיצוי החודשי״), וזאת עד להחלמתו, עד לתום תקופת הביטוח, עד הגיעו לגיל פרישה או עד ליום מותו לפי המוקדם (להלן: ״תום תקופת הביטוח״). יתכנו מצבים בהם ישולם למבוטח סכום חד פעמי במקום או בנוסף לתשלומי הקצבה החודשיים.

1.5. מטרת חוזר זה הינה להבהיר את אופן המיסוי של סכומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח בפני אובדן כושר עבודה, הן כתשלום עיתי והן בתשלום חד פעמי.

2. קצבה חודשית בגין אובדן כושר עבודה

2.1. בהתאם להוראות סעיף 3(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ״א - 1961 (להלן: ״הפקודה״), סכום שהתקבל בעקבות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הינו מקור הכנסה פירותי לפי סעיף 2(5) לפקודה החייב במס בין אם התקבל כקצבה, ובין אם התקבל כסכום חד פעמי. קצבה המשולמת בגין אובדן כושר עבודה תחשב כהכנסה מיגיעה אישית עפ״י חלופה (3א) להגדרת מונח זה במסגרת סעיף 1 לפקודה.

2.2. בהתאם לאמור, תהיה הקצבה חייבת בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה. יחד עם זאת בהתאם להוראות סעיף 9א לפקודה, מי שהגיע ל״גיל פרישה״ בעקבות פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית או תפקודית יציבה בדרגה של 75% או יותר, יהא זכאי לפטור בשיעור של 67% (על פי הוראת שעה, בשנים 2012 עד 2015 יקראו 43.5%, בשנים 2016 עד 2019 יקראו 49%, בשנים 2020 עד 2024 יקראו 52%) מ״תקרת הקצבה המזכה״ כהגדרתה בסעיף. יצוין, כי התנאים לקבלת הפטור על קצבת נכות או קצבת אובדן כושר עבודה לפי הוראות סעיף 9א, עולים מפסקה (2) להגדרת גיל פרישה. בהתאם לאמור, מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר. כדי לעמוד בדרישה האמורה יש לעמוד בכל התנאים האמורים להלן במצטבר:

2.2.1. המבוטח טרם הגיע לגיל פרישה על פי חוק גיל פרישה (62 לאישה ו- 67 לגבר, נכון למועד כתיבת החוזר); (שימו לב להעלאת גיל הפרישה לנשים על פי החוק).

2.2.2. המבוטח הוכר כנכה בשיעור של 75% לפחות, ולצמיתות, לעניין זה יכול שתהא נכותו רפואית או תפקודית;

2.2.3. המבוטח פרש מעבודתו עקב הנכות האמורה, והנכות פגעה ביכולתו להשתכר ברמה שקדמה לנכותו, או לעסוק במקצוע שבו עסק קודם לכן;

2.2.4. הקצבה משולמת על ידי המעביד שממנו פרש, על ידי קופת הגמל או על פי תכנית ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

יודגש כי על פטור הניתן מכוח סעיף 9א לקצבת אובדן כושר עבודה לא תחול נוסחת הקיזוז ומענקים שמקבל מי שפרש מחמת נכות במועד פרישתו לא יחשבו כמענקים פטורים לעניין אותה נוסחה.

2.3. היוון קצבאות אובדן כושר עבודה - במקרים רבים תעדיף חברת הביטוח ו/או המבוטח לשלם סכום חד פעמי כמעין פיצוי על זרם התשלומים המגיע עד למועד התשלום והיוון זרם התשלומים העתידי למועד התשלום. במקרה בו בוצע היוון של חלק מהקצבאות העתידיות להן זכאי המבוטח, יחולו הוראות סעיף 2(5) לפקודה על הסכום המהוון. במידה והנישום אשר היה זכאי לפטור לפי סעיף 9א(ה) לפקודה , וקיבל סכום חד פעמי הנובע כולו או חלקו מהיוון קצבאות אובדן כושר עבודה, הרי שבגין חלק יתרת ההון הפטורה יהא פטור ממס, ואילו חלק ההיוון החייב במס ימוסה מכח סעיף 2(5) לפקודה, כחלק מהכנסת הנישום בעת קבלתו, ויחולו עליו שיעורי המס המפורטים בסעיף 121 לפקודה. יודגש כי במקרה כאמור היוון קצבה תוך ניצול יתרת ההון הפטורה יפגע ביתרת ההון הפטורה בהגיעו לגיל פרישה וקבלת פנסיה.


