דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים)

קו הפרדה אדום

על מנת לעמוד על החלופות במקרה של -

פריסה אחורה של כספי פיצויים חייבים במס ומענקי פרישה חייבים במס (לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה) בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) (לפי סעיפים 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה)

פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס ומענקי פרישה חייבים במס (לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה) בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) (לפי סעיפים 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה)

נלך עקב בצד אגודל אחר הוראות פקודת מס הכנסה:

הוראות סעיפים 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה -

(א) ... לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל..., כאילו נתקבלו בידו, אם תוך שנה מפרישתו החל בעבודה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור, והכל עד לסכום התקרה...

הסבר ראשון: התנאי הראשון לקיומו של הסדר מס של רצף זכויות פיצויים הוא שבתוך שנה מיום סיום עבודה אצל מעסיק א' העובד החל לעבוד אצל מעסיק ב', דהיינו ככל שהעובד לא החל לעבוד אצל מעסיק ב' בתוך שנה מיום סיום עבודה אצל מעסיק א', הרי שלא מתקיימים התנאים לרצף זכויות פיצויים וזה אומר בדרך השלילה ובמילים של הסעיף בפקודה - שכן יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל..., כאילו נתקבלו בידו ביום סיום עבודה אצל מעסיק א' על כל המשתמע מכך !

במילים פשוטות, סיטואציה א' - לא מתקיימים התנאים לרצף זכויות פיצויים - ולכן לעניות דעתנו בלבד, כל הכללים "הרגילים" של פריסת כספי פיצויים ומענקי פרישה חייבים במס - חלים במקרה זה, והכל - לפי יום סיום עבודה אצל מעסיק א'. להלן קישור למידע הרלבנטי לסיטואציה זו - פריסת מס - פיצויים או מענק פרישה (בהקשר זה באם חלף זמן, בין היתר יש לשים לב לנושא התיישנות של שנות מס).

לפני שנמשיך בניתוח הוראות הפקודה, נוסיף כי גם במקרה של יציאה מהסדר מס של רצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים), במעמד סיום עבודה אצל מעסיק ב' או במעמד סיום עבודה אצל אחד מהמעסיקים הבאים לאחריו, היא אינה מהווה חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים כהגדרתה בפקודה וכל הכללים "הרגילים" של פריסה, חלים גם במקרה זה (פריסת מס - פיצויים או מענק פרישה).

במאמר זה אנו עוסקים אך ורק בפריסה בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים - כהגדרתה בפקודה. נמשיך.

(ד) עובד שבחר בהחלת הוראות פרט זה רשאי לחזור בו מבחירתו תוך שנתיים, ואם חזר בו כאמור יראו את הרווחים על המענק כחלק מהמענק, ולענין הפטור תהיה משכורתו האחרונה משכורתו כפי שהיתה בעת פרישתו כשהיא מוגדלת בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה מפרישתו ועד חזרתו מבחירתו, ותקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו, אולם תקופת עבודתו לאחר פרישתו מהמעביד האחרון לא תובא בחשבון; בכפוף לאמור, כל סכום שמשך מקופת גמל לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה לפני פרישתו מהמעביד האחרון, ושמקורו במענקי פרישה כאמור בפרט-משנה (א) והרווחים עליהם - חייבים במס.

הסבר שני: עובד, שמתקיימים לגביו התנאים לרצף זכויות פיצויים (כמפורט מעלה), רשאי לבצע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים תוך שנתיים מיום סיום עבודה אצל מעסיק א'. במקרה זה, רק במועד החרטה / החזרה מרצף זכויות פיצויים שנעשית ביוזמתו, יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל..., כאילו נתקבלו בידו. ראו גם כל ההנחיות בסעיף, כמו לדוגמא ההנחיה לפיה תקרת הפטור תהיה כפי שהיתה בעת חזרתו מבחירתו (ולא כפי שהיתה ביום סיום עבודה אצל מעסיק א').

סיכום ביניים, במקרה של ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים כהגדרתה בסעיף, כמפורט וכמוסבר עד כה - לצורך ההסברים הבאים הן לעניין פריסה אחורה והן לעניין פריסה קדימה, "השנה שבה נתקבלו המענק..." - היא השנה בה בוצעה החרטה מרצף זכויות פיצויים.


הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה -

"... לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן: (3) הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 - בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק... אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק..... "הכנסה מיגיעה אישית"סעיף 1 לפקודת מס הכנסה - לרבות – (5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות

הסבר לאור הוראות פקודת מס הכנסה אלו -

פריסה לאחור - ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.

