דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטי

קו הפרדה אדום

עדכון 03/2022

  
רקע

במסגרת תיקון 232 לפקודת מס הכנסה, החל מינואר 2017 התווספה לפקודת מס הכנסה ההוראה הבאה אותה כינינו  "רצף קצבה אוטומטי" -


(ז1) לעניין פסקת משנה (ז), יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 373,080 ש"ח (נכון לשנת 2022) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבהאלא אם כן הודיע למנהל אחרת.
 
תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) - משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2022), לפי הנמוך.

כבר אז, הן בשלב הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, הן במועד פרסום החוק והן לאחריו, עם יישומו על ידי רשות המסים, במסגרת מאמרים מפורטים שפרסמנו בנושא התראנו על כך שרשות המסים עלולה לעשות שימוש לרעת הנישום בהגדרת הסדר המס של רצף הקצבה, כברירת מחדל:

רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.במסגרת מאמר זה, לא נחזור על כל ההשלכות השליליות האפשריות לעניות דעתנו של רצף הקצבה "האוטומטי". להרחבה ולפירוט בנושא, אנו ממליצים להיכנס לקישורים למאמרים אלו שפרסמנו כאן באתר פרישה. 

במסגרת מאמר זה נתמקד בהיבט שלילי אחד בלבד - אובדן שנות פריסה. נסביר.

מה הבעיה שלפנינו ?

במקרים בהם, לדעת פקיד השומה, חל שיהוי בפנייתו של העובד הפורש לפקיד השומה לטיפול בסיום עבודתו (הגשת טופס 161 על כל נספחיו, לרבות הגשת בקשה לפריסה), כל עוד לא יחול שינוי בהוראות פקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים הנוגעות לחרטה מרצף קצבה, בהנחה שהעובד עומד בקריטריונים שנקבעו לרצף קצבה אוטומטי, הרי שפנייתו "המאוחרת" לפקיד השומה, לבצע התחשבנות מס על כספי הפיצויים מסוג קצבה, המפורטים בטופס 161, עלולה להיחשב בעיני פקיד השומה לפעולה של "חרטה מרצף קצבה" ואז יחולו על פנייתו, בין היתר, הוראות סעיף 3 לחוזר מ"ה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה.

מה זה אומר במילים פשוטות ? במידה והעובד הפורש, מעוניין לפרוס קדימה את כספי הפיצויים החייבים במס, שנצברו בקופות לקצבה, תאושר לו פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום עזיבת מקום העבודה, מה שעלול להביא לכדי תשלום מס גבוה יותר. למען הגילוי הנאות נאמר כי ייתכנו גם מקרים בהם "סנקציה" זו תביא להקטנת תשלום המס, תלוי בנתונים.

מקרים אלו, אנו מבקשים להמשיך לנתח, על כל הזויות האפשריות, באמצעות התייחסות לדוגמא חיה של פורש.

דחיה של פקיד השומה לבקשה לפריסה למקסימום שנות פריסה החל משנת הפרישה - 03/2022


1. בדוגמא שלפנינו, העובד הפורש סיים לעבוד במקום עבודתו ביום 30/04/2021 ומסיבות שאינן תלויות בו, פנה לפקיד השומה רק ביום 13/02/2022, לצורך ביצוע התחשבנות מס, כאשר הוא מצויד בכל הטפסים והמסמכים הנדרשים (טופס 161, טופס 161א, טופס 161ד, טופס בקשה לפריסה וכל האסמכתאות הנלוות).

2. במסגרת טופס 161 אשר הוגש לפקיד השומה, דווח על תשלומים שונים, פטורים ממס וחייבים במס - כספי פיצויים מסוג קצבה (קוד 6) שנצברו בקופות גמל לקצבה שונות, מענק שנים עודפות והחזר דמי גמולים ששולמו לו על ידי קרן פנסיה ותיקה בתלוש הפנסיה הראשון שקיבל עם יציאתו לפנסיה, מענק פרישה שקיבל במזומן מהמעסיק שלו (קוד 1), כספי פיצויים מסוג הון (קוד 4) שנצברו בקופות גמל שונות ועוד.

