דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חידושים, דגשים, הבהרות, דברי ביקורת ופרשנות להוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022

קו הפרדה אדום

הנושאים: פריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה, פריסת פדיון ימי חופשה, פריסת מענק פרישה, מענק עקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה, פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה, פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים, פריסת דמי לידה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי ופריסת הכנסות שמתקבלות לאחר פטירה.

ביום 02/06/2022 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי חדש - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – חוזר מס הכנסה מס' 2/2022, בנושאים: פריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה, פריסת פדיון ימי חופשה, פריסת מענק פרישה, מענק עקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה, פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה, פריסת סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים, פריסת דמי לידה המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי ופריסת הכנסות שמתקבלות לאחר פטירה.

בחלק מהנושאים רשות המסים רק עושה סדר ואינה מחדשת דבר, בחלק מהנושאים היא מעדכנת מדיניותה בניגוד לדעתנו המקצועית (על כך נרחיב במקומות הרלבנטיים) ובחלק מהנושאים היא מיישרת קו עם דעתנו המקצועית, אותה טרחנו להשמיע בכל פורום בשנים האחרונות.

הקדמה

באתר פרישה תוכלו למצוא מידע מקיף ועדכני בנושא פריסה ובנושא מיסוי במקרה פטירה, למידע מפורט ניתן לעיין בכל הקישורים מטה, בתחתית עמוד זה.

במאמר זה נתייחס לחידושים, לדגשים על סעיפים מסוימים, להבהרות על הנחיות מסוימות. כמו כן, נציין דברי ביקורת ופרשנות שלנו להוראות החוזר.

לעיון בכל הוראות החוזר, להלן קישור - חוזר מ"ה מס' 2/2022.

חוזר חדש זה –

· מחליף את כל הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים– מיום 13/07/2011. חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטל.

· מחליף את הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה.

· מחליף את הוראות סעיף 4.3 לחוזר מס הכנסה מס' 03/2015 - מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה - מיום 08/09/2015.

· מעדכן ומחדד את הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011.

· מחליף כל הנחיה קודמת שאינה תואמת להוראות חוזר חדש זה.

· חל החל ממועד פרסומו של החוזר – 02/06/2022.

מה מעמדם של החוזרים המקצועיים של רשות המסים והאם יש להם תוקף משפטי מחייב  ?

סעיף 8(ג)(1) לפקודה - פריסה של הפרשי שכר והפרשי קצבה – סעיף 2 לחוזר:

2.3 פריסת ההפרשים תתבצע, בין היתר, באחד מהאופנים הבאים, לפי העניין:

א. ככל שהתקבלו הפרשי שכר ממעסיק קודם או הפרשי קצבה, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה לתיאום מס וזאת במהלך שנת המס שבה נתקבלו ההפרשים.

ב. הגשת דוח שנתי - ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה לפריסת ההפרשים לאחר תום שנת המס שבה הם נתקבלו וזאת באמצעות הגשת דוח לשנת המס שבה התקבלו ההפרשים בידי הנישום.

2.4 הבקשה לפריסה (במסגרת תיאום מס או באמצעות הגשת דוח כאמור) תוגש על ידי הנישום לפקיד השומה באמצעות טופס 116ג, ובצירוף מסמכים המאמתים את המוצהר בטופס.

2.5 חישוב המס יעשה לאחר ייחוס ההפרשים לשנות המס שאליהן ההפרשים מתייחסים, לפי שיעור המס החל על הנישום בכל אחת משנות הפריסה. לצורך חישוב המס יילקחו בחשבון פטורים, ניכויים אישיים, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים להם זכאי הנישום, מבלי שהיה נדרש להגשת דוח שנתי. היה והוגש דוח שנתי לשנה שבה התקבלו ההפרשים, חישוב המס כאמור יעשה בשנת המס בה התקבלו ההפרשים.

2.6 סך הפרש המס המתקבל, לאחר ייחוס ההכנסה מההפרשים בכל אחת משנות הפריסה, יישא ריביתו הפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 159א לפקודה, מתום שנת המס שבה התקבלו ההפרשים ועד ליום תשלום החזר המס, ככל שהנישום ימצא זכאי לו.

2.7 לגבי נישום שאינו חייב בהגשת דוחות - הדוח לשנת המס שבה התקבלו ההפרשים, הכולל את הבקשה לפריסתם, יוגש בהתאם למועד המוסדר בסעיף 160 לפקודה. יובהר, נישום כאמור, המבקש פריסת הכנסות מהפרשים לפי סעיף 8(ג)(1) לפקודה, לא יחויב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל בקשתו לפריסה כאמור ואם הוגשו דוחות, לא יבוצע תיקון שומה בשנים להן מיוחסות ההכנסות, אלא, ההכנסות מההפרשים והמס שנוכה בגינם ידווחו בשנה שבה הן התקבלו. יודגש כי אין באמור בכדי לגרוע מסמכות פקיד השומה לדרוש מנישום להגיש דוח שנתי לפי סעיף 131לפקודה.

באופן מעשי הנחיות אלו אינן מחדשות דבר והן בהמשך להבהרת מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2017 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 99 - סעיף 8(ג)(1) לפקודה - פריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור - הבהרה–  לפיה בפריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור לא קיימת חובת הגשת דוחות לשנות הפריסה.

ואנו נוסיף ונחדד:

1. אלא אם כן, עם קשר ובלי קשר לפריסה, פקיד השומה דרש מהנישום הגשת דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי סמכותו לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה ולפי תקנה מס' 6 (סייג לפטור) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988או מכל סיבה אחרת.

2. יש לשים לב כי במקרה של הגשת בקשה לפריסה לאחר תום שנת המס שבה נתקבלו ההפרשים - יש להגישה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבלו ההפרשים.

הנחיות אלו דומות להנחיות המפורטות בהבהרה זו והן עולות בקנה אחד עם הוראות תקנה מס' 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 המחייבת את הנישום בהגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה, רק בפריסה קדימה.

סעיף 8(ג)(2) לפקודה - פריסת פדיון ימי חופשה - סעיף 3 לחוזר:

מבלי לחזור על הדברים, רק נדגיש כי הוראות סעיפים 2.3 עד 2.7 אותן בחרנו להדגיש במאמר זה מעלה רלבנטיות גם לעניין פריסת פדיון ימי חופשה.

בפריסת פדיון ימי חופשה לאחור לא קיימת חובת הגשת דוחות לשנות הפריסה.

ואנו נוסיף ונחדד:

1. אלא אם כן, עם קשר ובלי קשר לפריסה, פקיד השומה דרש מהנישום הגשת דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי סמכותו לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה ולפי תקנה מס' 6 (סייג לפטור) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 או מכל סיבה אחרת.

2. יש לשים לב כי במקרה של הגשת בקשה לפריסה לאחר תום שנת המס שבה נתקבל פדיון ימי החופשה - יש להגישה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבל פדיון ימי החופשה.

הנחיות אלו עולות בקנה אחד עם הוראות תקנה מס' 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון),תשמ"ח-1988 המחייבת את הנישום בהגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה, רק בפריסה קדימה.

סעיף 8(ג)(3) לפקודה - פריסת מענק פרישה, מענק עקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה – סעיף 4 לחוזר:

התייחסות לפריסה אחורה לשנים קודמות –

4.2.2 פריסת מענק הפרישה תיעשה באחד מהאופנים הבאים:

א. בקשה לתיאום מס בגין פריסת מענק פרישה במהלך שנת המס שבה נתקבל המענק – ניתן להגיש את הבקשה לפריסה לשנים הקודמות במהלך שנת קבלת המענק וזאת במסגרת עריכת תיאום מס כאמור.

ב. הגשת דוח שנתי - ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה לפריסת מענק הפרישה לאחר תום שנת המס שבה נתקבל וזאת באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבל המענק.

מבלי לחזור על כל יתר הדברים, רק נדגיש כי הוראות סעיפים 2.4 עד 2.7 אותן בחרנו להדגיש במאמר זה מעלה רלבנטיות גם לעניין פריסה אחורה של מענק פרישה, מענק עקב מוות וסכום המתקבל מהיוון קצבה.

בפריסה אחורה של מענק פרישה, מעקב עקב מוות וסכום המתקבל מהיוון קצבה לא קיימת חובת הגשת דוחות לשנות הפריסה.

ואנו נוסיף ונחדד:

1. אלא אם כן, עם קשר ובלי קשר לפריסה, פקיד השומה דרש מהנישום הגשת דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי סמכותו לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה ולפי תקנה מס' 6 (סייג לפטור) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 או מכל סיבה אחרת.

2. יש לשים לב כי במקרה של הגשת בקשה לפריסה לאחר תום שנת המס שבה נתקבל מענק הפרישה, המענק עקב מוות והסכום המתקבל מהיוון קצבה - יש להגישה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבל מענק הפרישה, המענק עקב מוות והסכום המתקבל מהיוון קצבה.

