דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רשות המסים גובה מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר

קו הפרדה אדום

גם מעסיקים מנכים מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר ומדווחים על ההכנסה באופן שגוי - ראו דוגמאות אמיתיות


רשות המסים גובה מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר

להלן שני ציטוטים מתוך חוברת דע זכויותיך וחובותיך לשנת 2021, עמ' 38

(חלק ה׳ — הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים - סעיפים 31-13, פרק ד' - הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו (דין וחשבון של יחיד))

"סעיף 13 - הכנסה ממכירת פטנט או זכות יוצרים, שנוצרו שלא בתחום העיסוק הרגיל, והכנסות מסוימות לאחר פטירה- אדם שאינו סופר במקצועו וכתב ספר, או אדם שאינו ממציא בעיסוקו ומוכר פטנט מדגם או עיצוב או המצאה שהוא יצר, יחויב במס בשיעור מוגבל שלא יעלה על 40% על הכנסתו ממכירת ספרו או מכירת המצאתו. יחיד שניהל את חשבונותיו לפי בסיס מזומנים -ונפטר, עשויים שאיריו להמשיך ולקבל הכנסות שמקורן בהתעסקותו בזמן היותו בחיים. הכנסות אלה חייבות במס בידי השאירים אולם בשיעור מס מוגבל שלא יעלה על 40%. שיעור מס זה חל גם על הכנסת עבודה (כהכנסה ממשכורת או משכר עבודה) או על חלק ממענק עקב מוות שאינו פטור ממס, שקיבלו שאיריו של שכיר".

"שיעור מס מרבי (סעיפים 13, 15, 16, 23, 24 לדוגמה) משמעותו שאם הנישום יכול ליהנות ממדרגות מס נמוכות יותר, יחול על ההכנסה שיעור המס הנמוך תחילה, ושיעור המס המרבי שיחול על ההכנסה מוגבל לשיעור המס הנקוב בסעיף".

האמנם ? מבדיקתנו עולה כי לא כך הדבר.

רקע לבעיה

· לפי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה (שיעור המס ליחיד), ככלל שיעור המס השולי המינימלי החל על יחיד בשנת המס 2022 הינו שיעור של 31%. ואולם, על אף האמור, לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי כל הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים נמוכים יותר כמפורט בסעיף, לפי מדרגות, של 10%, 14% ו- 20%.

· לפי סעיף 125א לפקודת מס הכנסה (המס על הכנסה לאחר פטירה) - על אף האמור בסעיף 121, הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 3(ו) והכנסת עבודה של אדם, שנתקבלו לאחר פטירתם, לא יעלה שיעור המס עליהם על 40%. לענין זה, הכנסת עבודה - לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א).

· לפי סעיף 125 לפקודת מס הכנסה (שיעור המס על מכירת פטנט וכו') - על אף האמור בסעיף 121, הכנסה שנתקבלה ממכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או ממכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, כשההמצאה או היצירה היו שלא בתחום עיסוקם הרגיל, לא יעלה שיעור המס עליה על 40%.

· עוד ידוע, כאמור בסעיף 121ב(ג) לפקודה וכמודגש בסעיף 4 להוראת ביצוע מס' 9/15 - רשות המסים - מיום 08.03.2016 - מס על הכנסות גבוהות לפי סעיף 121ב לפקודה כי הוראות סעיף 121ב לפקודה יחולו על אף האמור בכל חיקוק. דהיינו שהמס הנוסף חל גם על הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל ועל הכנסות החייבות בשיעור מס סופי, ולכן בהחלט ייתכן ובהתאם לסך ההכנסות של הנישום בשנת המס, יווסף מס נוסף על הכנסות גבוהות לפי סעיף 121ב לפקודה כך שבפועל שיעור המס יעלה על 40% ואולם על זה אין כל מחלוקת ואין על זה אנו מלינים במאמר זה.

תחת חלק ה' (הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים) בטופס 1301 (דין וחשבון של יחיד) – במסגרת אותו הסעיף (13) ואותו השדה בטופס (314/214/061) – בשם – "פטנט או הכנסה לאחר פטירה - מס מוגבל ל- 40%" – הנישום מדווח:

· גם על הכנסה ממכירת פטנט וזכות יוצרים

· גם על הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 3(ו) שנתקבלה לאחר פטירתו

· וגם על הכנסת עבודה של אדם שנתקבלה לאחר פטירתו

למה זה בעייתי ? מיד נראה.