3. סכום חד פעמי המתקבל כפיצוי בגין אי תשלום קצבת אובדן כושר עבודה

3.1. כאמור, יתכנו מקרים בהם משולם למבוטח סכום חד פעמי מאת חברת ביטוח (להלן: ״תשלום חד פעמי״) כעבור זמן ממועד הזכאות לקצבה (להלן: ״מועד התשלום״), המשקף את זכאותו לקצבת אובדן כושר עבודה בגין תקופת העבר (ממועד הפגיעה או ממועד הפסקת תשלומי המשכורת או ממועד הפסקת תשלומי קצבת אובדן כושר עבודה, ועד למועד התשלום), ולעיתים ובמקרים רבים גם בגין תקופה עתידית (ממועד התשלום ועד לתום תקופת הביטוח). בכדי לקבוע את אופן המיסוי של הסכום החד פעמי, יש לפצלו בהתאם לתקופות בגינן הוא משולם:

3.1.1. סכום המשולם בגין תקופת העבר (להלן: ״הפרשי קצבה״) - הפרשי הקצבה בגין השנים שקדמו לשנה בה התקבל הסכום החד פעמי, ימוסו במועד קבלתו, כאשר אם היה המבוטח זכאי לפטור לפי 9א לפקודה בגין תשלומי הקצבה שהיה זכאי לקבל בעבר, יהא אותו חלק מהפרשי הקצבה פטור אף הוא.

3.1.2. סכום המשולם בגין קצבאות השנה השוטפת בה מתקבל המענק (להלן:"קצבה שוטפת") - סכום זה ימוסה כחלק מהכנסתו של הנישום בשנת קבלת הסכום כהכנסה מקצבה.

3.1.3. סכום המשולם בגין קצבאות עתידיות (להלן: "היוון קצבה") - כאמור לעיל, סכום המתקבל בגין היוון קצבאות עתידיות שאמורות היו להשתלם בגין תקופות שלאחר תום השנה בה מתקבל הסכום החד פעמי ועד לתום תקופת הביטוח - ימוסה בעת קבלתו, כאשר היוון חלק הקצבה הזכאי לפטור לפי סעיף 9א לפקודה יהא אף הוא פטור.

3.2. מובהר, כי החלוקה של התשלום החד פעמי לתקופת עבר ועתיד יכול ותקבע על ידי הצדדים בהסכם פשרה ויכול שתקבע על ידי בית המשפט. לאור תוצאות מס שונות הנובעות מחלוקה רצונית של מהות התשלומים, קובע חוזר זה את האופן והכללים על פיהם תקבע מהות ההכנסה הניתנת למבוטח כתשלום חד פעמי עקב אובדן כושר השתכרות מלא או חלקי.

3.3. יודגש, כי החלוקה למהות הסכום על פי הקבוע להלן, הינה מנדטורית ואינה ניתנת לבחירה של המבוטח או של המבטח. יחד עם זאת, אם אכן הייתה פגיעה חלקית ואם נקבעה נכות חלקית לתקופות שונות המקנות כיסוי מופחת בתקופות שונות מכח הפוליסה המקורית, ושיעורי הנכות המופחתים נקבעו על ידי ועדה רפואית של רשות שלטונית, ניתן יהיה לקבוע את הפיצוי החודשי המוגדר לעיל, בהתאם להסכם הפוליסה ושיעור הנכות. קביעה כאמור, תוגש כשהיא מנומקת להנחת דעתו של פקיד השומה.

3.4. הייתה החלוקה לעבר ועתיד בהסכמה בין הצדדים או בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, יש להתעלם מקביעת ההסכם, והחלוקה של התשלום החד פעמי תקבע על פי הוראות אלה:

3.4.1. בגין כל שנה השייכת לעבר ועד למועד התשלום, תיזקף הכנסה בגובה הסכום להשלמה, לעניין זה, הסכום להשלמה בכל שנה, הינו הפיצוי החודשי כשהוא מוכפל בתקופת הזכאות לקצבת אובדן כושר עבודה בהתאם לשיעור הנכות באותה שנה ובניכוי סכומים ששילמה לו חברת הביטוח באותה שנה. שיעור הנכות יהא שיעור הנכות שנקבע על ידי גוף שרשאי לקבוע את שיעור הנכות על פי סעיף 9(5) לפקודה, אחרת ייקבע שיעור נכות מרבי.