הנחיות אלו עולות בקנה אחד עם הוראות תקנה מס' 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 המחייבת את הנישום בהגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנות הפריסה, רק בפריסה קדימה.

התייחסות לפריסה קדימה -

4.3.1 כאמור בסעיף 4.2.2 לחוזר זה, פריסת מענק הפרישה לשנים הבאות תיעשה באחד מהאופנים הבאים:

א. תיאום מס - ניתן להגיש את הבקשה לפריסה לשנים הבאות במהלך שנת המס שבה נתקבל המענק ובסמוך למועד הפרישה וזאת במסגרת עריכת תיאום מס ותוך קביעת מקדמת מס כאמור על ידי פקיד השומה.

ב. הגשת דוח שנתי - ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה לפריסת מענק הפרישה לאחר תום שנת המס שבה נתקבל וזאת באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבל המענק.

באילו מצבים לא יידרש הנישום לשלם מקדמת מס בפריסה קדימה ?

ככלל, כאמור בסעיף 4.1.6 לחוזר זה: ".... תשלום המקדמה, כפי שנקבעה במסגרת אישור הפריסה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים לאישור הפריסה. מקדמת המס כאמור תשולם עדתום שנת המס שבה ניתן האישור או תוך 90 יום ממועד מתן האישור, לפי המאוחר".

4.3.2 ... לבקשת הנישום ובהתקיים שלושת התנאים המצטברים להלן, הנישום לא יידרש לשלם מקדמת מס (חובת הגשת הדוחות עומדת בעינה).

א. במועד הטיפול בבקשה לפריסה נקבעה לנישום נכות רפואית המזכה בפטור ממס בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, בכל שנות הפריסה.

ב. סך כל הכנסותיו הצפויות של הנישום בכל אחת משנות הפריסה הבאות, הכוללות גם את חלק ההכנסה הנפרסת, אינו מגיע לחבות במס (וזאת בהתחשב בזכאותו לנקודות הזיכוי ולפטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה).

ג. הנישום יגיש לפקיד השומה בקשה לאי קביעת מקדמת מס בשל נכות רפואית המזכה בפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה וזאת, בין היתר, לנוכח הוראות סעיף 8(ד) לפקודה.

פריסה קדימה של נישום שיש לו פטור ממס בשל נכות לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה - מדיניות רשות המסים

זה המקום להפנות את תשומת הלב גם לטופס הבקשה לפריסה החדש (טופס 116ג) שהופץ בחודש 06/2022 במסגרתו רשות המסים מאפשרת לנישום, בתנאים מסויימים, לבקש שלא תיקבע מקדמת מס לתשלום במעמד אישור פריסה קדימה.

מעיון בטופס 116ג החדש עולה כי לא רק נישום שיש לו פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה יכול לבקש שלא תיקבע מקדמת מס לתשלום. להלן הציטוט הרלבנטי מתוך טופס הבקשה לפריסה:

3. אני מבקש שלא תקבע לי מקדמת מס לתשלום מאחר ומתקיימת לגביי לפחות אחת מהחלופות הבאות:

· סה"כ הכנסותיי הצפויות בשנות הפריסה, לרבות חלק מהכנסה שנפרסה אינו מגיע לסף המס וזאת בהתחשב בזכאותי לנקודות הזיכוי.

· נקבעה לי נכות רפואית המזכה בפטור ממס בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה מתאריך ______ ועד ליום _____. תקופת הנכות המזכה בפטור כאמור חלה על כל שנות הפריסה וסה”כ הכנסותיי הצפויות בכל אחת משנות הפריסה הבאות, הכוללות גם את חלק ההכנסה הנפרסת, אינו מגיע לחבות במס וזאת בהתחשב בזכאותי לנקודות הזיכוי ולפטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה.

·

על ההשלכות של אי קביעת מקדמת מס לפי בקשת הנישום ואף קביעת מקדמת מס "בשיעור אפס" לפי חישוב פקיד השומה, ללא בקשה מצד הנישום – עמדנו בפירוט במסגרת המאמר – עובד שביצע פריסה קדימה ונפטר לפני תום תקופת הפריסה - סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה. אנו ממליצים לעיין בטבלה במאמר זה ולשים לב גם להערות החשובות המופיעות בחלקו האחרון.

חובת הגשת דוחות בפריסה קדימה

4.1.7 חובת הגשת דוחות: על פי תקנה 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח- 1988, יחיד, שהכנסתו או הכנסת בן זוגו בשנת המס כללה מענק פרישה או סכום שנתקבל עקב היוון קצבה שלגביה התיר המנהל חלוקת הכנסות לשנים הבאות בהתאם לסעיף 8(ג)(3) לפקודה, חייב בהגשת דוח שנתי, בכל אחת משנות הפריסה.

יודגש כי במקרים בהם שנת הפריסה הראשונה נדחתה לשנת המס העוקבת (בהתאם לתנאי המנהל), על הנישום להגיש דוח שנתי גם לשנת המס בה התקבלה ההכנסה.

באופן מעשי הנחיה זו אינה מחדשת דבר וחוזרת הן על האמור –

1. במכתב התשובה לפנייתנו לרשות המסים שנתקבל ביום 10/07/2017ממר ירון מילמן, רו"ח, מנהל תחום שומה, המחלקה לפיתוח ודיווחים ברשות המסים - חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - "פריסת פיצויים קדימה מחייבת הגשת דוחות לשנות המס שבפריסה וכן לשנת המס בה בוצעה הפריסה. טפסי 116ג ו- 160 יעודכנו בהתאם".

2. בסעיף 1.17 (פריסת פיצויים – רענון הנחיה) להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017 - שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016–  "פריסת הפיצויים קדימה, מחייבת הגשת דוחות לשנות המס שבפריסה וכן לשנת המס בה בוצעה הפריסה".

זה המקום להזכיר את המכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022 - חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה.

רשות המסים משנה את תנאי הסף לפריסה קדימה לרעת הנישום

בסעיף 3.2 לחוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה נקבע כך:

"אם מספר שנות העבודה לא עלה על ארבע אין לאשר פריסה ואת הסכום החייב במס יש לראות כהכנסה בשנה בה נתקבל".

בסעיף 4.3.3 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 נקבע כך:

"פריסה לשנים הבאות תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה שווה או עולה על שש שנים....".

באיזה מצב שינוי תנאי הסף לפריסה קדימה משפיע לרעה על הנישום ?

קחו לדוגמא מקרה של עובד שעבד 4 שנים במקום עבודה וסיים לעבוד במקום העבודה ביום 30/09/2022. לפי ההוראות הקודמות הוא היה רשאי לבקש פריסה של מענק פרישה חייב במס לשנת מס אחת. בהתחשב בעובדה שהוא סיים לעבוד ב- 30/09 באותה השנה הרי שהוא היה רשאי לבקש להתחיל את הפריסה החל משנת המס העוקבת, 2023. במילים פשוטות, הוא יכול היה לדחות את התחשבנות המס משנת המס בה סיים לעבוד לשנת המס העוקבת, (בהנחה שאכן פעולה זו מביאה לחיסכון בתשלום המס בהתאם לנתונים האישיים שלו).

לפי ההוראות החדשות, לפיהן פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה שווה או עולה על 6 שנים, הרי שלעובד זה בדוגמא שלפנינו, לא תאושר הפריסה קדימה לשנה אחת, לשנת המס העוקבת וייתכן ועקב כך ישלם הרבה יותר מס על מענק הפרישה החייב במס.

איך יכולה רשות המסים לשנות את תנאי הסף לפריסה קדימה לרעת הנישום ?

מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה.

האם ניתן "לתקוף" שינוי לרעה זה ?

ייתכן וככל שמדובר במקרים של סיום עבודה לפני יום פרסום החוזר החדש, 02/06/2022 ניתן יהיה לדרוש מרשות המסים לפעול לפי ההוראות הקודמות (על בסיס שילוב טענות שונות כגון: אפליה בין נישומים, העדר לגיטימיות לקביעת כללי מיסוי באופן רטרואקטיבי, עיקרון ההסתמכות של הנישום על הוראות מנהליות ועוד).

לסיכום –

פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על שש שנים + על כל 4 שנות עבודה (נטו, בניכוי חל"ת) מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הערה: בפריסה קדימה כל תקופת חל"ת תשפיע על חישוב תקופת העבודה נטו).

נחדד ונדגיש –

השינוי אינו אומר בשום צורה שהיא שלא ניתן לבצע פריסה קדימה לשנת מס אחת בלבד. בהחלט ניתן. הוא רק קובע שפריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על 6 שנים. כל עוד הוותק נטו שווה או עולה על 6 שנים, בכל פרופיל של כל עובד, ניתן לבצע פריסה קדימה לשנת מס אחת (ככל שמעוניינים בכך ולא ביותר) (בהקשר זה יש לשים לב גם להוראות סעיף 4.3.6 לחוזר זה (ראה פסקה הבאה)).

