דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור ממס על פנסיה של פורש צה"ל – החל מגיל פרישה (קיבוע זכויות) - חלק א

קו הפרדה אדום

איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?

 

פטור ממס לקצבה מזכה

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית לזכאים, בכפוף לכל התנאים כמפורט בסעיף זה.

• הפטור ממס לפי סעיף זה, נקבע כשיעור (אחוז), המשתנה במהלך השנים הבאות, מתוך "קצבה מזכה" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה.

• "הקצבה המזכה" הינה סך של 9,430 ש"ח נכון לשנת המס 2024.

• שיעור הפטור ממס המקסימלי, מתוך "הקצבה המזכה":

2012 עד 2015 – 43.5%

2016 עד 2019 – 49%

2020 עד 2024 – 52%

2025 ואילך – 67%

 
בהתייחס לפורשי צה"ל:  

• ככלל, זכאי לפטור ממס על פי סעיף זה – מי שהגיע לגיל פרישה על פי החוק, (ההגדרה המצומצמת הרלבנטית לקצבה מצה"ל, שכן אין משמעות ממשית ל"גיל הזכאות" כהגדרתו בסעיף מאחר ופורש צה"ל מקבל את הקצבה החודשית כבר החל מיום הפרישה מצה"ל... (למעט אלו שפרשו מצה"ל ללא זכאות מיידית לתשלום פנסיה חודשית)).

• נוסיף כי כמו כן, יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75 אחוזים או יותר שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).

• בחינת הזכאות לפטור ממס על הפנסיה החודשית וקבלת אישור מס הכנסה בהתאם, נעשית בדרך של הליך שנקרא "קיבוע זכויות" (הגשת טופס 161ד וכל הנספחים הדרושים, לפקיד השומה באיזור המגורים של הפורש).

• יש לשים לב כי ייתכנו השלכות נוספות (מעבר למתואר בהמשך מאמר זה) על אופן חישוב הפטור ממס על הפנסיה החודשית ותוצאת החישוב של פקיד השומה -

• ככל שהפורש במעמד פרישתו בצה"ל בחר לממש את יתרת הפטור ממס (ככל שנותרה לו, לאחר מימוש הפטור על מענק הפרישה שקיבל מצה"ל) גם כנגד פדיון ימי המחלה (או "מענק התארגנות"), מה שנקרא בדפי הסימולציה "אופציה א'". (נדגיש כי מימוש הפטור ממס על מענק הפרישה "עצמו" שקיבל הפורש מצה"ל אינו פוגע בפטור על הקצבה החל מגיל הפרישה!). (ראה עוד הסברים לגבי אופציה א' ואופציה ב': מצגת פרישה מצה"ל - עדכנית לשנת המס הנוכחית). (להלן קישור למאמר בנושא: איך משפיע מענק פרישה פטור ממס שקיבל פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?).

• ככל שהפורש, לאחר פרישתו מצה"ל, המשיך לעבוד במקומות עבודה נוספים עד להגעתו לגיל הפרישה, כאשר במעמד סיום יחסי עבודה באותם מקומות עבודה, קיבל מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים נוספים, פטורים ממס.
 
 
רקע בנושא היוון פנסיה של פורש צה"ל -
 
 
 
 
מהו החלק הפטור ממס בהיוון הפנסיה ?
 
 

שיעור הפטור ממס ממנו נהנה פורש צה"ל כנגד הסכום המתקבל מהיוון הפנסיה (*)

פורש זכאי שהיה חייל ונולד עד 31/12/1964 35%
פורש זכאי שהיה חייל ונולד לאחר 01/01/1965 ועד ל- 31/12/1966 30%
פורש זכאי שהיה לוחם 30%
פורש לוחם שפרש עקב נכות 30%
פורש זכאי שהיה חייל ונולד לאחר 01/01/1967 ועד ל- 31/12/1970 25%
פורש זכאי שהיה חייל ונולד לאחר 01/01/1971 ועד ל- 31/12/1974 14%
 
(*) שיעור הפטור ממס מתוך "קצבה מזכה" כהגדרתה - סך של 9,430 ש"ח נכון לשנת המס 2024.

הגדרות לעניין זה:

"פורש זכאי" – מי שהיה חייל, עובד שירותי הביטחון, שוטר או לוחם, שפרש לפני גיל פרישה, ושמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא פרש על פי חוק הגמלאות.
(2) הוא היוון לפי חוק הגמלאות את הקצבה המגיעה לו לפי החוק האמור בשנת המס שבה פרש או בשנת המס שלאחריה.

