דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע גימלאי צה"ל על זכאותו לפטור ממס על תשלומי פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ?

קו הפרדה אדום

טבלה בהתאם להנחיות האחרונות של רשות המסים מיום 16/03/2022 - זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020

עדכון 06/2024 - זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - עדכון הנחיות למשרדי השומה, מייצגים ולגמלאי צה"ל מיום 16.3.22 ביחס לגמלאי שהיוון את קצבתו בהתאם לתקנות 1970 (להלן: "הנחיות לפעולה") - מכתב הנחיות של רשות המסים מיום - 24/06/2024 - (המכתב מחיל את אותן ההנחיות מיום 16/03/2022 גם על גמלאי שהיוון את קצבתו בהתאם לתקנות 1997 וזאת לאור שינוי התקנות שבוצע השנה).


עדכון 03/2022- ביום 02/03/2022 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז - לוד - ה"פ 62574-06-20 - צוות - ארגון גמלאי צה"ל (ע"ר) ואח' נ' רשות המיסים בישראל ואח' - אשר נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין צוות (ארגון גמלאי צה"ל) לבין רשות המסים.

בהמשך להסדר הפשרה שהושג בין צוות (ארגון גמלאי צה"ל) לבין רשות המסים ואשר קיבל תוקף של פסק דין רשות המסים פרסמה הנחיות חדשות:

זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020 - מכתב הנחיות למייצגים ולגמלאי צה"ל - רשות המסים בישראל - מיום 16/03/2022

נציין כי מבדיקתנו עולה כי חלק מהגמלאים נפגעים כתוצאה מהסדר פשרה זה ומההנחיות החדשות של רשות המסים ולא יוצאים נשכרים מביטול ההנחיות הקודמות "בזכות" מאבק ארגון צוות ברשות המסים, ראה מטה קישור לדוגמאות חישוב של גמלאי צה"ל אמיתיים שבטיפולנו לצורך ההמחשה של הפגיעה. לאור האמור, נשאלת השאלה, איך זה אפשרי לפגוע רטרואקטיבית בגמלאים אלו, שכבר מחזיקים באישור קיבוע זכויות, לפי ההנחיות הקודמות....

לפני שנתקדם חשוב לנו להבהיר כי כל האמור במאמר זה מתייחס הן למי שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1970 (או לפי הוראות המעבר לתקנות 1997 המפנות לתקנות 1970) והן למי שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1997 !


גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" לפני 1.1.2012
סדר הפעולות הסבר נוסף
במהלך "תקופת ההיוון" "תקופת ההיוון" - היא התקופה מ"מועד ההיוון" ועד הגיעו של הגמלאי ל"גיל המקדם" שלב א' יש לחשב את שיעור הפטור ממס המגיע על הקצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - לפני השפעת ההיוון ולפי הכללים לפני תיקון 190 לפקודה
שלב ב' יש להפחית את "אחוז ההיוון" "אחוז ההיוון" - היחס שבין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון, לבין "סכום הקצבה המזכה המירבי" באותו מועד, ולא יותר מ- 35%
שלב ג' יש להוסיף את שיעור "הפטור הנוסף" המגיע החל משנת 2012 ואילך. "הפטור הנוסף" - החל משנת 2012 ועד וכולל לשנת 2015 - 8.5%, החל משנת 2016 ועד וכולל לשנת 2019 - 14%, החל משנת 2020 ועד וכולל לשנת 2024 - 17%, החל משנת 2025 ואילך - 32%.
לאחר "תקופת ההיוון" שיעור הפטור ממס המגיע על הקצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה יחושב ללא הפחתה של "אחוז ההיוון"
במקרים בהם לטענת גמלאי / משלם הקצבה לא קיים המידע אודות מענקי פרישה ששולמו בעבר - לצורך חישוב הפטור ניתן יהיה להתבסס במקרים אלו על "סכום המענק הפטור לשנה", כפי שדווח בתלושי הקצבה בשנת המס 2011 (טרם תיקון 190). "סכום המענק הפטור לשנה" מהווה נתון מפתח בחישוב הפטור במסגרת נוסחת השילוב ובהתאם לסעיף 9א לפקודה, בנוסחו טרם תיקון 190.
במקרים בהם לטענת גמלאי / משלם הקצבה לא קיים המידע אודות היוונים שנעשו בעבר - החלק שהוון שבגינו נוצל הפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה, יחושב על בסיס הנתונים בתלוש הקצבה של הגמלאי במועד בו הגיע לגיל פרישה. כלומר, מסכום הפטור החודשי יש להפחית את סכום ההפחתה כמוסבר כדלהלן: מתוך תלוש הקצבה של השנה בה הגיע הנישום לגיל פרישה, יש לקחת את סכום ההפחתה עקב היוון, כפי שמופיע בתלוש הקצבה שהוא מגולם לאחוז ההיוון מקורי (טרם ההפחתה בהתאם לתקנה 6א(א1) כמוסבר בסעיף א.3 לעיל) ולא יותר מ- 35% מ"תקרת הקצבה המזכה" בשנה בה הגיע הגמלאי ל"גיל הזכאות" (להלן: "סכום ההיוון החודשי"), סכום ההיוון כאמור יופחת מסכום הפטור על הקצבה וזאת בתקופה שמיום "גיל הזכאות" ועד ל"גיל המקדם". יצוין כי בהגיעו של הגמלאי ל"גיל המקדם" לא תעשה הפחתה כאמור הנובעת מהסכום שהוון.
"גיל המקדם" ראה מטה בטבלה פירוט "גיל המקדם" לפי הגיל ב"מועד ההיוון"
"גיל הזכאות" "גיל הזכאות" – ככלל, גימלאי צה"ל שהגיע לגיל הפרישה על פי החוק, וזאת מאחר ופורש צה"ל מקבל את הקצבה החודשית כבר החל מיום השחרור מצה"ל. (למען הזהירות, למעט אלו שפרשו מצה"ל ללא זכאות מיידית לתשלום פנסיה חודשית).
על מי הוראות אלו חלות ? הן על מי שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1970 (או לפי הוראות המעבר לתקנות 1997 המפנות לתקנות 1970) והן על מי  שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1997 !
חובה להתייחס לכל ההנחיות הנוספות ולכל ההערות הנוספות המופיעות באופן מפורט במסמך שפורסם על ידי רשות המסים, טבלה זו אינה מכילה את כל ההנחיות ואת כל ההוראות במלואן אלא רק תמצית המידע שפורסם !
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי במעמד השחרור מצה"ל מימש חלק מיתרת הפטור ממס המגיעה לו גם כנגד "פדיון ימי המחלה" / "מענק ההתארגנות" ששולם לו דאז, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מצה"ל העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי, במהלך התקופה לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך לעבוד במקומות עבודה נוספים עד להגעתו ל"גיל הזכאות" ובמעמד סיום יחסי עובד - מעביד באותם מקומות עבודה מימש פטור ממס כנגד מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים נוספים ששולמו לו, ככלל, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מכל המעסיקים הרלבנטים העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
מיותר לציין כי כל היוון פטור נוסף אשר מבוצע על ידי הגימלאי ב"גיל הזכאות" גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות".
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד והוא אינו מהווה מידע מלא ומפורט. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובהנחיות שפורסמו על ידה ולפי שיקול דעת פקיד השומה !


גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" החל מ- 1.1.2012
יש לחשב את שיעור הפטור ממס המגיע על הקצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - לאחר השפעת ההיוון ולפי הכללים של תיקון 190 לפקודה
ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית (דהיינו, מיתרת ההון הפטורה, ממנה נגזר שיעור הפטור המגיע לגמלאי, יפחיתו את הסכום היחסי של הפטור המצטבר שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע בהתייחס לתקופה שלאחר גיל הזכאות כשהוא צמוד למדד)
תקופת ההיוון נמשכת עד הגיעו של הגמלאי ל"גיל המקדם". כאמור, גמלאי שהיוון חלק מקצבתו הפטורה לתקופה קצובה, ותקופת ההיוון חופפת לתקופת הפטור שלאחר גיל הזכאות, יתרת ההון הפטורה לקצבה תהא ההון הפטור בניכוי החלק היחסי מן הסכום שהוון, כשהוא צמוד למדד ממועד היוון ועד לתחילת השנה שבה הגיע לגיל הזכאות. במועד שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות יש להגיש לפקיד השומה בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה באמצעות טופס 161ד, ולציין בסעיף 3 בטופס שנעשה "היוון בעבר" לתקופה קצובה. יש לרשום את הסכום המתייחס לתקופה שמתחילה מהיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ומסתיימת ביום שבו הגמלאי הגיע ל"גיל המקדם" (להלן: "סכום ההיוון לתקופה קצובה"). הגמלאי יידרש להמציא פרטים על סכום היוון בפטור ממס ותקופת היוון.
במקרים בהם לטענת גמלאי / משלם הקצבה לא קיים המידע אודות היוונים שנעשו בעבר - החלק שהוון המתייחס לתקופה החופפת יחושב על בסיס הנתונים בתלוש הקצבה של הגמלאי במועד בו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות. כלומר, מיתרת ההון הפטורה יופחת סכום ההיוון המיוחס לתקופה החופפת שיחושב כדלהלן: מתוך תלוש הקצבה של השנה בה הגיע הנישום לגיל הזכאות, יש לקחת את "סכום ההיוון החודשי", ולכפול אותו במספר החודשים בתקופה החופפת.
"גיל המקדם" ראה מטה בטבלה פירוט "גיל המקדם" לפי הגיל ב"מועד ההיוון"
"גיל הזכאות" "גיל הזכאות" – ככלל, גימלאי צה"ל שהגיע לגיל הפרישה על פי החוק, וזאת מאחר ופורש צה"ל מקבל את הקצבה החודשית כבר החל מיום השחרור מצה"ל. (למען הזהירות, למעט אלו שפרשו מצה"ל ללא זכאות מיידית לתשלום פנסיה חודשית).
על מי הוראות אלו חלות ? הן על מי שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1970 (או לפי הוראות המעבר לתקנות 1997 המפנות לתקנות 1970) והן על מי  שביצע היוון לכל החיים לפי תקנות 1997 !
חובה להתייחס לכל ההנחיות הנוספות ולכל ההערות הנוספות המופיעות באופן מפורט במסמך שפורסם על ידי רשות המסים, טבלה זו אינה מכילה את כל ההנחיות ואת כל ההוראות במלואן אלא רק תמצית המידע שפורסם !
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי במעמד השחרור מצה"ל מימש חלק מיתרת הפטור ממס המגיעה לו גם כנגד "פדיון ימי המחלה" / "מענק ההתארגנות" ששולם לו דאז, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מצה"ל העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי, במהלך התקופה לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך לעבוד במקומות עבודה נוספים עד להגעתו ל"גיל הזכאות" ובמעמד סיום יחסי עובד - מעביד באותם מקומות עבודה מימש פטור ממס כנגד מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים נוספים ששולמו לו, ככלל, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מכל המעסיקים הרלבנטים העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
מיותר לציין כי כל היוון פטור נוסף אשר מבוצע על ידי הגימלאי ב"גיל הזכאות" גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות".
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד והוא אינו מהווה מידע מלא ומפורט. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובהנחיות שפורסמו על ידה ולפי שיקול דעת פקיד השומה !


נספח א' - גיל המקדם
לוח 1 - גברים לוח 2 - נשים
הגיל במועד ההיוון גיל המקדם הגיל במועד ההיוון גיל המקדם
שנים חודשים שנים חודשים
40 71 6 40 75 4
40.5 71 7 40.5 75 5
41 71 8 41 75 6
41.5 71 9 41.5 75 7
42 71 10 42 75 8
42.5 71 11 42.5 75 9
43 72 0 43 75 10
43.5 72 1 43.5 75 11
44 72 2 44 76 1
44.5 72 4 44.5 76 2
45 72 5 45 76 3
45.5 72 6 45.5 76 4
46 72 7 46 76 5
46.5 72 9 46.5 76 6
47 72 9 47 76 7
47.5 73 1 47.5 76 8
48 73 0 48 76 10
48.5 73 1 48.5 76 11
49 73 3 49 77 0
49.5 73 4 49.5 77 1
50 73 5 50 77 2
50.5 73 7 50.5 77 4
51 73 8 51 77 5
51.5 73 10 51.5 77 6
52 73 11 52 77 8
52.5 74 1 52.5 77 9
53 74 2 53 77 10
53.5 74 4 53.5 77 11
54 74 5 54 78 1
54.5 74 7 54.5 78 2
55 74 9 55 78 4
55.5 74 10 55.5 78 5
56 75 0 56 78 6
56.5 75 2 56.5 78 8
57 75 4 57 78 9
57.5 75 5 57.5 78 11
58 75 7 58 79 0
58.5 75 9 58.5 79 1
59 75 11 59 79 3
59.5 76 1 59.5 79 5
60 76 3 60 79 6
להלן הטבלה הקודמת המבוססת על הוראות רשות המסים הקודמות: זכאות לפטור ממס בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הוראות רשות המסים מיום 15/09/2020


