דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רצף קצבה - ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה

קו הפרדה אדום

סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה + סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה

 

רצף קצבה  / ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה - סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה + סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה

(ז)  בכפוף לאמור בפסקת משנה (א)(4)(א), רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל גם אם נשאר מופקד בקופת גמל; הוראה זו לא תחול על סכומים העומדים לזכותו של עובד שפרש בקופת גמל לקיצבה, אם בעת פרישתו הודיע למנהל על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קיצבה; הודיע כאמור, רשאי הוא לחזור בו על ידי הודעה למנהל; חזר בו כאמור, יראו את כל הסכום – בכפוף לפסקה (17) – כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים עליו, כמענק פרישה ויחולו לגביו ההוראות הבאות:
(1) לא קיבל מענק בעת פרישתו – יהיה זכאי לפטור על פי פסקת משנה (א), ותקרת הפטור תהיה כפי שהייתה בעת חזרתו מבחירתו.
 
(2) קיבל מענק בעת פרישתו, תופחת תקרת הפטור בשיעור השווה לסכום המענק לכל שנת עבודה, מחולק בתקרת הפטור כפי שהייתה בעת הפרישה.
(ז1) לעניין פסקת משנה (ז), יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 373,080 ש"ח (נכון לשנת 2022) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה, אלא אם כן הודיע למנהל אחרת. (הוראה חדשה, החל מינואר 2017)
 
תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) - משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2022), לפי הנמוך.
 
              
 
הסבר לעניין הוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה:
 
בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה ניתן לייעד למטרת תשלום קצבה כספי פיצויי פיטורים שהופקדו באופן שוטף במהלך תקופת העבודה בקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים לקצבה או פוליסת ביטוח מנהלים שיש לה נספח קצבה וכן כל קופת גמל לקצבה בהתייחס להפקדות שבוצעו החל מינואר 2008) (כמו כן, גם כספי השלמת פיצויים עד לתקרה שנקבעה, שהופקדו אף בעת סיום יחסי עובד מעביד (עדכון ינואר 2017)).
 
קבלת אישור לרצף קצבה מפקיד השומה, תביא לכך כי לא ישולם מס על כספים אלו בעת עזיבת מקום העבודה או הפרישה, אלא תשלום המס יידחה לתקופת הפנסיה וישולם על הקצבה החודשית הנובעת מכספים אלו לפי הקבוע בפקודת מס הכנסה (לפי שיעור המס השולי של הפורש, זכאות / אי זכאות לפטור ממס על הקצבה ועד לתקרה).
 
בהקשר זה נזכיר כי ככלל, קצבה המשתלמת לפורש עד להגעתו לגיל הפרישה חייבת גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (למעט מקרים בהם חל פטור מתשלום דמי ביטוח, לדוגמא אישה המוגדרת לפי חוק הביטוח הלאומי "עקרת בית" שבעלה מוגדר מבוטח במוסד לביטוח לאומי...).
 
בכל מקרה, בחירה ברצף קצבה מומלצת רק לאחר ביצוע בדיקות כדאיות על ידי מומחה למיסוי בפרישה וזאת על מנת שלא להגיע למצב בו סך תשלומי המס בתקופת הפנסיה גדול מסך תשלום המס על כספים אלו, במידה ובוחרים לקבלם כסכום המשולם במזומן כבר במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה ולא כקצבה חודשית עם היציאה לפנסיה. למידע נוסף, מומלץ לקרוא את המאמר - רצף קצבה.
 
עד לתיקון מס' 120 לפקודת מס הכנסה קבע הסעיף כדלקמן:
 
"לעניין זה, אם נתקבל המענק בתוך חמש שנים שלפני חזרתו מבחירתו, יובא בחשבון המענק בשלמותו, ואילו אם נתקבל בין השנה השישית לבי השנה העשירית שלפני חזרתו מבחירתו – יוקטן סכום המענק שיובא בחשבון ב-20% לכל שנה מהשנה השישית שלפני הבחירה ועד השנה העשירית"
 
דהיינו עובדים שכירים אשר בחרו ברצף קצבה (ייעוד כספי הפיצויים לקצבה) בעת עזיבתם את מקום העבודה עד ינואר 2000 יכולים לקבל "פטור כפול" על כספי הפיצויים בעת ביצוע "חרטה מרצף קצבה", להבדיל מעובדים אשר בחרו ברצף קצבה בעת עזיבתם את מקום העבודה החל/לאחר ינואר 2000 אשר אינם יכולים לקבל "פטור כפול" בעת ביצוע "חרטה מרצף קצבה". (בטרם ביצוע חרטה מרצף קצבה מומלץ להיוועץ עם מומחה למיסוי ופרישה).
 
