דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך מגישים בקשה לפריסה ? עד מתי ניתן להגיש בקשה לפריסה ? מה הן המגבלות החלות על כל סוגי הפריסה ?

קו הפרדה אדום

הסברים ודוגמאות


איך מגישים בקשה לפריסה ?


מצב א' - הבקשה לפריסה מוגשת במהלך שנת המס בה נתקבלה ההכנסה

הבקשה לפריסה תוגש באמצעות מסירת טופס 116ג בצירוף כל האסמכתאות הדרושות, בהתאם לסוג ההכנסה.

מצב ב' - הבקשה לפריסה מוגשת לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה

הבקשה לפריסה תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה.

יש לצרף לדוח השנתי, את הטופס (טופס 116ג) וכל האסמכתאות הדרושות, בהתאם לסוג ההכנסה.


להלן ציטוט הנחיות רשות המסים מתוך טופס 116ג - בקשה לפריסה על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה (נוסח 06/2022) -

"ניתן להגיש הבקשה לפריסה במהלך שנת המס שבה התקבלה ההכנסה וזאת במסגרת עריכת תיאום מס או באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה התקבלה ההכנסה".

הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 -

בהתייחס לכל סוגי הפריסות ובהתייחס לכל סוגי ההכנסות נקבע כך:

פריסה תתבצע, בין היתר, באחד מהאופנים הבאים, לפי העניין:

א. תיאום מס - .... ניתן להגיש לפקידה שומה בקשה לתיאום מס וזאת במהלך שנת המס שבה התקבלה ההכנסה.

ב. הגשת דוח שנתי - ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה לפריסה לאחר תום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה וזאת באמצעות הגשת דוח לשנת המס שבה התקבלה ההכנסה בידי הנישום.

הבקשה לפריסה (במסגרת תיאום מס או באמצעות הגשת דוח כאמור), תוגש על ידי הנישום לפקיד השומה באמצעות טופס 116ג, ובצירוף מסמכים המאמתים את המוצהר בטופס.

עד מתי ניתן להגיש בקשה לפריסה ?

כאמור מעלה, ניתן להגיש בקשה לפריסה הן במהלך שנת המס בה נתקבלה ההכנסה והן לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, תחת כל המגבלות השונות הבאות:


מגבלות הוראות סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה

כאמור מעלה, בקשה לפריסה המוגשת לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ולפי הוראות סעיף 160(א) - "לא יאוחר מתום שש שנים אחריה".

יש לשים לב כי הוראות סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה, מתייחסות לשנה בה נתקבלה ההכנסה אותה מבקשים לפרוס.

"לא יאוחר מתום שש שנים אחריה" - דוגמאות:

השנה בה נתקבלה ההכנסה אותה מבקשים לפרוס:

2016

6

2022

ניתן להגיש את הבקשה לפריסה (באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס 2016) עד ליום 31/12/2022

5

2021

4

2020

3

2019

2

2018

1

2017

דוח לשנת

2016

השנה בה נתקבלה ההכנסה אותה מבקשים לפרוס:

2017

6

2023

ניתן להגיש את הבקשה לפריסה (באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס 2017) עד ליום 31/12/2023

5

2022

4

2021

3

2020

2

2019

1

2018

דוח לשנת

2017

השנה בה נתקבלה ההכנסה אותה מבקשים לפרוס:

2018

6

2024

ניתן להגיש את הבקשה לפריסה (באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס 2018) עד ליום 31/12/2024

5

2023

4

2022

3

2021

2

2020

1

2019

דוח לשנת

2018

 

בהקשר זה אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב גם לחוזר מס הכנסה מס' 07/2010 – מיום 28/11/2010, במסגרתו רשות המסים קבעה כללים מקלים בהתייחס לבקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.


מגבלות הוראות סעיף 145 לפקודת מס הכנסה והוראות סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

כאמור מעלה, בקשה לפריסה המוגשת לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ואולם מה הדין כאשר כבר הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנה בה נתקבלה ההכנסה אותה מבקשים לפרוס, ללא הבקשה לפריסה ?

