דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תחזית פנסיה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה

איך מחשבים את הקצבה הצפויה בפרישה למבוטח בפוליסת ביטוח לקצבה המוצגת בדוח השנתי ?

קיבלת את הדוח השנתי מחברת הביטוח ותהית איך מחושבת הפנסיה המוצגת לך במסגרת הדוח ? עד כמה ניתן להסתמך על נתון זה ? להלן הסבר קצר השופך אור על אופן החישוב:
 
פוליסת ביטוח – תכנית משלמת קצבה

בתכנית משלמת לקצבהקצבה חודשית צפויה בגיל X - אומדן הקצבה הצפויה למבוטח בתום תקופת הביטוח הנובעת מהיתרה הצבורה בקופה המשלמת לקצבה שבפוליסה נכון למועד הדוח או מהיתרה הצבורה בפוליסת פרט קצבתית נכון למועד הדוח, לפי העניין. והכל בהתאם להנחות הבאות:

א. ריבית ברוטו להמחשה בשיעור של 4% או שיעור הריבית כפי שייקבע בהוראות הממונה מעת לעת, והכל בניכוי דמי ניהול בשיעור הקבוע בפוליסה (ללא הנחות שניתנו לתקופות קצובות), בפוליסות בהן קיימת ריבית מובטחת (לדוגמה – פוליסות המגובות באג"ח ח"ץ), יש להתבסס על הריבית שנזקפת למבוטח לפי תנאי הפוליסה אך לא יותר מתקופת הבטחת הריבית (במידה וקצרה מתקופת הביטוח).

ב. לא תהיינה הפקדות נוספות לפוליסה.

ג. מדד המחירים לצרכן בשיעור 0%.

ד. מועד התחלת קבלת הקצבהתום תקופת הביטוח בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסה. בפוליסות בהן לא נקבע תום תקופת הביטוח יש לערוך את החישוב לפי גיל פרישת חובה הקבוע בחוק. ואם עבר המבוטח את גיל הפרישה הקבוע בחוק – לפי גילו של המבוטח נכון למועד הדוח. כמו כן, יש למלא בכותרת הסעיף את גיל המבוטח בהתאם לגילו הצפוי במועד התחלת קבלת הקצבה לפי האמור בסעיף זה. הוראת מעבר: לגבי הדוח בגין שנת 2014 בלבד – אם עבר המבוטח את גיל 80, תחושב הקצבה לפי המקדם לגיל 80 (לצורך ההצגה בדוח בלבד).

ה. מקדם הקצבה במסלול ברירת המחדל על פי תנאי הפוליסה המתאים למבוטח בתום תקופת הביטוח.

ו. בפוליסות גמלא קלאסיות תוצג הקצבה הצפויה לפי הגמלה המסולקת נכון למועד הדוח.

ז. מתחת לטבלה בהערה עם כוכבית יצויין אחד מאלה:

    • אם בתנאי הפוליסה קיים מקדם מובטח, תבוא ההערה הבאה: "הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים לקצבה בסוף השנה, בהנחת ריבית של x% לשנה ולפי מקדם מובטח xxx".
    • אם בתנאי הפוליסה לא קיים מקדם מובטח, תבוא ההערה הבאה: "הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים לקצבה בסוף השנה, בהנחת ריבית של x% לשנה ולפי מקדם לא מובטח".
    • בפוליסות גמלא קלאסיות, תבוא ההערה הבאה: "הקצבה החודשית הצפויה מחושבת בהתאם לגמלה המסולקת לסוף השנה".

ח. בפוליסות פרט – כותרת הסעיף תהיה: "קצבה חודשית צפויה למבוטח בגיל X".

 

פוליסת ביטוח – תכנית לא משלמת קצבה

בתכנית לא משלמת קצבה – קצבה חודשית צפויה למבוטח בגיל X - הקצבה תתבסס על יתרת החיסכון המצטבר הקיימת למבוטח בתכנית לא משלמת לקצבה, ובהתאם לכל ההוראות המתייחסות לתכנית משלמת קצבה, בשינויים המחוייבים לעניין קופה לא משלמת קצבה (ראה מעלה – תכנית משלמת קצבה). כאשר במקום האמור בסעיף ה' כמופיע מעלה, יבוא: מקדם הקצבה במסלול ברירת המחדל על פי תנאי תכנית ההמשך לקצבה, המותאם למבוטח בתום תקופת הביטוח. אם לא קיימת תכנית המשך לקצבה בפוליסה החישוב יעשה בהתאם למקדם לא מובטח ברירת המחדל הקיים בחברה באותו המועד. הוראת מעבר: לגבי הדוח בגין שנת 2014 בלבד – בקופה לא משלמת לקצבה עם תכנית המשך לקצבה, ניתן לבצע את החישוב בהתאם למקדם לא מובטח ברירת מחדל הקיים בחברה באותו המועד (ולא לפי המקדם הקבוע בתוכנית ההמשך לקצבה).

 
 
לפי הוראות משרד האוצר לקרנות הפנסיה שפורסמו במסגרת חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 23 ביולי 2014  - דוח שנתי ודוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי - חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה חדשה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית) המוצגת בדוח השנתי ?
 
פנסיה צפויה לעמית בקרן פנסיה ותיקה - איך מחושבת הקצבה הצפויה בפרישה לעמית בקרן פנסיה ותיקה המוצגת בדוח השנתי ?
      
פנסיה - כל מה שצריך לדעת כשיוצאים לפנסיה
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.