חלופה נוספת חדשה בפריסה קדימה

מעבר לכל החלופות המוכרות אשר כולן מפורטות בחוזר ואין לגביהן כל חידוש אנו מבקשים להסב את תשומת הלב לחלופה נוספת בפריסה קדימה:

4.3.6 כמו כן ולבקשת הנישום, ניתן יהיה לפרוס את מענק הפרישה לשנים הבאות, כך ששנת הפריסה הראשונה תהיה זו העוקבת לשנת הפרישה, ובלבד שסך שנות הפריסה, לרבות שנת הפרישה שאליה לא יוחסו ההכנסות מהמענק החייב, לא יעלה על מספר שנות הפריסה שהנישום היהזכאי להן בהתאם לסעיפים 4.3.3 ו- 4.3.4 לעיל. כלומר, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי.

לראשונה, רשות המסים דורשת לצרף את אישורי ניכוי המס במקור לדוח השנתי המוגש למס הכנסה – בכל אחת משנות הפריסה !

4.3.8 על הנישום לצרף לדוח השנתי (אותו הוא מחויב להגיש לפקיד השומה בכל אחת משנות הפריסה) את האישור השנתי שקיבל מהמשלמים ובו מפורטים התשלומים ששולמו לו והמס שנוכה במקור. בנוסף, עליו לצרף את אישור הפריסה שניתן לו על ידי פקיד השומה. צירוף האסמכתאות להוכחת תשלום המקדמה, כפי שנקבעה על ידי פקיד השומה, מהווה תנאי לאישור הפריסה. במקרים בהם המקדמה לא שולמה בהתאם לנקבע באישור הפריסה ובמועד הנקוב בסעיף 4.1.6 לעיל, אישור הפריסה יבוטל.

נעיר כי לא ברור לנו מדוע בסעיף זה, לראשונה, רשות המסים דורשת מהנישום לצרף את אישורי ניכוי המס במקור לדוח השנתי המוגש למס הכנסה לכל אחת משנות הפריסה. נעיר כי עד היום נהגנו לצרף את אישורי ניכוי המס במקור רק לדוח השנתי המוגש למס הכנסה לשנת המס בה נוכה המס במקור או לכל היותר לשנת המס בה נוכה המס במקור + לשנת הפריסה הראשונה במקרים בהם שנת הפריסה הראשונה היתה שנת המס העוקבת אך לא לכל הדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה לכל שנות הפריסה. לעניות דעתנו מדובר בדרישה הגורמת לטרחה מיותרת לכל הצדדים.

למה חשוב לקבל אישור ניכוי מס במקור מקופת גמל או חברת ביטוח מיד לאחר שמסרת לה אישורים מפקיד השומה לעניין כספי הפיצויים שלך

תשלום מקדמת המס (ניכוי המס במקור על ידי המשלמים השונים לפי הנחיות פקיד השומה) מהווה תנאי לפריסה - תזכורת

4.3.8... במקרים בהם המקדמה לא שולמה בהתאם לנקבע באישור הפריסה ובמועד הנקוב בסעיף 4.1.6 לעיל, אישור הפריסה יבוטל.

מצד אחד אנו יכולים להעיד כי עד למועד פרסום חוזר זה, במקרים בהם אנו טיפלנו, פקיד השומה לא מיהר לבטל אישור לפריסה והוא גבה את המס לאחר הגשת הדוח השנתי הראשון למס הכנסה במסגרת השומה במקום לבטל את הפריסה ואולם אין להסתמך על העבר או על טוב ליבו של פקיד השומה וזה המקום להדגיש פעם נוספת את החשיבות במסירת אישורי פקיד השומה למשלמים השונים ולקופות השונות, מיד לאחר קבלתם. מומלץ לוודא שהמס נוכה במקור לפי הנחיות פקיד השומה ללא דיחוי.

אופן המיסוי של מענק עקב מוות של עובד

זה המקום להפנות לקישורים הבאים (כל המידע בקישורים הבאים מעודכן):

מאמר הדיעה - מיסוי מקרה פטירה של עובד

מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס

פיצויי פיטורים - מענק פרישה - מענק מוות - למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ?

סעיף 125א לפקודת מס הכנסה (המס על הכנסה לאחר פטירה)

האם ייתכנו מצבים בהם שיעור המס כן יעלה על 40% ?בהחלט. להרחבה בנושא היכנסו למאמר - תחולת מס יסף גם על הכנסות ששיעור המס החל עליהן מוגבל בפקודה

רשות המסים גובה מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר - גם מעסיקים מנכים מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר ומדווחים על ההכנסה באופן שגוי - ראו דוגמאות אמיתיות

שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה קול קורא מיום 19/04/2019

פריסת מענק עקב פטירה לשנים הקודמות לשנת קבלת המענק – סעיף 4.4 לחוזר:

הן לאור מורכבות הנושא ורמת הפירוט הנדרשת והן לאור חשיבותו הקדשנו לסעיף זה מאמר נפרד – להלן קישור למאמר - מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.

פריסה לשנים קודמות של סכום המתקבל מהיוון קצבה, היוון קצבת אובדן כושר עבודה והיוון קצבת שאירים – סעיף 4.6 לחוזר:

בסעיפים 4.6.2 ו- 4.6.3 החוזר מחדד את ההגדרה – "התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה..." – לעניין פריסה אחורה (לעניין פריסה קדימה ראה מידע בהמשך המאמר בסעיפים הרלבנטיים).

א. לעניין סכום המתקבל מהיוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל - התקופה שבמהלכה ביצעו הנישום או המעסיק הפקדות בפועל לקופת הגמל, בצירוף השנים שבמהלכן הסכומים נצברו בקופת הגמל (אנו נוסיף: במקרה של פנסיה תקציבית לדוגמא שבמסגרתה אין הפקדות בפועל לקופת גמל לקצבה, תיחשב לתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה – תקופת העבודה בה נצברה הזכות לפנסיה תקציבית).

ב. לעניין סכום המתקבל מהיוון קצבת אובדן כושר עבודה - התקופה שבמהלכה הנישום זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה, תקופה שמתחילה ביום הזכאות לקצבה, היינו, במועד קרות האירוע המזכה (מועד הפגיעה).

ג. לעניין סכום המתקבל מהיוון קצבת שאירים –

a. סכום המתקבל מהיוון קצבת שאירים חייב במס בהתאם לשיעור המס השולי החל על השאיר הזכאי לקצבה.

b. יודגש כי לא יחול פטור לפי סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה על היוון קצבת שאירים מאחר והפטור ממס לפי סעיף 9(6ו) הינו חודשי ועד לתקרה באותו החודש וחל אך ורק על קצבת שאירים המשולמת באופן שוטף, חודש בחודשו, ולא על סכום שהתקבל בגין היוון קצבת שאירים !

c. התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה תמנה החל מהמועד שבו השאיר החל להיות זכאי לקצבה כאמור (דהיינו, מועד פטירת המבוטח).

על מנת שלא לחזור על אותן הנחיות, לעניין פריסה לשנים קודמות של סכום המתקבל מהיוון קצבה - ראה מעלה - סעיף 8(ג)(3) לפקודה - פריסת מענק פרישה, מענק עקב מוות וסכום המתקבל מהיוון קצבה – סעיף 4 לחוזר.

כן נחדד ונדגיש –

א. פריסה אחורה של היוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל - המבוטח יכול לפרוס את הסכום שהתקבל בגין ההיוון החייב במס של קצבה מאת מעסיק או קופת גמל בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה (התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה = התקופה שבמהלכה ביצעו הנישום או המעסיק הפקדות בפועל לקופת הגמל, בצירוף השנים שבמהלכן הסכומים נצברו בקופת הגמל (אנו נוסיף: במקרה של פנסיה תקציבית לדוגמא שבמסגרתה אין הפקדות בפועל לקופת גמל לקצבה, תיחשב לתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה – תקופת העבודה בה נצברה הזכות לפנסיה תקציבית)) אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה - כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר.

ב. פריסה אחורה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה - המבוטח יכול לפרוס את הסכום שהתקבל בגין ההיוון החייב במס של קצבת אובדן כושר העבודה בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה (התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה = החל ממועד הפגיעה) אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה - כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר.

ג. פריסה אחורה של היוון קצבת שאירים – השאיר יכול לפרוס את הסכום שהתקבל בגין היוון קצבת השאירים (להזכיר, שכולו חייב במס, אין פטור ממס על היוון קצבת שאירים) בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה (התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה = החל ממועד פטירת המבוטח) אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה - כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר.

