דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. פטור מהגשת דוח מקוון -

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2), יהיה פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2)(1) לפקודה:

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2020).

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2020).

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 81,240 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2020)., ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,480 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2020).

(2) הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

2. עדכון סכומים –

(א) הסכומים הנקובים בתקנה 1(1) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

(ב) סכומים שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(1) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זאת.

(ד) בתקנה זו –

"המדד הבסיסי" – המדד שהיה ידוע ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

3. תחולה –

תקנות אלה יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2009 ואילך.

4. סייג לתחולה –

תקנות אלה לא יחולו על –

(1) יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, כאמור בסעיף 131(ב2)(4) לפקודה; (הוראות סעיף זה בוטלו בהתייחס לדוח השנתי לשנת המס 2016 וקדימה).

(2) יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9)(א) לפקודה, או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.

י"ב בתמוז התש"ע (24 ביוני 2010)

יובל שטייניץ

שר האוצר 
 
 
 
 
 
 
 
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה - מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017.

שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016 - הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.