דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור ממס על פנסיה של פורש צה"ל – החל מגיל פרישה (קיבוע זכויות) - חלק ב

קו הפרדה אדום

איך משפיע מענק פרישה פטור ממס שקיבל פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?

 
 
 
פטור ממס לקצבה מזכה

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית לזכאים, בכפוף לכל התנאים כמפורט בסעיף זה.

• הפטור ממס לפי סעיף זה, נקבע כשיעור (אחוז), המשתנה במהלך השנים הבאות, מתוך "קצבה מזכה" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה.

• "הקצבה המזכה" הינה סך של 9,430 ש"ח נכון לשנת המס 2024.

• שיעור הפטור ממס המקסימלי, מתוך "הקצבה המזכה":

2012 עד 2015 – 43.5%

2016 עד 2019 – 49%

2020 עד 2024 – 52%

2025 ואילך – 67%

 
בהתייחס לפורשי צה"ל:  

• ככלל, זכאי לפטור ממס על פי סעיף זה – מי שהגיע לגיל פרישה על פי החוק, (ההגדרה המצומצמת הרלבנטית לקצבה מצה"ל, שכן אין משמעות ממשית ל"גיל הזכאות" כהגדרתו בסעיף מאחר ופורש צה"ל מקבל את הקצבה החודשית כבר החל מיום הפרישה מצה"ל... (למעט אלו שפרשו מצה"ל ללא זכאות מיידית לתשלום פנסיה חודשית)).

• נוסיף כי כמו כן, יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75 אחוזים או יותר שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).

• בחינת הזכאות לפטור ממס על הפנסיה החודשית וקבלת אישור מס הכנסה בהתאם, נעשית בדרך של הליך שנקרא "קיבוע זכויות" (הגשת טופס 161ד וכל הנספחים הדרושים, לפקיד השומה באיזור המגורים של הפורש).

• יש לשים לב כי ייתכנו השלכות נוספות (מעבר למתואר בהמשך מאמר זה) על אופן חישוב הפטור ממס על הפנסיה החודשית ותוצאת החישוב של פקיד השומה -

• ככל שהפורש במעמד פרישתו בצה"ל ביצע היוון פנסיה "לכל החיים". (להלן קישור למאמר בנושא: איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע פורש צה"ל, שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה ?).
• ככל שהפורש, לאחר פרישתו מצה"ל, המשיך לעבוד במקומות עבודה נוספים עד להגעתו לגיל הפרישה, כאשר במעמד סיום יחסי עבודה באותם מקומות עבודה, קיבל מענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים נוספים, פטורים ממס.
 
אז, איך משפיע מענק פרישה פטור ממס שקיבל פורש צה"ל שנים רבות לפני הגעתו לגיל הפרישה על מידת זכאותו לפטור ממס על פנסיה חודשית החל מגיל פרישה ? מה הקשר לתיקון 190 לפקודה ?
 
ככל שהפורש במעמד פרישתו בצה"ל בחר לממש את יתרת הפטור ממס (ככל שנותרה לו אם בכלל, לאחר מימוש הפטור על מענק הפרישה שקיבל מצה"ל) גם כנגד פדיון ימי המחלה (או "מענק התארגנות"), מה שנקרא בדפי הסימולציה "אופציה א'", הרי שחלק יחסי זה של הפטור ממס יובא בחשבון בעת חישוב הפטור ממס על הפנסיה החודשית החל מגיל הפרישה. כלומר, יכלל במסגרת "המענקים הפטורים" בנוסחת הקיזוז (נוסחת השילוב/נוסחת הפחתת הפטור) ועקב כך יביא להקטנת שיעור הפטור ממס על הפנסיה החודשית החל מגיל הפרישה. (נדגיש כי מימוש הפטור ממס על מענק הפרישה "עצמו" שקיבל הפורש מצה"ל אינו פוגע בפטור על הקצבה החל מגיל הפרישה!). (ראה עוד הסברים לגבי אופציה א' ואופציה ב': מצגת פרישה מצה"ל - עדכנית לשנת המס הנוכחית).
 

להלן מדיניות רשות המסים הבאה לידי ביטוי בהוראות פקודת מס הכנסה:

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה המעניק פטור ממס על הכנסה מפנסיה חודשית לזכאים, בכפוף לכל התנאים כמפורט בסעיף זה, בניסוחו, הן לפני והן לאחר, תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, מחריג מהחישוב על פי סעיף זה ומההגדרה של "מענקים פטורים": "מענק נוסף לקצבה" ששולם לפי סעיף 15 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985.
 
 
מענק נוסף לקצבה (לפי סע' 15 לחוק האמור): "חייל שפוטר מהשירות והוא זכאי לקיצבת פרישה לפי פסקאות (2) עד (5) של סעיף 10(א), וכן חייל שהרמטכ"ל הורה על יציאתו לקיצבה לפי סעיף 13 – ישולם לו, נוסף על הקיצבה, מענק השווה לחלק העשרים וארבעה של משכורתו השנתית כפול במספר שנות שירותו, ובלבד שהמענק לא יעלה על משכורתו השנתית".
 
כלומר, מענק הפרישה בלבד (כהגדרתו בסעיף זה) שקיבל פורש צה"ל במעמד פרישתו מצה"ל בפטור ממס - אינו "פוגע" בפטור ממס על הפנסיה החודשית החל מגיל הפרישה. ואולם, ככל שהפורש קיבל במעמד פרישתו מצה"ל כל מענק מסוג אחר בפטור ממס, (לרבות פדיון ימי מחלה או מענק התארגנות...), (דהיינו בחר בחלופה "אופציה א'" בדפי הסימולציה), הרי שמענק אחר זה שקיבל בפטור ממס "פוגע" בפטור ממס על הפנסיה החודשית החל מגיל הפרישה !.
 
 
 
תוכן מאמר זה עשוי להיות רלבנטי (תחת שינויים והתאמות דרושות) גם לפורשים נוספים אחרים, כדוגמת שוטר, סוהר ועובד שירות הביטחון.
 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס.


 
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.

איך משפיע היוון פנסיה "לכל החיים" שביצע גימלאי צה"ל על זכאותו לפטור ממס על תשלומי פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ? טבלה בהתאם להנחיות האחרונות של רשות המסים מיום 16/03/2022 - זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל - הנחיות חדשות המחליפות את ההנחיות מיום 15 בספטמבר 2020
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.