דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

קו הפרדה אדום

חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 - פורסם ביום 03/05/2017.

 

ז' באייר התשע"ז
3 במאי 2017

חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8
סיווג: כללי

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1 . כללי

כאשר בחשבון של עמית או פנסיונר שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, וכן בקרן פנסיה כאשר עמית או פנסיונר נפטר ולא הותיר אחריו שאירים ובחשבונו לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים המוטבים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מחשבונו של העמית שנפטר או על מנת למשוך כספים העומדים לזכות מוטביו, לפי העניין. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על סכום החיסכון הצבור בחשבון העמית או הפנסיונר או על הסכום העומד לזכות מוטביו. מצב דברים זה מביא לכך שלמרות שיש מי שירצה לקבל את הכספים והוא זכאי להם, העלויות הכרוכות בכך עלולות למנוע ממנו לממש את זכאותו. לאור האמור, חוזר זה מסדיר מקרים שבהם יתאפשר תשלום כספי עמית או פנסיונר שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

2 . משיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר

במקרים שבהם אין בידי הגוף המוסדי הוראת מינוי מוטבים, ובכלל כך במקרים שבהם עמית בקרן פנסיה או פנסיונר לא הותירו אחריהם שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ואין בידי קרן הפנסיה הוראת מינוי מוטבים, ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין, יאפשר גוף מוסדי את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

א) יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של עמית שנפטר, אינם עולים על 8,000 ש"ח במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון. הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה;

ב) עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;

ג) המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:

1) הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של העמית;

2) הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים;

3) התחייבות לשיפוי הגוף המוסדי אם הוא יחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם;

ד) המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית;

ה) הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור;

ו) לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - בלבד שהתקיימו שני אלה:

1) לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג-1963;

2) התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

3 . הודעה אודות הליך המשיכה

א. גוף מוסדי יוסיף להודעה שעליו לשלוח לכתובתו של עמית שנפטר כאמור בתקנה 4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב - 2012, (להלן: "התקנות") לחלק בהודעה המפרט את הליך בדיקת הזכאות לכספים, את הנוסח המפורט בסעיף קטן (1) או (2) להלן, לפי העניין:

(1) בקופת ביטוח ובקופת גמל שאינה קרן פנסיה:

"במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח או הסכום לתשלום העומד לזכות מוטביו של המנוח נמוכים מ- 8,000 ש"ח, וכל עוד לא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו רשאים למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובכפוף להוראות הדין. פירוט הליך המשיכה והטפסים הנדרשים במקרה זה ניתן למצוא באתר הגוף המוסדי בקישור [אתר הגוף המוסדי]".

(2) בקרן פנסיה:

"במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח או הסכום לתשלום העומד לזכות מוטביו של המנוח נמוכים מ- 8,000 ש"ח, וכל עוד לא הותיר אחריו המנוח שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ולא נאמר בהוראת מינוי מוטבים שמסר הנפטר אחרת, בן זוגו של הנפטר, הורהו או ילדו רשאים למשוך את הכספים בהליך מקוצר שאינו דורש הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובכפוף להוראות הדין. פירוט הליך המשיכה והטפסים הנדרשים במקרה זה ניתן למצוא באתר הגוף המוסדי בקישור [אתר הגוף המוסדי]".

ב. שלח גוף מוסדי, טרם יום התחילה של חוזר זה, את ההודעה כאמור בתקנה 4 לתקנות לכתובתו של עמית שנפטר שיתרת הכספים בחשבונו או הסכום לתשלום העומד לזכות מוטביו נמוכים מ- 8,000 ש"ח וחלפו 3 שנים ממועד הפטירה, והגוף המוסדי אינו נדרש לפי הוראות התקנות לשלוח הודעה נוספת כאמור עד ליום 1 בינואר 2018, ישלח הגוף המוסדי הודעה כאמור לכתובתו של העמית שנפטר כהגדרתה בתקנות עד ליום 1 בינואר 2018, ובה התוספת האמורה בסעיף קטן (א) לעיל.

4 . פרסום באתר אינטרנט של חברה מנהלת

גוף מוסדי יפרט באתר האינטרנט שלו את ההסדר האמור בסעיף 2, וכן יאפשר הורדה מאתר האינטרנט של כל הטפסים הנדרשים לרבות ההצהרה הנדרשת מהמבקש למשוך את הכספים כאמור.

5 . תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), סעיף 3(ב) לא יחול על חברה מנהלת של קופת גמל שאינה קופת ביטוח ואינה קרן פנסיה, לגבי עמיתים שנפטרו ושהחברה המנהלת פעלה לגביהם לפי הוראות סעיף 3(א) לחוזר גמל 2014-2-3.

6 . תחילה

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו, למעט סעיף 3(ב) שתחילתו לעניין קרן ותיקה שבהסדר תהיה בהתאם למועדים שתקבע הממונה.

7 . ביטול חוזרים

חוזר גמל 2014-2-3 שעניינו משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה - בטל מיום פרסומו של חוזר זה.

 

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון 
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.