דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א) ז) לפקודת מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011

 

רשות המיסים בישראל

כ"ז ניסן, תשע"א

1 מאי, 2011

חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 – רשות המסים

בנושא: אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה

1. רקע כללי 

1.1 סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961, קובע כי "רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופת הגמל". הוראה זו לא תחול באם העובד הפורש הודיע על רצונו להמשיך ולהשאיר את הסכומים העומדים לזכותו בקופה למטרת תשלום קצבה (להלן: "בקשה לרצף קצבה").

1.2 רצף קצבה יתקיים רק לאחר קבלת אישורה של רשות המסים לבקשה לרצף קצבה כאמור.

1.3 יודגש בזאת, כי רצף קצבה יכול שיעשה גם אם בעת הפרישה נמשך חלק מהמענק ע"י העובד. יחד עם זאת, מובהר כי במידה ונמשכו כספי הפיצויים (תוך ניצול מלא של תקרת הפטור הקבועה במסגרת סעיף 9(7א) לפקודה לעניין מענק פרישה) מבלי שאושר רצף קצבה כאמור, על קופת הגמל לנכות מס שולי לפי סעיף 121 לפקודה או שיעור אחר של ניכוי מס במקור אותו קבע פקיד השומה.

1.4 בהתאם להוראות הסעיף האמור, עובד שבחר ברצף קצבה, רשאי לחזור בו מבחירתו זו בכל עת על-ידי הודעה לפקיד שומה (להלן: "חרטה" או "חרטה מרצף קצבה") ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי.

1.5 מובהר בזאת, כי אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום, בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד.

1.6 מטרת חוזר זה הינה להבהיר את ההוראות שיחולו בעת אירוע של חרטה מרצף קצבה. מובהר בזאת, כי ההוראות שנקבעו בפקודה לעניין בקשה לרצף קצבה ולעניין חרטה, אינן רלוונטיות לכספי פיצויים שנצברו ב"קרן פנסיה ותיקה", הואיל ומרכיב הפיצויים שהופקד בקופה כאמור, מיועד ממילא לתשלומי קצבה. לפיכך, האמור בחוזר זה אינו מתייחס לכספי פיצויים שנצברו בקרן כאמור.

2. חישוב ההכנסה החייבת באירוע של חרטה מרצף קצבה 

בהתאם להוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה, בעת החרטה, יראו את כל הסכום – כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו עליו, כהכנסה ממענק פרישה, בכפוף לאמור להלן:

2.1 במידה והנישום חזר בו לפני זכאותו לקצבה על פי תקנון הקופה, יראו את כל הסכום ששולם כמענק פרישה כאמור לעיל, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות בסעיפים 9(7א)(ז)(1) ו- 9(7א)(ז)(2) לפקודה, בהן נקבעה התייחסות פרטנית לגבי כל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.1 העובד לא משך סכום כלשהו במועד הזכאות למענק (בו הוגשה בקשה לרצף קצבה) – במקרה זה לא יחול אירוע מס במועד הזכאות למענק כאמור. במועד החרטה יחושב החלק הפטור והחלק החייב של המענק, בהתאם לתקרת הפטור הקבועה בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודה, נכון למועד החרטה.

2.1.2 העובד משך סכום כלשהו כבר במועד הזכאות למענק (בו הוגשה בקשה לרצף קצבה) – במועד הזכאות כאמור יחושב החלק הפטור והחלק החייב של המענק ביחס לסכום המענק שנמשך בפועל במועד זה. במועד החרטה יחושב החלק הפטור בהתאם לחלק היחסי שלא נוצל במועד הזכאות כאמור – עפ"י שיטת המיצוי.

2.2 מובהר בזאת, כי במידה והנישום חזר בו לאחר זכאותו לקצבה הרי שעל פי תקנון הקופה, יראו את כל הסכום ששולם כהיוון קצבה, ויחולו לגביו הוראות סעיף 2(5) לפקודה ולעניין מקור החיוב במס, והוראות סעיף 9א לפקודה ולעניין זכאות לפטור ממס, בגין הכנסה זו. (הערה של אתר פרישה: שימו לב להוראות העדכניות של סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה - היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס).

3. פריסת סכום הפיצויים המתקבל במועד החרטה 

3.1 במסגרת סעיף 8 לפקודה, נקבעו הוראות לפיהן ניתן לפרוס הכנסות מסוימות למס' שנות מס, בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף.

3.2 במקרים בהם ביקש הנישום פריסה קדימה של הכנסה הנובעת מאירועים הקשורים ברצף קצבה, יחולו ההוראות הבאות, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

3.2.1 בעת הפרישה העובד משך רק את החלק הפטור ממס ואת החלק החייב במס החליט לייעד לקצבה בהתאם להוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה. במועד מאוחר יותר מחליט העובד לבצע חרטה מרצף קצבה ולקבל את יתרת המענק – במקרה זה, בגין חלק המענק החייב במס לפי הוראות הסעיף, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה ביום הפרישה, והכל בכפוף להוראות שנקבעו לעניין פריסת כספי פיצויים, במסגרת סעיף 8(א)(ג)(3) לפקודה.

