דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת הפרשי קצבת שאירים ופריסת היוון קצבת שאירים

קו הפרדה אדום

סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה

  

פריסת הפרשי קצבת שאירים ופריסת היוון קצבת שאירים - הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה
תחילה יש לבצע הבחנה חדה וברורה בין סכום שהתקבל בגין הפרשי קצבת שאירים לבין קצבאות שאירים בשנה השוטפת לבין סכום שהתקבל בגין היוון קצבת שאירים - אופן המיסוי ייקבע לפי הוראות פקודת מס הכנסה והחוזרים המקצועיים של רשות המסים בהתאם לסוג התשלום ככלל, סכום שהתקבל בגין הפרשי קצבת שאירים ימוסה במועד קבלתו. כאשר אם ניקח לדוגמא, מקרה בו קצבת השאירים שולמה באיחור ובמסגרת תלוש קצבת השאירים הראשון שולמו גם מספר תשלומים נוספים רטרו מיום הפטירה של המבוטח - ככל שהשאיר זכאי לפטור לפי סעיף 9(6ו) לפקודה, במסגרת תיאום מס לשנה השוטפת (בהתייחס לתשלומים השייכים לאותה שנת מס) ובמסגרת בקשה לפריסה אחורה לשנים קודמות (בהתייחס לתשלומים השייכים לשנות מס קודמות), יכול הוא לדרוש את הפטור המגיע לו עד לתקרה בכל אחד מאותם החודשים (בהקשר זה יש לשים לב למגבלת הפריסה אחורה). ניתן לפרוס את ההכנסה מהפרשי קצבת השאירים לאחור לשנים הרלבנטיות. ליתר דיוק לייחס את הפרשי קצבת השאירים לאותם החודשים בגינם הם שולמו, כלומר אין מדובר בפריסה ליניארית (שווה) על פני שנות הפריסה אלא מדובר בייחוס ספציפי של הפרשי קצבת השאירים לתקופות בגינן הם שולמו. "אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו" - ניתן לייחס את הפרשי קצבת השאירים לאותם החודשים בגינם הם שולמו לכל היותר עד 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו). כלומר הפרשי קצבת השאירים ששולמו בגין חודשי התשלום מעבר ל- 6 שנים אחורה (כולל השנה בה הם נתקבלו) - לא ניתן לייחס אותם לשנות מס קודמות, הם ימוסו על "בסיס מזומן" בשנת קבלתם (ללא אפשרות לפריסה).
קצבאות שאירים בשנה השוטפת ימוסו במועד קבלתן. ככל שהשאיר זכאי לפטור לפי סעיף 9(6ו) לפקודה הוא יהנה מהפטור בכל חודש וחודשו, עד לתקרה. כאמור מעלה, כאשר אם ניקח לדוגמא, מקרה בו קצבת השאירים שולמה באיחור ובמסגרת תלוש קצבת השאירים הראשון שולמו גם מספר תשלומים נוספים רטרו מיום הפטירה של המבוטח - ככל שהשאיר זכאי לפטור לפי סעיף 9(6ו) לפקודה, במסגרת תיאום מס לשנה השוטפת (בהתייחס לתשלומים השייכים לאותה שנת מס) יכול הוא לדרוש את הפטור המגיע לו עד לתקרה בכל אחד מאותם החודשים.
סכום שהתקבל בגין היוון קצבת שאירים - ימוסה בעת קבלתו. כאשר נדגיש כי לא יחול פטור לפי סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה על סכום זה מאחר והפטור ממס לפי סעיף 9(6ו) הינו חודשי ועד לתקרה באותו החודש וחל אך ורק על קצבת שאירים המשולמת באופן שוטף, חודש בחודשו, ולא על סכום שהתקבל בגין היוון קצבת שאירים ! השאיר יכול לפרוס אחורה את הסכום שהתקבל בגין היוון קצבת השאירים (להזכיר, שכולו חייב במס, אין פטור ממס על היוון קצבת שאירים) בחלקים שנתיים שווים בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה (התקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה = החל ממועד פטירת המבוטח) אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו סכומי היוון הקצבה - כלומר פריסה לאחור לתקופה של עד שש שנים לכל היותר. כמו כן, ניתן לבצע פריסה קדימה של היוון קצבת שאירים, לפי הכללים הבאים > הוראות סעיף 4.9 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה  – מיום 02/06/2022 - 1. יש להמציא לפקיד השומה אישור זכאות לקצבת השארים שיינתן על ידי משלם הקצבה ובו תפורט תקופת הזכאות וסכום קצבת השאירים החודשית וזאת בהתאם לתקנון קרן הפנסיה או חוזה הביטוח. 2. פקיד השומה יקבע את תקופת ההיוון בהתבסס על תקופת הזכאות לקצבת השאירים, כפי שזו מצוינת באישור הזכאות לקצבה, ובלבד שמספר שנות ההיוון לא יעלה על יותר משש שנות מס... (הערה של אתר פרישה: אנו מניחים שנפלה טעות בניסוח וכוונת רשות המסים היתה לומר שמספר שנות הפריסה לא יעלה על יותר משש שנות מס...). 3. הערה של אתר פרישה: הכלל לפיו: מספר שנות הפריסה קדימה יהיה לפי מפתח של שנת פריסה אחת בגין כל ארבע שנות היוון (בהתייחס להיוון קצבת שאירים) בוטל במסגרת חוזר מ"ה מס' 2/2022.
ככלל, שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה בה התקבל הסכום המהוון. אולם, אם הסכום המהוון התקבל במהלך הרבעון האחרון של שנת המס ובהתאם לבקשת הנישום, ניתן לקבוע את השנה העוקבת לקבלת הסכום המהוון, כשנה ראשונה לפריסת סכום ההיוון וזאת מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה להן הנישום זכאי (במסגרת סעיף 4.9.3 לחוזר מ"ה מס' 2/2022 רשות המסים מפנה לכללים בסעיף 4.8.4 באותו החוזר).
כמו כן ולבקשת הנישום, ניתן יהיה לפרוס את הסכום המהוון לשנים הבאות, כך ששנת הפריסה הראשונה תהיה זו העוקבת לשנה שבה התקבל הסכום המהוון, ובלבד שסך שנות הפריסה, לרבות השנה שבה התקבל הסכום המהוון, לא יעלה על מספר שנות הפריסה שהנישום היה זכאי להן.... כלומר, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי (במסגרת סעיף 4.9.3 לחוזר מ"ה מס' 2/2022 רשות המסים מפנה לכללים בסעיף 4.8.5 באותו החוזר).
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.

תזכורת: פריסה קדימה מחייבת הגשת דוחות שנתיים. 


 
 

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.