דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי הכנסות לאחר פטירה - מאמר

ביום 13 ביולי 2011, פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי הדן במיסוי הכנסות מעבודה, מענקי פרישה ומוות המתקבלות לאחר פטירה. מהי עמדתה של רשות המסים והאם היא מתיישבת עם חוקי המס, ההיגיון ומה שהיה ידוע לנו עד היום.

   
 
ביום 13 ביולי 2011 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי הדן במיסוי "הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים". למעשה, החוזר בא לתת מענה רשמי לסוגיות מס אותן הצפנו בפני רשות המסים במהלך השנה החולפת בכל פורום אפשרי (מיסוי מענק מוות - שאלות לועדה ברשות המסים - מכתב מיום 01.09.2010 + סיכום פנל מקצועי: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי תאריך הפנל: 19.10.2010 ) ולהבהיר את עמדתה של רשות המסים לגבי מצבים שונים אליהם נקלעים בני משפחה ויורשים של עובדים או פורשים, אשר הלכו לעולמם בטרם עת.
 
להלן סקירה ודברי ביקורת לחוזר מאת רו"ח אמיר גבאי:

הפרשי שכר – סעיף 2.3 לחוזר

"כספים שנתקבלו בידי היורשים, בשל הפרשי שכר להם היה זכאי המוריש עובר לפטירתו, יראו אותם כהכנסות הנפטר". "שיעור המס בגין הכנסה זו יהא מוגבל ל- 40% וזאת בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה".

מקריאה פשוטה של קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה (החבק) עולה כי שיעור המס על הכנסת-עבודה, שנתקבלה לאחר פטירה, לא יעלה על 40% ויחול לגבי יורשיו של שכיר, בין אם מדובר בהפרשי-שכר, פדיון-חופשה או אותו חלק ממענק-מוות שאינו פטור והכנסות אלו יראו אותן בידי הזכאים להן כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסותיהם החייבות במס. לפיכך, לא ברור מדוע רשות המסים בחרה להציג בחוזר האחרון עמדה העומדת בסתירה לאמור בקובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, דהיינו שהפרשי השכר המשולמים ליורשים לאחר פטירתו של העובד, ייחשבו להכנסת הנפטר ולא להכנסת היורשים, מה גם, שככלל, הכנסת עבודה ממוסה לפי בסיס מזומן ולכן, לדעתי, תלוי מי מקבל אותה ומתי.

לעניין שיעור המס, אני מברך על הגישה לפיה גם כאשר לשיטת רשות המסים הכנסה זו תיחשב להכנסת הנפטר ולא להכנסת היורשים, עדיין שיעור המס לא יעלה על 40% ואולם עוד לא יבש הדיו על נייר חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 הדן בחרטה מרצף קצבה אותו טרחה רשות המסים לפרסם ביום 01.05.2011 וכבר יוצאת הרשות בקביעה העומדת בסתירה לעמדתה האחרונה לעניין הזכאות לשיעור מס מוגבל כפי שטרחה להציג אותה במסגרת סעיף 4.2 לחוזר הדן בחרטה מרצף קצבה: "במקרה זה יחשב אירוע המס אצל הנפטר (ולא אצל היורשים) בהתאם לשיעור המס שחל עליו בשנת הפטירה (ומבלי שיחול שיעור מס מוגבל של 40% שנקבע במסגרת סעיף 125א לפקודה, הואיל וכאמור וההכנסה מחויבת בתיק הנפטר)". מבולבלים ? גם אנחנו. רשות המסים, בפער של חודשיים ימים בלבד, מפרסמת עמדה הסותרת את עמדתה הקודמת.

עוד במסגרת סעיף זה בחוזר, אם לא די בכך שקבעה רשות המסים כי הפרשי השכר המשולמים ליורשים לאחר פטירתו של העובד, ייחשבו להכנסת הנפטר ולא להכנסת היורשים, הרחיקה לכת רשות המסים כשהוסיפה כי כאשר הפרשי השכר התקבלו בשנים שלאחר שנת פטירת הנישום (להבדיל ממצב בו התקבלו בשנה בה נפטר הנישום) כנגד ההכנסה מהפרשי השכר לא יחושבו נקודות זיכוי ופטורים אישיים כדוגמת פטור לפי סעיף 9(5) לפקודה, להם היה זכאי הנפטר עובר לפטירתו ועל כך נאמר "הרצחת וגם ירשת".