פריסה לשנים הבאות של סכום המתקבל מהיוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל – סעיף 4.7 לחוזר:

מה תהא שנת המס הראשונה במקרה של פריסה קדימה של סכום המתקבל מהיוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל ?

מי שיחפש את התשובה על שאלה זו בחוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה כנראה שלא ימצא אותה. לעניות דעתנו, החוזר הישן "שותק" בעניין זה ועד היום היתה אי בהירות בנושא זה.

בסעיף 4.7.1 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 רשות המסים קובעת באופן ברור ומפורש כי:

"... שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס שבה התקבל הסכום החד פעמי מהיוון הקצבה" (בלבד).

איך יכולה רשות המסים לקבוע תנאים לפריסה קדימה של היוון קצבה השונים מהתנאים לפריסה קדימה של מענק פרישה ?

מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה.

מספר שנות הפריסה קדימה של היוון קצבה הולך וקטן עם ההתקדמות בגיל

מעבר לכללים הידועים, החוזר מפנה פעם נוספת להנחיות רשות המסים מתוך חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 - תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - סעיף 7.5 (עמוד מס' 24 לחוזר) -

"היוון קצבה מזכה שהוא משיכה כדין ושלא ביקשו בגינו פטור לפי סעיף 9א לפקודה, חייב במס שולי החל על יחיד. על היוון קצבה כאמור חלות הוראות הפריסה וניתן לפרוס לאחור או לפרוס קדימה שש שנים לכל היותר על פי הוראות סעיף 8(ג)(3). יובהר כי הפריסה קדימה משקפת יחס של שנה אחת לכל ארבע שנות היוון, לפיכך יש לבחון את גילו של מי שבחר להוון, וכל ארבע שנים שלאחר גיל 70 (לאישה ולגבר) יפחיתו מתקופת הפריסה שנה אחת, מכאן, מי שמלאו לו 74 במועד ההיוון יוכל לפרוס ל- 5 שנים לכל היותר, ומי שמלאו לו 78 יוכל לפרוס ל- 4 שנים לכל היותר וכך הלאה. מי שמלאו לו 94 שנים לא יוכל לפרוס את הכנסתו מהיוון קצבה מזכה."

רשות המסים משנה את תנאי הסף לפריסה קדימה של סכום המתקבל מהיוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל לרעת הנישום

מבלי לחזור על הדברים (ראה התייחסות מפורטת מעלה), השינוי לרעה חל על כל פריסה קדימה, גם של היוון קצבה.

בסעיף 4.7.4 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 רשות המסים מפנה לאמור בסעיף 4.3.3. בסעיף 4.3.3 נקבע כך:

"פריסה לשנים הבאות תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה שווה או עולה על שש שנים....".

פריסה לשנים הבאות של סכום המתקבל מהיוון קצבת אובדן כושר עבודה – סעיף 4.8 לחוזר:

4.8.1 התנאים המפורטים להלן, המסדירים את פריסת הסכום המהוון המפורט בסעיף זה, באים חלף המפורט בסעיף 4.3 לחוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015 – מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה. מלבד האמור, יתר ההוראות והתנאים המפורטים בחוזר 3/2015 עומדים בתוקפם !

בטבלה הבאה נציג רק את ההבדלים:

הוראות סעיף 4.3 לחוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015 – מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה

הוראות סעיף 4.8.3 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 מיום 02/06/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה

4.3. לעניין היוון קצבה - .................. ניתן יהיה לבצע פריסה קדימה של היוון קצבאות אובדן כושר עבודה, לפי הכללים הבאים:

4.8.3 קביעת מספר שנות הפריסה תעשה באחת מהחלופות המפורטות להלן:

4.3.1. מספר שנות הפריסה קדימה יהיה לפי מפתח של שנת פריסה אחת בגין כל ארבע שנות היוון, עד מקסימום של שש שנות פריסה. נדגיש בעניין זה כי, למניין סך שנות ההיוון תחשב התקופה שמיום קבלת התשלום החד פעמי ועד למועד תום תקופת הביטוח של הפוליסה המקורית מכוחה מתבצע התשלום.

1. במקרה בו הסכום המהוון שולם לנישום מכוח פסיקה חלוטה של ערכאה שיפוטית (פסיקה שאינה מהווה הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין) ובפסק הדין מצויה קביעה שיפוטית לעניין התקופה שבשלה משולם הסכום המהוון, תשמש קביעה זו לצורך קביעת מספר שנות הפריסה על ידי פקיד השומה לעניין הפריסה ובלבד שמספר השנים לצורך הפריסה לא יעלה על יותר משש שנות מס.

הערה של אתר פרישה: הכלל לפיו: מספר שנות הפריסה קדימה יהיה לפי מפתח של שנת פריסה אחת בגין כל ארבע שנות היוון (בהתייחס להיוון קצבת אובדן כושר עבודה) בוטל במסגרת החוזר החדש.

2. ייתכנו מקרים בהם סכום ההיוון מתקבל במסגרת הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין. הסכם הפשרה נועד לסיים את כלל המחלוקות בין המבוטח לבין חברת הביטוח ואין לראות בהכרח בהסכם כאמור כהכרעה שיפוטית, הן לעניין סיווגו הנכון של התשלום והן לעניין התקופה שבגינה שולם.

במקרים אלו, פקיד השומה יקבע את מספר שנות הפריסה אליהן מתייחס הסכום המהוון (מקסימום שש שנים), באופן הבא:

חלוקה של הסכום המהוון שהתקבל בידי הנישום (A) במכפלת סכום השכר המבוטח - כשהוא צמוד למדד ליום תשלום הסכום המהוון (B), בשיעור הביטוח (C) ובשיעור הפגיעה (D) (שיעור אובדן ההשתכרות), כפי שנתונים אלה מוצגים בפוליסת הביטוח שמכוחה שולם לנישום הסכום המהוון וכן בהסתמך על נתונים אובייקטיבים נוספים.

מספר שנות הפריסה = A/(B*C*D)

הערה של אתר פרישה: הכלל לפיו: מספר שנות הפריסה קדימה יהיה לפי מפתח של שנת פריסה אחת בגין כל ארבע שנות היוון (בהתייחס להיוון קצבת אובדן כושר עבודה) בוטל במסגרת החוזר החדש.

4.3.2. שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת קבלת התשלום החד פעמי ואם היה התשלום ברבעון האחרון של השנה, תהא זו השנה שלאחריה, ובכל מקרה לא תהיה הפריסה ליותר משש שנים (ואנו מוסיפים: רשות המסים התכוונה לומר שזו אפשרות נוספת אך לא חובה, דהיינו מבוטח שמועד התשלום שלו היה ברבעון האחרון של השנה שלא מעוניין ששנת הפריסה הראשונה תהיה השנה העוקבת, יכול להחליט ששנת הפריסה הראשונה תהיה שנת קבלת התשלום, כלומר זה נתון לבחירתו).

ללא שינוי ! (ראה הוראות סעיף 4.8.4 לחוזר)

4.3.3. הפריסה קדימה תחייב הגשת דוחות שנתיים בתקופת הפריסה ותשלום מקדמה כפי שיקבע פקיד השומה.

ללא שינוי ! (ראה הוראות סעיף 4.8.6 לחוזר)

4.3.4. במידה והמבוטח מבקש לשלב פריסה של היוון קצבה (סכום חד פעמי שמשולם בגין קצבאות עתידיות) גם לאחור וגם קדימה, לא יעלה מספר שנות הפריסה יחד על 6 שנים או על שנות הפריסה האפשריות לפי המפתח שנקבע (הנמוך שבהם).

חלופת פריסה זו בטלה (שילוב של פריסה לאחור וקדימה) (אינה קיימת בחוזר החדש)

4.3.5. מבוטח המבקש לפרוס את היוון הקצבה קדימה בלבד, וכתוצאה מהחישוב האמור ההכנסה החייבת בשנת הפריסה הראשונה גדולה משמעותית משנות הפריסה הבאות, יוכל המבוטח על פי בקשתו לחלק את היוון הקצבה רק ליתרת השנים הבאות ובלבד שסך שנות הפריסה לרבות השנה הראשונה לפריסה שבה לא נפרס סכום, לא יעלה על מספר השנים על פי המפתח שלעיל.

4.8.5 כמו כן ולבקשת הנישום, ניתן יהיה לפרוס את הסכום המהוון לשנים הבאות, כך ששנת הפריסה הראשונה תהיה זו העוקבת לשנה שבה התקבל הסכום המהוון, ובלבד שסך שנות הפריסה, לרבות השנה שבה התקבל הסכום המהוון, לא יעלה על מספר שנות הפריסה שהנישום היה זכאי להן בהתאם לסעיף 4.8.3 לעיל. כלומר, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי.

