דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית שנפטר

קו הפרדה אדום

פורסם ביום 12/08/2014

ט"ז באב התשע"ד
12 באוגוסט 2014

חוזר גמל 2014-2-3
סיווג: כללי

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1 . כללי

כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים נדרשים הזכאים לכספים, להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מהחשבון. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון העמית. מצב דברים זה מביא לכך שלמרות שיש מי שירצה לקבל את הכספים והוא זכאי להם, העלויות הכרוכות בכך מונעות ממנו לממש את זכאותו. לאור האמור, חוזר זה מסדיר מקרים שבהם יתאפשר תשלום כספי עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

2 . משיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים, תאפשר חברה מנהלת את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א) יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה;

ב) עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג) המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

1) הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית;

2) התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;

ד) המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;

ה) החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

3 . הודעה אודות הליך המשיכה

א. חברה מנהלת תוסיף להודעה שעליה לשלוח לכתובתו של עמית שנפטר כאמור בתקנה 4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012, (להלן: "התקנות") לחלק בהודעה המפרט את הליך בדיקת הזכאות לכספים, את המפורט להלן:

"במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח נמוכה מ- 5,000 ש"ח, וכל עוד לא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו רשאים למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובכפוף להוראות הדין. פירוט הליך המשיכה והטפסים הנדרשים במקרה זה ניתן למצוא באתר הגוף המוסדי בקישור [אתר הגוף המוסדי]".

ב. שלחה חברה מנהלת, טרם יום התחילה של חוזר זה, את ההודעה כאמור בתקנה 4 לתקנות לכתובתו של עמית שנפטר שיתרת הכספים בחשבונו נמוכה מ- 5,000 ש"ח וחלפו 3 שנים ממועד הפטירה, והחברה המנהלת אינה נדרשת לפי הוראות התקנות לשלוח הודעה נוספת כאמור עד ליום 1 בינואר 2015, תשלח החברה המנהלת הודעה כאמור לכתובתו של העמית שנפטר כהגדרתה בתקנות עד ליום 1 בינואר 2015, ובה התוספת האמורה בסעיף קטן (א) לעיל.

4 . פרסום באתר אינטרנט של חברה מנהלת

חברה מנהלת תפרט באתר האינטרנט שלה את ההסדר האמור בסעיף 2, וכן תאפשר הורדה מאתר האינטרנט של כל הטפסים הנדרשים לרבות ההצהרה הנדרשת מהמבקש למשוך את הכספים כאמור.

5 . תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל החברות המנהלות של קופות גמל שאינן קופות ביטוח ואינן קרנות פנסיה.

6 . תחילה

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו.

 

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןחוזר זה (מס' 2014-2-3) מבוטל ! ראו חוזר חדש - משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה - חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 - פורסם ביום 03/05/2017.

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.