דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק

קו הפרדה אדום

טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.

אופן המיסוי של כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק
חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (בוטל!) חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) דיעה אישית (ראה קישור למאמר דיעה מפורט - מיסוי מקרה פטירה של עובד).
הערה חשובה: לעניין אופן החיוב במס, במסגרת החוזרים המקצועיים רשות המסים אינה עושה הבחנה בין תשלום פיצויי פיטורים בגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – המשולם במזומן על ידי המעסיק לשאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים לבין תשלום פיצויי פיטורים שנצברו בקופת גמל לבין תשלום מענק פרישה מעבר לגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים – המשולם במזומן על ידי המעסיק לבין תשלום פדיון ימי מחלה – המשולם במזומן על ידי המעסיק – לפי הוראות הסכמים קיבוציים. אנו כן חושבים שיש מקום לעשות הבחנה בין סוגי התשלומים לצורך קביעת אופן החיוב במס - ראה קישור למאמר דיעה מפורט - מיסוי מקרה פטירה של עובד. תשלום פיצויי פיטורים בגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – המשולם במזומן על ידי המעסיק לשאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים (לעניין אופן החיוב במס, רשות המסים אינה עושה הבחנה בין סוגי התשלומים. ככל שבכל זאת מעוניינים לעיין בחוות דעתנו בהתייחס לכל סוגי התשלומים - ראה קישור למאמר דיעה מפורט - מיסוי מקרה פטירה של עובד).
2.4.1 במסגרת סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים....., נקבע כי בעקבות פטירתו של העובד, ישלם המעביד לשאריו... פיצויים כאילו פיטר אותו. 4.4.1 ..... לפי סעיף 5(ג) לחוק פיצויי פיטורים, סכומים המשולמים לשאיריו של עובד שנפטר במהלך יחסי עובד-מעסיק, אינם חלק מעיזבונו של הנפטר. 1.1. תשלום פיצויי פיטורים בגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – המשולם במזומן על ידי המעסיק לשאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – לפי הוראות חוק זה והפסיקה -

1.1.1. יחולק בחלקים שווים בין השאירים, למעט מקרה בו השאירים אינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור בסעיף בחוק, ואז החלוקה תיקבע על ידי בית הדין האזורי לעבודה.

1.1.2. אינו נחשב לחלק מהעיזבון.

1.1.3. לעניין החיוב במס - ייחשב להכנסה של השאירים כהגדרתם בלבד ולו מהטעמים העיקריים שהאירוע המזכה הוא פטירת העובד, אין מדובר בזכות נצברת של העובד - היא קמה ביום אחד. הזכאים הם השאירים בלבד ובאין שאירים – אין זכאים אחרים מלבדם והמעסיק אינו מחוייב לבצע את התשלום !
שתי חלופות מיסוי לבחירה שתי חלופות מיסוי לבחירה
2.4.2 מובהר בזאת, כי ההכנסה כאמור, שנוצרה למעשה בעקבות פטירת העובד, מיוחסת לשאירים הזכאים לה (על פי חלקם ביחסי), ולא תיחשב כהכנסת הנפטר..... 2.4.5 .... למרות שבמהותה הכנסה זו מיוחסת לשארים, עומדת בפניהם האפשרות לבקש פריסה לאחור של כל סכום המענק החייב (טרם חלוקתו בין השאירים) כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנה זו.... (הערה של אתר פרישה: דה פקטו מדובר בחלופת מיסוי בה ההכנסה תיחשב כהכנסת הנפטר) 4.4.5 מענק הפטירה החייב יחשב כהכנסה מיגיעה אישית של השאירים או היורשים, על פי חלקם, לרבות האפשרות לניצול הפטור מכוח סעיף 9(5) לפקודה, במידה ומי מהם זכאי לו. 4.4.7 ...מלוא המענק ייחשב כהכנסת הנפטר ויסווג כמענק פרישה, על כל המשתמע.....
2.4.4 יתרת המענק שאינה פטורה תחויב במס ותיחשב כהכנסה מיגיעה אישית של השאירים (על פי חלקם היחסי) לכל דבר ועניין..... לרבות האפשרות לניצול הפטור מכוח סעיף 9(5) לפקודה במידה ומי מהם זכאי לו.
בחוזר אין התייחסות לנושא 4.4.2 במקרה בו נפטר העובד במהלך יחסי עובד-מעסיק, אין לו שאירים וקיימת זכאות למענק עקב פטירה, היורשים יהיו זכאים לכספים כאמור. כספים אלו, המשולמים ליורשים, הם חלק מעיזבונו של הנפטר .... קביעה זו בהחלט מקובלת עלינו ואולם נחזור ונסב את תשומת הלב לאמור מעלה, בהתייחס לתשלום פיצויי פיטורים במזומן - הזכאים הם השאירים בלבד ובאין שאירים – אין זכאים אחרים מלבדם והמעסיק אינו מחוייב לבצע את התשלום !
בחוזר אין התייחסות לנושא 4.4.2 .... היורשים יהיו זכאים לכספים כאמור. כספים אלו, המשולמים ליורשים, הם חלק מעיזבונו של הנפטר (כך גם חלק מהמענק עקב פטירה, העולה על חבות הפיצויים בהתאם לדין). 1.3. תשלום מענק פרישה מעבר לגבולות שיעור הפיצויים לפי סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 – המשולם במזומן על ידי המעסיק -

