דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכה של "סכום צבירה מזערי" – סתירה בין הוראות מס הכנסה ?

קו הפרדה אדום

מאמר רביעי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בחודש מאי 2013 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי העוסק בפטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה: חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 (תיקון 190 לפקודה – הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה). להזכירכם, תחילתו של תיקון 190 לפקודה ביום 1 בינואר 2012 (למעט סעיפים מסויימים להם נקבע ספציפית תאריך תחילה שונה).

 
  
     
משיכה של "סכום צבירה מזערי"

משיכה של סכום צבירה מזערי תיחשב כמשיכה כדין, ולעניין דיני המס יראו את סכום המשיכה כהיוון קצבה (על כל המשתמע מכך), אם היחיד עמד בכל התנאים שלהלן:

1. סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי. ("סכום צבירה מזערי" – 104,140 ש"ח לשנת המס 2024. הסכום האמור יעודכן מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008).

2. מקור הכספים יכול להיות:

2.1. כספי תגמולים מסוג קצבה במעמד שכיר שנצברו בקופה החל מינואר 2000 ("תגמולים חייבים במס").

2.2. סכומים שיועדו לקצבה (ראו דיון!)

2.3. כספי תגמולים מסוג קצבה במעמד עצמאי החייבים במס לפי תקנות קופות גמל (לפי כל החתכים בהתאם לסוג הקופה ומועד ההפקדה – ראו טבלה).

2.4. חריג: למעט כספים בקרן ותיקה (ראו הערה).

3. היחיד הגיע לגיל פרישת חובה (67 לגבר ולאישה!)

4. היחיד אינו מקבל כל קצבה מקופת גמל אחרת (למעט קצבה מקופת גמל שהיא קרן ותיקה (ראה הערה מטה) או קצבה בהסדר פנסיה תקציבית (כמוגדר בסעיף 9(6ו) לפקודה)).

הערות ודיון:

לעניין "קרן ותיקה" –  קצבה מוכרת וקרן ותיקה

לעניין "סכומים שיועדו לקצבה" – סתירה בין הוראות מס הכנסה ?

סכומים שיועדו לקצבה: כספי פיצויים אשר בעת עזיבת מקום העבודה יועדו למטרת תשלום קצבה כחלק מתכנון המס והפנסיה (רצף קצבה).

כאשר מבקשים למשוך במזומן "סכומים שיועדו לקצבה" (ולא כקצבה חודשית), יש להבחין בין שני מצבים שונים להם אופן טיפול שונה מבחינת חישוב המס: "חרטה מרצף קצבה" מול "היוון קצבה".

מתי מדובר בחרטה מרצף קצבה ומתי מדובר בהיוון קצבה ?

להלן ציטוט רלבנטי מתוך הוראות חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה:

"בהתאם להוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה, בעת החרטה, יראו את כל הסכום – כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו עליו, כהכנסה ממענק פרישה, בכפוף לאמור להלן:

2.1 במידה והנישום חזר בו לפני זכאותו לקצבה על פי תקנון הקופה, יראו את כל הסכום ששולם כמענק פרישה כאמור לעיל, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות בסעיפים 9(7א)(ז)(1) ו- 9(7א)(ז)(2) לפקודה, בהן נקבעה התייחסות פרטנית לגבי כל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.1 ......

2.1.2 ....

2.2 מובהר בזאת, כי במידה והנישום חזר בו לאחר זכאותו לקצבה הרי שעל פי תקנון הקופה, יראו את כל הסכום ששולם כהיוון קצבה, ויחולו לגביו הוראות סעיף 2(5) לפקודה ולעניין מקור החיוב במס, והוראות סעיף 9א לפקודה ולעניין זכאות לפטור ממס, בגין הכנסה זו.

דהיינו, לפי חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 (שמטרתו היתה, בין היתר, לעשות סדר בעניין זה) המועד הקובע מתי מדובר בהיוון קצבה (ולא בחרטה מרצף קצבה) על כל ההשלכות הנובעות מקביעה זו - הינו מועד הזכאות לקצבה על פי תקנון הקופה, כאשר לדוגמא בקרן פנסיה חדשה, המועד הראשון לזכאות לפנסיית זקנה הינו גיל 60 !

אם נחזור להוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2013 כמופיע מעלה, במקרה של משיכה של "סכום צבירה מזערי", המשיכה תיחשב כמשיכה כדין ויראו את סכום המשיכה כהיוון קצבה אך ורק בתנאי שהיחיד הגיע לגיל פרישת חובה (67 לגבר ולאישה!) - גם כאשר מקור הכספים הינו "סכומים שיועדו לקצבה", דהיינו כספי פיצויים ברצף קצבה !

אם נסכם השוואה זאת בדרך השלילה, הרי שלפי הוראות חוזר מ"ה 2/2013: משיכה של סכומים שיועדו לקצבה לפני גיל 67 תיחשב כמשיכה שלא כדין – נקודה. בעוד, שלפי חוזר מ"ה 3/2011 משיכה של אותם הכספים בדיוק, עד למועד הזכאות לקצבה על פי תקנון הקופה תיחשב לחרטה מרצף קצבה והחל ממועד הזכאות לקצבה על פי תקנון הקופה (לדוגמא גיל 60) תיחשב כהיוון קצבה.

לאור האמור:

1. לעניות דעתי, קיימת סתירה בין הוראות מס הכנסה.

2. לדעתי, מקור הטעות בגישת אנשי רשות המסים ובהוראות החוזר הנדון (2/2013) טמון בעובדה שלעניין משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, במסגרת הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, יש התייחסות נפרדת, במובחן ממשיכה של סכום צבירה מזערי (ראה נוסח הסעיף בחוק!).

3. לדעתי, לא היה מקום לכלול "סכומים שיועדו לקצבה" במקור הכספים, לעניין משיכה של "סכום צבירה מזערי". מדובר בתוספת מיותרת, על האמור בחוק, היוצרת את הבלבול והסתירה בין ההוראות השונות, שהצגנו במאמר זה.
 
4. אני יכול להעיד מנסיוני בשטח, כי נכון להיום אין עקביות באופן הטיפול בנושא זה בין מקרה למקרה, בין בקשה לבקשה, בין פקיד שומה אחד למשנהו. אפשר לראות זאת כגמישות אפשר לראות זאת כחוסר אחידות..

5. כאשר פניתי לרשות המסים בבקשה להבהרת הנושא, השיבו לי, בין היתר, כי: "כל איש יבחר על פי מה שעדיף לו, ואכן האפשרויות גדלו, אם לא ראית זאת, אז איבדת חלק מהיתרונות של תיקון 190 בראייתו של היחיד. (למען האמת - לא לשם כיווננו, אבל זו התוצאה עד שנתקן)".

6. אם כך, לאור תשובת רשות המסים (וזו הזדמנות להודות לאנשי רשות המסים על מענה מהיר לפניותיי בנושאים מקצועיים - ולא בציניות) אסיים בהזמנת כל קורא, להגיב למאמר ולתקן אותי אם אני טועה, בפרשנותי זו...
 
 
ראו עדכון בנושא - היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס - סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה
 
 
לעיון במאמר החמישי והאחרון בסדרה - הבהרות רשות המסים והנחיות לפעולה – תיקון 190 לפקודה 


סכום קצבה מזערי / סכום צבירה מזערי - סכומים לשנים:  2012 > 2024 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.