דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת הפרשי קצבה ופריסת היוון קצבה (פנסיה)

קו הפרדה אדום

סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - אין האמור במאמר זה מתייחס לקצבת אובדן כושר עבודה ולקצבת שאירים. לעניין קצבת אובדן כושר עבודה ולעניין קצבת שאירים - ראה קישורים בתחתית המאמר למאמרים נפרדים !

    
פריסת הפרשי קצבה ופריסת היוון קצבה (פנסיה) (מאת מעסיק או קופת גמל) - הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
אין האמור בטבלה זו מתייחס לקצבת אובדן כושר עבודה ולקצבת שאירים. לעניין קצבת אובדן כושר עבודה ולעניין קצבת שאירים - ראה קישורים מטה לטבלאות נפרדות !
תחילה יש לבצע הבחנה חדה וברורה בין סכום שהתקבל בגין הפרשי קצבה (פנסיה) לבין קצבאות (פנסיות) בשנה השוטפת לבין סכום שהתקבל בגין היוון קצבה (פנסיה) - אופן המיסוי ייקבע לפי הוראות פקודת מס הכנסה והחוזרים המקצועיים של רשות המסים בהתאם לסוג התשלום ככלל, סכום שהתקבל בגין הפרשי קצבה / הפרשי פנסיה ימוסה במועד קבלתו. כאשר אם ניקח לדוגמא, מקרה בו הקצבה / הפנסיה שולמה באיחור ובמסגרת תלוש הקצבה הראשון (תלוש הפנסיה הראשון) שולמו גם מספר תשלומים נוספים רטרו מיום היציאה לפנסיה - ככל שהגימלאי זכאי לפטור לפי סעיף 9א לפקודה, במסגרת תיאום מס לשנה השוטפת (בהתייחס לתשלומים השייכים לאותה שנת מס) ובמסגרת בקשה לפריסה אחורה לשנים קודמות (בהתייחס לתשלומים השייכים לשנות מס קודמות), יכול הוא לדרוש את הפטור המגיע לו עד לתקרה בכל אחד מאותם החודשים (בהקשר זה יש לשים לב למגבלת הפריסה אחורה). ניתן לפרוס את ההכנסה מהפרשי הקצבה / הפנסיה לאחור לשנים הרלבנטיות. ליתר דיוק לייחס את הפרשי הקצבה / הפנסיה לאותם החודשים בגינם הם שולמו, כלומר אין מדובר בפריסה ליניארית (שווה) על פני שנות הפריסה אלא מדובר בייחוס ספציפי של הפרשי הקצבה / הפנסיה לתקופות בגינן הם שולמו. "אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו" - ניתן לייחס את הפרשי הקצבה / הפנסיה לאותם החודשים בגינם הם שולמו לכל היותר עד 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו). כלומר הפרשי קצבה / פנסיה ששולמו בגין חודשי התשלום מעבר ל- 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו) - לא ניתן לייחס אותם לשנות מס קודמות, הם ימוסו על "בסיס מזומן" בשנת קבלתם (ללא אפשרות לפריסה).
קצבאות (פנסיות) בשנה השוטפת ימוסו במועד קבלתן. ככל שהגימלאי זכאי לפטור לפי סעיף 9א לפקודה הוא יהנה מהפטור בכל חודש וחודשו, עד לתקרה. כאמור מעלה, כאשר אם ניקח לדוגמא, מקרה בו הקצבה / הפנסיה שולמה באיחור ובמסגרת תלוש הקצבה הראשון (תלוש הפנסיה הראשון) שולמו גם מספר תשלומים נוספים רטרו מיום היציאה לפנסיה - ככל שהשאיר זכאי לפטור לפי סעיף 9א לפקודה, במסגרת תיאום מס לשנה השוטפת (בהתייחס לתשלומים השייכים לאותה שנת מס) יכול הוא לדרוש את הפטור המגיע לו עד לתקרה בכל אחד מאותם החודשים.
סכום שהתקבל בגין היוון קצבה (פנסיה) - ימוסה בעת קבלתו. בהתחשב בכל הנתונים הרלבנטיים של הגימלאי לרבות בחירותיו ובהתאם לכל כללי המיסוי לרבות הוראות סעיף 9א לפקודה - סכום ההיוון יחולק להיוון קצבה פטור ממס ולהיוון קצבה חייב במס. הגימלאי יכול לפרוס אחורה את הסכום שהתקבל בגין היוון הקצבה (הפנסיה) החייב במס - בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה (התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה = ככלל, הוותק בקופה לקצבה או במקרה של פנסיה תקציבית לדוגמא שבמסגרתה אין הפקדות בפועל לקופת גמל לקצבה, תיחשב לתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה – תקופת העבודה בה נצברה הזכות לפנסיה תקציבית) אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה - כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר. כמו כן, ניתן לבצע פריסה קדימה של היוון הקצבה (הפנסיה) החייב במס, לפי הכללים הבאים > מתוך חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 מיום 27/05/2013 - תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה - סעיף 7.5 (עמוד מס' 24 לחוזר) -

"היוון קצבה מזכה שהוא משיכה כדין ושלא ביקשו בגינו פטור לפי סעיף 9א לפקודה, חייב במס שולי החל על יחיד. על היוון קצבה כאמור חלות הוראות הפריסה וניתן לפרוס לאחור או לפרוס קדימה שש שנים לכל היותר על פי הוראות סעיף 8(ג)(3). יובהר כי הפריסה קדימה משקפת יחס של שנה אחת לכל ארבע שנות היוון, לפיכך יש לבחון את גילו של מי שבחר להוון, וכל ארבע שנים שלאחר גיל 70 (לאישה ולגבר) יפחיתו מתקופת הפריסה שנה אחת, מכאן, מי שמלאו לו 74 במועד ההיוון יוכל לפרוס ל- 5 שנים לכל היותר, ומי שמלאו לו 78 יוכל לפרוס ל- 4 שנים לכל היותר וכך הלאה. מי שמלאו לו 94 שנים לא יוכל לפרוס את הכנסתו מהיוון קצבה מזכה."
מה תהא שנת המס הראשונה במקרה של פריסה קדימה ? מי שיחפש את התשובה על שאלה זו בחוזר מס הכנסה מס' 78/5 - כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה, כנראה שלא ימצא אותה. לעניות דעתנו, החוזר הישן "שותק" בעניין זה ועד היום היתה אי בהירות בנושא זה. בסעיף 4.7.1 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 רשות המסים קובעת באופן ברור ומפורש כי: "... שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס שבה התקבל הסכום החד פעמי מהיוון הקצבה" (בלבד!).
רשות המסים משנה את תנאי הסף לפריסה קדימה של סכום המתקבל מהיוון קצבה מאת מעסיק או קופת גמל לרעת הנישום - מבלי לחזור על ההסברים (ראה התייחסות מפורטת במאמר חידושים, דגשים, הבהרות, דברי ביקורת ופרשנות להוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה - מיום 02/06/2022), השינוי לרעה חל על כל פריסה קדימה, גם של היוון קצבה. בסעיף 4.7.4 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 רשות המסים מפנה לאמור בסעיף 4.3.3. בסעיף 4.3.3 נקבע כך: "פריסה לשנים הבאות תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה שווה או עולה על שש שנים....".
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.

תזכורת: פריסה קדימה מחייבת הגשת דוחות שנתיים.


 

 
 

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.