1.3.1. את התשובה חיפשנו ומצאנו בפסיקה, להלן ציטוט מתוך פסק דין של בית הדין האיזורי לעבודה תל אביב – יפו – עב 008682/02 – מיום 12/03/2003 – שירותי בריאות כללית נגד עזבון המנוחה ימיני חנה ז"ל - "משעולה, לכאורה, מנוסח ההסכם כי אין המדובר בפיצויי פיטורים כחוק הרי שסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים אינו חל בענייננו".

1.3.2. התשלום נחשב לחלק מהעיזבון.

1.3.3. ישולם ליורשים על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה.

1.3.4. לעניין החיוב במס – מאחר והתשלום נחשב לחלק מהעיזבון, לעניות דעתנו, הוא צריך להיחשב להכנסת הנפטר, "רגע לפני העברתו לעיזבון".

1.3.5. תקרת פטור "כפולה" (הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה).

1.3.6. לא יעלה שיעור המס השולי של הנפטר על 40% (פרשנות הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).

1.3.7 הערה לגבי פריסה לאחור - כפי שקבענו בסעיף קטן קודם לעניות דעתנו במקרה זה התשלום צריך להיחשב להכנסת הנפטר בלבד. ואולם, ככל שרשות המסים מהפאן הסוציאלי מאפשרת לשאירים/ליורשים, לבחור בין שתי חלופות מיסוי אשר אחת מהן היא גם פריסה לאחור בתיק השאיר/היורש על פי חלקו היחסי, הרי שלא נתנגד לכך (נדגיש כי במקרה של פריסה לאחור בתיק השאיר/היורש על פי חלקו היחסי, הרי מדובר בחלופת מיסוי זו בהכנסה של השאיר/היורש ולא בהכנסת הנפטר ולכן לא יעלה שיעור המס השולי של השאיר/היורש על 40%...).
2.4.2 ..... על הכנסה כאמור יחולו הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודה הקובע פטור ממס על הכנסה כאמור עד לגובה שתי משכורות אחרונות (עד 27,520 שקלים בשנת 2024), מוכפל במספר שנות העבודה. בחוזר אין התייחסות לנושא ואולם ידוע כי במהלך השנים האחרונות חדלה רשות המסים מלאשר פטור "כפול" בשילוב פריסה לאחור בתיק הנפטר (ראה הרחבה בקישור למאמר: שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה) (הנימוק מובן, כי בחלופה זו מדובר בהכנסת הנפטר (תיחשב למענק פרישה "רגיל") ולא בהכנסת השאירים (תיחשב למענק עקב מוות של עובד) ואולם לא היה לגיטימי בעינינו לשנות מדיניות ולשלול כל אפשרות לפריסה אחורה בשילוב ניצול הפטור הכפול) 4.4.3 סעיף 9(7א)(ב) לפקודה קובע פטור ממס על מענק הון המשולם עקב פטירת העובד וזאת עד לגובה מכפלת שתי המשכורות האחרונות של הנפטר (בכפוף לתקרה הנקובה בסעיף: 27,520 שקלים נכון לשנת 2024), במספר שנות העבודה. 4.4.7 ...במסגרת אפשרות זו תחול הוראת סעיף 9(7א)(א) לפקודה..... (ואנו מוסיפים: הכוונה לתקרת פטור רגילה על מענק פרישה ולא תקרה "כפולה" על מענק עקב מוות של עובד (הניסוח המדוייק - הסכום הפטור לכל שנת עבודה: 150 אחוזים מהמשכורת הקובעת לפיצויים, אך בכל מקרה לא יותר מהתקרה – 13,750 שקלים נכון לשנת 2024). 1.1.4. תקרת פטור "כפולה" (הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה). (בהקשר זה ראו גם קישור למאמר: האם מגיע "פטור מוגדל" על "מענק עקב מוות" גם במקרה פטירה של עובד ?)
