דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010

קו הפרדה אדום

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131(ב2)(4) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. פטור מהגשת דוח מקוון -

יחיד שהתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2), יהיה פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131(ב2)(1) לפקודה:

(1) נתקיימו בו כל אלה:

(א) כל הכנסתו בשנת המס מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 90,510 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023).

(ב) הכנסתו של בן זוגו מן המקורות המנויים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה אינה עולה על 90,510 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023).

(ג) סך כל הכנסתו החייבת של היחיד אינה עולה על 90,510 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023)., ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 181,020 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023).

(2) הוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

2. עדכון סכומים –

(א) הסכומים הנקובים בתקנה 1(1) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

(ב) סכומים שעודכנו כאמור בתקנת משנה (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(1) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זאת.

(ד) בתקנה זו –

"המדד הבסיסי" – המדד שהיה ידוע ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010);

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

3. תחולה –

תקנות אלה יחולו לעניין דוח עצמאי מקוון שיש להגישו לגבי שנת המס 2009 ואילך.

4. סייג לתחולה –

תקנות אלה לא יחולו על –

(1) יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007, כאמור בסעיף 131(ב2)(4) לפקודה; (הוראות סעיף זה בוטלו בהתייחס לדוח השנתי לשנת המס 2016 וקדימה).

(2) יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9)(א) לפקודה, או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.

י"ב בתמוז התש"ע (24 ביוני 2010)

יובל שטייניץ

שר האוצרהגשת דוח שנתי - משתלם !

 
 
 
 
 
  
 
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה - מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017.

שינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2016 - הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2017 רשות המסים - מיום 30 במרץ 2017.
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.