הכנסה ממכירת פטנט וזכות יוצרים לפי סעיף 2(9) לפקודת מס הכנסה מוגדרת כתמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או בעד מכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, אם הומצאה האמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר.

ככל שאנו נשאלים לדעתנו, גם כאשר אין מדובר בהכנסה מעסק, ממשלח יד או מעבודה עדיין אין זה אומר שלא מדובר בהכנסה מיגיעה אישיתואולם כבר בשלב זה נדגיש כי, לפי עמדת רשות המסים, שהובעה הן במכתב תשובה לפנייתנו לרשות המסים מיום 29/04/2022 שנתקבל בתודה ביום 27/06/2022 ממר ירון מילמן, רו"ח, מנהל תחום שומה ברשות המסים (ראה מטה קישור למכתב התשובה) והן במסגרת הבהרה נוספת שניתנה לבקשתנו בהמשך למכתב התשובה: הכנסה ממכירת פטנט וזכות יוצרים לפי סעיף 2(9) לפקודת מס הכנסה אינה נחשבת להכנסה מיגיעה אישית (דהיינו מדובר בהכנסה שלא מיגיעה אישית לשיטת רשות המסים...). בנקודה זו, אנו חולקים על דעתה של רשות המסים. נמשיך בדיון העיקרי.

מה לגבי הכנסתו של אדם שחל עליה סעיף 3(ו) שנתקבלה לאחר פטירתו ?

לפי סעיף 3(ו) לפקודת מס הכנסה - אדם שבשנת מס פלונית נפסקה התעסקותו והכנסתו נקבעת בשומה לפי בסיס מזומנים, יראו את כל הסכומים שלא חוייבו בידי אותו אדם במס לפני ההפסקה מחמת קביעת ההכנסה על בסיס מזומנים כהכנסה בידי מי שזכאי לאותם סכומים בעת קבלתם ולענין זה, "הפסקת התעסקות" - לרבות שינוי התעסקות או פטירה...

לפי הוראות סעיף 2.2 לחוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענק פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - מיום 13/07/2011 - "ההכנסה שיוחסה כאמור ליורשים בהתאם להוראות סעיף 3(ו) לפקודה תחשב בידם כהכנסה שאינה מיגיעה אישית, כאשר מקור החיוב להכנסה זו הוא סעיף 3(ו) לפקודה. שיעור המס החל על הכנסה זו מוגבל ל-40%, וזאת בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה".

(הערה: חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) מחליף את כל הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011. חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 בטל ומבוטלעם זאת, חוזר מ"ה מס' 2/2022 אינו מתייחס להוראות סעיף 3(ו) לפקודת מס הכנסה ולנושאים הקשורים לסעיף זה. כמו כן, לא חל כל שינוי חקיקה בהתייחס לסעיף 3(ו) לפקודה אשר בתוקף).

מה לגבי הכנסת עבודה של אדם שנתקבלה לאחר פטירתו ?

תחילה נחזור ונדגיש כי לפי הוראות סעיף 125א לפקודה - לענין זה, הכנסת עבודה - לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א).

לפי הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) יש שתי חלופות מיסוי לבחירה במקרה פטירה של עובד. במסגרת אחת משתי החלופות, לפי האמור בסעיף 4.4.5 לחוזר זה - מענק הפטירה החייב יחשב כהכנסה מיגיעה אישית של השאירים או היורשים, על פי חלקם...וכאמור בסעיף 4.4.4 לחוזר זה בהתייחס לחלופה זו - ... בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה, שיעור המס החל על חלק מהמענק שהתקבל עקב פטירה, שאינו פטור ממס (להלן: "מענק הפטירה החייב"), מוגבל לשיעור של 40%.

נציין כי הוראות אלו נסמכות על האמור בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (הגדרות) לפיו תחת ההגדרה (אין מדובר ברשימה סגורה) של "הכנסה מיגיעה אישית" נכנסת גם הכנסה מ"מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות" וכאמור מעלה, הוראות סעיף 125א חלות גם על מענק שנתקבל עקב מוות.

