דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור לקיצבה (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה

קו הפרדה אדום

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה

 
 
פטור לקיצבה (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה – סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
 
 
נוסח הסעיף לאחר תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ותיקוני חקיקה נוספים שבאו לאחריו:

9א.

(א) לענין סעיף זה –

"קיצבה" – קיצבה (פנסיה) המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1, והכל למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו);

"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;

"תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:

(1) סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –

(א) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך.

(ב) על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך.
 
(ג) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב הפיצויים, אשר ראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 3(ה3)(1א) או (1ב).

בפסקה זו –

"השכר הממוצע במשק", "השיעור להפקדה", "משכורת" ו"סכום התקרה" – כהגדרתם בסעיף 3(ה3);

"מרכיב הפיצויים", "מרכיב תגמולי העובד", ו"מרכיב תגמולי המעביד" – כמשמעותם לפי סעיף 21 לחוק הפיקוח על קופות גמל;

(2) כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות הגמל;

(3) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47;
 
(4) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל להשקעה.

"קצבה מזכה" – סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת;

"תקרת הקצבה המזכה" – 8,660 ש"ח לשנת המס 2022

"גיל הזכאות" – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר;

"גיל פרישה" – כהגדרתו בסעיף 1, ואולם לענין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם:

(1) נמחק.

(2) הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב);

"מכפיל ההמרה להון" – 180 או מכפיל אחר שקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת;

(ב) קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 67% מתקרת הקצבה המזכה (ראה הוראות לשנים 2012 - 2024 לעניין שיעור הפטור, לדוגמא בשנת המס 2017 - 49% בלבד).

(ב1) הקצבה המוכרת שמקבל אחד מאלה פטורה ממס:

(1) יחיד שמלאו לו 60 שנים;

(2) יחיד שפרש פרישה מוקדמת כאמור בפסקה (2) להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף קטן (א).

(ג)      (1) בסעיף קטן זה –

"יתרת ההון הפטורה" – הסכום המתקבל מהפחתת הסכום האמור בפסקת משנה (ב) מהסכום האמור בפסקת משנה (א) –

(א) סכום השווה ל-67% מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון; (ראה הוראות לשנים 2012 - 2024 לעניין שיעור הפטור, לדוגמא בשנת המס 2017 - 49% בלבד).

(ב) המענקים הפטורים כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום 1 בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות, ומוכפלים במקדם; לעניין זה, "מקדם" – סכום השווה ל-35% מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון ומחולק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה כאמור בסעיף 9(7א)(א)(2) ב-32;

"מענקים פטורים" – סכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) שקיבל יחיד וכן סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה, ולמעט אלה: (לעניין סכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) תאריך התחילה הינו 1 בינואר 2018)

(א) מענקים שקיבל יחיד שחלה עליו פסקה (2) להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף קטן (א);

(ב) מענק נוסף לקצבה ששולם –

(1) לפי סעיף 15 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

(2) לשוטר או לסוהר לפי סעיף 22 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, בכפוף לסעיף 77 לחוק האמור;

(3) לעובד שירותי הביטחון, לפי סעיף 63ב לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

(2) על אף הוראות סעיף קטן (ב), נישום הזכאי לפטור ממס לפי הסעיף הקטן האמור, שקיבל גם מענקים פטורים, לא יעלה סכום הפטור לגביו, לפי אותו סעיף קטן, על יתרת ההון הפטורה כשהיא מעודכנת לפי הוראות פסקה (3), ומחולקת במכפיל ההמרה להון;

(3) ב-1 בינואר של כל שנת מס, החל ב-1 בינואר של השנה שבה חל גיל הזכאות, תתואם יתרת ההון הפטורה בהתאם להוראות סעיף 120ב.

(ד) בוטל.

(ה)    (1) סכום שקיבל יחיד עקב היוון קצבאות – פטור ממס עד לסכום כולל שלא יעלה על 67% ממכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון, ואם קיבל היחיד מענקים פטורים כאמור בסעיף קטן (ג) – עד ליתרת ההון הפטורה כהגדרתה בסעיף הקטן האמור, ובלבד שהיחיד הגיש לפקיד השומה בקשה לקבלת פטור על סכום מהוון לפי פסקה זו, בטופס שקבע המנהל, לא יאוחר מתום 90 ימים מהיום שבו ניתן לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה לפי סעיף זה; (ראה הוראות לשנים 2012 - 2024 לעניין שיעור הפטור, לדוגמא בשנת המס 2017 - 49% בלבד).