3.4.2. היה התשלום החד פעמי נמוך מהסכום להשלמה בעבור כל תקופת העבר ועד למועד התשלום (להלן: ״הסכום הכולל להשלמה״), ייפרס התשלום על פני תקופת העבר ועד למועד התשלום, בהתאם ליחס שבין הסכום להשלמה בכל שנה מתוך הסכום הכולל להשלמה.

3.4.3. עלה התשלום החד פעמי על הסכום הכולל להשלמה;

3.4.3.1 יראו בסכום להשלמה בגין השנים שקדמו לשנת התשלום כהפרשי קצבה, ויתרת הסכום תשמש תחילה לקצבה שוטפת, ולאחר מכן - להיוון קצבה.

3.4.3.2 הסכום להשלמה, כמשמעותו לעיל, בגין השנה השוטפת במלואה, יחשב כקצבה שוטפת. במידה ונקבעה קצבה עד לתום תקופה תהא הקצבה השוטפת הסכום להשלמה עד למועד תחילת הקצבה ובתוספת הקצבה שנקבעה ממועד התשלום ועד לתום השנה השוטפת.

3.4.3.3. יתרת התשלום החד פעמי תחשב כהיוון קצבה.

3.4.4. אולם, אם נקבע למבוטח סכום חד פעמי, ומעבר לכך נקבע לו בנוסף תשלום קצבה בהתאם לשיעורי הנכות מכאן ולהבא, הרי שכל התשלום החד פעמי הינו תשלום בגין תקופת העבר ועד למועד התחלת קבלת הקצבה. במצב האמור ואפילו הסכום החד פעמי עולה על הסכום הכולל להשלמה, הסכום החד פעמי ייפרס על פני תקופת העבר ועד למועד התחלת תשלום הקצבה בלבד, בהתאם ליחס שבין הסכום להשלמה בכל שנה מתוך הסכום הכולל להשלמה.

3.5. בקביעה של בית המשפט, תהא החלוקה של התשלום החד פעמי לעבר ועתיד על פי קביעתו כאמור של בית המשפט, ובלבד שהקביעה הינה תוצאה של הליך משפטי ולא של הסכם פשרה. ולאחר שהשופט שמע את טיעוני הצדדים ואת חומר הראיות והחליט לגבי החלוקה על פי הממצאים שהוצגו בפניו ועל פי הראיות וכן קבע את הפיצוי בגין כל תקופה או את העקרונות לחישוב הפיצוי בגין כל תקופה.

4. פריסת ההכנסה הנובעת מסכום חד פעמי המתקבל בגין קצבאות אובדן כושר עבודה

4.1. לעניין הפרשי קצבה - יכול המבוטח לבקש לייחס, את החלק החייב מתוך סכום הפרשי הקצבה, לשנים בהן נוצרה הזכאות לקצבה וכפי שחושבה לעיל ועד לשש שנים לאחור המסתיימות בשנת הקבלה, בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(1) לפקודה וזאת באשר לסכומים חד פעמיים שהתקבלו לאחר 1.1.2011. יודגש, כי במקרה בו הפרשי קצבה המתקבלים מתייחסים לתקופה הארוכה משש שנים, הרי שהפרשי הקצבה בגין השנים הראשונות, הקודמות לשש השנים, יתווספו להכנסה מקצבה בשנה שבה חל מועד התשלום ולא ניתן יהיה ליחס אותם לפי סעיף 8(ג)(1). עוד מובהר, כי הפריסה לאחור הינה לשנים שאותן מבקש המבוטח וברצף. לפיכך הפרשי קצבה של השנים שאליהן לא מבקש המבוטח ליחס הכנסה, יחויבו במס בשנה השוטפת ולא ניתן לבצע בגינם פריסה קדימה.

4.2. לעניין קצבה שוטפת - זו תמוסה בשנה שבה נתקבל התשלום החד פעמי ללא אפשרות פריסה כל שהיא.

הערה חשובה של אתר פרישה: 

ביום 02/06/2022 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי חדש - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 (החל החל ממועד פרסומו של החוזר – 02/06/2022) אשר הוראות סעיף 4.8 לחוזר חדש זה, מחליפות את הוראות סעיף 4.3 לחוזר מס הכנסה מס' 03/2015 - מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה - מיום 08/09/2015 (כל יתר הוראות חוזר 03/2015 תקפות!). ראה התייחסות לשינויים במאמר - חידושים, דגשים, הבהרות, דברי ביקורת ופרשנות להוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022.

