דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחזית פנסיה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה

קו הפרדה אדום

איך מחשבים את הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?

קיבלת את הדוח השנתי מחברת הביטוח ותהית איך מחושבת הפנסיה המוצגת לך במסגרת הדוח ? עד כמה ניתן להסתמך על נתון זה ? להלן הסבר קצר השופך אור על אופן החישוב:

קצבה חודשית צפויה למבוטח בגיל xאומדן סך כל הקצבאות הצפויות למבוטח בתום תקופת הביטוח הנובעות מיתרת החיסכון הצבורה נכון למועד הדוח בכל הפוליסות של המבוטח בחברת הביטוח שהן קופת גמל לקצבה ופוליסות פרט קצבתיות. והכל בהתאם להנחות הבאות:

א. ריבית ברוטו להמחשה בשיעור של 4% או שיעור הריבית כפי שייקבע בהוראות הממונה מעת לעת, והכל בניכוי דמי ניהול בשיעור הקבוע בפוליסה (ללא הנחות שניתנו לתקופות קצובות). 

בפוליסות בהן קיימת ריבית מובטחת (לדוגמה - פוליסות המגובות באג"ח ח"ץ), יש להתבסס על הריבית שנזקפת למבוטח לפי תנאי הפוליסה אך לא יותר מתקופת הבטחת הריבית (במידה וקצרה מתקופת הביטוח).

ב. לא תהיינה הפקדות נוספות לפוליסות.

ג. מדד המחירים לצרכן בשיעור 0%.

ד. מועד התחלת קבלת הקצבה – תום תקופת הביטוח בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסות. בפוליסות בהן לא נקבע תום תקופת ביטוח יש לערוך את החישוב לפי גיל פרישת חובה הקבוע בחוק. ואם עבר המבוטח את גיל הפרישה הקבוע בחוק – לפי גילו של המבוטח נכון למועד הדוח.

כמו כן, יצוין גיל המבוטח בהתאם לגילו הצפוי במועד התחלת קבלת הקצבה לפי האמור בסעיף זה.

אם יש למבוטח מספר פוליסות בהן מועד התחלת תשלום הקצבה, בהתאם לאמור לעיל, אינו זהה, המידע יוצג בשורה נפרדת עבור כל גיל התחלת קבלת הקצבה, תוך יצירת דרוג של מועדי התחלת קבלת הקצבה מהמוקדמת למאוחרת. כאשר הכותרת של השורה השנייה ואילך תהיה: "הקצבה החודשית הנוספת הצפויה לך בגיל x".

ה. מקדם הקצבה במסלול ברירת המחדל על פי תנאי הפוליסה המתאים למבוטח בתום תקופת הביטוח או מקדם הקצבה במסלול ברירת המחדל על פי תנאי תכנית ההמשך לקצבה, המותאם למבוטח בתום תקופת הביטוח ואם לא קיים מקדם קצבה או לא קיימת תכנית המשך לקצבה בפוליסה החישוב יעשה בהתאם למקדם לא מובטח ברירת המחדל הקיים בחברה באותו המועד לגיל פרישת חובה הקבוע בחוק; עבר המבוטח את גיל הפרישה הקבוע בחוק – לפי גילו של המבוטח נכון למועד הדוח.

ו. בפוליסות גמלא קלאסיות תוצג הקצבה הצפויה לפי הגמלה המסולקת נכון למועד הדוח.

ז. הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים לקצבה בסוף השנה.


מקדם קצבה מובטח בגיל x - מקדם הקצבה במסלול ברירת המחדל על פי תנאי הפוליסה המתאים למבוטח בתום תקופת הביטוח או מקדם הקצבה במסלול ברירת המחדל על פי תנאי תכנית ההמשך לקצבה, המותאם למבוטח בתום תקופת הביטוח. בכותרת יש לציין את הגיל על פיו חושב המקדם.

יצוין כי מקדם הקצבה המוצג בדוח מובטח רק במקרה בו יבחר המבוטח במסלול קצבה הכולל x תשלומים מובטחים. יש לשים לב כי אם בגיל הפרישה יבחר המבוטח במסלול קצבה שונה לא יינתן מקדם מובטח, בהתאם לתנאי הפוליסה. יצוין מסלול הקצבה הרלוונטי למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה של המבוטח.

מקדם קצבה לא מובטח בגיל x - לא קיים מקדם קצבה או לא קיימת תכנית המשך לקצבה בפוליסה, החישוב ייעשה בהתאם למקדם לא מובטח ברירת המחדל הקיים בחברה באותו המועד לגיל פרישת חובה הקבוע בחוק; עבר המבוטח את גיל הפרישה הקבוע בחוק – לפי גילו של המבוטח נכון למועד הדוח ובהתאם לתנאי הפוליסה. יצוין הגיל על פיו חושב המקדם.

 
 
מעודכן לפי הוראות משרד האוצר לחברות הביטוח במסגרת תיקון נוסף להוראות שפורסם ביום 14 בדצמבר 2020:
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה חדשה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה ותיקה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?
      
פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.