האם ניתן להגיש דוח מתקן כולל בקשה לפריסה ?

נשיב על שאלה זו בדרך השלילה, דהיינו מתי לא ניתן להגיש דוח מתקן:

לפי הוראות סעיף 3.2 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 3/2018 מיום 08/01/2018 - אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה - מקרים בהם לא ניתן להגיש דו"ח מתקן:

תיקון דו"ח לא יתקבל אם מתקיימים מי מהמצבים הבאים:

· נסתיימה תקופת סמכות השומה לפי סעיף 145(א)(2) לפקודה, ובדו"ח שהוגש לאחר שנערכה שומה לפי סעיף 145(ב) – נסתיימה תקופת סמכות השומה לפי סעיף 152(ג) לפקודה.

· דו"ח מתקן לאחר שקיימת שומה – באותם המקרים בהם הוגשה בקשה לתיקון דו"ח לאחר שהוצאה שומה לא יתקבלו בקשות לתיקון דו"ח. במקרים אלו תיקון אפשרי במסגרת סעיף 147 לפקודה, תוך המגבלות המצוינות בו, לרבות מגבלות הזמן הנקובות בסעיף, או במסגרת ההשגה או הערעור לפי העניין.


מגבלות הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה


(1) פריסה אחורה של הפרשי שכר או הפרשי קצבהבשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו....

איך משפיע השילוב של שתי המגבלות ("בשנים שאליהן הם מתייחסים" + "אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו") על האפשרות לבצע פריסה אחורה ?

קחו לדוגמא מצב בו הפרשי השכר משולמים רק לאחר כמה שנים מיום סיום עבודה, עם סיום סכסוך משפטי בין העובד למעסיק. בהתחשב בשילוב שתי מגבלות אלו, ככל שפרק הזמן בין השנה בה נתקבלו הפרשי השכר לבין "השנים שאליהן הם מתייחסים" ארוך יותר, מספר שנות הפריסה קטן יותר, עד כדי אפס שנות פריסה.

נמחיש את האמור בדרך של דוגמא:

דוגמא – פריסה אחורה של הפרשי שכר

בשנת 2022 נתקבלו הפרשי שכר בסך של 215,000 שקלים לפי הפירוט הבא (אותם מבקש העובד לפרוס אחורה)

בגין שנת 2018

60,000

בגין שנת 2017

50,000

בגין שנת 2016

40,000

בגין שנת 2015

30,000

בגין שנת 2014

20,000

בגין שנת 2013

10,000

בגין שנת 2012

5,000

סה"כ הפרשי שכר

215,000

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"בשנים שאליהן הם מתייחסים"

"אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו"

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה (ייחוס ההכנסה ולא פריסה ליניארית)

2023

6

2022

-

+

2022

105,000

5

2021

-

+

-

4

2020

-

+

-

3

2019

-

+

-

2

2018

+

+

2018

60,000

1

2017

+

+

2017

50,000

2016

+

-

-

2015

+

-

-

2014

+

-

-

2013

+

-

-

2012

+

-

-

2011 ומטה

-

-

-

סה"כ

215,000

הפרשי השכר ששולמו בגין חודשי העבודה מעבר ל- 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו) - לא ניתן לייחס אותם לשנות מס קודמות והם ימוסו על "בסיס מזומן" בשנת קבלתם (2022), ללא אפשרות לפריסה.


(2) פריסה אחורה של דמי פדיון חופשה שקיבל עובד – בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו, אך לא יותר משנות עבודתו.

איך משפיע השילוב של שתי המגבלות ("שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו" + "אך לא יותר משנות עבודתו") על האפשרות לבצע פריסה אחורה ?

קחו לדוגמא מצב בו פדיון ימי החופשה משולם רק לאחר כמה שנים מיום סיום עבודה, עם סיום סכסוך משפטי בין העובד למעסיק. בהתחשב בשילוב שתי מגבלות אלו, ככל שפרק הזמן בין השנה בה נתקבל פדיון ימי החופשה לבין "שנות העבודה" ארוך יותר, מספר שנות הפריסה קטן יותר, עד כדי אפס שנות פריסה.