מענק מוות המשולם לשארי עובד עקב מוות – סעיף 2.4 לחוזר

"...לצורך קביעת השארים לעניין זה, יש להימנע מלדרוש או להסתמך על צו הירושה, שאינו תקף לגבי הכנסה זו"

בהקשר זה, אני מבקש להפנות את תשומת לב רשות המסים לדברי ההסבר למילוי טופס 161בהודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות המופיעים בגב הטופס הנמסר לציבור הרחב כאשר בסעיף (2) לדברי ההסבר מצוין כי: "יש לצרף מסמכים נאותים להנחת דעתו של פקיד השומה כגון: צו ירושה או צו קיום צוואה, אישור בית משפט על מינוי אפוטרופוס לקטינים, או על מינוי מנהל עיזבון וכיוצא בזה". לפיכך, אם זו עמדת רשות המסים, עם פרסום החוזר, ראוי היה לתקן את הטופס המשמש את השאירים ו/או היורשים של הנפטר. ואולם, ברב המקרים היורשים הם גם השאירים ולפיכך מטעמים פרקטיים לדעתי יש לאפשר לשאירים להיעזר בצו הירושה או צו קיום צוואה בעת פנייתם לפקיד השומה שכן אחרת, איזה מסמך ידרוש פקיד השומה בעת הפניה אליו, שיניח את דעתו לגבי זהותם של השאירים כהגדרתם בחוק ? איזה כלים עומדים לרשות פקיד השומה לבירור זהותם של השאירים בצורה מהירה וקלה ? האם יכול לדעת פקיד השומה על קיומו של בן זוג ידוע בציבור או נכד שכל פרנסתו היתה על הנישום שנפטר ? מוטב היה להשאיר את האחריות לבירור זהות השאירים בידי המעביד והקופות, שהם בפועל, בסופו של דבר, משלמים את הכספים לשאירים. שוב, איני מתעלם מהעובדה שיש כאן בעיה וצריך לנקוט בגישה זהירה ואולם רשות המסים, במסגרת החוזר, לא הציעה חלופה מעשית להוכחת זהותם של השאירים ולפיכך אני צופה קשיים בקבלת אישורים מפקיד השומה במקרה של פטירה של הנישום מהרגע שיחליטו פקידי השומה לפעול אך ורק על פי האמור בחוזר זה.

מענק מוות המשולם לשארי עובד עקב מוות – סעיף 2.4 לחוזר

"...סעיף 8(ג)(3) לפקודה מאפשר למנהל לקבוע כללים באשר לפריסה קדימה של מענק עקב מוות. המנהל לא קבע כללים שכאלה..." (סעיף 2.4.5).

בדומה ל"פריסת מס" המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו, במשך שנים רבות אישרו פקידי השומה גם לשאירים של עובד שנפטר לפרוס קדימה את כספי הפיצויים ומענק המוות החייבים במס ולצרף אותם להכנסותיהם החייבות במס בכל אחת משנות הפריסה. ואולם, מאז חודש יולי 2010 ועד היום, פקידי השומה אינם מאשרים לשאירים של עובד שנפטר לבצע פריסה קדימה וזאת מבלי שטרחה הרשות לצאת בהודעה רשמית ומסודרת בעניין. במסגרת חוזר זה, לראשונה, מביעה הרשות את עמדתה בנושא ובאופן מעשי אפשר לומר כי נסתם הגולל על האפשרות לבצע פריסה קדימה של מענק עקב מוות חייב במס. למרות שהחלטה זו הינה בסמכותה של רשות המסים, שכן על פי הפקודה, פקיד השומה רשאי לאשר פריסה קדימה אך לא חייב, אי אפשר שלא להביע מורת רוח מההחלטה. משפחות שאיבדו בטרם עת, את אחד המפרנסים בבית, זקוקות לכל שקל על מנת להמשיך ולהתקיים בכבוד ולדעתי לא היה מקום להכביד עליהן בדרך של הגדלת נטל המס, לבטח כל עוד פקידי השומה ממשיכים לאשר לנישומים אחרים, פריסה קדימה, במקרים של פרישה "רגילה", שלא עקב פטירה.