3. עיניכם רואות במכתב הדחיה המצ"ב את הדברים הבאים, להלן ציטוט תשובת פקיד השומה: 

"הבקשה מוחזרת בזאת מאחר והמדובר בפרישה משנת 2021 והבקשה שלך הוגשה רק ב- 2/22. מאחר והכספים טרם נמשכו לא ניתן לדרוש פריסה אחורנית משנת 2021 קדימה. האפשרות שניתן במקרים כאלה היא פריסה מרגע המשיכה עד השלמה ל- 6 שנים. כלומר אם המשיכה תהיה ב- 2022, אזי המשיכה תהיה מ- 2022 עד 2026 בלבד (שנה אחת מתבטלת)".

להלן הניתוח שלנו:

שאלה 1 - 

הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה - "... יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד... כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבהאלא אם כן הודיע למנהל אחרת".

כמה זמן עומד לרשות העובד הפורש לפנות לפקיד השומה ולהודיע אחרת ? היכן קבוע פרק הזמן ? 

האם פקיד השומה יכול לקבוע כלל לפיו - העובד הפורש רשאי להודיע לו אחרת כל עוד לא התחלפה שנת מס מיום סיום עבודה ? אנו מניחים שלא. מדוע ? מאחר וקחו לדוגמא עובדים המסיימים לעבוד במקום עבודתם, נניח ביום 30 בנובמבר באותה השנה, נניח ביום 31 בדצמבר באותה השנה, אז אם יפנו לפקיד השומה לאחר ה- 1 בינואר של שנת המס העוקבת יטען פקיד השומה בפניהם שחלפה שנת מס ? ברור שזה לא הגיוני. 

האם פקיד השומה יכול לקבוע כלל לפיו - העובד הפורש רשאי להודיע לו אחרת כל עוד לא חלפה שנה מלאה מיום סיום עבודה ? אנו רואים לפנינו דוגמא בה לא חלפה שנה מלאה מיום סיום עבודה ועדיין דחה פקיד השומה את בקשתו של העובד הפורש לפריסה למקסימום שנות הפריסה החל משנת הפרישה. 

באופן דומה, ניתן להעלות דוגמא של עובד פורש שסיים לעבוד ביום 1 בינואר בשנה מסויימת ופנה בבקשה לפריסה ביום 31 בדצמבר באותה השנה, לכאורה חלפה שנה מלאה ואולם ברור שאין עילה לפקיד השומה לדחות בקשתו המוגשת ביום 31 בדצמבר באותה השנה. אפשר לחשוב על דוגמאות נוספות, מקרים בהם הבקשה לפריסה מוגשת במסגרת דוח שנתי המוגש למס הכנסה, ועוד...

לסיכום נקודה זו - אין לנו כל ספק, נכון לעכשיו, כל עוד לא ייקבע אחרת בדרך של חקיקה והעניין יישאר עניין של פרשנות ומבחן סבירות, כי ניתן לתקוף החלטה זו של פקיד השומה בנקל, במיוחד במקרים בהם השיהוי שחל בפניית העובד הפורש לפקיד השומה - חל בנסיבות שלא היו תלויות בו.

שאלה 2 - 

הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה - "... יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד... כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבהאלא אם כן הודיע למנהל אחרת".

עם כל הכבוד לקביעת פקיד השומה ונניח שלצורך הדיון אנו מקבלים אותה בהתייחס לכספי הפיצויים מסוג קצבה שנצברו בקופות לקצבה (קוד 6), הרי שאין לפקיד השומה עילה לדחות את בקשת העובד הפורש לפריסה למקסימום שנות הפריסה החל משנת הפרישה של יתר כספי הפיצויים ומענקי הפרישה החייבים במס שאינם כספי פיצויים מסוג קצבה לגביהם ההסדר לרצף קצבה אוטומטי אינו רלבנטי בכלל (מענק שנים עודפות, מענק פרישה במזומן מהמעסיק, כספי פיצויים מסוג הון ועוד...). 

בהקשר זה כבר כעת נדגיש כי בשיחתנו עם גורמים בכירים ברשות המסים אליהם פנינו בנושא הנדון, הגענו להסכמה ברורה מאליה, כי במקרה כגון זה יהא על פקיד השומה לאשר לעובד הפורש 2 פריסות שונות לשתי תקופות שונות ! 

