דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס

סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה

  
היוון קצבה הרואים בו חזרה מרצף קצבה - סעיף 9א(ה)(4) לפקודת מס הכנסה
 
יחיד שמשך סכומים מקופת גמל כהיוון קצבה שמקורה במרכיב הפיצויים, שהופקדו בלא מרכיב תגמולי המעביד כהגדרתם בסעיף 3(ה3), יראו אותו כמי שחזר בו מכוונתו להשאיר את הכספים למטרת קצבה, ויחולו הוראות סעיף 9(7א)(ז).
 

הסבר:

"מבלי להיכנס לדיון עד כמה הפעולות שנעשו מאז שנת 2012 ועד היום, היו לגיטימיות או כלכליות באופן מעשי, כאלו הצופות פני עתיד שאינן מכשילות את החוסך בהמשך הדרך ומבלי לפרט את כל סוגי הפעולות שנעשו, נאמר בפשטות, ישר ולעניין כי המחוקק הוסיף סעיף זה בפקודת מס הכנסה (ביוזמת רשות המסים...) על מנת לחסום אפשרות לתכנוני מס לא לגיטימים בראי המחוקק, לדוגמא (שתיים ויש יותר...), העברה של רכיב הפיצויים בלבד בין קופה לקופה לפני מועד הפרישה או הפקדה חד פעמית של פיצויים בקופת גמל לקצבה בצמוד למועד הפרישה כחלופה לקבלתם במזומן ומיסוי אותם הכספים כמענק פרישה/כפיצויי פיטורים ביום עזיבת מקום העבודה, קבלת אישור לרצף קצבה ומיד לאחר מכן בקשה להיוון קצבה פטור ממס... במסגרת סעיף זה נקבע כי יראו במשיכת הכספים כחרטה מרצף קצבה ולא כהיוון קצבה !"
 
 
עדכון ינואר 2017 -
 
המחוקק, בהליכי החקיקה האחרונים, מבקש, מצד אחד, "לתת הכשר" פורמלי לפעולה שכבר נעשית בפועל מזה שנים על ידי עובדים ומעסיקים במועד סיום יחסי עובד מעביד, בהמלצת סוכן הביטוח או מנהל ההסדר, דהיינו הכוונה לביצוע הפקדה חד פעמית של כספי פיצוייים לטובת רצף קצבה ומצד שני, להגביל את אותה הפעולה בתקרה.
 
במסגרת "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017, בעמוד מס' 4 הדגישה רשות המסים שאכן היא מתירה לבצע זאת גם במועד סיום יחסי עובד מעביד ולא רק במהלך תקופת העבודה:
 
"התיקון קובע בסעיף 3(ה3)(1ב) לפקודה, כי ניתן לבצע הפקדה בקופת גמל לקצבה לטובת השלמת פיצויים. השלמת פיצויים הינה השלמה עד גובה השכר המבוטח כשהוא מוכפל בתקופת העבודה שבה הפקיד המעביד לקופת גמל לקצבה בגין אותו עובד, בניכוי הסכומים הצבורים בכל קופות הגמל. הפקדה כאמור ניתן יהיה לייעד לקצבה. השלמה זו אפשרית במועד הפרישה מהמעסיק ובהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון".
 
נדגיש כי האמור, בכל מקרה, אינו "מבטל" את הוראות סעיף 9א(ה)(4) לפקודת מס הכנסה כמפורט מעלה !
 
 
חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה  - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011


היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016
 
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה - מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
 
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
 
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד  - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.