דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק הפרישה החייב לשנה – מונח שחובה להכיר

קו הפרדה אדום

מאמר שני בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)

 

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בחודש מאי 2013 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי העוסק בפטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה: חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 (תיקון 190 לפקודה – הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה). להזכירכם, תחילתו של תיקון 190 לפקודה ביום 1 בינואר 2012 (למעט סעיפים מסויימים להם נקבע ספציפית תאריך תחילה שונה).

לעיון במאמר הראשון בסדרה לחץ על הקישור הבא: 32 שנים או 32 שנות עבודה ? ניואנס קטן, יותר מס.

"מענק הפרישה החייב לשנה" – מונח שחובה להכיר

במסגרת החוזר הנדון, (סעיף 4.4.4. עמ' 10), רשות המסים הגדירה מונח חדש שחובה להכיר: "מענק הפרישה החייב לשנה".

"מענקי פרישה פטורים ששולמו בגין השנים שקדמו ל- 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות לא יכללו במענקים הפטורים. במקרה שבו יחיד זכאי לפטור בגין השנים האמורות, ועל מנת שלא להיפגע מיישום נוסחת הקיזוז, יוכל היחיד לקבוע במעמד הפרישה כי מענקי פרישה פטורים שנתקבלו באותו מעמד, שייכים לשנים שאינן נכללות במניין השנים הנספרות לעניין נוסחת הקיזוז. זאת באמצעות קביעת "מענק הפרישה החייב לשנה", והחלטה למשוך את המענק הפטור לפי 9(7א), בעבור שנה ספציפית שאינה נכללת במניין 32 שנות עבודה".

אופן החישוב:

1. "יש לחשב את סך מענקי הפרישה החייבים שאינם כוללים סכומים שיועדו לרצף קצבה, או כספים המצויים בקרן פנסיה ותיקה שלא נמשכו.

2. את סך מענקי הפרישה החייבים מחלקים בתקופת העבודה ומתקבל מענק הפרישה החייב לשנה.

3. את מענק הפרישה החייב לשנה מכפילים במספר שנות העבודה העודפות על 32, או במספר השנים שלדעתו של היחיד יעלו מעל 32 שנות עבודה.

4. הסכום המתקבל מסעיף 3 מייצג את הסכום הניתן למשיכה ללא פגיעה בקצבה הפטורה.

5. כל סכום מעבר לסכום בסעיף 4, אשר יימשך בפטור – יחשב כמענקים פטורים לעניין נוסחת הקיזוז."

מבולבלים ? להלן 2 דוגמאות:

2 דוגמאות

פורש א'

פורש ב'

סך מענקי הפרישה ופיצויי הפיטורים שנתקבלו במזומן

350,000 ש"ח

700,000 ש"ח

פנסיה מקרן פנסיה ותיקה (ברוטו)

9,000 ש"ח

9,000 ש"ח

פיצויים נוספים שיועדו לרצף קצבה

0 ש"ח

0 ש"ח

וותק נטו במקום העבודה

35 שנים

35 שנים

מין וגיל

גבר בגיל 67 (גיל הפרישה מהעבודה וגיל התחלת קבלת הקצבה זהים בדוגמא זו).

גבר בגיל 67 (גיל הפרישה מהעבודה וגיל התחלת קבלת הקצבה זהים בדוגמא זו).

משכורת אחרונה (ברוטו)

15,000 ש"ח

15,000 ש"ח

מענק הפרישה החייב לשנה

10,000 ש"ח (350,000 ש"ח לחלק ב- 35 שנים).

20,000 ש"ח (700,000 ש"ח לחלק ב- 35 שנים).

מס' השנים שמעל 32 שנים

3 שנים

3 שנים

סכום הפטור ממס המקסימלי שניתן לנצל על מענקי הפרישה ופיצויי הפיטורים שנתקבלו במזומן, מבלי לפגוע בפטור על הקצבה

30,000 ש"ח (3 שנים כפול 10,000 ש"ח).

36,360 ש"ח (3 שנים כפול התקרה נכון לשנת המס 2013- 12,120 ש"ח).

הערה

שימו לב, לפי שיטה זו, הפורש שבדוגמא, אינו נהנה מתקרת הפטור שהינה 12,120 ש"ח לכל שנת עבודה נכון לשנת המס 2013 (כפול 3 שנים) אלא מסכום נמוך יותר, 10,000 ש"ח (כפול 3 שנים) בלבד !

שימו לב, לפי שיטה זו, הפורש שבדוגמא, נהנה מתקרת הפטור שהינה 12,120 ש"ח לכל שנת עבודה נכון לשנת המס 2013 כפול 3 שנים.

