דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה

קו הפרדה אדום

פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס (לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה) בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה (לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה) מוסדרת במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011 ובמסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022.

פריסה אחורה של כספי פיצויים חייבים במס (לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה) בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה (לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה) אינה מוזכרת במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה - מיום 01/05/2011 ואולם כן מוזכרת לראשונה במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (באופן מעשי הנחיות החוזר אינן מחדשות דבר והן חוזרות על האמור בסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה ובסעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה).

פריסה אחורה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה

נלך עקב בצד אגודל אחר הוראות פקודת מס הכנסה:

הוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה -

"... רשאי הוא לחזור בו על ידי הודעה למנהל; חזר בו כאמור, יראו את כל הסכום – בכפוף לפסקה (17) – כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליו, כמענק פרישה... ".

הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה -

"... לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן: (3) הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 - בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק... אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק..... "הכנסה מיגיעה אישית"סעיף 1 לפקודת מס הכנסה - לרבות – (5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות

הסבר לאור הוראות פקודת מס הכנסה אלו -

פריסה לאחור - ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים כספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו כספי הפיצויים (השנה שבה נתקבלו = השנה בה מבוצעת החרטה מרצף קצבה).

הערות חשובות: יש לשים לב לניסוח "שנות העבודה" ויש לשים לב לניסוח "אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק...", דהיינו:

1. הערה כללית, ללא כל קשר לחרטה מרצף קצבה - אם מספר שנות העבודה בפועל הינו 3 אזי מספר שנות הפריסה הינו 3 ולא 6....
2. הערה כללית, ללא כל קשר לחרטה מרצף קצבה - אם לצורך הדוגמא בלבד בשנה הרביעית לאחור העובד היה בחל"ת (חופשה ללא תשלום) שנת מס שלמה במלואה (במלואה, לא בחלק ממנה, שנה בה עובדים בחלק ממנה כן תיחשב לשנת עבודה) אותה שנת חל"ת מלאה לא תיחשב לשנת עבודה בשלה משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים ולא ניתן יהיה לכלול אותה בשנות הפריסה לאחור, כלומר במילים פשוטות בדוגמא זו בפועל הפריסה תתאפשר בחלקים שווים על פני מקסימום 5 שנות מס ולא על פני 6 שנות מס.
3. והכי חשוב, הערה בקשר לחרטה מרצף קצבה - בשילוב המגבלה הנוספת - "בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק" - כלומר תלוי מתי מבוצעת החרטה מרצף קצבה, ייתכן מצב בו חלפו שנים מאז יום סיום העבודה ובפועל לא תתאפשר פריסה אחורה על פני שנות העבודה. "האילוץ" לפרוס אחורה רק על פני שנות העבודה ו"האילוץ" לא יותר מ- 6 שנות מס המסתיימות בשנת קבלת המענק (מועד החרטה מרצף קצבה) מצמצמים את האפשרות לפריסה ומספר שנות הפריסה.

נמחיש את האמור בדרך של שתי דוגמאות:

דוגמא 1 -
שנת ביצוע חרטה מרצף קצבה (קבלת המענק בפועל) - 2022
וותק במקום העבודה - 20 שנים
שנת סיום עבודה וביצוע רצף קצבה - 2014
תוצאה - לא תתאפשר פריסה אחורה - הפריסה מוגבלת ל- 6 שנים אחורה מיום קבלת המענק בפועל (מועד החרטה מרצף קצבה) ורק על פני שנות עבודה בלבד - בטווח 6 שנים אחורה לא כלולה אף שנת עבודה...

דוגמא 2 -
שנת ביצוע חרטה מרצף קצבה (קבלת המענק בפועל) - 2022
וותק במקום העבודה - 20 שנים
שנת סיום עבודה וביצוע רצף קצבה - 2018
תוצאה - תתאפשר פריסה אחורה לשנות המס 2017-2018 בלבד - הפריסה מוגבלת ל- 6 שנים אחורה מיום קבלת המענק בפועל (מועד החרטה מרצף קצבה) ורק על פני שנות עבודה בלבד - בטווח 6 שנים אחורה כלולות רק 2 שנות העבודה 2017-2018 בלבד.

תוך יישום 2 העקרונות לפריסה אחורה (שני האילוצים המוזכרים) ובהתחשב בוותק במקום העבודה, יש לבצע את הבדיקה, האם תתאפשר פריסה אחורה ולכמה שנות פריסה, בעת ביצוע חרטה מרצף קצבה.

במסגרת סעיף 5.1 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) רשות המסים הבהירה את מדיניותה לגבי פריסה אחורה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה. נציין כי באופן מעשי הנחיות אלו בחוזר זה אינן מחדשות דבר. הוראות החוזר לגבי פריסה אחורה תואמות לכל האמור מעלה במאמר זה.