נמחיש את האמור בדרך של דוגמא:

דוגמא – פריסה אחורה של פדיון חופשה

בשנת 2022 נתקבלו דמי פדיון חופשה בסך של 90,000 שקלים ממעסיק אצלו סיים העובד לעבוד בשנת 2019, לאחר 13 שנות עבודה (אותם מבקש העובד לפרוס אחורה).

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"שנות עבודתו"

"שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו" דמי פדיון החופשה

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

2023

6

2022

-

+

-

5

2021

-

+

-

4

2020

-

+

-

3

2019

+

+

2019

30,000

2

2018

+

+

2018

30,000

1

2017

+

+

2017

30,000

2016

+

-

-

2015

+

-

-

2014

+

-

-

2007-2013

+

-

-

סה"כ

90,000

ניתן לפרוס אחורה את דמי פדיון החופשה, בחלקים שווים, על פני 3 שנות מס בלבד, 2019, 2018 ו- 2017. נעיר כי זהו מספר שנות הפריסה המקסימלי, כלומר ככל שלצורך הדוגמא פריסה לשתי שנות מס מביאה לתוצאה טובה יותר, יכול העובד לבקש פריסה אחורה, בחלקים שווים, לשנות המס 2019 ו- 2018.

(3) פריסה אחורה של מענק שנתקבל עקב פרישה ...... – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק .... אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק....

איך משפיע השילוב של שתי המגבלות ("בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק" + "אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק...") על האפשרות לבצע פריסה אחורה ?

קחו לדוגמא מצב בו מענק הפרישה משולם רק לאחר כמה שנים מיום סיום עבודה, עם סיום סכסוך משפטי בין העובד למעסיק. בהתחשב בשילוב שתי מגבלות אלו, ככל שפרק הזמן בין השנה בה נתקבל מענק הפרישה לבין "שנות העבודה" ארוך יותר, מספר שנות הפריסה קטן יותר, עד כדי אפס שנות פריסה.

נמחיש את האמור בדרך של דוגמא:

דוגמא – פריסה אחורה של מענק פרישה

בשנת 2022 נתקבל מענק פרישה בסך של 200,000 שקלים ממעסיק אצלו סיים העובד לעבוד בשנת 2016, לאחר 13 שנות עבודה (אותו מבקש העובד לפרוס אחורה).

נדגיש כי ביום סיום עבודה (בשנת 2016) העובד כבר ניצל את כל הפטור ממס שהגיע לו על כספי פיצויים ומענקי פרישה.

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"שנות העבודה שבשלהן משולם המענק"

"אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק..."

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

2023

6

2022

-

+

-

200,000

5

2021

-

+

-

4

2020

-

+

-

3

2019

-

+

-

2

2018

-

+

-

1

2017

-

+

-

2016

+

-

-

2015

+

-

-

2014

+

-

-

2013

+

-

-

2012

+

-

-

2011

+

-

-

2004-2010

+

-

-

סה"כ

200,000

לא ניתן לפרוס אחורה את מענק הפרישה החייב במס.


(3) פריסה אחורה של... סכום המתקבל עקב היוון קיצבה – בחלקים שנתיים שווים... בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, ... אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו... היוון הקיצבה...

איך משפיע השילוב של שתי המגבלות ("בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה" + "אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו היוון הקיצבה...") על האפשרות לבצע פריסה אחורה ?

נשיב על כך בדרך של דוגמא:

דוגמא – פריסה אחורה של היוון קצבה

איש קבע פרש מצה"ל בשנת 2021, לאחר 25 שנות שירות קבע. רק במהלך שנת המס העוקבת, שנת 2022, הגיש בקשה להיוון חלק מהפנסיה שלו וקיבל סכום של היוון קצבה חייב במס בסך של 200,000 שקלים.

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה"

"אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו היוון הקיצבה..."