"לוחם" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:
(1) הוא השלים 5 שנות שירות, ולעניין חייל - 5 שנות שירות קבע, וקיבל בתקופה האמורה תוספת פעילות רמה א' או תוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו.
(2) ביום 15 בספטמבר 2003 הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי העניין.

"לוחם שפרש מחמת נכות" - חייל, עובד שירותי הביטחון או שוטר שמתקיימים בו שני אלה:
(1) 15 בספטמבר 2003 הוא היה חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון, לפי העניין.
(2) הוא פרש מחמת נכות שאירעה במהלך ועקב שירותו בתפקיד, שזיכה אותו בתוספת פעילות רמה א' או בתוספת אחרת גבוהה יותר, כהגדרתן על פי הדין החל לגביו.

 
בהקשר זה חשוב לא להתבלבל בין שיעור הפטור (35% יורד עד 14% כמפורט בטבלה מתוך "קצבה מזכה") לבין שיעור ההיוון שביצע הפורש (מתוך הפנסיה החודשית שלו), המוגבל בשיעור של כ- 25% בלבד.
 
דהיינו, פורש צה"ל "ותיק" שביצע היוון לפני שנים רבות, בשיעור (המקסימלי) של כ- 25% בלבד מתוך הפנסיה החודשית שלו, אין זה אומר בהכרח שלא מימש את מלוא הפטור ממס עד לשיעור של 35% מתקרת קצבה מזכה, כמפורט בטבלה !
 
כל פורש צריך לבצע בדיקה אישית בהתאם לנתונים האישיים שלו.
 
כל פורש צריך לבדוק מהו שיעור הפטור ממס מתוך "הקצבה המזכה" ממנו נהנה כנגד הסכום המהוון כשביצע את ההיוון (לפי תקרת הקצבה המזכה נכון לשנת הפרישה שלו מצה"ל ולפי הגדרתה בחוק דאז המביאה בחשבון גם את הפנסיה ששולמה לו בפועל...) ולא די בנתון מהו שיעור ההיוון שביצע מתוך הפנסיה שלו.
 
איך בודקים ? יש לפנות למחלקת פרישה בצה"ל (מופ"ת) ולהצטייד במסמך בו מפורטים כל פרטי ההיוון שביצע. אגב, לעניין בדיקות נוספות שנדרש לעשותן ולעניין נתונים רלבנטיים נוספים, יש להצטייד גם בהעתק טופס 161 בהתייחס לפרישתו מצה"ל.
 
 
אז, איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע פורש צה"ל שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה על מידת זכאותו לפטור ממס על פנסיה חודשית החל מגיל פרישה ? מה הקשר לתיקון 190 לפקודה ?

להלן מדיניות רשות המסים הבאה לידי ביטוי בהוראות פקודת מס הכנסה ובהוראות חוזר מס הכנסה:

לפני שנמשיך בהסבר יש לשים לב להוראות חדשות עדכניות שפורסמו על ידי רשות המסים בשנת 2022 !!! - ראה קישור להנחיות העדכניות בהמשך המאמר (יש לשים לב לכך שההוראות החדשות מתייחסות למי שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1970 או לפי הוראות המעבר לתקנות 1997 המפנות לתקנות 1970 ולא למי שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1997).

סעיף 13 (ז) - הוראות מעבר - לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 190 והוראת שעה, התשע"ב–2012 : לעניין היוון קצבה של פורש זכאי, לפי הוראות סעיף 71(ד) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 - תיקוני חקיקה, התשס"ד–2004, לא תעלה הקצבה המזכה על תקרת הקצבה המזכה, והוראות סעיף 9א(ה)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה, לא יחולו אלא אם כן ההיוון הוא של קצבה המגיעה לאחר גיל הזכאות; בסעיף קטן זה, "קצבה מזכה" ו"תקרת הקצבה המזכה" – כהגדרתן בסעיף 9א(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(1)(ג) לחוק זה.

