דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה

קול קורא מיום 19/04/2019

19 באפריל 2019

לכבוד

חבריי בלשכת רואי החשבון, בלשכת יועצי המס, בלשכת עורכי הדין,

בלשכת סוכני הביטוח, בלשכת היועצים הפנסיונים וכלל ציבור הנישומים בישראל

א.ג.נ.

שלום רב,

הנדון: שלילת הזכות משאירי עובד שנפטר לשלב בין פטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין פריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה –

קול קורא.

1. הקדמה בראי ובשפת הנישום:

1.1. בחודש יולי 2010 לערך, חדלו הרפרנטים במשרדי פקידי השומה מלאשר בקשות של שאירים של עובד שנפטר לפריסה קדימה של מענק עקב מוות חייב במס.

1.2. בחודש יולי 2011 רשות המסים נתנה ביטוי לעמדה חדשה זו ולמדיניות חדשה זו במסגרת חוזר מקצועי שפרסמה: הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 מיום 13/07/2011.

1.3. עובדתיתבמהלך השנים מאז ועד היום, הרפרנטים במשרדי פקידי השומה ובנציבות מס הכנסה (מחלקת קופות גמל) סיפקו אישורים לשאירים לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה תוך שהשאירים "נהנים" מפטור "כפול" על המענק עקב מוות ששולם להם. להלן מספר דוגמאות משולחננו:

1.3.1. אישור פקיד שומה מיום 8 במרץ 2011 – פקיד שומה גוש דן – פטור "כפול" בגין מענק עקב מוות בסך של כ- 1,443,690 ש"ח בשילוב פריסה לאחור לשנים 2010 – 2005.

1.3.2. אישור פקיד שומה מיום 20 בינואר 2013 – פקיד שומה פתח תקווה – פטור "כפול" בגין מענק עקב מוות בסך של כ- 587,642 ש"ח בשילוב פריסה לאחור לשנים 2011 – 2006.

1.3.3. אישור פקיד שומה מיום 8 ביולי 2013 – פקיד שומה רמלה – פטור "כפול" בגין מענק עקב מוות בסך של כ- 790,318 ש"ח בשילוב פריסה לאחור לשנים 2013 – 2009.

1.3.4. אישור פקיד שומה מיום 5 בינואר 2014 – פקיד שומה רחובות – פטור "כפול" בגין מענק עקב מוות בסך של כ- 658,991 ש"ח בשילוב פריסה לאחור לשנים 2013 – 2012.

1.4. לאחרונה, אנו מקבלים דיווחים מאנשי המקצוע העוסקים במלאכה כי הרפרנטים במשרדי פקיד השומה מסרבים להמציא לשאירים אישורים לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה באותם המקרים בהם השאירים מבקשים "ליהנות" מפטור "כפול" על המענק עקב מוות. דהיינו, השאירים נאלצים לבחור בין פריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס לבין פטור "כפול".

2. הוראות חוק והנחיות:

2.1. סעיף 8 (ג)(3) לפקודת מס הכנסה - חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת –

"לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לענין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן: (3) הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (5) או (6) להגדרתה שבסעיף 1 - בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקיצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה". ""הכנסה מיגיעה אישית" - לרבות – (5) מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות".

2.2. סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה – מענק עקב מוות (הכנסות פטורות) –

"(1) מענק הון שנתקבל עקב מוות - עד סכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;

(2) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 24,770 ש"ח (נכון לשנת המס 2019), לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה".

2.3. הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - מיום 13/07/2011 –

סעיף 2.4.2 – "מובהר בזאת, כי ההכנסה כאמור, שנוצרה למעשה בעקבות פטירת העובד, מיוחסת לשאירים הזכאים לה (על פי חלקם ביחסי), ולא תיחשב כהכנסת הנפטר. על הכנסה כאמור יחולו הוראות סעיף 9(7א)(ב) לפקודה הקובע פטור ממס על הכנסה כאמור עד לגובה שתי משכורות אחרונות (עד 23,320 ₪ בשנת 2011), מוכפל במספר שנות העבודה".

סעיף 2.4.5 – "סעיף 8(ג)(3) לפקודה מאפשר למנהל לקבוע כללים באשר לפריסה קדימה של מענק עקב מוות. המנהל לא קבע כללים שכאלה, בהביאו בחשבון את הפטור המוגדל הניתן למענק זה, ואת העובדה כי החלק החייב של מענק המוות, במידה וקיים, מתחלק על פי רוב בין מספר שאירים. יחד עם זאת ולמרות שבמהותה הכנסה זו מיוחסת לשארים, עומד בפניהם האפשרות לבקש פריסה לאחור של כל סכום המענק החייב (טרם חלוקתו בין השאירים) כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנה זו בכפוף לתנאים שנקבעו במסגרת סעיף 8(ג)(3) לפקודה, כמתואר בסעיף 2.5.2.3 להלן".

3. תגובת רשות המסים:

אפשר לסכם את תגובת רשות המסים המפורטת אשר נתקבלה בתודה ובמהירות פז ביום 11/04/2019 בהמשך לפנייתנו הדחופה לבירור נושא זה, במשפט בו בחרה רשות המסים לפתוח את מכתב תשובתה: "חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 אינו מאפשר לשלב בין פריסת מענק מוות ופריסה לאחור. מצ"ב עמדת רשות המסים (שלא נעשה בה שינוי)".

4. קול קורא:

על מנת שיעלה בידינו לברר נושא חשוב זה עד תום ולמצות כל אפשרות להשיב לשאירים של עובד שנפטר את הזכות לשלב בין פטור "כפול" לבין פריסה לאחור הנני מבקש הן מאנשי המקצוע העוסקים במלאכה והן משאירים של עובדים שנפטרו, שיפנו אלינו וישתפו אותנו הן במקרים בהם פקיד השומה אישר את בקשת השאירים לשלב בין פטור "כפול" לבין פריסה לאחור והן במקרים בהם פקיד השומה דחה את בקשתם.

בכבוד רב,

עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
שלילת הזכות משאירי עובד שנפטר לשלב בין פטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין פריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה – קול קורא מיום 19/04/2019 - לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.