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

2023

6

2022

-

+

-

5

2021

+

+

2021

40,000

4

2020

+

+

2020

40,000

3

2019

+

+

2019

40,000

2

2018

+

+

2018

40,000

1

2017

+

+

2017

40,000

2016 ומטה

+

-

-

סה"כ

200,000


בדוגמא זו של פורש צה"ל ניתן לפרוס אחורה את היוון הקצבה, בחלקים שווים, על פני 5 שנות מס בלבד ולא 6 שנות מס וזאת מאחר והפורש הגיש את הבקשה להיוון במהלך שנת המס העוקבת, לאחר פרישתו ולא בשנת הפרישה. נעיר כי זהו מספר שנות הפריסה המקסימלי, כלומר ככל שלצורך הדוגמא פריסה למספר שנות מס קטן יותר מביאה לתוצאה טובה יותר, ניתן לבקש זאת.


הערה לעניין "בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה"

לעניין ההגדרה והפרשנות של המונח "התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה", ממנה נגזר החישוב של מספר שנות הפריסה, הן בקשר לפריסה אחורה והן בקשר לפריסה קדימה, של היוון קצבה (פנסיה), של היוון קצבת אובדן כושר עבודה ושל היוון קצבת שאירים - להרחבה ולהסברים יש לעיין במידע בקישורים הבאים:

פריסת הפרשי קצבה ופריסת היוון קצבה (פנסיה)- טבלה מרכזת

פריסת הפרשי קצבת אובדן כושר עבודה ופריסת היוון קצבת אובדן כושר עבודה- טבלה מרכזת

פריסת הפרשי קצבת שאירים ופריסת היוון קצבת שאירים- טבלה מרכזת


(3) פריסה אחורה של מענק שנתקבל... עקב מוות... – בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק ..., אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק...

איך משפיע השילוב של שתי המגבלות ("בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק" + "אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק...") על האפשרות לבצע פריסה אחורה ?

קחו לדוגמא מצב בו מענק שנתקבל עקב מוות של עובד משולם רק לאחר כמה שנים מיום סיום עבודה, עם סיום סכסוך משפטי בין השאירים של העובד למעסיק. בהתחשב בשילוב שתי מגבלות אלו, ככל שפרק הזמן בין השנה בה נתקבל המענק (מענק עקב מוות של עובד) לבין "שנות העבודה" ארוך יותר, מספר שנות הפריסה קטן יותר, עד כדי אפס שנות פריסה.

נמחיש את האמור בדרך של דוגמא:

דוגמא – פריסה אחורה של מענק שנתקבל עקב מוות של עובד

בשנת 2022 נתקבל המענק בידי השאירים של העובד שנפטר (מענק שנתקבל עקב מוות של עובד) בסך של 210,000 שקלים ממעסיק אצלו עבד העובד שנפטר עד ליום פטירתו בשנת 2019, לאחר 16 שנות עבודה (אותו מבקשים השאירים של העובד שנפטר, לפרוס אחורה).

לצורך הדוגמא, נניח כי ביום פטירת העובד (בשנת 2019) השאירים כבר ניצלו את כל הפטור ממס שהגיע להם בעקבות מוות של עובד, על כספי הפיצויים שנצברו בקופות השונות.

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"שנות העבודה שבשלהן משולם המענק"

"אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק..."

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

2023

6

2022

-

+

-

5

2021

-

+

-

4

2020

-

+

-

3

2019

+

+

2019

70,000

2

2018

+

+

2018

70,000

1

2017

+

+

2017

70,000

2016

+

-

-

2015

+

-

-

2014

+

-

-

2013

+

-

-

2012 ומטה

+

-

-

סה"כ

210,000

ניתן לפרוס אחורה את המענק שנתקבל עקב מוות של עובד, בחלקים שווים, על פני 3 שנות מס בלבד, 2019, 2018 ו- 2017. נעיר כי ייתכן בדוגמא זו, הסכסוך המשפטי עם המעסיק והתשלום באיחור של המענק, גרמו לכך שהשאירים של העובד שנפטר ישלמו יותר מס. אולי ומבלי להיכנס להיבטים משפטיים, ניתן לתבוע (מראש) נזק זה מהמעסיק במסגרת התביעה המשפטית נגדו. נעיר כי זהו מספר שנות הפריסה המקסימלי, כלומר ככל שלצורך הדוגמא פריסה לשתי שנות מס מביאה לתוצאה טובה יותר, יכולים השאירים של העובד שנפטר לבקש פריסה אחורה, בחלקים שווים, לשנות המס 2019 ו- 2018.


איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה אחורה ?

ראה קישור למאמר - איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה ?

איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה קדימה של מענק פרישה או היוון קצבה ?

ראה קישור למאמר - איך משפיעה חל"ת (חופשה ללא תשלום) על פריסה ?


מגבלות פריסה אחורה בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה

להסבר מפורט היכנס לקישור - פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה.

דוגמא – פריסה אחורה בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה

בשנת 2022 בוצעה חרטה מרצף קצבה (בסכום של 180,000 שקלים). כספי הפיצויים הופקדו על ידי מעסיק אצלו סיים העובד לעבוד בשנת 2018, לאחר 20 שנות עבודה (אותם מבקש העובד לפרוס אחורה).

נדגיש כי ביום סיום עבודה (בשנת 2018) העובד כבר ניצל את כל הפטור ממס שהגיע לו על כספי פיצויים ומענקי פרישה וביצע רצף קצבה על כספי הפיצויים החייבים במס, באישור פקיד השומה.

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

שנות העבודה שבשלהן משולמים כספי הפיצויים

אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו כספי הפיצויים (שנת החרטה מרצף קצבה)

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

2023

6

2022

-

+

-

5

2021

-

+

-

4

2020

-

+

-

3

2019

-

+

-

2

2018

+

+

2018

90,000

1

2017

+

+

2017

90,000

2016

+

-

-

2015

+

-

-

2014

+

-

-

2013

+

-

-

1999-2012

+

-

-

סה"כ

180,000

ניתן לפרוס אחורה את ההכנסה החייבת במס המתקבלת מחרטה מרצף קצבה , בחלקים שווים, על פני 2 שנות מס בלבד, 2018 ו- 2017. נעיר כי זהו מספר שנות הפריסה המקסימלי, כלומר ככל שלצורך הדוגמא פריסה לשנת מס אחת מביאה לתוצאה טובה יותר, יכול העובד לבקש פריסה אחורה, לשנת המס 2018 בלבד.


הערה חשובה:

במסגרת סעיף 5.1.3 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) מדגישה רשות המסים את הנקודה החשובה הבאה שאינה מוזכרת בחוזרים קודמים:

יובהר, במקרים שבהם במועד הפרישה אושרה פריסה לשנות המס הבאות, לא תאושר פריסה לשנים קודמות (פריסה לאחור) על משיכת הכספים בדרך של חזרה מרצף קצבה !

תחולת הוראות אלו גם על מי שרצף הקצבה כברירת מחדל חל לגביו (הסדר מס חדש החל מינואר 2017)

נחדד ונדגיש למען הסר כל ספק, כי בכל אותם המקרים בהם התקיימו כל התנאים לקיומו של הסדר המס "האוטומטי" – "החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה (דהיינו גם אם אין אישור ממס הכנסה לרצף קצבה אך רצף הקצבה כברירת מחדל מתקיים), הרי שההתייחסות לכספי פיצויים אלו תהא כאל כספי פיצויים ברצף קצבה.

החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטי


מגבלות הוראות חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011 בתוספת הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022

מגבלות פריסה קדימה בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה

פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה מוסדרת במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011 ובמסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022

להלן פירוט המגבלות תוך השוואה וחידוד בין הוראות החוזרים השונים:

הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה

הוראות סעיף 5.2 לחוזר מס הכנסה מספר 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה

3.2.1 אם העובד לא ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום הפרישה...

ללא שינוי ! (ראה הוראות סעיף 5.2.1 לחוזר)

3.2.2 אם העובד ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה...

5.2.2 אם העובד ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה ליתרת השנים שנותרו אילו העובד היה מבקש לפרוס את המענק החייב במועד פרישתו כאשר שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת החזרה מרצף קצבה.

יש שינוי בהשוואה לאמור בסעיף 3.2.2 לחוזר מס' 3/2011. לדוגמא, ייתכן מצב בו הפריסה הראשונה בוצעה לשתי שנות מס בלבד ואילו הפריסה השניה בעת החרטה מרצף קצבה תבוצע לארבע שנות מס (ולשנות מס אחרות מאלו שבפריסה הראשונה...).