2.4.4 ... (כאמור, המס בגין הכנסה זו מוגבל לשיעור 40% בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה)... בחוזר אין התייחסות לנושא ואולם ידוע כי לפי מדיניות רשות המסים לא חלה הוראת סעיף 125א לפקודה בחלופת מיסוי זו (בפריסה אחורה בתיק הנפטר...). (הערה של אתר פרישה: הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות). 4.4.4 כמו כן ובהתאם להוראות סעיף 125א לפקודה, שיעור המס החל על חלק מהמענק שהתקבל עקב פטירה, שאינו פטור ממס (להלן: "מענק הפטירה החייב"), מוגבל לשיעור של 40% 4.4.7 ...לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה... (הערה של אתר פרישה: הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות). 1.1.5. לא יעלה שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים על 40% (הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).
אין הבחנה בין שאירים/יורשים יש שאירים במקרה בו לנפטר אין שאירים והיורשים זכאים למענק הפטירה + חלוקת מענק הפטירה נעשית בין היורשים לפי כללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה. במקרה בו לנפטר אין שאירים והיורשים זכאים למענק הפטירה + חלוקת מענק הפטירה נעשית בין היורשים על פי צוואה הקובעת חלוקה שונה מכללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה.
בחלופה זו אין אפשרות פריסה אחורה 2.4.5 .... למרות שבמהותה הכנסה זו מיוחסת לשארים, עומדת בפניהם האפשרות לבקש פריסה לאחור של כל סכום המענק החייב (טרם חלוקתו בין השאירים) כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנה זו בכפוף לתנאים שנקבעו במסגרת סעיף 8(ג)(3) לפקודה, כמתואר בסעיף 2.5.2.3 להלן.
4.4.6 שאירי הנפטר יוכלו לבקש לפרוס את חלקם במענק הפטירה החייב. פריסה כאמור תעשה על פני שנות העבודה של הנפטר, שבשלהן משולם המענק, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נפטר העובד. (ואנו מוסיפים ומדגישים: בחלופה זו מדובר בהכנסת השאיר, בתיק השאיר, לפי חלקו במענק הפטירה). 4.4.6 .... פריסה כאמור תעשה על פני שנות העבודה של הנפטר, שבשלהן משולם המענק, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נפטר העובד. במקרה בו לנפטר אין שאירים והיורשים זכאים למענק הפטירה, הפריסה תתאפשר רק אם מדובר בחלוקה של מענק הפטירה ליורשים לפי דין, שנעשתה לפי כללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה.... 4.4.6 .... פריסה כאמור תעשה על פני שנות העבודה של הנפטר, שבשלהן משולם המענק, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נפטר העובד. במקרה בו לנפטר אין שאירים והיורשים זכאים למענק הפטירה, .......... לא תתאפשר פריסה ליורשים במקרים בהם נעשתה חלוקה של מענק הפטירה באמצעות צוואה, שקבעה חלוקה שונה מכללי ברירת המחדל כאמור. 4.4.7 ...כמו כן, שאירי או יורשי הנפטר יוכלו לבקש בשם הנפטר את פריסת המענק לשנים קודמות. פריסה כאמור תעשה בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה של הנפטר שבשלהן משולם המענק, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נפטר העובד (ואנו מוסיפים ומדגישים: בחלופה זו מדובר בהכנסת הנפטר, בתיק הנפטר) 1.1.7 הערה לגבי פריסה לאחור - כפי שפירטנו מעלה לעניות דעתנו במקרה זה מדובר בהכנסת השאירים ואולם ככל שרשות המסים מהפאן הסוציאלי, מאפשרת לשאירים/ליורשים לבחור בין שתי חלופות מיסוי אשר אחת מהן היא גם פריסה לאחור בתיק הנפטר הרי שלא נתנגד לכך.

