דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פרשת מצה"ל ועשית היוון פנסיה לכל החיים ? האם ומתי תיפסק ההפחתה החודשית מהפנסיה שלך בגין ההיוון שביצעת ?

 
3. היוון קיצבת פרישה של זכאי - זכאי רשאי להוון לכל החיים עד 25% אחוזים מקיצבתו.
 
 
 
  1. "זכאי" שנולד ביום 31 בדצמבר 1956 או לפניו, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2001, רשאי להוון את קיצבתו לכל חיי הזכאי או הפורש מחמת נכות... (בנוסף ליתר האפשרויות כמפורט בסעיף).
  2. "זכאי" שנולד ביום 1 בינואר 1957 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1961, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2002, או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2006 , רשאי להוון את קיצבתו לכל חיי הזכאי או הפורש מחמת נכות...(בנוסף ליתר האפשרויות כמפורט בסעיף).
 
התקנות הקודמות (תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970) ימשיכו לחול במלואן, על מי שמתקיים בו אחד מאלה: (יש הוראות נוספות בסעיף, ראה תקנות מפורטות).
  1. יצא לקיצבה לפני יום תחילתן של תקנות אלה;
  2. ברשותו מסמך סיכום פרישה שנחתם בידי הגורם המוסמך לפני יום כ' בתמוז תשנ"ו (7 ביולי 1996), ויצא לחופשת פרישה, לרבות החופשה הצבורה הצמודה לה, לפני יום כ"ב בטבת תשנ"ז (1 בינואר 1997).
 
לאור האמור, נפנה לסעיף 6א לתקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 ובו נמצא את ההנחיות המפורטות לעניין הפסקת ההפחתה החודשית מהפנסיה בגין היוון שבוצע לכל החיים (המתייחס למי שחלות עליו "התקנות הקודמות":
 

6א. הפסקת ניכוי חודשי

(א) זכאי שהיוון חלק מקיצבתו, תחושב קיצבתו כאילו לא הוונה, אם מלאו לו 70 שנים ונתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא קיבל קיצבה במשך 20 שנים לפחות;

(2) הוא קיבל קיצבה במשך 10 שנים לפחות, ומבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, ב-5% ריבית שנתית כשהם מתואמים למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.

(א1) זכאי שהיוון חלק מקצבתו, תחושב קצבתו כאילו היוון חלק מהקצבה בשיעור 1/5 מהשיעור שאותו היוון בפועל אם התקיימו בו שלושת אלה:

(1) מלאו לו 65 שנים;

(2) הוא קיבל קצבה במשך 15 שנים לפחות;

(3) מבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, ב-5% ריבית שנתית כשהם מתואמים למדד המחירים לצרכן, עולים על סכום ההיוון שקיבל.

(א2) על אף האמור בתקנת משנה (א1), זכאי שמתקיים בו האמור בתקנת המשנה האמורה:

(1) שקצבתו, אלמלא הוונה אינה עולה על הסכום הבסיסי – תחושב קצבתו כאילו לא הוונה;

(2) שקצבתו אלמלא הוונה עולה על הסכום הבסיסי וקצבתו לאחר ההיוון, המחושבת לפי האמור בתקנת המשנה האמורה, אינה עולה על הסכום הבסיסי תחושב קצבתו כאילו היוון בשיעור נמוך מן השיעור שאותו היוון בפועל, כך שקצבתו המהוונת תהיה שווה לסכום הבסיסי.

בתקנת משנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2011;

"הסכום הבסיסי" – 4,300 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן בחודש ינואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם.

(א3) זכאי שהיוון חלק מקצבתו, תחושב קצבתו כאילו לא הוונה, אם התקיימו בו שני אלה:

(1) פוטר משירות הקבע לפי סעיפים 10(א)(2) או (3) לחוק. (ראה פירוט בחוק).

(2) הגיע לגיל הקבוע בטור ב', לצד מועד פרישתו כמצוין בטור א', בתוספת השנייה. (ראה תקנות)

(ב) לצורך הבדיקה בתקנת משנה (א)(2) (או (א1), באין נתונים או כשזמינות הנתונים נמוכה, רשאי הממונה לקבוע נתונים מחושבים, לפי שיקול דעתו, ובלבד שאופן חישובם יהיה סביר.

(ג) חישוב הקיצבה כאמור בתקנת משנה (א) או (א1) יחל ב-1 בחודש שלאחר החודש שבו נתקיימו בזכאי תנאי תקנות משנה (א) או (א1).
 
 
 
לסיכום ולשם הפשטות, מאחר ובמהלך השנים, מאז שנת 1992 ועד היום חלו מספר שינויים בתקנות ההיוון בהתייחס לנושא זה, ככלל:
 
  1. פורש צה"ל המוגדר כמי שביצע היוון לכל החיים לפי התקנות ה"קודמות" (1970) - התקנות הקודמות ממשיכות לחול עליו וההפחתה החודשית מהפנסיה שלו בגין ההיוון - תופסק (או תופחת) לפי הכללים המפורטים מעלה.
  2. פורש צה"ל המוגדר כמי שביצע היוון לכל החיים לפי התקנות החדשות (1997) - התקנות הקודמות אינן חלות עליו וככל שביצע היוון לכל החיים לפי התקנות החדשות - הרי שההפחתה החודשית מהפנסיה שלו - לא תופסק. (דהיינו ההיוון נחשב באופן ממשי לכל החיים ולא מוגבל בגיל או בתנאי אחר).
 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע גימלאי צה"ל על זכאותו לפטור ממס על תשלומי פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ? - טבלה תמציתית ונוחה לשימוש - בהתאם להוראות רשות המסים מיום 15/09/2020 - זכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל

מצגת פרישה מצה"ל - עדכנית לשנת המס הנוכחית -  צפה במצגת !
 
 
 
 
תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תש"ל-1970 (עדיין בתוקף ורלבנטיות לגבי חלק מהפורשים) (ראו כללים חדשים החל משנת 2012 לגבי הפסקת הניכוי החודשי מהפנסיה בגין היוון שבוצע)
 
 

פרשת מצה"ל בעבר הרחוק והגעת כעת לגיל פרישה כחוק ? מעוניין לבצע קיבוע זכויות ? (הגשת טופס 161ד, קבלת פטור על פנסיה חודשית) ראה דוגמאות למסמכים שיש לבקש מצה"ל: דוגמא למכתב (אישור) מצה"ל על היוון שבוצע במועד הפרישה.

הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל - מכתב הנחיות מרשות המסים בישראל לצה"ל מיום 02/01/2020 

אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מכתב הנחיות צה"ל - מחלקת פרישה - לפורשי צה"ל - מיום 04/02/2020
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.