הסבר קצר להוראות סעיף 4.8.3 – 2. – לחוזר – קביעת תקופת הפריסה –

מספר שנות הפריסה = T

הסכום המהוון שהתקבל בידי הנישום = A

השכר המבוטח כשהוא צמוד למדד ליום תשלום הסכום המהוון = B

שיעור הביטוח = C

שיעור הפגיעה (שיעור אובדן ההשתכרות) = D

מקסימום שנות פריסה = 6

MIN(6, T=A/B*C*D)

לדוגמא, הסכום המהוון שהתקבל הינו בסך של כ- 2,700,000 שקלים. השכר המבוטח כשהוא צמוד למדד ליום תשלום הסכום המהוון הינו 10,000 שקלים. שיעור הביטוח לשכר המבוטח, בפוליסה הינו 75% ושיעור הפגיעה הינו 100%.

T=2,700,000/10,000*75%*100%

התוצאה, בפועל תקופת הפריסה תהיה 6 שנים.

פריסה לשנים הבאות של סכום המתקבל מהיוון קצבת שאירים – סעיף 4.9 לחוזר

א. לעניין סכום המתקבל מהיוון קצבת שאירים –

a. סכום המתקבל מהיוון קצבת שאירים חייב במס בהתאם לשיעור המס השולי החל על השאיר הזכאי לקצבה.

b. יודגש כי לא יחול פטור לפי סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה על היוון קצבת שאירים מאחר והפטור ממס לפי סעיף 9(6ו) הינו חודשי ועד לתקרה באותו החודש וחל אך ורק על קצבת שאירים המשולמת באופן שוטף, חודש בחודשו, ולא על סכום שהתקבל בגין היוון קצבת שאירים !

c. פריסה קדימה של היוון קצבת שאירים – השאיר יכול לפרוס את הסכום שהתקבל בגין היוון קצבת השאירים (להזכיר, שכולו חייב במס, אין פטור ממס על היוון קצבת שאירים) בחלקים שנתיים שווים, קדימה, בתנאים הבאים –

i. יש להמציא לפקיד השומה אישור זכאות לקצבת השארים שיינתן על ידי משלם הקצבה ובו תפורט תקופת הזכאות וסכום קצבת השאירים החודשית וזאת בהתאם לתקנון קרן הפנסיה או חוזה הביטוח.

ii. פקיד השומה יקבע את תקופת ההיוון בהתבסס על תקופת הזכאות לקצבת השאירים, כפי שזו מצוינת באישור הזכאות לקצבה, ובלבד שמספר שנות ההיוון לא יעלה על יותר משש שנות מס... (הערה של אתר פרישה: אנו מניחים שנפלה טעות בניסוח וכוונת רשות המסים היתה לומר שמספר שנות הפריסה לא יעלה על יותר משש שנות מס...).

iii. הערה של אתר פרישה: הכלל לפיו: מספר שנות הפריסה קדימה יהיה לפי מפתח של שנת פריסה אחת בגין כל ארבע שנות היוון (בהתייחס להיוון קצבת שאירים) בוטל במסגרת החוזר החדש.

iv. ככלל, שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה בה התקבל הסכום המהוון. אולם, אם הסכום המהוון התקבל במהלך הרבעון האחרון של שנת המס ובהתאם לבקשת הנישום, ניתן לקבוע את השנה העוקבת לקבלת הסכום המהוון, כשנה ראשונה לפריסת סכום ההיוון וזאת מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה להן הנישום זכאי (במסגרת סעיף 4.9.3 לחוזר רשות המסים מפנה לכללים בסעיף 4.8.4).

v. כמו כן ולבקשת הנישום, ניתן יהיה לפרוס את הסכום המהוון לשנים הבאות, כך ששנת הפריסה הראשונה תהיה זו העוקבת לשנה שבה התקבל הסכום המהוון, ובלבד שסך שנות הפריסה, לרבות השנה שבה התקבל הסכום המהוון, לא יעלה על מספר שנות הפריסה שהנישום היה זכאי להן.... כלומר, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי (במסגרת סעיף 4.9.3 לחוזר רשות המסים מפנה לכללים בסעיף 4.8.5).

vi. הפריסה קדימה תחייב הגשת דוחות שנתיים בתקופת הפריסה ותשלום מקדמה כפי שיקבע פקיד השומה (במסגרת סעיף 4.9.3 לחוזר רשות המסים מפנה לכללים בסעיף 4.8.6).

פריסה אחורה של סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה בהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודה – סעיף 5.1 לחוזר

באופן מעשי הנחיות אלו אינן מחדשות דבר והן חוזרות על האמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה ובסעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה. כן ניתן לומר כי הן מחדדות את ההנחיות אשר לא טרחה רשות המסים להתייחס אליהן בכלל במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה (רוצים לומר כי בחוזר מ"ה מס' 3/2011 אין התייחסות לפריסה אחורה אלא רק לפריסה קדימה). להסברים מפורטים על פריסה אחורה בעת ביצוע חזרה מרצף קצבה היכנסו לקישור למאמר – פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה.

במסגרת סעיף 5.1.3 לחוזר מדגישה רשות המסים את הנקודה החשובה הבאה שאינה מוזכרת בחוזרים קודמים:

יובהר, במקרים שבהם במועד הפרישה אושרה פריסה לשנות המס הבאות, לא תאושר פריסהלשנים קודמות (פריסה לאחור) על משיכת הכספים בדרך של חזרה מרצף קצבה !

פריסה קדימה של סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה בהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודה – סעיף 5.2 לחוזר

באופן עקרוני, למעט נקודה אחת או שתיים, הנחיות אלו אינן משנות ואינן מחדשות דבר והן חוזרות על האמור בחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה

להלן השוואה וחידודים:

הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה

הוראות סעיף 5.2 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 מיום 02/06/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה

3.2.1אם העובד לא ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום הפרישה...

ללא שינוי ! (ראה הוראות סעיף 5.2.1 לחוזר)

3.2.2 אם העובד ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה...

5.2.2אם העובד ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה ליתרת השנים שנותרו אילו העובד היה מבקש לפרוס את המענק החייב במועד פרישתו כאשר שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת החזרה מרצף קצבה.

יש שינוי בהשוואה לאמור בסעיף 3.2.2 לחוזר מס' 3/2011. לדוגמא, ייתכן מצב בו הפריסה הראשונה בוצעה לשתי שנות מס בלבד ואילו הפריסה השניה בעת החרטה מרצף קצבה תבוצע לארבע שנות מס (ולשנות מס אחרות מאלו שבפריסה הראשונה...).

3.2.3 בעת החרטה העובד לא ביקש לבצע פריסה מכל סיבה שהיא, ובשלב מאוחר יותר פונה העובד לפקיד שומה בבקשה לבצע פריסה כאמורבמקרה זה ניתן לבצע פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה בעת הפרישה...

במסגרת החוזר החדש אין התייחסות להגשת בקשה לפריסה בשלב מאוחר יותר ובמנותק מהבקשה לחרטה מרצף קצבה ואולם, לעניות דעתנו, האפשרויות לבצע פריסה "באיחור" (הן קדימה והן אחורה) צריכות להיות זהות לאלו שעמדו בפני העובד ביום החרטה מרצף קצבה ולא מצומצמות יותר. דהיינו אפשרויות הפריסה צריכות להיגזר מיום החרטה מרצף קצבה (היום בו "נתקבל" המענק) ולא מיום הגשת הבקשה לפריסה (והכל כמובן בכפוף להוראות סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה, להוראות סעיף 145 לפקודת מס הכנסה ולהוראות סעיף 147 לפקודת מס הכנסה (התיישנות שנות מס ושומות סגורות) שכן בקשה לפריסה המוגשת לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה).

במסגרת סעיף 5.2.4 לחוזר מדגישה רשות המסים את הנקודה החשובה הבאה שאינה מוזכרת בחוזרים קודמים:

יובהר, במקרים שבהם במועד הפרישה אושרה פריסה לשנות המס הקודמות לפרישה (פריסה לאחור), לא תאושר פריסה לשנים קדימה במשיכת הכספים בדרך של חזרה מרצף קצבה.

מבלי לחזור על כל יתר הדברים, רק נדגיש כי הוראות סעיף 4.3.9 אותן בחרנו להדגיש במאמר זה מעלה רלבנטיות גם לעניין הפריסה מסוג נוסף זה.

הערה חשובה הן לגבי פריסה אחורה והן לגבי פריסה קדימה של סכום המתקבל מחזרה מרצף קצבה

תחולת הוראות אלו גם על מי שרצף הקצבה כברירת מחדל חל לגביו (הסדר מס חדש החל מינואר 2017)

נחדד ונדגיש למען הסר כל ספק, כי בכל אותם המקרים בהם התקיימו כל התנאים לקיומו של הסדר המס "האוטומטי" – "החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה (דהיינו גם אם אין אישור ממס הכנסה לרצף קצבה אך רצף הקצבה כברירת מחדל מתקיים), הרי שההתייחסות לכספי פיצויים אלו תהא כאל כספי פיצויים ברצף קצבה.