נוסיף ונעיר כי במקרה של פריסה לאחור בתיק הנפטר לפי מדיניות רשות המסים לא יחול הפטור "הכפול" על מענק עקב מוות של עובד אלא פטור "רגיל" על מענק פרישה. כמו כן, לא תחול הוראת סעיף 125א לפקודה כאשר הנימוק לכך הינו כי - ההגדרה של הכנסת עבודה לעניין הוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה כוללת מענק שנתקבל עקב מוות, דהיינו כספי פיצויי פיטורים או מענק שנתקבל עקב מוות שאינם פטורים ממס ששולמו בעקבות פטירה של עובד ולא כספי פיצויי פיטורים או מענקי פרישה אחרים ובחלופה שניה זו רואים את המענק כמענק פרישה רגיל ולא כמענק שנתקבל עקב מוות.
2.5.2.3 יורשי הנישום רשאים לבקש פריסה (בתיק הנפטר) לאחור של המענק החייב בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה, המאפשר פריסה לפי שנות העבודה, אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה מתקבל המענק (במקרה זה שנת הפטירה).
2.4.5 סעיף 8(ג)(3) לפקודה מאפשר למנהל לקבוע כללים באשר לפריסה קדימה של מענק עקב מוות. המנהל לא קבע כללים שכאלה... 4.5 פריסת מענק עקב פטירה לשנים הבאות לא תתאפשר... 1.1.6. יש לחזור ולאפשר במקרה זה פריסה קדימה (בהקשר זה ראה המאמר "ביטול פריסה קדימה של מענק מוות" מיום 26/08/2010).
הערה: לעניות דעתנו, בהתבסס על האמור בסעיף 9.2 לחוזר החדש מיום 02/06/2022 לפיו חוזר זה יחול ממועד פרסומו. אנו לא רואים כל מניעה להגיש בקשה לפקיד השומה גם בהתייחס לאירוע פטירה שחל במועד קודם ליום פרסום החוזר (02/06/2022), ולבקש לפעול לפי חלופות המיסוי המעודכנות בחוזר החדש והכל כמובן בדרכים המפורטות בחוזר (במסגרת בקשה לתיאום מס בשנה השוטפת או במסגרת הגשת דוח שנתי - תלוי במקרה) ובכפוף להוראות סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה, להוראות סעיף 145 לפקודת מס הכנסה ולהוראות סעיף 147 לפקודת מס הכנסה (התיישנות שנות מס ושומות סגורות).
הערה: בעת עריכת צוואה, ככל שזה עשוי להיות רלבנטי, יש לשים לב להוראה בסעיף 4.4.6 לחוזר החדש מיום 02/06/2022, לפיה לא תתאפשר פריסה ליורשים במקרים בהם נעשתה חלוקה של מענק הפטירה באמצעות צוואה, שקבעה חלוקה שונה מכללי ברירת המחדל הקבועים בחוק הירושה.
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בחוזרים המקצועיים ובחוקים הרלבנטיים.טופס 116ג - טופס בקשה לפריסה חדש שהופץ על ידי רשות המסים ביום 02/06/2022

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.