גישת רשות המסים המוצגת בחוזר הנדון – יוצרת מצב אבסורדי בו שני פורשים בעלי שכר זהה, וותק זהה, גיל זהה, זה שזכה לקבל מענקי פרישה ופיצויים במזומן בסכום גדול יותר גם יהנה מפטור ממס גדול יותר ! לעניין זה, לעניות דעתי, ייתכן ויש מקום לטענה לאפליה בין נישומים.

לעניין האמור בסעיף 3 לאופן החישוב (כמופיע מעלה), אני תוהה, איך נישום יכול לדעת מראש למשך כמה שנים תהא לו תעסוקה בשכר ?

בפועל, בגיל צעיר, הנישום לא יכול לדעת באמת מה תהא ההשפעה בסופו של דבר של משיכת כספי פיצויים בפטור ממס, על הפטור על הקצבה החל מגיל הזכאות בעתיד הרחוק ממנו....

דגשים

"הצגת החישוב ומימוש האמור, יהיה במועד קבלת הפטור לפי סעיף 9א לפקודה ובאחריותו של היחיד" – שימו לב, האחריות לביצוע חישוב נכון של "מענק הפרישה החייב לשנה", האחריות לדיווח לפקיד השומה והאחריות שלא לחרוג מניצול הפטור ממס על מענקי פרישה ופיצויי פיטורים – לפי חישוב זה (במידה ומעוניינים לשמור על מלוא הפטור על הקצבה) הינה על הפורש בלבד ! לפיכך לעניות דעתי אין להסתפק במילוי טופס 161א בעת הפניה לפקיד השומה אלא יש לצרף נספח מסודר המתייחס לעניין חישוב מענק הפרישה החייב לשנה והפטור ממס בגינו.

היכן גישה זו ואופן חישוב זה באים לידי ביטוי בהוראות הפקודה ?

לא הצלחתי להבין מהכתוב בסעיפים הרלבנטיים כי היה בכוונת המחוקק לנקוט בגישה מחמירה זו. טבעי היה לחשוב שהפטור ממס בגין השנים שמעל 32 השנים, יחושב לפי התקרה ולא לפי כל שיטה יחסית אחרת...

 

קבלת מענקי פרישה לאחר גיל הזכאות

במסגרת החוזר הנדון, (סעיף 4.4.2. עמ' 9), רשות המסים מספקת הבהרות נוספות:

1. "מענקי פרישה ששולמו אחרי הגעה לגיל הזכאות בגין שנות עבודה שעבד לאחר שהגיע לגיל הזכאות, לא ישפיעו על גובה הקצבה הפטורה ואינם נכללים במענקים הפטורים, גם אם הם זכאים לפטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה".

2. "מענקי פרישה פטורים שישולמו לעובד לאחר הגיעו לגיל הזכאות, בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות או חלקן, יחשבו כמענקים פטורים וישפיעו על "יתרת ההון הפטורה" העומדת לרשות היחיד ביום הגיעו לגיל הזכאות, למרות שבפועל טרם שולמו לו עד ליום זה, כמוסבר בסעיף 7 לחוזר זה".

במסגרת החוזר הנדון (סעיף 7.6, עמ' 25), רשות המסים מספקת הסבר נוסף:

"הטיפול במענקי פרישה ששולמו לאחר גיל הזכאות:"

1. "יחיד שהגיע לגיל הזכאות והודיע לפקיד השומה כי הוא מבקש לקבל בעתיד מענקי פרישה פטורים ממס בגין שנים שקדמו להגיעו לגיל הזכאות, תופחת יתרת ההון הפטורה כפי שנקבעה בסעיף 7.1 או 7.2 לעיל, בסכום השווה למענקים הפטורים הצפויים, בגין שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות כשהם מוכפלים ב- 1.35. סכום זה יתווסף ליתרה להיוון בפטור כפי שנקבעה בסעיף 7.2".

2. "בעת קבלת מענקי הפרישה המאוחרים בגין השנים שקדמו לגיל הזכאות, תקרת הפטור תהיה לפי הוראות סעיף 9(7א) לפקודה, אך לא יותר מהיתרה להיוון בפטור כפי שהיא במועד משיכת מענקי הפריש הפטורים, וכשהיא מחולקת ב- 1.35. לא הודיע היחיד לפקיד השומה במועד קבלת הפטור על הקצבה המזכה, על כוונתו לנצל את הפטור לפי סעיף 9(7א) בגין שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, יראו אותו כמי שויתר על הפטור בגין השנים שקדמו לגיל הזכאות והעדיף לקבל את הפטור על הקצבה המזכה".

3. "יודגש, כי לקבלת מענקי הפרישה הפטורים בגין השנים שאחרי גיל הזכאות, לא תהיה השלכה או פגיעה בפטור על הקצבה, כפי שחושב".

לעיון במאמר השלישי בסדרה לחץ על הקישור הבא: אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.