פריסה לשנים קודמות של סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים – סעיף 6.1 לחוזר

באופן מעשי אין חידוש בהנחיות אלו והן מפרשות את האמור בסעיפים 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה בשילוב סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה. להסברים מפורטים על פריסה אחורה בעת ביצוע חזרה מרצף זכויות פיצויים היכנסו לקישור למאמר – פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים).

פריסה לשנים הבאות של סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים – תנאי המנהל - סעיף 6.2 לחוזר

לאור העובדה כי חוזר מס הכנסה הקודם הרלבנטי לעניין זה הינו משנת 1978 (חוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה) ולאור העובדה כי "... רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע..." יש מקום להציג את הנחיות החוזר כלשונן:

6.2.1 מועד החזרה מרצף פיצויים יחשב כמועד הפרישה מהמעסיק לגביו ביקש רצף פיצויים. כמו כן, תאושר פריסה קדימה למספר שנות הפריסה להן זכאי הנישום.

6.2.2 הוראות סעיף 4.3 לעיל, יחולו גם על פריסת הכנסות מחזרה מרצף פיצויים, בשינויים

המחויבים.

במילים פשוטות, כל הכללים לפריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס, כולל כל העדכונים וההנחיות החדשות כמפורט מעלה במאמר זה שאין מקום לחזור עליהם, חלים גם במקרה זה תוך שינוי אחד, שהמועד הקובע לתחילת הפריסה קדימה - הוא מועד החרטה מרצף זכויות פיצויים ולא מועד סיום עבודה אצל מעסיק א' (המעסיק לגביו ביקש העובד להחיל הסדר מס של רצף זכויות פיצויים).

פריסת הכנסות מדמי לידה המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי

במסגרת סעיף 7 לחוזר זה, רשות המסים מחדדת ומפרטת את עמדתה בנושא פריסת דמי לידה שהובעה במסגרת ההבהרה של מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2017 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 98. כדלהלן:

דמי לידה שהתקבלו בשנת מס מסוימת גם בעבור תקופת הזכאות שחלקה בשנת המס העוקבת –

ייוחסולבקשת הזכאי/ת לדמי הלידה, לשנה העוקבת כמפורט להלן:

· ייחוס כאמור יבוצע לאחר הגשת בקשה להחזר מס / דוח שנתי, הן לשנת המס שבה התקבלו דמי הלידה והן לשנת המס העוקבת. היה והוגשה בקשה להחזר מס / דוח שנתי רק לשנה שבה התקבלו דמי הלידה, כל הסכום ימוסה על בסיס מזומן וזאת עד להגשת הבקשה להחזר מס / דוח שנתי לשנה העוקבת, בצירוף בקשה לתיקון שומה לשנה שבה נתקבלו דמי הלידה ובכפוף למועדים הקבועים בחוק.

· המס שנוכה מתקבול דמי הלידה ישודר בשנת המס שבה נוכה בפועל.

· הייחוס יבוצע באופן יחסי לפי מספר הימים בגינם שולמו דמי הלידה בכל אחת משנות המס.

דמי לידה שהתקבלו בשנת מס מסוימת גם בעבור תקופת הזכאות שחלקה בשנת המס הקודמת –

ייוחסו, לבקשת הזכאי/ת לדמי הלידה, גם לשנה הקודמת ויחולו אותן ההוראות בהתאמות הנדרשות.

הפרשי שכר, הפרשי קצבה ופדיון ימי חופשה - הכנסות שמתקבלות לאחר פטירה – סעיף 8.1 לחוזר

הוראות סעיף 2.3 לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (בוטל)

הוראות סעיף 8.1 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו)

2.3 הפרשי שכר

כספים שנתקבלו בידי היורשים, בשל הפרשי שכר להם היה זכאי המוריש עובר לפטירתו, יראו אותם כהכנסות הנפטר. מובהר כי הוראות סעיף 3(ו) לפקודה אינן חלות על הכנסה כאמור, שכן, כפי שצוין לעיל, סעיף זה אינו עוסק בהכנסות ממקור 2(1) לפקודה בלבד. עוד יצוין כי הכנסות כאמור מהוות הכנסות שיוחסו לנפטר עד למועד פטירתו, ולפיכך, בהתאם להוראות סעיף 120 לפקודה, לאחר מועד הפטירה יהא חב בהם נציגו האישי החוקי של הנישום (כהגדרת המונח במסגרת סעיף 120 לפקודה).

הפרשי השכר יכול שיתקבלו באחת משתי החלופות הבאות:

8.1.1 הכנסות כאמור שהתקבלו לאחר פטירת הנישום, תחשבנה כחלק מהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר בשנת הפטירה. לפיכך, במידה והנפטר היה זכאי לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת הפטירה, יחול הפטור גם על הכנסה זו באופן יחסי עד לפטירה. שיעור המס בגין הכנסה זו יהא מוגבל ל- 40% וזאת בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה. (ראה מטה הערה נוספת לגבי מס יסף)

2.3.1 הפרשי השכר התקבלו לאחר פטירת הנישום אך בשנת הפטירה עצמהבמקרה זה ההכנסה תחשב כחלק מהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר בעת קבלתה כלומר בשנת הפטירה. שיעור המס בגין הכנסה זו יהא מוגבל ל- 40% וזאת בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודהכאמור לעיל, הכנסות אלו מיוחסות לתיק הנפטר, וכך למשל, במידה והנפטר זכאי לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה בשנת הפטירה, יחול הפטור גם על הכנסה זו.

2.3.2הפרשי השכר התקבלו בשנים שלאחר שנת פטירת הנישום במקרה זה ההכנסה תחשב כהכנסת הנפטר מיגיעה אישית בשנת קבלתה, ועל כן תהא כפופה לשיעורי המס שנקבעו במסגרת סעיף 121 לפקודה, ולהגבלת שיעור המס ל – 40% בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה. בגין הכנסות אלו לא יחושבו נקודות זיכוי ופטורים אישיים כדוגמת פטור לפי סעיף 9(5) לפקודה, להם היה זכאי הנפטר עובר לפטירתו.

(סיפא של 2.3.2) יצוין כי סעיף 8(ג)(1) לפקודה מאפשר לנישום או ליורשיו לבקש כי לצורך חישוב המס יראו הכנסה שמקורה בהפרשי שכר כאמור, כאילו התקבלה בידי הנפטר בשנים אליהן מתייחסים הפרשי השכר (אך לא יותר מ – 6 שנות המס המסתיימות בשנה בה נתקבלו), וזאת הן לגבי הפרשים שהתקבלו בשנת הפטירה או בשנים שלאחריה.

8.1.2 סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר בין היתר ליורשים לבקש בשמו של הנפטר פריסה של ההכנסות המנויות בו.

לצורך חישוב המס יראו הכנסה שמקורה בהפרשי שכר או הפרשי קצבה ופדיון ימי חופשה, כאילו התקבלו בידי הנפטר בשנים אליהן מתייחסות ההכנסות או בשנות עבודתו של הנפטר (לפי העניין) ובלבד, שטרם חלפו שש שנים המסתיימות בשנה שבה התקבלו הכנסות כאמור. (פריסה אחורה!)

הוראות סעיפים 2.3 עד 2.9 לעיל יחולו בשינויים המחויבים. (על מנת שלא לחזור על הדברים, ראו מעלה התייחסותנו המפורטת לפריסה של הפרשי שכר, הפרשי קצבה ופדיון ימי חופשה).

יש לשים לב כי לעניין פריסה אחורה של הפרשי שכר ופריסה אחורה של פדיון ימי חופשה, שהתקבלו לאחר פטירה של עובד, סעיף 8.1.2 לחוזר - "שותק" בעניין תחולתו של סעיף 125א. ככל שאנו נשאלים לדעתנו, לעניין הפרשי שכר ופדיון ימי חופשה הנכנסים להגדרת "הכנסת עבודה" - הוראת סעיף 125א תחול גם במקרה של פריסה אחורה בתיק הנפטר.

לעניין הפרשי קצבה, שהתקבלו לאחר פטירה של מקבל הקצבה, מאחר ולעניות דעתנו הם אינם נכנסים להגדרת "הכנסת עבודה" - ייתכן והוראת סעיף 125א לא תחול בשום מקרה, לא במקרה ללא פריסה, לא במקרה של פריסה אחורה בתיק הנפטר... (על אף האמור בסעיף 8.1.1 לחוזר, מאחר ואין התאמה להוראות הפקודה...)

האם ייתכנו מצבים בהם שיעור המס כן יעלה על 40% ?