עוד נוסיף כי גם הכנסה משכר עבודה שטרם שולם לעובד שנפטר לרבות פדיון ימי חופשה, יתרת דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות (הכוונה לדמי הודעה מוקדמת וחודשי הסתגלות כאשר הם משתלמים בפועל במהלך תקופה בה ממשיכים להתקיים יחסי עובד מעביד ולא כפיצוי בגין אי הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות כמענק חד פעמי המוגדרים כמענק פרישה), הן על פי כל הוראות פקודת מס הכנסה הרלבנטיות, נחשבת ל"הכנסת עבודה" שהפיק העובד שנפטר, במהלך תקופת עבודתו, עד ליום פטירתו, הנכנסת להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית", והן הוראות סעיף 125א המוזכרות מעלה חלות גם עליה.

עניין דומה חל גם לגבי הפרשי קצבה של אדם שנפטר.

אז היכן הבעיה ?

העובדה כי מדווחים באותו הסעיף ובאותו השדה בטופס הדוח השנתי המוגש למס הכנסה גם על הכנסה מיגיעה אישית וגם על הכנסה שאינה מיגיעה אישית, ללא הבחנה ביניהן, לפחות בחלק מהמקרים, מובילה לתשלום מס ביתר !

מדוע ?

מהסיבה הפשוטה שציינו בתחילת מאמר זה, על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ייתכן ויחולו שיעורי מס נמוכים יותר, תלוי בסך ההכנסות החייבות המדווחות מכל המקורות.

האם בעיה ספציפית זו קיימת גם בחישוב מס ליחיד שחצה את גיל 60 ?

ככלל, לגבי יחיד שחצה את גיל 60 לא קיימת בעיה ספציפית זו מאחר ולפי האמור מעלה, יכול הוא ליהנות משיעורי המס הנמוכים גם על הכנסה שאינה מיגיעה אישית.

ממתי רשות המסים גובה מס ביתר ? מה קורה בפועל כיום ? האם רשות המסים פועלת לטפל במחדל ?

נתקלנו במקרים של חיוב מס ביתר מסוג זה לראשונה בשנת 2009. התראנו על כך בפני רשות המסים בכל פורום אפשרי, הן מול פקידי השומה והן מול גורמים מקצועיים ברשות המסים, הן בכתב והן בעל פה. לדוגמא –

· ראו סעיף 1א. למכתב מיום 01/09/2010 - מיסוי מענק מוות - שאלות לועדה ברשות המסים.

· ראו גם סיכום פנל מקצועי: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה מתוך: כנס לשכת יועצי המס בישראל שנערך באילת בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי תאריך הפנל: 19.10.2010.

למיטב הבנתנו וידיעתנו, מאז ועד היום, מעל עשור, אין כל שינוי.

גם במסגרת דוח שנתי למס הכנסה שערכנו והגשנו עבור אחד מלקוחותינו לשנת המס 2021 נתקלנו באותה בעיה של חיוב מס ביתר בעת הגשת הדוח למס הכנסה להלן קישור לדוגמא אמיתית – גביית מס ביתר – סעיפים 125/125א

בעת הקלדת הנתונים בדוח השנתי ובעת ביצוע חישוב המס לא נעשית הבחנה ולא יכולה להיעשות הבחנה בין סוגי ההכנסות כי עד היום מדובר באותו השדה בטופס הדיווח למס הכנסה ורשות המסים אינה טורחת לשנות את אופן הדיווח על הכנסות אלו.

גם מעסיקים מנכים מס ביתר משאירים ויורשים של עובד שנפטר ומדווחים על ההכנסה באופן שגוי

מה אומרות תקנות ניכוי מס במקור לעניין הכנסה זו ?

הוראות סעיפים 6(א) ו- 6(יא) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993-

6. ניכוי מס במקרים מיוחדים –

(א) מעביד המשלם הכנסת עבודה לשאיריו של עובד שנפטר, כאמור בסעיף 125א לפקודה, ינכה ממנה בעת התשלום, מס בשיעור הנמוך שבין שניים אלה:

(1) שיעור של 40%;

(2) שיעור המס שהיה צריך לנכותו מאותה הכנסה אילו שולמה לעובד.

(יא) לשיעור המס שמנוכה לפי תקנה זאת ייווסף מס נוסף כאמור בסעיף 121ב לפקודה.