הערה חשובה:

במסגרת סעיף 5.1.3 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) מדגישה רשות המסים את הנקודה החשובה הבאה שאינה מוזכרת בחוזרים קודמים:

יובהר, במקרים שבהם במועד הפרישה אושרה פריסה לשנות המס הבאות, לא תאושר פריסה לשנים קודמות (פריסה לאחור) על משיכת הכספים בדרך של חזרה מרצף קצבה !

תחולת הוראות אלו גם על מי שרצף הקצבה כברירת מחדל חל לגביו (הסדר מס חדש החל מינואר 2017)

נחדד ונדגיש למען הסר כל ספק, כי בכל אותם המקרים בהם התקיימו כל התנאים לקיומו של הסדר המס "האוטומטי" – "החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה (דהיינו גם אם אין אישור ממס הכנסה לרצף קצבה אך רצף הקצבה כברירת מחדל מתקיים), הרי שההתייחסות לכספי פיצויים אלו תהא כאל כספי פיצויים ברצף קצבה.

החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטי

  
פריסה קדימה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף קצבה
  
להלן השוואה וחידוד בין הוראות החוזרים השונים:

הוראות סעיף 3 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011 – אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה

הוראות סעיף 5.2 לחוזר מס הכנסה מספר 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה

3.2.1 אם העובד לא ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום הפרישה...

ללא שינוי ! (ראה הוראות סעיף 5.2.1 לחוזר)

3.2.2 אם העובד ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה...

5.2.2 אם העובד ביצע פריסה במועד הפרישה, אזי, תתאפשר פריסה ליתרת השנים שנותרו אילו העובד היה מבקש לפרוס את המענק החייב במועד פרישתו כאשר שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת החזרה מרצף קצבה.

יש שינוי בהשוואה לאמור בסעיף 3.2.2 לחוזר מס' 3/2011. לדוגמא, ייתכן מצב בו הפריסה הראשונה בוצעה לשתי שנות מס בלבד ואילו הפריסה השניה בעת החרטה מרצף קצבה תבוצע לארבע שנות מס (ולשנות מס אחרות מאלו שבפריסה הראשונה...).

3.2.3 בעת החרטה העובד לא ביקש לבצע פריסה מכל סיבה שהיא, ובשלב מאוחר יותר פונה העובד לפקיד שומה בבקשה לבצע פריסה כאמור– במקרה זה ניתן לבצע פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה בעת הפרישה...

במסגרת החוזר החדש אין התייחסות להגשת בקשה לפריסה בשלב מאוחר יותר ובמנותק מהבקשה לחרטה מרצף קצבה ואולם, לעניות דעתנו, האפשרויות לבצע פריסה "באיחור" (הן קדימה והן אחורה) צריכות להיות זהות לאלו שעמדו בפני העובד ביום החרטה מרצף קצבה ולא מצומצמות יותר. דהיינו אפשרויות הפריסה צריכות להיגזר מיום החרטה מרצף קצבה (היום בו "נתקבל" המענק) ולא מיום הגשת הבקשה לפריסה (והכל כמובן בכפוף להוראות סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה, להוראות סעיף 145 לפקודת מס הכנסה ולהוראות סעיף 147 לפקודת מס הכנסה (התיישנות שנות מס ושומות סגורות) שכן בקשה לפריסה המוגשת לאחר תום שנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, תוגש באמצעות הגשת דוח שנתי לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה).

 

בהקשר זה ("קביעת השנים בהן ניתן היה לפרוס") יש לשים לב גם להוראות סעיף 4.3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - לפיהן, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי !

איך יכולה רשות המסים לקבוע במסגרת החוזר מגבלות על פריסה קדימה ?

מהסיבה הפשוטה שמדובר בפריסה קדימה ולעניין פריסה קדימה מצוין במפורש בסעיף 8(ג) לפקודה כי: "רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". כלומר פקיד השומה רשאי (לא חייב) לאשר פריסה קדימה ולקבוע תנאים לפריסה.

הערה חשובה:

במסגרת סעיף 5.2.4 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) מדגישה רשות המסים את הנקודה החשובה הבאה שאינה מוזכרת בחוזרים קודמים:

יובהר, במקרים שבהם במועד הפרישה אושרה פריסה לשנות המס הקודמות לפרישה (פריסה לאחור), לא תאושר פריסה לשנים קדימה במשיכת הכספים בדרך של חזרה מרצף קצבה.

  

תחולת הוראות אלו גם על מי שרצף הקצבה כברירת מחדל חל לגביו (הסדר מס חדש החל מינואר 2017)

נחדד ונדגיש למען הסר כל ספק, כי בכל אותם המקרים בהם התקיימו כל התנאים לקיומו של הסדר המס "האוטומטי" – "החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה" לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה(דהיינו גם אם אין אישור ממס הכנסה לרצף קצבה אך רצף הקצבה כברירת מחדל מתקיים), הרי שההתייחסות לכספי פיצויים אלו תהא כאל כספי פיצויים ברצף קצבה.

החשש שלנו התממש: רשות המסים עושה שימוש לרעת העובד הפורש ברצף הקצבה האוטומטימאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.רצף קצבה - הסבר

רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?

   

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.