גמלאי שביצע היוון פנסיה במועד השחרור מצה"ל
גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" לפני 1.1.2012 גמלאי שהגיע ל"גיל הזכאות" לאחר 1.1.2012 (החל)
גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 - (היוון לתוחלת חיים) גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 - (היוון לתקופה קצובה) גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס עד לשנת 1992 - (היוון לתוחלת חיים) גמלאי שהיוון חלק מקצבתו בפטור ממס החל משנת 1992 - (היוון לתקופה קצובה)
תקופת חישוב א' - בתקופה שבמהלכה בתלוש הקצבה עדיין מופיעה הפחתה עקב היוון (במהלך תקופת ההיוון ועד לסיומה) תקופת חישוב ב' - בתקופה שבמהלכה בתלוש הקצבה כבר לא מופיעה הפחתה עקב היוון (תקופת ההיוון הסתיימה)
ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, משיעור הפטור המגיע לגמלאי יפחיתו את שיעור הפטור שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע) ההיוון שבוצע לא יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, משיעור הפטור המגיע לגמלאי יפסיקו להפחית את שיעור הפטור שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע) ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, משיעור הפטור המגיע לגמלאי יפחיתו את שיעור הפטור שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע) ההיוון שבוצע יובא בחשבון בחישוב הפטור על הקצבה החודשית ! (דהיינו, מיתרת ההון הפטורה, ממנה נגזר שיעור הפטור המגיע לגמלאי, יפחיתו את הסכום היחסי של הפטור המצטבר שכבר מומש במסגרת ההיוון שבוצע בהתייחס לתקופה שלאחר גיל הזכאות כשהוא צמוד למדד) (אופן חישוב זה שונה מיתר המקרים)
יופחת "אחוז ההיוון", שהוא היחס שבין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון לבין סכום הקצבה המזכה המירבי באותו מועד, ולא יותר מ- 35% (להלן: "אחוז ההיוון"). לצורך עריכת חישוב מדויק ככל האפשר, הגמלאי יידרש להמציא נתונים ממשלם הקצבה לגבי סכום המענקים הפטורים, מועד ההיוון, סכום ההיוון הפטור וסכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה לאחר היוון. שיעור הפטור שיינתן הינו שיעור הפטור הקבוע בסעיף 9א לפקודה (52% נכון לשנת המס 2020), בניכוי אחוז ההיוון ביחס לתקרת הקצבה המזכה ובכפוף להוראות סעיף 9 א לפקודה. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה על ההיוון, ניתן יהיה לבצע הערכה של אחוז ההיוון בהתבסס על המידע המצוי בתלוש הקצבה של החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות. אחוז ההיוון המוערך כאמור יהיה הנמוך מבין: 1. היחס שבין 25% מסכום הקצבה לפני ההפחתה לתקרת הקצבה המזכה. 2. שיעור של 35%. ההיוון שבוצע במועד השחרור מצה"ל חדל מלהשפיע על חישוב הפטור על הקצבה לאחר שתקופת ההיוון הסתיימה ! יופחת "אחוז ההיוון", שהוא היחס שבין סכום ההפחתה המקורי שנוכה במועד ההיוון לבין סכום הקצבה המזכה המירבי באותו מועד, ולא יותר מ- 35% (להלן: "אחוז ההיוון"). לצורך עריכת חישוב מדויק ככל האפשר, הגמלאי יידרש להמציא נתונים ממשלם הקצבה לגבי סכום המענקים הפטורים, מועד ההיוון, סכום ההיוון הפטור וסכום ההפחתה עקב היוון מקצבתו הראשונה לאחר היוון. שיעור הפטור שיינתן הינו שיעור הפטור הקבוע בסעיף 9א לפקודה (52% נכון לשנת המס 2020), בניכוי אחוז ההיוון ביחס לתקרת הקצבה המזכה ובכפוף להוראות סעיף 9 א לפקודה. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה על ההיוון, ניתן יהיה לבצע הערכה של אחוז ההיוון בהתבסס על המידע המצוי בתלוש הקצבה של החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל הזכאות. אחוז ההיוון המוערך כאמור יהיה הנמוך מבין: 1. היחס שבין 25% מסכום הקצבה לפני ההפחתה לתקרת הקצבה המזכה. 