בהחלט. להרחבה בנושא היכנסו למאמר - תחולת מס יסף גם על הכנסות ששיעור המס החל עליהן מוגבל בפקודה

זה המקום להפנות לקישורים הבאים (כל המידע בקישורים הבאים מעודכן):

מאמר הדיעה - מיסוי מקרה פטירה של עובד

שכר עבודה שטרם שולם לעובד שנפטר לרבות פדיון ימי חופשה, יתרת דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות למי ישולמו תשלומים אלו ? האם המעסיק רשאי לבצע קיזוזים וניכויים משכר העבודה האחרון ? מה לגבי מס הכנסה ? האם אפשר לבצע פריסה ? מה לגבי חבות בתשלום דמי ביטוח לאומי?

רשות המסים גובה מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר - גם מעסיקים מנכים מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר ומדווחים על ההכנסה באופן שגוי - ראו דוגמאות אמיתיות

נחזור ונדגיש כי חוזר זה מחליף את כל הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011. חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטל !

מענק פרישה שהתקבל לאחר פטירה – סעיף 8.2 לחוזר

הערה מקדימה: יש לשים לב כי אין מדובר בכספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות ששולמו בעקבות פטירה של עובד, אין מדובר ב"כספי פיצויי פיטורים - מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש) ואין מדובר בכספי פיצויים ברצף קצבה אלא מדובר אך ורק במענקי פרישה שהתקבלו לאחר פטירה המוגדרים בסעיפים הבאים:

הוראות סעיף 2.5 לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (בוטל)

הוראות סעיף 8.2 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022

(2.5.2 המענק החייב שולם לאחר הפטירה אך בשנת הפטירה עצמה)

2.5.2.1 פרש נישום מעבודתו, ושולמו מענקי פרישה חייבים לאחר פטירתו, אך בשנת הפטירה, ייראו את המענק החייב כהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר בשנת פטירתו.

הנישום יהיה זכאי לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה בגין הכנסה זו,

ושיעור המס עליה לא יעלה על 40% בהתאם לסעיף 125א לפקודה.

(הערה של אתר פרישה: נעיר כי לעניות דעתנו בלבד, בניגוד לאמור בחוזר, שיעור המס המוגבל אינו חל במקרה זה. הנימוק הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים).

2.5.2.3 יורשי הנישום רשאים לבקש פריסה (בתיק הנפטר) לאחור של המענק החייב בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה, המאפשר פריסה לפי שנות העבודה, אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה מתקבל המענק (במקרה זה שנת הפטירה).

הפרשנות שלנו:

לעניות דעתנו בלבד, לפי פרשנות שלנו, היורשים יכולים לבקש "בשם הנפטר" פריסה קדימה (כפי שהוא יכול היה לבקש ביום סיום עבודה) כאשר שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה (השנה בה סיים לעבוד אצל המעסיק הרלבנטי ואם נדייק, לפי הכלל של ה- 30/9, ייתכנו מצבים בהם זו תהא השנה העוקבת) ועל הפריסה יחולו כל המגבלות הבאות:

1. מספר שנות הפריסה ייקבע לפי הכלל הידוע הבא - על כל 4 שנות עבודה מגיעה שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הוראות סעיף 8(ג) לפקודה + הוראות חוזר מס הכנסה 78/5).

2. בכל מקרה הפריסה לא תימשך מעבר לשנת הפטירה (כלומר שנת הפריסה האחרונה תהיה לכל המאוחר שנת הפטירה) (הוראות סעיף 8(ד) לפקודה).

3. ייתכנו מצבים בהם בכלל לא תאושר פריסה (תלוי כמה שנים חלפו מאז שנת הפרישה כהגדרתה מעלה ועד שנת הפטירה).

הערות:

האם ייתכנו אפשרויות נוספות לפריסה ? גם אם זה אינו מוזכר בחוזר מס הכנסה שבנדון, ככל שאנו נשאלים לדעתנו, אנו לא רואים נימוק משכנע מצד רשות המסים מדוע לא ניתן גם לבצע פריסה אחורה, מיום הפרישה, על פני שנות העבודה, כמוגדר בסעיף 8(ג) לפקודה, ככל שרלבנטי ובכפוף לכל המגבלות, כמוסבר בהרחבה במאמר - מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה (לא מענק שנתקבל עקב מוות ששולם בעקבות פטירה של עובד).

8.2.1 נישום שפרש מעבודתו ונפטר ורק לאחר פטירתו התבררה זכאותו למענק הפרישה, ייראו את המענק החייב כהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר בשנת פטירתו (אין הכוונה לכספים שעמדו לרשותו של הנפטר טרם פטירתו).

במידה והנפטר היה זכאי לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה, יחול הפטור על ההכנסה באופן יחסי עד הפטירה.

על הכנסה כאמור לא תחול מגבלת שיעור המס שבסעיף 125א לפקודה. כלומר, יחול שיעור המס השולי החל על הנישום בשנה בה נפטר.

)הערה של אתר פרישה: הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים).

8.2.2 יורשי הנישום רשאים לבקש בשמו של הנפטר פריסה של המענק החייב בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה, באחת מהחלופות כמפורט להלן:

א. פריסה לאחור – פריסה לשנות העבודה של הנפטר אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 4.2 לחוזר זה (דהיינו כל הכללים לפריסה אחורה של מענק פרישה...) (להסברים ולדוגמאות היכנס לקישור: מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה).

ב. פריסה קדימה - משנת הפרישה - פריסת המענק החייב בהתאם לכללים שנקבעו בחוזר זה ובלבד שטרם חלפו שש שנים משנת הפרישה ועד לתום שנת המס שקדמה לשנה שבה התקבל המענק. שנת הפריסה הראשונה היא שנת הפרישה או השנה העוקבת ושנת המס האחרונה האפשרית לפריסה היא שנת הפטירה. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 4.3 לחוזר זה (דהיינו כל הכללים לפריסה קדימה של מענק פרישה...).

הערות:

כמובן כי ככל שהפטור ממס על כספי פיצויים ומענקי פרישה לא נוצל במלואו על ידי האדם שנפטר ביום שסיים לעבוד אצל אותו המעסיק הרלבנטי, תחילה יחושב הפטור שנותר לניצול, לפי הוראות סעיף 9(7א)(א) לפקודה.

לעניין פריסה קדימה:

שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה (השנה בה סיים העובד לעבוד אצל המעסיק ששילם את מענק הפרישה ואם נדייק, לפי הכלל של ה- 30/9, ייתכנו מצבים בהם זו תהא השנה העוקבת. כמו כן יש לשים לב לאפשרות פריסה קדימה נוספת במסגרתה ניתן לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת שנה אחת משנות הפריסה להן זכאים) ועל הפריסה יחולו כל המגבלות הבאות:

1. פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על שש שנים + על כל 4 שנות עבודה (נטו, בניכוי חל"ת) מגיעה שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הערה: בפריסה קדימה כל תקופת חל"ת תשפיע על חישוב תקופת העבודה נטו). (הוראות סעיף 8(ג) לפקודה + הוראות חוזר זה, חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022).

2. בכל מקרה הפריסה לא תימשך מעבר לשנת הפטירה (כלומר שנת הפריסה האחרונה תהיה לכל המאוחר שנת הפטירה) (הוראות סעיף 8(ד) לפקודה).

3. ייתכנו מצבים בהם בכלל לא תאושר פריסה (תלוי כמה שנים חלפו מאז שנת הפרישה כהגדרתה מעלה).

איך יכולה רשות המסים להתעלם מכל הוראות סעיף 8(ד) לפקודה ולהגביל את הפריסה בשנת הפטירה ? (שכן בהתייחס למענק פרישה שלא בוצעה לגביו התחשבנות מס הרי שלא שולמה מקדמת מס ולא נוכה מס במקור...) מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה מיום הפרישה (ולא בפריסה אחורה מיום הפטירה) ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה".


(2.5.3 המענק החייב שולם בשנים שלאחר פטירת הנישום)

2.5.3.2 לא הועמדו כספי הפיצויים לרשות העובד (כגון מענק פרישה ששולם בתשלומים, מענק ששולם רק לאחר פסיקת בימ"ש בעניין, וכדו'), ומועד תשלום המענק הוא לאחר פטירת העובד –יחושב המס בגין החלק החייב כהכנסת הנפטר בשנת קבלת המענק. המענק יחשב כהכנסה מיגיעה אישית, והמס מוגבל לשיעור של 40% בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה, ויחושב ללא זכאות לנקודות זיכוי ו/או פטורים אישיים להם היה זכאי הנפטר.

לבקשת יורשי הנישום ניתן לפרוס הכנסה זו לפי הכללים שצוינו בסעיף 2.5.3.1 לעיל.

במקרים בהם המענק שולם לראשונה במועד מאוחר מאוד לשנות הפרישה והפטירה, כך שלמעשה לא מתאפשרת פריסה, ניתן לפנות למחלקת קופות גמל ברשות המיסים, בבקשה לבחון מתן אישור מיוחד לשנות פריסה חריגות.