3.2.3 בעת החרטה העובד לא ביקש לבצע פריסה מכל סיבה שהיא, ובשלב מאוחר יותר פונה העובד לפקיד שומה בבקשה לבצע פריסה כאמורבמקרה זה ניתן לבצע פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה בעת הפרישה...

במסגרת החוזר החדש אין התייחסות להגשת בקשה לפריסה בשלב מאוחר יותר ובמנותק מהבקשה לחרטה מרצף קצבה ואולם, לעניות דעתנו, האפשרויות לבצע פריסה "באיחור" (הן קדימה והן אחורה) צריכות להיות זהות לאלו שעמדו בפני העובד ביום החרטה מרצף קצבה ולא מצומצמות יותר. דהיינו אפשרויות הפריסה צריכות להיגזר מיום החרטה מרצף קצבה (היום בו "נתקבל" המענק) ולא מיום הגשת הבקשה לפריסה (והכל כמובן בכפוף להוראות סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה, להוראות סעיף 145 לפקודת מס הכנסה ולהוראות סעיף 147 לפקודת מס הכנסה (התיישנות שנות מס ושומות סגורות) שכן בקשה לפריסה המוגשת לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה).

 

דוגמא – פריסה קדימה בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה

בשנת 2022 בוצעה חרטה מרצף קצבה בהתייחס ליתרת כספי פיצויים שנצברו בקופה בסך של 200,000 שקלים (אותם מבקש העובד לפרוס קדימה).

כספי הפיצויים הופקדו בקופה על ידי מעסיק אצלו סיים העובד לעבוד באפריל 2020, לאחר 16 שנות עבודה מלאות, ללא חל"ת.

נדגיש כי ביום סיום עבודה (באפריל 2020) העובד כבר ניצל את כל הפטור ממס שהגיע לו על כספי פיצויים ומענקי פרישה.

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

"השנים בהן ניתן היה לפרוס.."

"יתרת השנים בהן ניתן היה לפרוס, אילו הנישום היה מבקש לפרוס את המענק החייב במועד פרישתו".

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

שנת סיום עבודה

2020

+

-

-

2021

+

-

-

שנת ביצוע החרטה מרצף קצבה

2022

+

+

2022

100,000

2023

+

+

2023

100,000

2024

-

-

-

2025

-

-

-

2026

-

-

-

סה"כ

200,000

ביום סיום עבודה ניתן היה לבצע פריסה קדימה לארבע שנות פריסה (לפי המפתח: על כל 4 שנות עבודה, שנת פריסה אחת). בהקשר זה ("קביעת השנים בהן ניתן היה לפרוס") יש לשים לב גם להוראות סעיף 4.3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - לפיהן, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי !

דוגמא – פריסה קדימה בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה

בשנת 2022 בוצעה חרטה מרצף קצבה בהתייחס ליתרת כספי פיצויים שנצברו בקופה בסך של 200,000 שקלים (אותם מבקש העובד לפרוס קדימה).

כספי הפיצויים הופקדו בקופה על ידי מעסיק אצלו סיים העובד לעבוד באפריל 2020, לאחר 25 שנות עבודה מלאות, ללא חל"ת.

נדגיש כי ביום סיום עבודה (באפריל 2020) העובד כבר ניצל את כל הפטור ממס שהגיע לו על כספי פיצויים ומענקי פרישה וכן ביצע פריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס לשלוש שנות פריסה בלבד (למרות שיכול היה לבצע פריסה לשש שנות פריסה).

בדיקה וחישוב של הפריסה

שנת מס

שנות הפריסה המקורית אותה ביצע העובד ביום סיום עבודה

"השנים בהן ניתן היה לפרוס.." "יתרת השנים בהן ניתן היה לפרוס, אילו הנישום היה מבקש לפרוס את המענק החייב במועד פרישתו".

מה יהיו שנות הפריסה בפועל ?

