דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק פרישה I פטורים I קיזוזים I זיכויים I ניכויים כנגד מענק פרישה חייב במס במהלך שנות פריסת מס

דיון מחודש לאור פסק דין - שרל שבטון

                  
פריסת מס - לאור פס"ד שרל שבטון - מהפכה של ממש
             
הדיון העקרוני האם פריסת מס של החלק החייב במס של כספי הפיצויים ו/או מענק הפרישה היא טכנית בלבד (עמדת מס הכנסה) או למעשה מדובר בפריסת ההכנסה הנובעת מהחלק החייב במס של כספי הפיצויים ו/או מענק הפרישה, לכל דבר ועניין (עמדת הנישום) ולפיכך ניתן לנצל פטורים, קיזוזים, ניכויים וזיכויים בכל אחת משנות הפריסה ולא רק בשנת הפרישה הגיע להכרעה בבית המשפט (באופן כזה או אחר) כאשר דן בעניינו של שרל שבטון ואיפשר לו לנצל תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס, במהלך כל שנות הפריסה!
 
                        
לדעתנו, הכרעת בית המשפט בעניינו של שרל שבטון פותחת פתח לפורשים רבים להגשת דוחות מס שנתיים מתקנים למס הכנסה ולקבל החזר מס לא מבוטל ולחסוך להם אלפי שקלים ויותר במס ששולם.
 
לדעתנו, כיום, בעקבות הכרעת בית המשפט, אין מניעה כי פורשים רבים יוכלו לנצל גם קיזוזים,זיכויים וניכויים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה.
 
 
להלן הנושא בהרחבה:
 
בטופס הפריסה 116ג  (בנוסח עד ליום 29/12/2016 בו טרחה רשות המסים להסיר פסקה זו לאחר פניות חוזרות ונשנות מצידנו מהן התעלמה במשך שנים) העובד הצהיר כי:
                
"ידוע לי כי פריסת ההכנסה היא לצרכי חישוב המס בלבד וכי לא אהיה רשאי לקזז כנגד סכום ההכנסה שנפרס, ניכויים ו/או פטורים כלשהם למעט ניכוי או פטור המגיעים כחוק בשנת המס בה נתקבלה ההכנסה אותה אני מבקש לפרוס."
 
 
הפרשנות הנהוגה עד 06/2007:
         
אם שנת הפריסה הראשונה הינה גם השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו שנת הפרישה, אזי ניתן לנצל קיזוזים למיניהם, ניכויים, זיכויים ופטורים כנגד סכום הפריסה של אותה השנה ולגביי השנים הבאות לא תינתן האפשרות למעט ניצול נקודות זיכוי שלא נוצלו.
                   
אם שנת הפריסה הראשונה הינה השנה שלאחר השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו לאחר שנת הפרישה, אזי לא ניתן לקזז כל קיזוז ולנצל פטורים, זיכויים וניכויים למעט נקודות זיכוי שלא נוצלו. הסיבה לאבחנה: חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לאותה השנה בה הופסקה העבודה נחשב כ"הכנסה מעבודה"  לעומת חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לשנים הבאות אשר לא נחשב כהכנסה מעבודה.
 
 
פרשנות חדשה ניתנה להוראות מס הכנסה בכל הקשור לפריסה וניצול פטורים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס לאור פסק הדין שניתן ביום 05/06/07 כדלקמן:
        
 
בערעורו של שרל שבטון לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5 ונציבות מס הכנסה (עמה 001017/06) נתבקש בית המשפט להצהיר כי שרל שבטון זכאי לפטור ממס הכנסה בגין מענק פרישה מוקדמת שקיבל ממעבידו, בהתאם להוראות סעיפים 8(ג)(3) ו 9(5) לפקודת מס הכנסה בגין כל חלק מן המענק שנפרס בשנות הפריסה.
 
בפסק הדין של בית המשפט העליון - החלטת בית המשפט העליון לא ביטלה את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ואף נתנה לו חיזוק משמעותי ! ראה פסק הדין בעליון:
 
 
                
עיקרי הדברים לעניין הפריסה וניצול הפטור
 
לטענת שרל שבטון כאמור, זכאי הוא כי הפטור מכוח סעיף 9(5) יוחל לגביו בכל אחת משנות הפריסה, (פטור לנכה בגין הכנסה מיגיעה אישית).
 
עמדת מס הכנסה היא כי הפריסה הינה טכנית ונועדה רק לצורך התחשבות בשיעורי המס והזיכויים ממנו בלבד על כן זכאי שרל שבטון ליהנות פעם אחת בלבד מתקרת הפטור (הערה - גם כאן הניסוח מנוגד לכתוב בטופס 116ג, הבקשה לפריסה בכל הקשור לזיכויים).
 