מענק פרישה חייב של נישום שפרש מהעבודה קודם לפטירתו – סעיף 2.5 לחוזר

"...לפיכך, ומכיוון שלפי כללי המנהל, יש לדרוש מקדמה בעת עריכת הפריסה, הרי שבמקרה בו נפטר הנישום, המס ששולם לגבי יתרת השנים ייחשב כמס המגיע ללא צורך בתיקונים ו/או שינויים" (סעיף 2.5.1).

ראשית, נניח שכך יש לפרש את הוראות הפקודה לגבי כל אותם המקרים בהם נפטר נישום בטרם הגיעה לסיומה תקופת הפריסה שביצע ביום פרישתו מהעבודה. מוטב היה אילו רשות המסים, במסגרת החוזר, היתה מדגישה בצורה הברורה ביותר (ולא מסתפקת ברמיזה על כך) כי החובה שהיתה מוטלת עד היום על שאירים ו/או יורשים להמשיך ולהגיש דוחות שנתיים למס הכנסה עד לתום תקופת הפריסה המקורית – בטלה !

שנית, אני נוטה לחשוב, כי קביעה זו לא תעמוד במבחן בית משפט ובכל מקרה אין בה שום רציונל, שכן מקדמה במהותה היא מקדמה ולא תשלום סופי. ידוע לכל כי פעמים רבות בעת הפרישה קובע פקיד השומה מקדמה בשיעור גבוה לאחר שהניח הנחות, לעיתים אף על דעת עצמו, כי במהלך תקופת הפריסה ישולמו לפורש לאחר פרישתו לכל הפחות דמי אבטלה ו/או הפורש ימשיך לעבוד בעבודה אחרת ו/או יהיו לפורש הכנסות חייבות במס נוספות כגון פנסיה חודשית. כל עוד צפויה התחשבנות סופית במסגרת דוחות שנתיים, ניחא, ואולם במקרה שנפטר הנישום בטרם הסתיימה תקופת הפריסה, ברור כשמש כי ההנחות עליהן התבסס פקיד השומה בעת קביעתו את שיעור המקדמה - לא התממשו ועקב כך, בפועל, לפי שיטה זו, רשות המסים גורפת לקופת המדינה מסים שלא בהכרח מגיעים לה. אילו היתה קובעת רשות המסים את שיעור המקדמה, אם ביום הפרישה ואם ביום הפטירה, על בסיס הכנסה יחידה במהלך שנות הפריסה, אולי היה קשה יותר לתקוף את עמדתה ואולם במצב הנוכחי, זה רק עניין של זמן שמישהו, באמצעות בית משפט, יאלץ את הרשות לשנות, שוב, את מדיניותה.

קצרה היריעה מלהכיל מצבים נוספים המפורטים בחוזר, אשר לדעתי, עמדת רשות המסים לגביהם, שנויה במחלוקת ובחלקה אף עומדת בסתירה ביחס לעמדה שהציגה רק לאחרונה בחוזר קודם שפרסמה מס' 3/2011 הדן בחרטה מרצף קצבה. לפיכך, לסיום, נציג דווקא מצב אשר היה מקום להתייחס אליו בחוזר ואולם אינו מופיע בו:

נישום שפרס הכנסה חייבת במס מהיוון פנסיה ונפטר במהלך שנות הפריסה

פורשים רבים, לדוגמא פורשי צה"ל וכוחות הביטחון, עם פרישתם, מהוונים חלק מהפנסיה החודשית לה הם זכאים. חלקם, מיד לאחר ההיוון, פורסים את החלק החייב במס באישור פקיד השומה. אם כך, ברוח החוזר, מהי עמדתה הנוכחית של רשות המסים לגבי מקרה זה במידה ונפטר הנישום במהלך תקופת הפריסה ? האם לשיטתה, השאירים ו/או היורשים רשאים להמשיך את הפריסה ? אני רק יכול לקרוא מכאן לרשות המסים להתייחס גם לנושא זה, במסגרת תיקון לחוזר, שלדעתי יבוא עוד יבוא.

נסיים בשפתו של החוזר ונאחל לכולם אריכות ימים !שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה - קול קורא מיום 19/04/2019

הגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963

 
 
ראה מכתב התגובה אשר הוגש לרשות המסים - על ידי לשכת יועצי המס בישראל בסיוע של רו"ח אמיר גבאי - 31.07.2011 -
 

מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס

עובד שביצע פריסת מס (עד 6 שנים) ונפטר לפני תום תקופת פריסת המס

 

מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.