דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סעיף 8(ג)(1) לפקודה - פריסת הפרשי שכר ו/או הפרשי קצבה לאחור

קו הפרדה אדום

הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2017 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 99

  

בעקבות פסק דין שרל שבטון התעוררה השאלה שמתייחסת למהותיות הפריסה וזאת בעיקר לעניין חובת הגשת דוחות לשנות הפריסה לאחור ולסוגיית ההתיישנות בתיקים. ההתנהלות במשרדי השומה היתה בהתאם לפרשנות מקומית שהובילה לחוסר אחידות בטיפול בפריסה כאמור. משרדי השומה הונחו במסגרת פורום רכזי חוליה 17 ובנוסף ניתן דגש על אופן הטיפול בבקשות במסגרת השתלמות עומק בנושא מיסוי יחיד, להלן עיקרי ההנחיה:

1. חישוב המס יעשה לפי שיעור המס השולי (ללא ריבית והפרשי הצמדה) החל על הנישום לאחר צרוף ההפרש המיוחס להכנסות אחרות שהיו לנישום באותן שנים. אם הנישום חייב בהגשת דוח יש לבסס חישוב זה על המסמכים שבתיק (שומות או דוחות הנישום על הכנסותיו). אם הנישום אינו חייב בהגשת דוח יש לבקשו להמציא פירוט על הכנסותיו בשנות הפריסה. לאחר קביעת סכום המס המגיע יש להורות למשלם הסכומים על ניכוי במקור.

2. בחישוב המס על הכנסות ההפרשים יילקחו בחשבון הפטורים האישיים להם היה זכאי הנישום אילולא (הערה של אתר פרישה: לדעתנו התכוונו לומר אילו, ולא אילולא) ההפרשים היו מתקבלים במועד שהיו צריכים להתקבל. כלומר, אם היה זכאי לפטור ממס, כדוגמת: פטור לנכה בהתאם לסעיף 9(5)פטור לקצבת שאירים בהתאם לסעיף 9(6ו)פטור לקצבה מזכה בהתאם לסעיף 9א, יש להתיר את הפטור שהיה זכאי אילולא (הערה של אתר פרישה: לדעתנו התכוונו לומר אילו, ולא אילולא) ההכנסה הייתה מתקבלת במועד.

3. בפריסה לשנים קודמות לא קיימת חובה הגשת דוחות לשנות הפריסה(ואנו נוסיף ונחדד: 1. אלא אם כן, עם קשר ובלי קשר לפריסה, פקיד השומה דרש מהנישום הגשת דוח שנתי למס הכנסה לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי סמכותו לפי סעיף 131(א)(6) לפקודת מס הכנסה ולפי תקנה מס' 6 (סייג לפטור) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988, או מכל סיבה אחרת. 2. יש לשים לב כי במקרה של הגשת בקשה לפריסה לאחר תום שנת המס שבה נתקבלו ההפרשים - יש להגישה באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבלו ההפרשים).

4. ניתן לטפל בבקשות לפריסה שהתקבלו במהלך שש השנים שקדמו לשנה שבה הוגשה הבקשה לפריסה ובלבד שהשנה שבה התקבלו ההפרשים אינה שומה סופית.


הערה:

במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - מבהירה רשות המסים פעם נוספת כי - 

2.5 .... לצורך חישוב המס יילקחו בחשבון פטורים, ניכויים אישיים, נקודות זיכוי וזיכויים אישיים להם זכאי הנישום, מבלי שהיה נדרש להגשת דוח שנתי....

2.7 ... יובהר, נישום כאמור, המבקש פריסת הכנסות מהפרשים לפי סעיף 8(ג)(1) לפקודה, לא יחויב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל בקשתו לפריסה כאמור ואם הוגשו דוחות, לא יבוצע תיקון שומה בשנים להן מיוחסות ההכנסות, אלא, ההכנסות מההפרשים והמס שנוכה בגינם ידווחו בשנה שבה הן התקבלו. יודגש כי אין באמור בכדי לגרוע מסמכות פקיד השומה לדרוש מנישום להגיש דוח שנתי לפי סעיף 131לפקודה.
חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה בעקבות פריסה - טבלה מרוכזת - כל סוגי הפריסות

חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה - מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.