שרל שבטון מפנה אל החלטת ועדת פסיקה של נציבות מס הכנסה (עדכון מס' 7) בה נקבע כי אותם כללים שנקבעו בפריסה לאחור יחולו לגבי הפריסה קדימה. משכך אין מקום לאבחנה שעושה מס הכנסה בין פריסה קדימה של מענק שהתקבל עקב פרישה או מוות לבין היוון קצבה (בעוד שבנוגע למענק פרישה, הפריסה היא טכנית בלבד הרי בהיוון קצבה ניתן לראות את אירוע המס, כאירוע במועד ייחוס ההכנסה מכוח הפריסה).
 
לטענת שרל שבטון אילו רצה המחוקק לקבוע סייגים לגבי הפטורים בפריסה על פי סעיף 8 לפקודה, היה עושה זאת בלשון מפורשת.
 
מטרת הוראות הפריסה, אליבא שרל שבטון, היא לאפשר לנישום ליהנות ממיסוי הכנסתו ממענק פרישה כאילו קיבל אותה בגין שנות העבודה הבאות ובכך למנוע עיוות במיסוי מלא מענק הפרישה במועד קבלתו, כאילו כולו התקבל בגין אותה שנה, הואיל ובסיס מזומן הוא הבסיס החל על נישומים שכירים בקשר עם משכורתם. מילולית ותכליתית המחוקק לא התכוון לצמצם את הפריסה שלא יחול עליה הפטור לנכה, הן באשר ל- פריסה לאחור והן באשר לפריסה קדימה.
 
עמדת מס הכנסה לטענת שרל שבטון, יוצרת אפליה בין נישום הממשיך לקבל את שכרו במשך 6 שנים ונהנה מפטור לנכה לעומת מי ששכרו משולם בדרך של היוונו למועד הפרישה, כאשר על פי עמדת מס הכנסה, יזכה לפטור רק באותה שנה, בגובה התקרה הקבועה בפקודה.
 
מס הכנסה רואה את אירוע המס בשנת קבלת ההכנסה, היא מענק הפרישה. אין בפריסה משום העתקת ההכנסה, על כל המשתמע מכך לצורך חישוב הפטורים. למעשה הפריסה היא פיקציה משפטית או טכניקת חישוב בלבד שכל מטרתה למתן את שיעור המס שיחול על הכנסה שנתקבלה בסכום חד בשל שיעורי המס הפרוגרסיביים. לפיכך זכאי שרל שבטון ליהנות מהפטור לנכה לפי סעיף 9(5) פעם אחת בלבד בשנה שבה נתקבל מענק הפרישה.
 
מס הכנסה מפנה אף הוא ללשון סעיף 8(ג) :"יראו את הכנסותיו...כאילו נתקבלו כאמור לצידן...", המעידה כי המדובר בפיקציה בלבד, מסגרת לחישוב אריתמטי ותו לא.
 
עוד טוען מס הכנסה כי הוראת הפריסה דומה במהותה להוראה הקבועה בסעיף 48ב לחוק מיסוי מקרקעין ובאותו אופן יש לפרשה. דהיינו כי  יש לראות את חלק ההכנסה הפרוס והמיוחס בשנה אליה יוחס,  כחלק מההכנסה החייבת במס הכנסה רק לצורך שיעורי המס והזיכויים ממנו .כאשר המחוקק מבקש להעתיק את ההכנסה הוא אומר זאת במפורש.
 
לטענת מס הכנסה המשותף לכל ההכנסות שפריסתן מתאפשרת היא, כי הן הצטברו לזכות הנישום על פני מספר שנים והועברו בבת אחת לידיו. במקרה של מענק פרישה, העובד והמעביד מפרישים את הכספים במהלך שנות העבודה, מבלי שאילו ימוסו והמענק מתקבל אצל העובד בהתרחש אירוע מזכה, בפרישה או במוות. עם קבלת המענק מוצא עצמו הנישום, בשל שיטת שיעורי המס הפרוגרסיבית, מגיע אל מדרגות מס שלא היה מגיע אליהן לו היה מתחייב במס במשך השנים בהן הצטברה ההכנסה. הרווח נצבר ונדחס ובמועד החבות מתקבל רווח בסכום גבוה. הפריסה, תכליתה לנטרל את אפקט הדחיסה האמור, דהיינו מיתון שיעור המס השולי.
 
לטענת מס הכנסה יש לפרש את סעיף הפריסה האמור רק בהקשר של שיעורי המס. מענק הפרישה ניתן בשל הפרישה וניתוק יחסי עובד-מעביד, בדומה לפיצויי פיטורין. לפיכך יש לראות את ההכנסה ממענק הפרישה כהכנסה שהופקה במועד הפרישה ואין לראותה כמיוחסת לשנים הבאות לאחר הפרישה. מענק הפרישה אינו היוון של הכנסות עתידיות. המענק פניו לעבר, ולא לעתיד והוא מתגבש בעת הפרישה.
 
