דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הקלות מס לנכה שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר

קו הפרדה אדום

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

 
הקלה ראשונה – הקדמת מועד הזכאות לפטור ממס על הכנסה מקצבה מזכה כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, עבור פורש שפרש מעבודתו פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר.
 
לפי סעיף 9א(ב) לפקודה - קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 67% מתקרת הקצבה המזכה (ראה הוראות לשנים 2012 - 2024 לעניין שיעור הפטור, לדוגמא בשנת המס 2017 - 49% בלבד).
 
"קצבה" – קצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1, והכל למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו).
 
"קצבה מזכה" – סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת;
 
"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;
 
"תקרת הקצבה המזכה" – 9,430 ש"ח לשנת המס 2024.
 
"גיל פרישה" – גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, ואולם לענין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).
 
(והכל בהתאם לשיעור הזכאות לפטור ממס של הפורש, אותו יש לחשב בכל מקרה בהתאם לנוסחה הקבועה בסעיף 9א לפקודה)
 
 
         
 
הקלה שניה – בהתייחס להגדרה "מענקים פטורים" המשפיעים על שיעור הזכאות לפטור ממס על הכנסה מקצבה מזכה כהגדרתה מעלה, של פורש שפרש מעבודתו פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר.
 
הגדרת "מענקים פטורים" לפי סעיף 9א(ב) לפקודה:
 
"מענקים פטורים" – ... וכן סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה, ולמעט אלה... ...מענקים שקיבל יחיד שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב)...
 
"גיל הזכאות" – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר;
 
יש לשים לב כי גם לעניין הגדרה זו, במקרה זה, יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב)....
 
במסגרת מכתב הנחיות לפקידי השומה של סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים - רשות המסים בישראל - מיום - 10/06/2013 - הגדרת נכות לעניין סעיף 9א לפקודה -  רשות המסים מחדדת ומדגישה את עמדתה וגישתה בהתייחס לתנאי - "... פרש פרישה מוקדמת בשל נכות..." -
 
"הכל בכפוף להנחת דעתו של פקיד השומה כי פרישתו של מקבל הקצבה מעבודתו קשורה קשר סיבתי ברור לנכות תפקודית זו".
 
דהיינו לפני כל יתר ההגדרות והתנאים כמפורט בסעיף 9א לפקודה:
  • תנאי ראשון הוא שהעובד פרש ממקום עבודתו (כלומר ככל שמדובר בעובד שכיר - נותקו יחסי עובד מעביד, ככל שמדובר בעצמאי - חדל לעבוד בעיסוקו).
  • תנאי שני הוא שהעובד פרש מעבודתו בגלל אותה מגבלה או בעיה רפואית, בשל אותה הנכות שנקבעה לו ולא מסיבה אחרת. מתקיים קשר סיבתי ברור בין הפרישה מהעבודה לבין הנכות. 
 
 
להלן 2 חוזרים מקצועיים רלבנטיים:
 
תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013.
 
מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה - חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015.
 
קצבה חודשית בגין אובדן כושר עבודה - סעיף 2 לחוזר מס' 03/2015 -
 
2.2. בהתאם לאמור, תהיה הקצבה חייבת בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה. יחד עם זאת בהתאם להוראות סעיף 9א לפקודה, מי שהגיע ל״גיל פרישה״ בעקבות פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית או תפקודית יציבה בדרגה של 75% או יותר, יהא זכאי לפטור בשיעור של 67% (על פי הוראת שעה, בשנים 2012 עד 2015 יקראו 43.5%, בשנים 2016 עד 2019 יקראו 49%, בשנים 2020 עד 2024 יקראו 52%) מ״תקרת הקצבה המזכה״ כהגדרתה בסעיף. יצוין, כי התנאים לקבלת הפטור על קצבת נכות או קצבת אובדן כושר עבודה לפי הוראות סעיף 9א, עולים מפסקה (2) להגדרת גיל פרישה. בהתאם לאמור, מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר.
 
כדי לעמוד בדרישה האמורה יש לעמוד בכל התנאים האמורים להלן במצטבר:
 
2.2.1. המבוטח טרם הגיע לגיל פרישה על פי חוק גיל פרישה (62 לאישה ו- 67 לגבר, נכון למועד כתיבת החוזר); (שימו לב להעלאת גיל הפרישה לנשים על פי החוק).
 
 2.2.2. המבוטח הוכר כנכה בשיעור של 75% לפחות, ולצמיתות, לעניין זה יכול שתהא נכותו רפואית או תפקודית;
 
2.2.3. המבוטח פרש מעבודתו עקב הנכות האמורה, והנכות פגעה ביכולתו להשתכר ברמה שקדמה לנכותו, או לעסוק במקצוע שבו עסק קודם לכן;
 
2.2.4. הקצבה משולמת על ידי המעביד שממנו פרש, על ידי קופת הגמל או על פי תכנית ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. יודגש כי על פטור הניתן מכוח סעיף 9א לקצבת אובדן כושר עבודה לא תחול נוסחת הקיזוז ומענקים שמקבל מי שפרש מחמת נכות במועד פרישתו לא יחשבו כמענקים פטורים לעניין אותה נוסחה.
 
 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
 
קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.
 
מחשבון קיבוע זכויות - מהו הפטור ממס המגיע לך על הכנסתך מפנסיה חודשית ?
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.