לאור האמור ההוראות הבאות (סעיף 4.3) בטלות !

4.3. לעניין היוון קצבה - הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה מאפשרות למבוטח לפרוס את סכום ההיוון החייב בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה - כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר. מעבר לכך, מכח סמכותו של המנהל על פי סעיף 8(ג)(3) לפקודה, ובשל העובדה שהמדובר בתשלומים עתידיים אשר באים לכסות פגיעה בהשתכרות עתידית, ניתן יהיה לבצע פריסה קדימה של היוון קצבאות אובדן כושר עבודה, לפי הכללים הבאים:

4.3.1. מספר שנות הפריסה קדימה יהיה לפי מפתח של שנת פריסה אחת בגין כל ארבע שנות היוון, עד מקסימום של שש שנות פריסה. נדגיש בעניין זה כי, למניין סך שנות ההיוון תחשב התקופה שמיום קבלת התשלום החד פעמי ועד למועד תום תקופת הביטוח של הפוליסה המקורית מכוחה מתבצע התשלום.

4.3.2. שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת קבלת התשלום החד פעמי ואם היה התשלום ברבעון האחרון של השנה, תהא זו השנה שלאחריה, ובכל מקרה לא תהיה הפריסה ליותר משש שנים.

4.3.3. הפריסה קדימה תחייב הגשת דוחות שנתיים בתקופת הפריסה ותשלום מקדמה כפי שיקבע פקיד השומה.

4.3.4. במידה והמבוטח מבקש לשלב פריסה של היוון קצבה (סכום חד פעמי שמשולם בגין קצבאות עתידיות) גם לאחור וגם קדימה, לא יעלה מספר שנות הפריסה יחד על 6 שנים או על שנות הפריסה האפשריות לפי המפתח שנקבע (הנמוך שבהם).נלקח מאתר פרישה.

4.3.5. מבוטח המבקש לפרוס את היוון הקצבה קדימה בלבד, וכתוצאה מהחישוב האמור ההכנסה החייבת בשנת הפריסה הראשונה גדולה משמעותית משנות הפריסה הבאות, יוכל המבוטח על פי בקשתו לחלק את היוון הקצבה רק ליתרת השנים הבאות ובלבד שסך שנות הפריסה לרבות השנה הראשונה לפריסה שבה לא נפרס סכום, לא יעלה על מספר השנים על פי המפתח שלעיל.

4.4 יובהר, כי מי שקיבל סכום חד פעמי בגין אובדן כושר עבודה המתייחס גם לקצבאות בגין העבר וגם לקצבאות עתידיות יוכל לבצע פריסה לשני הסכומים בהתאם לאמור בחוזר זה ללא תלות בניהם, כלומר תתכן פריסה של עד 6 שנים לאחור בגין הפרשי הקצבה לפי סעיף 8(ג)(1) לפקודה ובנוסף עד 6 שנים נוספות קדימה בגין היוון הקצבה לפי סעיף 8(ג)(3) לפקודה ובסך הכל 11 שנים (השנה שבה חל מועד התשלום נכללת בפריסה קדימה בהיוון קצבה ובפריסה לאחור בהפרשי קצבה) היה התשלום ברבעון האחרון של השנה תהא הפריסה ל- 12 שנים לכל היותר.

4.5 יודגש כי אין בעמדה המובאת בחוזר זה והמקלה על חבות המס באמצעות פריסת התשלומים כדי להביע עמדה באשר להעדפה של תשלום חד פעמי על פני קצבה. נהפוך הוא, מטרת המחוקק הינה להבטיח קצבה במקרים של אובדן כושר עבודה, ובהתאם לכך נקבעו בחוק הוראות להתרה בניכוי של הפרמיה המשולמת לרכישה של ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. היה ויקבע בדין כי אפשרות לתשלום פיצוי חד פעמי אינה אפשרית, הרי שפרק זה יהיה בטל מעיקרו.

בברכה,

רשות המיסים בישראל.
 
 


תשלום דמי ביטוח מהכנסות מאובדן כושר עבודה - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1461) מיום 03/03/2019

פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ? 
 
 
 
 
 
קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.
 

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.