2. שיעור של 35%. כאמור, ככלל תקופת ההיוון נמשכת עד הגיעו של הגמלאי לגיל 70 ובהתקיים התנאים הנדרשים הנוספים בתקנה 6א לתקנות 1970. גמלאי שהיוון חלק מקצבתו הפטורה לתקופה קצובה, ותקופת ההיוון חופפת לתקופת הפטור שלאחר גיל הזכאות, יתרת ההון הפטורה לקצבה תהא ההון הפטור בניכוי החלק היחסי מן הסכום שהוון, כשהוא צמוד למדד ממועד היוון ועד לתחילת השנה שבה הגיע לגיל הזכאות. במועד שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות יש להגיש לפקיד השומה בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9 א לפקודה באמצעות טופס 161ד, ולציין בסעיף 3 בטופס שנעשה "היוון בעבר" לתקופה קצובה. יש לרשום את הסכום המתייחס לתקופה שמתחילה מהיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ועד לתום תקופת ההיוון (להלן: "סכום ההיוון לתקופה קצובה"). הגמלאי יידרש להמציא פרטים על סכום היוון בפטור ממס ותקופת היוון. במקרים בהם הגמלאי לא ימציא נתונים כאמור ממשלם הקצבה, ניתן יהיה לבצע הערכה של סכום ההיוון לתקופה קצובה בהתבסס על תלוש הקצבה של החודש שבו הגמלאי הגיע גיל הזכאות. הסכום האמור יהיה מכפלת הנמוך מבין: 1. 25% מהקצבה בפועל (כמובן כוונת רשות המסים לקצבה בפועל אך "לפני" ההפחתה עקב היוון). 2. 35% מתקרת הקצבה המזכה ביום שהגיע לגיל הזכאות - במספר החודשים מיום שבו הגמלאי הגיע לגיל הזכאות ועד לתום תקופת ההיוון.
חובה להתייחס לכל ההנחיות הנוספות ולכל ההערות הנוספות המופיעות באופן מפורט במסמך שפורסם על ידי רשות המסים, טבלה זו אינה מכילה את כל ההנחיות ואת כל ההוראות במלואן אלא רק תמצית המידע שפורסם !
"גיל הזכאות" – ככלל, גימלאי צה"ל שהגיע לגיל הפרישה על פי החוק, וזאת מאחר ופורש צה"ל מקבל את הקצבה החודשית כבר החל מיום השחרור מצה"ל. (למען הזהירות, למעט אלו שפרשו מצה"ל ללא זכאות מיידית לתשלום פנסיה חודשית).
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי במעמד השחרור מצה"ל מימש חלק מיתרת הפטור ממס המגיעה לו גם כנגד "פדיון ימי המחלה" / "מענק ההתארגנות" ששולם לו דאז, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מצה"ל העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
ללא כל קשר לנושא ההיוון - ככל שהגימלאי, במהלך התקופה לאחר שחרורו מצה"ל, המשיך לעבוד במקומות עבודה נוספים עד להגעתו ל"גיל הזכאות" ובמעמד סיום יחסי עובד-מעביד באותם מקומות עבודה מימש פטור ממס כנגד מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים נוספים ששולמו לו, ככלל, גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות" - יש לבקש מכל המעסיקים הרלבנטיים העתק טופס 161 הן לצורך הבדיקה והן לצורך מסירת הטופס לפקיד השומה במסגרת ביצוע הליך הנקרא "קיבוע זכויות".
מיותר לציין כי כל היוון פטור נוסף אשר מבוצע על ידי הגימלאי ב"גיל הזכאות" גם פטור זה יובא בחשבון במסגרת חישוב יתרת הפטור על הקצבה החודשית המגיעה לגימלאי החל מ"גיל הזכאות".
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד והוא אינו מהווה מידע מלא ומפורט. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובהנחיות שפורסמו על ידה ולפי שיקול דעת פקיד השומה !

הנחיות קודמות:

הנחיות לניכוי מס במקור מקצבאות המשתלמות לגמלאי צה"ל - מכתב הנחיות מרשות המסים בישראל לצה"ל מיום 02/01/2020 

אופן הגשת בקשה לקבלת פטור על קצבה עפ"י סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מכתב הנחיות צה"ל - מחלקת פרישה - לפורשי צה"ל - מיום 04/02/2020
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.