האחת בהתייחס לכספי הפיצויים מסוג קצבה לגביהם הוא רואה בבקשה להתחשבנות מס כחרטה מרצף קצבה והשניה בהתייחס לכספי הפיצויים האחרים ומענקי הפרישה האחרים !

דהיינו, הגענו להבנה ולהסכמה כי תשובת פקיד השומה שבדוגמא - שגויה !

שאלה 3 - 

הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה - "לעניין פסקת משנה (ז), יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 373,080 ש"ח (נכון לשנת 2022) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבהאלא אם כן הודיע למנהל אחרת.
 
תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) - משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2022), לפי הנמוך.

מה הדין לגבי עובד פורש שאינו עומד בכל התנאים להחלת רצף קצבה אוטומטי לפי כל המבחנים ולפי כל ההגדרות והתקרות ? לגביו לא תחול "הסנקציה" ? במקרה שלו לא יראו בפנייתו המאוחרת כחרטה מרצף קצבה ? 

וככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, האם ניתן לראות בכך אפליה אסורה בין נישומים ? שאלה. 

בהערת אגב נוסיף כי אנו בספק אם פקיד השומה שבדוגמא בחן את העמידה של העובד הפורש בתנאים לרצף הקצבה האוטומטי לפני שדחה את בקשתו של העובד הפורש.

שאלה 4 - 

באופן מעשי, בדוגמא שלפנינו, שאלנו בתום לב (שאלה רטורית) בכירים ברשות המסים, מה תהא התשובה של פקיד השומה, במידה ונעדכן את הטפסים שהוגשו לפקיד השומה, לרבות טופס 161א והבקשה לפריסה, כך שבהתייחס לכספי הפיצויים מסוג קצבה שנצברו בקופות לקצבה (קוד 6) יבקש הפורש את הפטור המגיע לו על כספי פיצויים ומענקי פרישה עד לתקרה (במקום על כספי הפיצויים מסוג הון או מענק שנים העודפות או מענק הפרישה שגם היו בטופס 161א) כך שבפועל בקשת הפריסה לא תתייחס בכלל לכספי הפיצויים מסוג קצבה שנצברו בקופות לקצבה - האם עדיין תהא עילה לפקיד השומה לדחות את הבקשה לפריסה למקסימום שנות הפריסה החל משנת הפרישה ? 

(שאלנו זאת מאחר ובמקרה ספציפי זה היתה גמישות לבחור אחרת בטפסים, היו עוד תשלומים והיתה תקרת פטור מספיק גדולה) 

כמובן שמדובר בשאלה רטורית ועם כל הכבוד לקביעת פקיד השומה בדוגמא זו, יכולנו לתקוף קביעתו זו, במקרה ספיצפי זה בנקל.

המלצות לסיכום - 

על מנת להימנע מויכוחים מיותרים עם פקיד השומה ונזקים אפשריים - עובד אשר עומד בקריטריונים שנקבעו לרצף קצבה אוטומטי אך אינו מעוניין ברצף קצבה על כל כספי הפיצויים מסוג קצבה שנצברו בקופות לקצבה – אין אנו ממליצים לו לדחות את הפניה לפקיד השומה ביום אחד !

ככל שבנסיבות שאינן תלויות בעובד הפורש, הוא נאלץ להתעכב בפנייתו לפקיד השומה לבצע התחשבנות מס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה - לכל הפחות שיגיש לפקיד השומה מכתב קצר ופשוט בו הוא "מודיע למנהל אחרת..." - כלומר מבקש שלא להחיל עליו את הסדר רצף הקצבה האוטומטי ומבקש ארכה לטיפול בסיום עבודתו.

לאור כל האמור מעלה, נוסיף כי גם כאשר פקיד השומה דוחה בקשה לפריסה למקסימום שנות הפריסה החל משנת הפרישה בטענה שחל שיהוי בהגשת הבקשה לפריסה מאחר ולדעתו מדובר בפועל בחרטה מרצף קצבה אוטומטי - לעניות דעתנו אין זה בהכרח סוף פסוק וייתכן וניתן לתקוף את החלטת פקיד השומה, כפי שפירטנו בהרחבה במאמר זה.

בהצלחה


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.