3.2.2 בעת הפרישה העובד משך את החלק הפטור ממס וכן חלק מסוים החייב במס אשר לגביו הוא מבקש לבצע פריסה כבר במועד הפרישה. את יתרת החלק החייב במס ייעד לרצף קצבה בהתאם להוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה ובמועד מאוחר יותר מחליט לבצע חרטה מרצף קצבה ולקבל את יתרת המענק – במקרה זה, בגין חלק המענק החייב במס לפי הוראות הסעיף, תתאפשר פריסה רק למשך יתרת שנות המס שנותרו משנות המס לגביהן אושרה הפריסה הראשונה, והכל בכפוף להוראות שנקבעו לעניין פריסת כספי פיצויים, במסגרת סעיף 8(א)(ג)(3) לפקודה.

3.2.3 בעת החרטה העובד לא ביקש לבצע פריסה מכל סיבה שהיא, ובשלב מאוחר יותר פונה העובד לפקיד שומה בבקשה לבצע פריסה כאמור – במקרה זה ניתן לבצע פריסה רק למשך יתרת שנות המס לגביהן ניתן היה לבצע פריסה בעת הפרישה, והכל בכפוף להוראות שנקבעו לעניין פריסת כספי פיצויים, במסגרת סעיף 8(א)(ג)(3) לפקודה.

מובהר בזאת, כי בכל אותם המקרים בהם הושארו מענקים חייבים במס בקופות גמל לקצבה במטרה לייעדם לקצבה לפי הוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה – לא תינתן פריסה נוספת מעבר לאמור לעיל.

4. פטירת נישום שפנה בבקשה לרצף קצבה 

תכלית הוראות הפקודה המאפשרות רצף קצבה הינה לעודד ייעוד כספי הפיצויים העומדים לזכותו של הנישום, למטרת קצבה. בהתאם לכך ובהתאם לתכליתו של תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), תשס"ה 2005, מובהר כי במידה והנישום שביצע רצף קצבה, נפטר בטרם הגיעו לגיל הזכאות לקצבה, תינתן ליורשים אפשרות לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות:

4.1 היורשים יוכלו להשאיר את הכספים לגביהם בוצע רצף הקצבה בקופת הגמל לקצבה, וזו תעביר ליורשים "קצבת שאירים" בהתאם לתנאים הקבועים בקופה – במקרה זה תהווה קצבה זו בידי היורשים הכנסה שמקור חיובה הוא סעיף 2(5) לפקודה. על הכנסה זו, או על חלק ממנה, עשויה לחול פטור ממס בכפוף להוראות סעיף 9א לפקודה (למשל, סכומים שחויבו בתשלום מס בעת ההפקדה, כאמור בסעיף 3(ה3) לפקודה).

4.2 היורשים יוכלו לבקש לבצע חרטה מרצף ולמשוך את הכספים שיועדו לקצבה (במסגרת הבקשה לרצף קצבה) כסכום חד פעמי – במקרה זה יחשב אירוע המס אצל הנפטר (ולא אצל היורשים) בהתאם לשיעור המס שחל עליו בשנת הפטירה (ומבלי שיחול שיעור מס מוגבל של 40% שנקבע במסגרת סעיף 125א לפקודה, הואיל וכאמור וההכנסה מחויבת בתיק הנפטר) (הערה של אתר פרישה: יש לשים לב כי האמור כאן לעניין שיעור המס המירבי עומד בסתירה לאמור בחוזר הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - חוזר מיום 13.07.2011). גישה זו עלולה להביא לפגיעה בחסכון הפנסיוני של התא המשפחתי כיוון שהיורשים נאלצים לקבל את כספי הפיצויים שיועדו לקצבה כסכום חד פעמי המחויב כאמור בשיעור המס השולי בשנת הפטירה. בכל אופן, יצוין כי במידה ופעלו היורשים עפ"י סעיף זה (4.2) בחוזר, ניתן יהיה על פי בקשתם לבצע פריסה לאחור של החלק החייב, כאשר שנת הפריסה האחרונה תהיה שנת הפטירה ושנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה, והכל בכפוף להוראות שנקבעו במסגרת סעיף 8(א)(ג)(3) לפקודה ולעניין פריסת כספי פיצויים, לרבות לעניין מס' השנים המרבי לגביו ניתן לבצע את הפריסה.

חטיבת השומה, החטיבה המקצועית, ושע"מ, יפתחו בהמשך מערכת שתתמוך ביישום האמור לעיל.

בברכה,

רשות המסים בישראל 
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה - מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
 
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
 
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד  - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?
 

חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - בו נקבעו תנאים וכללים לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור - ראה הסבר ופירוט התנאים: אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר.
      
ראה מכתב התגובה אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 15.05.2011 -  חרטה מרצף קצבה - תגובה
 
 
התחרטתם ? שלמו - לצפיה בכתבה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור
 
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.