לטענת מס הכנסה שרל שבטון לא תמך בראיות כי המענק ששולם לו מהווה היוון הכנסות עתידיות. אין לדבר על אפליה בין נכה הממשיך לעבוד ולהשתכר או לקבל קצבה המוגדרת כהכנסה מיגיעה אישית לבין נכה המקבל מענק פרישה המהווה הכנסה בידיו בשנת המס שבה נתקבלה ועל כן יוכל לתבוע פטור בגובה תקרת הפטור,  רק בשנה זו.
       
נקודות חשובות (דיון)
            
בערעור זה מתחדדת השאלה מה פועלו של סעיף 8(ג)(3) לפקודה. האם ההסדר שבו קרוב יותר לפריסת המס, כעמדת מס הכנסה, או לפריסת ההכנסה, כעמדת שרל שבטון. זכאותו של שרל שבטון לפטור עד לתקרת הפטור מדי שנת מס בגין הכנסה מיגיעה אישית היא המחדדת את הצורך בבחינת היקף הביזור. אם פועלו של סעיף 8(ג)(3) הנ"ל הוא לאחר קביעת ההכנסה בשנת אירוע המס, משמע שבשנות הייחוס (בין קדימה ובין לאחור) אין מקום להחלת הפטור מדי שנה אלא פעם אחת, במועד אירוע המס. לעומת זאת, אם פועלו של הסעיף בביזור 'אמיתי', הרי שבכל שנת יחוס רואים כאילו החלק הנפרס מן ההכנסה, התקבל באותה שנה, וזכאי הוא כי יחול לגביו הפטור, עד לתקרה באותה שנה. לשון סעיף 8(ג) "יראו את ההכנסות...לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו ..." אם יושם הדגש על המלים 'יראו את ההכנסות כאילו נתקבלו' מתיישבת עם פירוש אחרון זה. מס הכנסה שם הדגש על המלים 'לעניין חישוב סכום המס', ללמדך כי המדובר במנגנון חישובי בלבד.
 
עמדת מס הכנסה מבחינה בין פריסה של מענק פרישה, אשר הזכות לקבלתו נצברה בעבר ועל כן שעה שמתבקשת פריסה בין קדימה ובין לאחור, לא יינתנו בשנות הפריסה ניכויים ופטורים אישיים בעוד שפריסה של היוון קצבה עתידית, ניתן לראות בפריסה מעין דחייה מהותית של אירוע המס לשנות הפריסה ובהמשך לכך תחושב - תיקבע ההכנסה (במובדל מחישוב המס לגבי ההכנסה חייבת) בשנות הפריסה (ראה סעיפים 75-76 לסיכומי מס הכנסה). אולם לשון סעיף 8(ג)(3) אינה עושה אבחנה שכזו. סעיף 8(ג)(3) כורך בכפיפה אחת הן את מענק הפרישה והן את היוון הקצבה ומאפשר לבצע פריסה באשר לאילו הן לשנות מס קודמות והן לשנות מס קדימה.
 
לטענת בית המשפט אין מקום לאבחנה שבין מענק פרישה או מוות לבין היוון קצבה. מנגנון התיקון איננו מדויק במובן זה, כפי שאינו מדויק בקשר עם הפריסה במשור ההוני , כאשר שנות הפריסה אינן בהכרח בקורלציה לשנות אחזקת הנכס לרבות הזכות במקרקעין, הנמכר.
 
מקובלת על בית המשפט עמדת מס הכנסה כי לא הונחה תשתית ראייתית לטענה כי מענק הפרישה משקף תקבולים עתידיים וממילא, טענה זו אינה דורשת הכרעה לאור האמור לעיל.
                           
 
החלטת בית המשפט
 
הערעור מתקבל בכל הנוגע לייחוס מענק הפרישה תוך ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, כעמדת שרל שבטון. מס הכנסה יערוך חישוב מחדש בהתאם, של הפריסה והכנסות שרל שבטון בשנות הפריסה, וככל שלא נוצלה תקרת הפטור לנכה בשנים אילו בשל הכנסות אחרות מיגיעה אישית, יושב סכום המס ששולם כמקדמה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בפקודה. טענת שרל שבטון כי מענק הפרישה הינו תקבול שבהון, נדחית. (טענה נוספת שהועלתה בבית המשפט על ידי שרל שבטון). 
 
לדעתנו
           
החלטת בית המשפט (והחיזוק שניתן לה בבית המשפט העליון במועד מאוחר יותר) לאפשר ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס, במהלך כל שנות הפריסה פותחת פתח לפורשים להגשת דוחות מס שנתיים מתקנים למס הכנסה ובאמצעות נקיטה בצעד זה לקבל החזר מס ולחסוך אף אלפי שקלים במס ששולם בגין החלק החייב במס של מענק הפרישה שקיבלו ממעסיקם.
 
יתרה מכך, לעניות דעתנו מאחר ונכון להיום על פי פסק הדין ניתן לנצל את תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה, אין מניעה כי פורשים ינצלו גם קיזוזים,זיכויים וניכויים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה.                     


מחשבון פריסת מס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.