דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

באילו מצבים גם לאחר הפרישה מהעבודה והיציאה לפנסיה חייבים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ?

קו הפרדה אדום

חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה

 

להלן מספר דוגמאות למצבים בהם גם לאחר הפרישה מהעבודה והיציאה לפנסיה חייבים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה:

אנו מדגישים כי מדובר בדוגמאות בלבד, לצורך המחשה, ואין מדובר ברשימה סגורה. ישנם מצבים נוספים בהם חלה חובה להגשת דוחות שנתיים למס הכנסה !

כמו כן במקרים רבים כדאי להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם כאשר לא חלה חובה, וזאת על מנת ליהנות מהחזרי מס ומימוש הטבות מס לגמלאים, החל מיום הפרישה מהעבודה ובמהלך כל תקופת הפנסיה !

פריסה של מענק פרישה חייב במס וכספי פיצויי פיטורים חייבים במס

במידה וביצעת פריסה של מענק פרישה חייב במס וכספי פיצויי פיטורים חייבים במס בעת פרישתך מהעבודה, חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין כל אחת משנות הפריסה (כאשר נדגיש כי לעניין פריסה קדימה, לפי הנחיות רשות המסים, בכל מקרה חלה חובה להגיש דוח שנתי גם בגין השנה בה בוצעה הפריסה).

(מקור: סעיף 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 – סייג לפטור – " (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה: (3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה ... שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה").

פריסה של היוון קיצבה (פנסיה) חייב במס

במידה וביצעת פריסה של היוון קיצבה (פנסיה) חייב במס בעת יציאתך לפנסיה, חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה.

(מקור: סעיף 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 – סייג לפטור – " (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה: (3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה ... סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה").

הכנסות גבוהות בשנת המס ממשכורת, קיצבה (פנסיה), מענק פרישה חייב במס, היוון קצבה חייב במס ומימוש מניה שהוקצתה לעובד

במידה והיו לך הכנסות גבוהות מ"משכורת" בשנת המס, וסך כל ההכנסה החייבת במס מ"משכורת" כהגדרתה בתקנות, עולה על 723,000 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023) חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

יש לשים לב כי ההגדרה של "משכורת" בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 הינה הגדרה רחבה. "משכורת":

(1) הכנסת עבודה;

(2) קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשולמת על ידי מעביד או קופת גמל;

(3) מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 9(7א) לפקודה, החייב במס;

(4) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה כמשמעותו בפסקה (6) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודה, החייב במס;

(5) הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו ושחלות במכירתה הוראות סעיף 102 לפקודה;

(מקור: תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).

הכנסות גבוהות בשנת המס מכלל המקורות (מי שחייב במס נוסף בשיעור של 3% נוספים, "מס ייסף")

 
במידה והיו לך הכנסות גבוהות בשנת המס, וסך כל ההכנסה החייבת במס מכל המקורות עולה על 698,280 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023), מלבד החיוב במס נוסף בשיעור של 3% נוספים לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 
(הערה: בשנות מס קודמות עד לשנת 2016 כולל, השיעור היה 2% ולא 3%, במידת הצורך ניתן להתעדכן בקישור הבא: מדרגות מס הכנסה (שיעור מס שולי) בישראל).

יש לשים לב כי ההגדרה של "הכנסה חייבת" בסעיף 121ב(ה) לפקודת מס הכנסה, הינה הגדרה רחבה. "הכנסה חייבת": "הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 (לפקודה) וכמשמעותה בסעיף 89 (לפקודה), למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 (לפקודה) וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק האמור – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין; הסכום האמור יתואם בהתאם להוראות סעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין, ולעניין זה יהיה המדד הבסיסי כאמור באותו סעיף המדד שפורסם ביום ד' בשבט התשע"ג (15 בינואר 2013)".

(מקור: סעיף 3(א)(8) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 – סייג לפטור – " (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד אם נתקיים לגביו אחד מאלה: (8) הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה").
 

הכנסה מפעילות בשוק ההון (השקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה, תיק השקעות)

במידה ואתה מחזיק בניירות ערך הנסחרים בבורסה ויש לך פעילות בשוק ההון (תיק השקעות), אם מחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה שאינם פטורים ממס, עולה על 2,810,000 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023), חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

יש לשים לב כי מדובר במחזור המכירות, סך ההכנסות, ולא הרווחים. מחזור המכירות מופיע בטופס 867 אותו ניתן לקבל מהבנק בו מנוהל חשבון ההשקעות (או, במקרים בהם מנוהל חשבון ההשקעות באופן ישיר בגופים פיננסיים חוץ בנקאיים, מהגופים הפיננסיים עצמם).

(מקור: תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).

הכנסה מריבית

במידה ואתה מחזיק בתכניות חיסכון, פקדונות, אגרות חוב וכדומה, וסך כל ההכנסה החייבת במס מ"ריבית" כהגדרתה בתקנות, עולה על 717,000 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023), חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

יש לשים לב כי ההגדרה של "הכנסה מריבית" בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988 הינה הגדרה רחבה. "הכנסה ריבית": "הכנסה מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים שהם הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה, שהופקה או שנצמחה בישראל, המשתלמת בתכנית חיסכון, בפיקדון או בקופת גמל, או המשתלמת על פי איגרת חוב הנסחרת בבורסה, מילווה מדינה או מילווה קצר מועד".

ככלל, הנתונים בדבר ההכנסה מריבית, מופיעים בטופס 867 אותו ניתן לקבל מהבנק בו מופקדים הכספים בתכניות החיסכון והפקדונות או מנוהל חשבון ההשקעות (או, במקרים בהם מנוהל חשבון ההשקעות באופן ישיר בגופים פיננסיים חוץ בנקאיים, מהגופים הפיננסיים עצמם).

(מקור: תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).

הכנסה מדמי שכירות (השקעה בנדל"ן, דירות למגורים)

במידה ואתה מחזיק בדירות למגורים כהשקעה ונהנה מהכנסה מדמי שכירות עליה בחרת לשלם מס ב"מסלול 10%", אם סך ההכנסה מדמי השכירות עולה על 375,000 שקלים חדשים; (נכון לשנת המס 2023), חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

יש לשים לב כי מדובר בהכנסה מדמי שכירות ב"מסלול 10%" - סעיף 122 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד שהיו לו בשנת המס הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל יהיה רשאי לשלם על הכנסות אלו מס בשיעור של 10% בלבד ! (מהשקל הראשון ועד האחרון !) בתנאי שהכנסות אלו אינן הכנסות מעסק כהגדרתן בפקודת מס הכנסה ובכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בסעיף 122 לפקודת מס הכנסה.

(מקור: תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).

יש לשים לב כי במקרים בהם בוחרים במסלול "פטור מתואם" גם חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה !
 
 
הגשת דוח שנתי - משתלם !
 

אין מדובר ברשימה סגורה, המידע נועד להמחשה בלבד, שום אינפורמציה המופיעה במאמר זה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מומחה למיסוי ופרישה - לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.