הסבר לעניין הוראות סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה:
 
ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, בכפוף להוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה, ניתן לבחור בין חלופות שונות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה (מימוש הפטור על הפיצויים ומענק הפרישה וחיוב במס על הסכום שמעבר לתקרת הפטור, חיוב במס על כל הפיצויים ומענק הפרישה ומימוש הפטור על הפנסיה, רצף פיצויים, רצף קצבה וכן שילובים אפשריים של החלופות).
 
החלופה החדשה, החל מחודש ינואר 2017, (רצף קצבה "אוטומטי" לפי סעיף 9(7א)(ז1) לפקודה) מתווספת ליתר החלופות הקיימות נכון להיום ואינה גורעת מהן. מדובר בברירת מחדל למקרים בהם העובד אינו יוזם פניה לפקיד השומה בעת עזיבת מקום עבודה.
 
חלופה זו, המוגבלת בתקרה, מטרתה להקל, הן על העובד העוזב מקום עבודה והן על רשות המסים, באותם המקרים בהם העובד אינו מעוניין למשוך במזומן את כספי הפיצויים שנצברו בקופות גמל לקצבה בעת עזיבת מקום העבודה (אין צורך באישור פקיד השומה). באמצעות חלופה זו ניתן לדחות את עצם ההחלטה בדבר משיכת כספי הפיצויים כחלק מקצבה או בסכום חד פעמי (חשוב לשים לב להשלכות אפשריות של דחיית ההחלטה על המס לתשלום בהמשך הדרך במקרה של חרטה...).
 
בשלב מוקדם זה של החקיקה, עולים סימני שאלה, לדוגמא:
 
סימן שאלה ראשון - האם בעקבות הוראה חוק חדשה זו, תנהג רשות המסים בגישה מקלה כלפי עובדים שעזבו מקומות עבודה בעבר ולא פנו ביום עזיבת מקום העבודה לפקיד השומה לקבלת אישור לרצף קצבה ?

עדכון - מענה לסימן שאלה זה הגיע ביום 31/12/2019 במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 בו נקבעו תנאים וכללים לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור - ראה הסבר ופירוט התנאים: אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר.
  
סימן שאלה שני - לעניין רצף קצבה אוטומטי - האם מסירת טופס 161א חתום על ידי העובד לקופה לקצבה, כחלופה לאישור לרצף קצבה מפקיד השומה, לאחר התיקון לחוק, עדיין תהווה תנאי להגדרת אותם כספי פיצויים על ידי הקופה ככספי פיצויים תחת הסדר של רצף קצבה ? או יהא על הקופה להסתפק בטופס 161 (הודעת המעסיק) בלבד ?

עדכון - מענה לסימן שאלה זה ניתן במסגרת "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017, בעמוד מס' 5 מספקת רשות המסים "תשובות" לחלק מהשאלות:
 
"בהמשך להוראות לציבור המעסיקים שפורסמו ביולי 2008, המעסיק ידווח על פרישתו של עובד באמצעות טופס 161 ומסירת עותק מטופס 161 כאמור לרשות המסים ולקופות הגמל".
 
לאור האמור, אנו רק יכולים להניח כי חתימת העובד על טופס 161א לא מהווה תנאי להחלתו של רצף הקצבה האוטומטי והקופה תצבע את הכספים ככספים המיועדים לתשלום קצבה על בסיס קבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק בלבד. 
 
נדגיש כי גם טרם התיקון האחרון לחוק, במקרים מסויימים ובכפוף לתנאים שנקבעו הן במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 מיום 08/11/2006 והן במסגרת מכתב הנחיות למעסיקים שהפיצה רשות המסים ביום 09/07/2008 ניתן היה לחסוך את הביקור במשרד פקיד השומה ולהורות לקופת הגמל לקצבה להגדיר את את כספי הפיצויים תחת הסדר של רצף קצבה. זה המקום לקרוא לרשות המסים לרענן את ההנחיות !
 
"...אלא אם כן הודיע למנהל אחרת" – בהתייחס לסיפא של הסעיף כמצוטט מעלה ובהתחשב בהשלכות השליליות לקבלת החלטה למשוך כספי פיצויים במזומן, במועד מאוחר יותר ממועד עזיבת מקום העבודה, במסגרת חרטה מרצף קצבה, מהו פרק הזמן המוקצב לעובד, מיום עזיבת מקום העבודה, לצורך פניה לפקיד השומה על מנת שפנייתו לא תיחשב לחרטה מרצף קצבה ?
  


  

   
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה - מתוך פרק ג' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.
 
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.

תקרה לרצף קצבה - האמנם ? עדכון שוטף מחודש 04/2021

 
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.