הערות חשובות: יש לשים לב לניסוח "שנות העבודה" ויש לשים לב לניסוח "אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק...", דהיינו:

1. הערה כללית, ללא כל קשר לחרטה מרצף זכויות פיצויים - אם מספר שנות העבודה בפועל הינו 3 אזי מספר שנות הפריסה הינו 3 ולא 6....
2. הערה כללית, ללא כל קשר לחרטה מרצף זכויות פיצויים - אם לצורך הדוגמא בלבד בשנה הרביעית לאחור העובד היה בחל"ת (חופשה ללא תשלום) שנת מס שלמה במלואה (במלואה, לא בחלק ממנה, שנה בה עובדים בחלק ממנה כן תיחשב לשנת עבודה) אותה שנת חל"ת מלאה לא תיחשב לשנת עבודה בשלה משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים ולא ניתן יהיה לכלול אותה בשנות הפריסה לאחור, כלומר במילים פשוטות בדוגמא זו בפועל הפריסה תתאפשר בחלקים שווים על פני מקסימום 5 שנות מס ולא על פני 6 שנות מס.
3. והכי חשוב, הערה בקשר לחרטה מרצף זכויות פיצויים - בשילוב המגבלה הנוספת - "בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק" - כלומר תלוי מתי מבוצעת החרטה מרצף זכויות פיצויים. "האילוץ" לפרוס אחורה רק על פני שנות העבודה ו"האילוץ" לא יותר מ- 6 שנות מס המסתיימות בשנת קבלת המענק (מועד החרטה מרצף זכויות פיצויים) מצמצמים את האפשרות לפריסה ומספר שנות הפריסה.

נמחיש את האמור בדרך של דוגמא:

דוגמא 1 -
שנת ביצוע חרטה מרצף זכויות פיצויים (קבלת המענק בפועל) - 2022
וותק במקום העבודה - 30 שנים
שנת סיום עבודה וביצוע רצף זכויות פיצויים - 2020
תוצאה - תתאפשר פריסה אחורה לשנות המס 2017-2020 בלבד - הפריסה מוגבלת ל- 6 שנים אחורה מיום קבלת המענק בפועל (מועד החרטה מרצף זכויות פיצויים) ורק על פני שנות עבודה בלבד - בטווח 6 שנים אחורה כלולות רק 4 שנות העבודה 2017-2020 בלבד.

תוך יישום 2 העקרונות לפריסה אחורה (שני האילוצים המוזכרים) ובהתחשב בוותק במקום העבודה, יש לבצע את הבדיקה, האם תתאפשר פריסה אחורה ולכמה שנות פריסה, בעת ביצוע חרטה מרצף זכויות פיצויים.

הוראות סעיף 6.1 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - פריסה לשנים קודמות של סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים - 

6.1.1 בגין המענק החייב במס תתאפשר פריסה לאחור לשנות העבודה שבהן נצברו הסכומים אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנה שבה חזר בו מבחירתו וקיבל את המענק. כמו כן, גם במקרה זה יחולו הוראות סעיף 4.2 לחוזר זה.

באופן מעשי אין חידוש בהנחיות אלו והן מפרשות את האמור בסעיפים 9(7א)(א)(4) + (5) לפקודת מס הכנסה בשילוב סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה, באותו האופן כמפורט מעלה.


ומה לגבי פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס ומענקי פרישה חייבים במס בעת ביצוע חרטה / חזרה מרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) ?

תחילה נזכיר את מסקנתנו כאמור מעלה: ... "השנה שבה נתקבלו המענק..." - היא השנה בה בוצעה החרטה מרצף זכויות פיצויים.

הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה -

"... רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע...".

הוראות סעיף 6.2 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - פריסה לשנים הבאות של סכום המתקבל מחזרה מרצף פיצויים – תנאי המנהל -

6.2.1 מועד החזרה מרצף פיצויים יחשב כמועד הפרישה מהמעסיק לגביו ביקש רצף פיצויים. כמו כן, תאושר פריסה קדימה למספר שנות הפריסה להן זכאי הנישום.

6.2.2 הוראות סעיף 4.3 לחוזר זה, יחולו גם על פריסת הכנסות מחזרה מרצף פיצויים, בשינויים המחויבים.


במילים פשוטות, כל הכללים לפריסה קדימה של מענק פרישה חייב במס, ללא יוצא מן הכלל, חלים גם במקרה זה (לנוחיותכם, להלן קישור לכללים: פריסת מס - פיצויים או מענק פרישה) - תוך הבדל אחד, שהמועד הקובע לתחילת הפריסה קדימה - הוא מועד החרטה מרצף זכויות פיצויים ולא מועד סיום עבודה אצל מעסיק א' (המעסיק לגביו ביקש העובד להחיל הסדר מס של רצף זכויות פיצויים).
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.