(2) ניתן פטור ממס לפי פסקה (1), יופחת סכום הפטור לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) בסכום השווה לסכום הפטור לפי פסקה (1) כשהוא מחולק במכפיל ההמרה להון;

(3) על אף הוראות סעיף 121, על סכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, אשר אינו פטור ממס לפי פסקה (1), יוטל מס רק בשל מרכיב הרווח היחסי, בשיעור של 15%; לעניין זה –

"מרכיב הרווח היחסי" – הסכום המתקבל מחלוקת הסכום האמור בפסקה משנה (א) בסכום האמור בפסקת משנה (ב) –

(א) הסכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, כשהוא מוכפל בהפרש החיובי שבין היתרה הצבורה לבין התשלומים הפטורים;

(ב) היתרה הצבורה;

"היתרה הצבורה" – הכספים שנצברו לזכותו של יחיד בחשבונו בקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, עד למועד חישוב רווחי הקופה שקדם לגיל הזכאות של היחיד, והנובעים מתשלומים פטורים.
 
(4) יחיד שמשך סכומים מקופת גמל כהיוון קצבה שמקורה במרכיב הפיצויים, שהופקדו בלא מרכיב תגמולי המעביד כהגדרתם בסעיף 3(ה3), יראו אותו כמי שחזר בו מכוונתו להשאיר את הכספים למטרת קצבה, ויחולו הוראות סעיף 9(7א)(ז).
 
(ה1)     על אף האמור בסעיף קטן (ה), על היוון קצבה מוכרת הנובעת מכספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, יחול האמור בסעיף 3(ה4)(3).

(ו)     (1) יחיד שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו ויחולו על היוון כאמור הוראות סעיף קטן (ה);

(2) על אף האמור בפסקה (1), תשלומים פטורים שהיו בקופת הגמל של היחיד בעת שנפטר (בפסקה זו – תשלומים פטורים בעת הפטירה) וכן ריבית ורווחים הנובעים מהם, שהועברו לקופת גמל לקצבה של מוטב כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל (בסעיף קטן זה – מוטב) לשם משיכתם כקצבה מוכרת, יהיו פטורים ממס אם נמשכו כקצבה, ואולם אם ביקש המוטב להוונם יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן (ה) ויראו לעניין זה כתשלומים פטורים רק את התשלומים הפטורים בעת הפטירה.

(3) יחיד שנפטר לאחר שהתחיל לקבל קצבה מוכרת מקופת גמל לקצבה והובטח לו מספר מזערי של תשלומי קצבה שישולם לו, ולאחר פטירתו – למוטביו, יראו ביתרת התשלומים המשולמים למוטביו כקצבה או כקצבת שאירים, לפי העניין, ואולם אם ביקש המוטב להוון את יתרת התשלומים יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן (ה)(3). לעניין סעיף זה, "יתרת התשלומים" – לרבות הסכום שנותר בקופת הגמל שממנו היו עתידים להשתלם תשלומי הקצבה המוכרת. (תחולת הוראות סעיף ו – 01.01.2013).

(ז) לגבי שנות המס 2012 עד 2024 יקראו סעיף זה כך:

(1) לגבי שנות המס 2012 עד 2015 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "43.5%";

(2) לגבי שנות המס 2016 עד 2019 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "49%";

(3) לגבי שנות המס 2020 עד 2024 – בכל מקום, במקום "67%" יקראו "52%".
 

(ח) לעניין סעיף זה, יראו כתשלומים פטורים כספים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה על שם בן זוג לשעבר על פי הוראות סעיף 9(17א) והיו תשלומים פטורים בידי העמית בקופת הגמל לקצבה שממנה הועברו.

 
יש לשים לב כי לעניין פורשי צה"ל וכוחות הביטחון (חייל, שוטר, סוהר...) יש הוראה נוספת שעודנה בתוקף (תחת תיקונים קלים במסגרת הוראות המעבר של תיקון 190 לפקודה):
 
 
 
תחילה, תחולה והוראות מעבר - לעניין הוראות הסעיף החדשות - יש לעיין ביסודיות בסיפא של תיקון 190 לפקודה.
 
 
נוסח הסעיף לפני תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ולפני תיקוני חקיקה נוספים שבאו לאחריו:
 
9א.
 
(א) לעניין סעיף זה –
 
"קיצבה" – קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1;
 
"קיצבה מוכרת" – חלק מקיצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקיצבה המנוהלת בידי חברת ביטוח, או המשולמת בידי קופת גמל לקיצבה אחרת שהוקמה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995), הנובע מתשלומים פטורים; לעניין זה, "תשלומים פטורים" –
(1) סכומים שחויבו בתשלום מס כאמור בסעיף 3(ה3);
 
(2) סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47;
 
"קיצבה מזכה" – אותו חלק מהקיצבה או מסך כל הקצבאות שמקבל אדם ושאינו עולה על 8,660 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2022). קיצבה שחלק ממנה הוון – תבוא בחשבון לעניין זה הקיצבה שהייתה משתלמת אילולא ההיוון.
 
"גיל פרישה" – כהגדרתו בסעיף 1. ואולם לעניין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).
 