יש לשים לב לאמור בסעיף 125א לפיו - "לעניין זה, הכנסת עבודה– לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א)".

יש לשים לאמור בסעיף 6(יא) לתקנות, לפיו במקרים הרלבנטיים, ינוכה במקור גם מס יסף.

איך צריך המעסיק לדווח על הכנסה זו במסגרת טופס 106 ?

בתבנית טופס 106, לפי מתכונת הדיווח הנדרשת מהמעסיקים על ידי רשות המסים, ניתן לראות כי יש לדווח על הכנסה זו בנפרד ובמובחן, תחת שדות הדיווח – 314/214 – ראו טופס 106 ריק לדוגמא.

מה עושים מעסיקים בפועל ?

מבדיקות שביצענו עולה כי מעסיקים פועלים בניגוד לאמור בתקנות ניכוי מס במקור ומנכים מס ביתר. להלן קישור לדוגמא אמיתית – ניכוי מס ביתר – סעיף 125א.

מה לגבי אופן הדיווח של המעסיקים למס הכנסה במסגרת טופס 106 (ובמסגרת טופס 126) ?

מבדיקות שביצענו עולה כי המעסיקים אינם מדווחים על הכנסה זו באופן הנדרש – להלן קישור לדוגמא – דיווח שגוי בטופס 106 – הכנסה לפי סעיף 125א.

האם ואיך דיווח שגוי ולוקה בחסר של המעסיקים בטופס 106 יכול לפגוע בשאירים וביורשים של עובד שנפטר ?

בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, זה מכשיל ומטעה הן את עורך הדוח השנתי והן את פקיד השומה. לא ניתן לבצע הבחנה בין הכנסת עבודה "רגילה" ששולמה לעובד בשנת המס עד למועד פטירתו (שאינה בשיעור מס מוגבל) לבין הכנסת עבודה ששולמה לשאיריו של עובד שנפטר בשנת המס לאחר פטירתו (שהיא בשיעור מס מוגבל).

עדכון - 13/11/2022 - אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק, "אשר יגורתי בא לי". הערב קיבלתי הודעת דוא"ל מהאלמנה שאת הדוגמא של בעלה ז"ל הצגתי מעלה, עם השאלה הבאה: "אמיר שלום רב, מה שלומך ? מס הכנסה שואלים מדוע בעלי XXX ע”ה קיבל טופס 106 לשנת 2021, היות שנפטר בשנת 2020, כלומר מה היו התשלומים בשנת 2021 ?". בדיוק מה שציינתי מעלה קרה בפועל ואני מצטט: "זה מכשיל ומטעה הן את עורך הדוח השנתי והן את פקיד השומה....". דיווח שגוי של מעסיק במקרה פטירה של עובד רק גורם בירוקרטיה מיותרת ונזקים כספיים לשארים.

במקרים בהם מדובר בהכנסות גבוהות באופן יחסי, ייתכן וישולם מס ביתר עקב אי הבחנה זו בין שני סוגי ההכנסות בשנת המס.

נעיר כי, אמנם בלי כוונה, דיווח שגוי ולוקה בחסר זה עשוי לסייע לשאירים וליורשים במקרים בהם מדובר בהכנסות נמוכות באופן יחסי, שכן בדרך דיווח שגויה זו, ניתן ליהנות ממדרגות המס הנמוכות המגיעות על הכנסה מיגיעה אישית (הבעיה המתוארת במאמר זה) ואולם כאמור, מדובר בדיווח שגוי, אשר אינו יכול להוות פתרון לבעיה אחרת.

באם המעסיק היה מדווח על ההכנסה באופן הנדרש, האם זה היה משפר את מצבם של היורשים והשאירים של עובד שנפטר ?

למצער, לאור כל האמור בחלק הראשון של מאמר זה, לפיו נכון להיום מדווחים באותו הסעיף ובאותו השדה בטופס הדוח השנתי המוגש למס הכנסה גם על הכנסה מיגיעה אישית וגם על הכנסה שאינה מיגיעה אישית, ללא הבחנה ביניהן, הרי שגם דיווח תקין מצד המעסיק, היה מונע גביית מס ביתר במקרים בהם מדובר בהכנסות גבוהות ואולם לא היה מסייע לפתרון הבעיה המתוארת (לעניין ניצול מדרגות המס המגיעות על הכנסה מיגיעה אישית).