הפריסה ("בחלקים שנתיים שווים" דהיינו פריסה ליניארית)

שנת סיום עבודה

2020

2020

+

-

-

2021

2021

+

-

-

שנת ביצוע החרטה מרצף קצבה

2022

2022

+

+

2022

50,000

2023

-

+

+

2023

50,000

2024

-

+

+

2024

50,000

2025

-

+

+

2025

50,000

2026

-

-

-

-

סה"כ

200,000


 

בהקשר זה ("קביעת השנים בהן ניתן היה לפרוס") יש לשים לב גם להוראות סעיף 4.3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - לפיהן, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי !

איך יכולה רשות המסים לקבוע במסגרת החוזר מגבלות על פריסה קדימה ?

מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה.

הערה חשובה:

במסגרת סעיף 5.2.4 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) מדגישה רשות המסים את הנקודה החשובה הבאה שאינה מוזכרת בחוזרים קודמים:

יובהר, במקרים שבהם במועד הפרישה אושרה פריסה לשנות המס הקודמות לפרישה (פריסה לאחור), לא תאושר פריסה לשנים קדימה במשיכת הכספים בדרך של חזרה מרצף קצבה.


תחולת הוראות אלו גם על מי שרצף הקצבה כברירת מחדל חל לגביו (הסדר מס חדש החל מינואר 2017)

נחדד ונדגיש למען הסר כל ספק, כי בכל אותם המקרים בהם התקיימו כל התנאים לקיומו של הסדר המס "האוטומטי" – "החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה (דהיינו גם אם אין אישור ממס הכנסה לרצף קצבה אך רצף הקצבה כברירת מחדל מתקיים), הרי שההתייחסות לכספי פיצויים אלו תהא כאל כספי פיצויים ברצף קצבה.

החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטי


מגבלות פריסה אחורה או קדימה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)

להסבר מפורט היכנס לקישור - פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים).


מגבלות פריסה אחורה של שכר עבודה שטרם שולם לעובד שנפטר לרבות פדיון ימי חופשה

להסבר מפורט היכנס לקישור - שכר עבודה שטרם שולם לעובד שנפטר לרבות פדיון ימי חופשה, יתרת דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות


מגבלות פריסה אחורה או קדימה של מענק פרישה ששולם לאחר פטירה (לא מענק שנתקבל עקב מוות ששולם בעקבות פטירה של עובד)

להסבר מפורט היכנס לקישור - מס על מענק פרישה ששולם לאחר פטירה


מגבלות פריסה של כספי פיצויים ברצף קצבה של אדם שנפטר בטרם החל לקבל קצבה

להסבר מפורט היכנס לקישור - מס על כספי פיצויים ברצף קצבה של אדם שנפטר בטרם החל לקבל קצבה


מגבלות פריסה של כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)

להסבר מפורט היכנס לקישור - מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)


עמידה בתנאים של רשות המסים לפריסה קדימה לרבות תשלום מקדמת מס במועד, ככל שנקבעה על ידי פקיד השומה

הוראות סעיף 4.1.6 וסעיף 4.3.8 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה - פריסת הכנסה - שפורסם ביום 02/06/2022 -

"... תשלום המקדמה, כפי שנקבעה במסגרת אישור הפריסה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים לאישור הפריסה. מקדמת המס כאמור תשולם עד תום שנת המס שבה ניתן האישור או תוך 90 יום ממועד מתן האישור, לפי המאוחר".

"...במקרים בהם המקדמה לא שולמה בהתאם לנקבע באישור הפריסה ובמועד הנקוב בסעיף 4.1.6 לעיל, אישור הפריסה יבוטל".

הוראות סעיף ד.2. לטופס הבקשה לפריסה החדש (טופס 116ג) מחודש 06/2022 -

"ידוע לי כי תשלום המקדמה, במידה ותקבע ע"י פקיד השומה במסגרת אישור הפריסה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים לאישור הפריסה. ידוע לי שעליי לשלם את מקדמת המס עד תום שנת המס שבה ניתן האישור או תוך 90 יום ממועד מתן האישור, לפי המאוחר...".

איך יכולה רשות המסים לקבוע במסגרת החוזר ובמסגרת טופס הבקשה לפריסה תנאים אלו לפריסה קדימה ?

מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה.אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.