ובמילים פשוטות: מלבד שינויים קלים של ניסוח, אין שינוי ממשי בהוראות המיוחדות המתייחסות לפורשי צה"ל וכוחות הביטחון, לרבות שוטר וסוהר, ובמצבם לאחר תיקון 190 לפקודה. דהיינו ככלל, אין "הרעה במצבם" והפטור ממס על היוון קצבה בעת פרישה (שחרור מהשירות), אינו פוגע בזכאות לפטור ממס על הקצבה החודשית לאחר גיל פרישה. חריג: אלא אם "ההיוון הוא של קצבה המגיעה לאחר גיל הזכאות..." ראה הגדרת גיל הזכאות בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, ככלל, לא לפני גיל פרישה לפי החוק...

סעיף 5.7 לחוזר מס הכנסה מס' 02/2013 - תיקון 190 לפקודה - הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה (הוראות מעבר):

סע' 5.7.1 – יחיד שהיוון בפטור חלק מקצבתו הפטורה לתוחלת חייו, טרם כניסתו של תיקון 190, והגיע לגיל הזכאות לאחר כניסת התיקון לתוקף – שיעור הפטור המפורט בסעיף 9א(ב), יופחת בשיעור הקצבה הפטורה שהוונה (במסגרת החוזר מובאית דוגמת חישוב שניתן להיעזר בה ואולם שימו לב, הערה לגבי הדוגמא: לא להתבלבל...בדוגמא המובאית שם, בפועל, הפורש אכן היוון 25% בלבד מתקרת קצבה מזכה נכון לשנת 2001 (מאחר והפנסיה שלו היתה קטנה מתקרת קצבה מזכה) ולא את מלוא 35% הפטורים מתקרת קצבה מזכה ולכן עומדת לזכותו יתרת פטור גדולה יותר למימוש כנגד הפנסיה לאחר גיל הפרישה...).

סע' 5.7.2 – יחיד שהיוון חלק מקצבתו הפטורה לתקופה מוגבלת, ותקופת ההיוון חופפת לתקופת הפטור שלאחר גיל הזכאות, יתרת ההון הפטורה לקצבה תהא ההון הפטור או יתרת ההון הפטורה בניכוי החלק היחסי מן הסכום שהוון כשהוא צמוד למדד ינואר בשנה שבה פרש. לעניין זה, החלק היחסי היא כיחס התקופה החופפת לתקופה שהוונה. (במסגרת החוזר מובאית דוגמת חישוב שניתן להיעזר בה).

סע' 5.7.3 – יחיד שהיוון בפטור חלק מקצבתו הפטורה לתוחלת חייו, או לתקופה קצובה הנמשכת מעבר לגיל הזכאות, וגם משך מענקים פטורים והגיע לגיל הזכאות לאחר כניסת התיקון לתוקף, יחולו עליו הוראות סעיפים 5.7.1 או 5.7.2 בהתאמה, וכן תופעל נוסחת הקיזוז, ואולם, אם משך את המענקים הפטורים והיוון את הקצבה, טרם כניסתו של תיקון 190, הפגיעה לא תעלה על 35% מתקרת הקצבה המזכה. (במסגרת החוזר מובאית דוגמת חישוב שניתן להיעזר בה).

לשם ההמחשה ובמילים פשוטות, לשיטת מס הכנסה, בהתייחס לשנת המס 2022, ככל שמימש הפורש ("הגימלאי הותיק") את הפטור ממס בשיעור של 35% כנגד ההיוון שביצע הרי שנותר לו שיעור של 17% בלבד למימוש כנגד הכנסתו מפנסיה חודשית החל מגיל הפרישה.עדכון 03/2022- ביום 02/03/2022 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז - לוד - ה"פ 62574-06-20 - צוות - ארגון גמלאי צה"ל (ע"ר) ואח' נ' רשות המיסים בישראל ואח' - אשר נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין צוות (ארגון גמלאי צה"ל) לבין רשות המסים.

בהמשך להסדר הפשרה שהושג בין צוות (ארגון גמלאי צה"ל) לבין רשות המסים ואשר קיבל תוקף של פסק דין רשות המסים פרסמה הנחיות חדשות:

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020 - מכתב הנחיות למייצגים ולגמלאי צה"ל - רשות המסים בישראל - מיום 16/03/2022

איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע גימלאי צה"ל על זכאותו לפטור ממס על תשלומי פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ? טבלה בהתאם להנחיות האחרונות של רשות המסים מיום 16/03/2022 - זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020.


 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. 
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.

הנחיות קודמות:

הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל - מכתב הנחיות מרשות המסים בישראל לצה"ל מיום 02/01/2020 

אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מכתב הנחיות צה"ל - מחלקת פרישה - לפורשי צה"ל - מיום 04/02/2020
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.