)הערה של אתר פרישה: נעיר כי לעניות דעתנו בלבד, בניגוד לאמור בחוזר, שיעור המס המוגבל אינו חל במקרה זה, הנימוק הינו כי -ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים, נוסיף כי ככל שמדובר במענק שנתקבל עקב מוות ששולם באיחור אזי הוראות סעיף 125א כן צריכות לחול לגביו, יש לבצע הבחנה בין המקרים השונים).

(הערה של אתר פרישה: ככל שאנו נשאלים לדעתנו, נפלה טעות סופר בסעיף וכוונת רשות המסים היתה להפנות לעניין פריסה לסעיף 2.5.2.3 ולא לסעיף 2.5.3.1, וזאת מאחר ומדובר במענק פרישה "שנתקבל" לאחר הפטירה והכללים לפריסה נגזרים בין היתר משנת קבלת המענק ולא מדובר בכספי פיצויים שנצברו בקופות והכללים לפריסה נגזרים בין היתר משנת הפרישה, יש הבדל).

מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה (לא מענק שנתקבל עקב מוות ששולם בעקבות פטירה של עובד)

מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)

הוראות סעיף 2.5.3.1 לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (בוטל)

הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022

2.5.3.1 הועמדו כספי פיצויים לרשות העובד (במסגרת קופת גמל), בעקבות פרישתו, ונפטר העובד טרם משיכת הכספים מהקופה –ייראו בסכומים החייבים במס כחלק מהכנסתו של העובד בעת פרישתו. במקרה זה עומדות בפני יורשי הנישום כל אחת מהאפשרויות הבאות:

2.5.3.1.1 יורשי הנישום רשאים לבקש פריסה לאחור של המענק החייב בהתאם לסעיף 8(ג)(3) לפקודה, כלומר, הכנסת העובד הנפטר בפריסה לשנות העבודה הנכללות ב-6 שנים המסתיימות בשנת הפרישה.

2.5.3.1.2 ניתן, לבקשת היורשים, לפרוס את המענק החייב, בהתאם לכללי המנהל, משנת הפרישה ועד לשנת הפטירה.

2.5.3.1.3 ניתן, לבקשת היורשים, לשלב פריסות: פריסה אחת משנת הפרישה ואחורה, ופריסה שנייה משנת הפרישה וקדימה, עד יום הפטירה, כאמור, ובלבד ששנות הפריסה לא יעלו על 6 שנים.

חוזר מס הכנסה זה (החדש) אינו מתייחס לסיטואציה זו בצורה ישירה וחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטל מיום פרסומו של החוזר החדש. ראה קישור להסבר מלא ומקיף - מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)

מס על כספי פיצויים ברצף קצבה של אדם שנפטר בטרם החל לקבל קצבה

הוראות סעיף 2.5 לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (בוטל)

הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022

2.5.2.2 נפטר נישום, ועמדו לרשותו כספי פיצויים המיועדים לקצבה, ולא הודיעו השאירים על כוונתם להשאיר הכספים לצורך קבלת קצבת שאירים, ייראו את סכום הפיצויים כסכום שלגביו התבקשה חרטה מייעוד לקצבה, הפטור יחושב לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה. החלק החייב, יחויב כהכנסת הנפטר בשנת פטירתו.

2.5.2.3 יורשי הנישום רשאים לבקש פריסה (בתיק הנפטר) לאחור של המענק החייב בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה, המאפשר פריסה לפי שנות העבודה, אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה מתקבל המענק (במקרה זה שנת הפטירה).

חוזר מס הכנסה זה (החדש) אינו מתייחס לסיטואציה זו בצורה ישירה וחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטל מיום פרסומו של החוזר החדש, ולכן, לעניות דעתנו, ללא הנחיה מפורשת אחרת, לא חל כל שינוי בהנחיות הרלבנטיות למקרה פטירה של נישום שביצע רצף קצבה וטרם החל לקבל את הקצבה לפי חוזר מס הכנסה מס' 3/2011   -אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011 (לחץ על הקישור לעיון בהנחיות חוזר זה).

ראה קישור להסברים נוספים - מס על כספי פיצויים ברצף קצבה של אדם שנפטר בטרם החל לקבל קצבה

הערה חשובה

תחולת הוראות אלו גם על מי שרצף הקצבה כברירת מחדל חל לגביו (הסדר מס חדש החל מינואר 2017)

נחדד ונדגיש למען הסר כל ספק, כי בכל אותם המקרים בהם התקיימו כל התנאים לקיומו של הסדר המס "האוטומטי" – "החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה(דהיינו גם אם אין אישור ממס הכנסה לרצף קצבה אך רצף הקצבה כברירת מחדל מתקיים), הרי שההתייחסות לכספי פיצויים אלו תהא כאל כספי פיצויים ברצף קצבה.

עובד שביצע פריסה קדימה ונפטר לפני תום תקופת הפריסה

(פריסה קדימה של כל הכנסה חייבת במס שניתן לפרוס קדימה, כמו לדוגמא מענק פרישה חייב במס, כספי פיצויים חייבים במס, היוון קצבה חייב במס...)

הוראות סעיף 2.5.1 לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (בוטל)

הוראות חוזר מס הכנסה מספר 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022

2.5.1 המענק החייב שולם לנישום לפני פטירתו, אך נפרס לשנים הבאות:

נישום שפרש, קיבל מענקי פרישה חייבים, ופרס קדימה את המענק החייב, בהתאם לכללי המנהל שנקבעו מכח סעיף 8(ג)(3) לפקודה. במידה ונפטר הנישום במהלך השנים בהם נעשתה הפריסה, יחולו על הכספים שנפרסו לשנים שלאחר שנת פטירתו הוראות סעיף 8(ד) לפקודה. סעיף 8(ד) לפקודה מאפשר מספר חלופות למיסוי המענקים שנפרסו לשנים שלאחר הפטירה, אולם הסיפא של הסעיף קובעת שאם שולמה מקדמה, יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע. לפיכך, ומכיוון שלפי כללי המנהל, יש לדרוש מקדמה בעת עריכת הפריסה, הרי שבמקרה בו נפטר הנישום, המס ששולם לגבי יתרת השנים ייחשב כמס המגיע ללא צורך בתיקונים ו/או שינויים.

חוזר מס הכנסה זה (החדש) אינו מתייחס לסיטואציה זו וחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטל מיום פרסומו של החוזר החדש, ואולם, אין זה אומר שחל כל שינוי בהנחיות סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה והן נותרות בתוקף כל עוד לא מבוצע שינוי חקיקה. ראה קישור להוראות סעיף 8(ד) לפקודה - עובד שביצע פריסה קדימה ונפטר לפני תום תקופת הפריסה

תחולה ותחילה

כאמור בפתח המאמר, חוזר חדש זה –

· מחליף את כל הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים– מיום 13/07/2011. חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטל.

· מחליף את הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 78/5- כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה.

· מחליף את הוראות סעיף 4.3 לחוזר מס הכנסה מס' 03/2015 - מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה - מיום 08/09/2015.

· מעדכן ומחדד את הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011.

· מחליף כל הנחיה קודמת שאינה תואמת להוראות חוזר חדש זה.

· חל החל ממועד פרסומו של החוזר – 02/06/2022.

להלן קישורים למידע נוסף באתר פרישה:

פריסת מס - פיצויים או מענק פרישה

פריסת מס - פדיון ימי מחלה

פריסת מס - היוון קצבה (היוון פנסיה)

פריסת מס - פדיון ימי חופשה

פריסת מס - הפרשי קצבה (פנסיה)

פריסת מס - הפרשי שכר (משכורת)

פריסת מס – הסבר מורחב

פריסת פיצויים- פריסה אחורה או פריסה קדימה ?

פריסת פיצויים ומענקי פרישה- אל תמהרו לעשות פריסה !

האם ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת בלבד ?

סעיף 8(ג)(1) לפקודה - פריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור -הבהרה

חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה- מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022.

פריסת הפרשי קצבת אובדן כושר עבודה והיוון קצבת אובדן כושר עבודה טבלה מרכזת

פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 -פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?

טופס פריסת מס – טופס 116ג

מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה - בעקבות תיקון 190 לפקודה - חוזר מס הכנסה מס' 03/2015 מיום 08/09/2015

דוגמאות לניצול קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים במהלך תקופת הפריסה

דוגמה לפריסה – ראה מצגת פרישה

סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה - חלוקת הכנסה ומת הנישום במהלך תקופת הפריסה

פטירה במהלך תקופת הפריסה - עובד שנפטר לאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים – הסברים

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.טופס 116ג - טופס בקשה לפריסה חדש שהופץ על ידי רשות המסים ביום 02/06/2022

מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.