האם ייתכנו בעיות נוספות דומות או אחרות ?

בהחלט. בכל הקשור לאופן היישום של הוראות סעיף 125א לפקודה (וגם סעיף 125 לפקודה), ייתכנו כל מיני בעיות באופן חישוב המס הסופי ואולם לא ניכנס לכולן במסגרת מאמר זה.

לסיום, לא נותר לנו אלא לחזור על קריאתנו לרשות המסים לטפל במחדל לאלתר.

כמו כן, בהתייחס לשומות לשנות מס קודמות – על רשות המסים לאתר באופן טכנולוגי את כל המקרים הרלבנטיים ולהציע להם לתקן את הדוחות (לפצל את הדיווח בטופס בשדות 314/214/061 בהתאם לסוג ההכנסה). בעידן הנוכחי, מדובר בעדכון טכני בר ביצוע, אשר יתקן את העוול שנגרם לנישומים ויביא לגביית מס אמת, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

להלן קישור להעתק מכתב אשר הועבר ביום 29/04/2022 לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת - רשות המסים בישראל - גביית מס ביתר מנישומים.

עדכון - 27/06/2022 -

להלן קישור למכתב תשובה לפנייתנו לרשות המסים מיום 29/04/2022 שנתקבל בתודה ביום 27/06/2022 ממר ירון מילמן, רו"ח, מנהל תחום שומה ברשות המסים - גביית מס ביתר מנישומים - שאירים ויורשים של עובד שנפטר - מכתב תשובה.

עדכון - 18/07/2022 -

בהמשך לפנייתנו בשאלת הבהרה נוספת באשר לתשובת רשות המסים שנתקבלה בתודה ביום 27/06/2022, ביום 18/07/2022 חזרה רשות המסים והבהירה כי לפי עמדת רשות המסים: הכנסה ממכירת פטנט וזכות יוצרים לפי סעיף 2(9) לפקודת מס הכנסה אינה נחשבת להכנסה מיגיעה אישית (דהיינו מדובר בהכנסה שלא מיגיעה אישית לשיטת רשות המסים...). נזכיר כי בנקודה זו, אנו חולקים על דעתה של רשות המסים.

סיכום ביניים - 21/08/2022 -

לאור תשובת רשות המסים המכירה בבעיה המתוארת, נישומים אשר לפי מיטב הבנתם נפגעו מכך, דהיינו שילמו מס ביתר, במהלך השנתיים האחרונות, מוזמנים לפנות אלינו לבחינת האפשרות להשבת המס שנגבה מהם ביתר.

עדכון - 20/02/2023 -

להלן קישור למכתב נוסף שנתקבל בתודה ביום 20/02/2023 ממר ירון מילמן, רו"ח, מנהל תחום שומה ברשות המסים + העתק הנחיות עדכניות של רשות המסים שפורסמו במסגרת חוברת דע זכויותיך וחובותיך לשנת המס 2022 - עדכון חוברת דע זכויותיך וחובותיך לשנת המס 2022

עדכון - 12/03/2023 -

להלן קישור להנחיות עדכניות של רשות המסים (בעקבות פנייתנו לרשות המסים כמפורט מעלה)  לרבות דוגמאות שפורסמו במסגרת הוראות סעיף 3.5 (הכנסות מעבודה שהתקבלו לאחר פטירה) להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 03/2023 רשות המסים - מיום 12 במרץ 2023 - ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2022 (קישור ישיר להוראות הסעיף) (הערה חשובה: תקרת ההכנסה המצויינת במסגרת ההנחיות בסך של 514,920 שקלים היא נכון לשנת המס 2022, בשנות המס הקודמות או הבאות יש להתייחס למדרגת המס העדכנית הרלבנטית לאותה שנת מס).


אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.רשות המסים מעגלת את שיעור המס באישורי ניכוי מס במקור בעת פרישה או עזיבת עבודה - עדכונים שוטפים - קישור לידיעה ולשתי דוגמאות אמיתיות של שני פורשים שונים. האחת "לטובת הנישום", השניה "לרעת הנישום".

ע"מ 49967-12-13 - אבי בן דוד נגד פקיד שומה תל אביב 3 - פסק דין של בית המשפט המחוזי מיום 10/01/2016 - מובא כאן לעניין דיון נרחב בסעיף 2(9) לפקודה ובסעיף 125 לפקודה.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.