 
"מענק פטור" – אותו חלק ממענק פרישה או מחצית אותו חלק ממענק עקב מוות שניתן עליו פטור ממס על פי סעיף 9(7א) ושנתקבל לאחר כ"ז באדר ב' התשל"ג (31 במרס 1973), למעט מענק נוסף לקיצבה ששולם –
 

(1) על פי סעיף 18 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), תשי"ד – 1954.

(2) לשוטר או סוהר על פי סעיף 22 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), תש"ל - 1970, בכפוף לסעיף 77 לחוק האמור.

(3) לעובד שירותי הביטחון כפי שיקבע ראש הממשלה.

(ב) הקצבה המוכרת או 35% מקצבה מזכה, לפי הגבוה מביניהם, שמקבל אחד מאלה , פטורים ממס:
 
(1) מי שהגיע לגיל פרישה.
 
(2) נמחקה.
 
(3) שאירים, ובלבד שאם הקצבה משתלמת מאת המעביד, שלא על פי חוק או הסכם קיבוצי, לא יעלה הסכום הפטור על 115 ₪ (נכון לשנת 2012) לחודש לכל שנת עבודה.
 
(ב1) הקצבה המוכרת שמקבל יחיד שמלאו לו 60 שנה, והוא אינו זכאי להטבה לפי סעיף קטן (ב), פטורה ממס.
 
(ג)    (1) מי שלאחר תחילת תשלום הקיצבה או תוך 15 שנה שלפני תחילת התשלום קיבל גם מענקים בשל השנים שבעדן משתלמת הקיצבה, וסך כל המענקים הפטורים מחולק במספר שנות העבודה שבשלהן הם נתקבלו, בצירוף סכום הקיצבה המזכה החודשית, עולה על 8,660 ₪ לחודש (נכון לשנת 2022) (להלן – הסכום הכולל) יופחת הסכום הפטור החודשי של הקיצבה בסכום השווה למכפלת הקיצבה המזכה בהפרש שבין הסכום הכולל ל- 8,660 ₪ (נכון לשנת 2022) (להלן- ההפרש), מחולק בסכום הכולל; הוראה זו לא תחול אם מקבל הקיצבה בחר לשלם מס על אותו חלק מהמענקים הפטורים השווה להפרש כפול במספר שנות העבודה שבשלהן משתלמים המענקים.
 
(2) לעניין חישוב הסכום הכולל, יובא בחשבון -
 
(א) אם המענק נתקבל לאחר תחילת קבלת הקיצבה, או בתוך חמש שנים שלפני תחילת קבלתה – מלוא הסכום.
 
(ב) אם המענק נתקבל בין השנה השישית לבין השנה החמש-עשרה שלפני תחילת קבלת הקיצבה – הסכום האמור בפסקה משנה (א) פחות 10% לכל שנה מהשנה השישית לקבלת המענק ועד השנה החמש-עשרה.
(ד) נישום שבחר לשלם מס על חלק המענק כאמור בסעיף קטן (ג), יחולק חלק זה, בחלקים שווים, לתקופה של עד שש שנות מס המסתיימת בשנה שבה נתקבל המענק, ואולם רשאי המנהל, לפי בקשת הנישום, להתיר חלוקה לתקופה אחרת בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

(ה)   (1) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה פטורה – פטור ממס ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיוון 35% מהקיצבה המזכה. (הסעיף תוקן בשנת 2008 זהו הנוסח לאחר התיקון)

(2) ניתן פטור ממס לפי פסקה (1) לחלק מקצבה שהוון, יופחת מסכום הקצבה החודשית הפטורה לפי סעיף קטן (ב), בשנות המס שבשלהן הוון אותו חלק מהקצבה, סכום השווה לקצבה החודשית הפטורה שהוונה, כשהוא מוכפל ביחס שבין הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" בשנת המס שבה משולמת הקצבה, לבין הסכום שהיה נקוב באותה הגדרה בשנת המס שבה נעשה ההיוון.
 
 
"סכום המתקבל עקב היוון קיצבה פטורה – פטור ממס ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיוון הקיצבה המוכרת או מהיוון 35% מהקיצבה המזכה, לפי הנמוך מביניהם; סכום שמקבל מי שפרש משירות בכוחות הביטחון עקב היוון קיצבה המשתלמת לו לפי דין ושהייתה פטורה מכוח האמור בפסקה (1) להגדרת "גיל פרישה" אילו לא הייתה לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2) פטור אף הוא ממס; ניתן פטור על קיצבה שהוונה, יופחת השיעור שהוון מהשיעור הפטור של הקיצבה."
 סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" - הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.

 
 
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים.
 
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני !! תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!
 
קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים.
 
הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת - החלטת מיסוי בהסכם 6849/15 - פורסמה ביום 05/05/2015.
 
קיבוע זכויות - ייעוץ מס וסיוע מקצועי בכל הקשור להגשת בקשה לפקיד השומה (מס הכנסה) לפטור על קצבה או על היוון קצבה באמצעות טופס 161ד ונספחיו.
 
 
 
 
 

תקרת פטור ממס על קצבה מזכה - נתונים לשנות מס קודמות.
 
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.