דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

במקרה בו מוטב הלך לעולמו לפני העמית בקופת הגמל - האם הזכאים לכספים במות העמית - הם היורשים של העמית או היורשים של המוטב ?

קו הפרדה אדום

 
 
פסק הדין של בית המשפט העליון - ע"א 91/89 מיום 23/03/1993 - רחל שטרווה ותמר שטרווה נגד האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים, גדיש - קרנות תגמולים בע"מ בנק הפועלים ועצמה - קופת תגמולים לעצמאיים בנק לאומי.
 
"סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, קובע, כי סכומים, שיש לשלמם עקב מותו של אדם על-פי חברות בקופת תגמולים, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם שייכים לעיזבון.
 
שני הצדדים מסכימים אפוא, כי הכספים שנצברו בחשבונו של ליגוצקי בקופות התגמולים להבדיל מכלל נכסיו אינם שייכים לעיזבונו. על כספים אלה חלות הוראות תקנות ההתאגדות של קופות התגמולים הרלוואנטיות. אשר לכך קובע סעיף 29.2 לתקנות ההתאגדות של קופת התגמולים "גדיש", כי בפטירת העמית ישתלמו הסכומים שנצברו לזכותו בקופה למוטבים שמינה, "ואם לא מינה ישולמו הכספים ליורשי העמית בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה..." (ההדגשה שלי - מ' ש' ).
 
הוראה דומה נכללה גם בתקנות ההתאגדות של קופת התגמולים "עוצמה". ביום 5.8.85- לאחר פטירתו של שטרווה - שונו התקנות של קופת התגמולים "עוצמה", ועל-פי הנוסח דהיום נוספה הוראה, לפיה - "מת נהנה לפני מות החבר, ולא ניתנה הוראת החבר מה ייעשה בחלקו - יחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת הנהנים לטובת הנהנה שנפטר, והחברה תשלם את הסכומים המהווים את חלקו של הנהנה שנפטר לנהנה הנותר בהתאם לחלקו היחסי. באין נהנה נוסף תשלם החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (3) או (4) או (5)". הסעיפים הקטנים הנ"ל קובעים, כי בהיעדר "הוראת נהנים" יקבלו את הכסף יורשיו על-פי צו ירושה או על-פי צו קיום צוואה.
 
מצב הדברים הוא, כי על-פי תקנות קופת התגמולים "עוצמה" דהיום, קיימת הוראה מפורשת, הקובעת מה ייעשה מקום שהמוטב הלך לעולמו לפני העמית. על-פי המצב החוקי בתקופה הרלוואנטית לעובדות שלפנינו, יש לבדוק בכל מקרה אם מונה מוטב, אם לאו.
 
השאלה הפרשנית עליה יש להשיב היא אפוא, אם קביעת המוטב גם יורשיו במשמע.
 
נראה לי, כי בנסיבות העניין שלפנינו אין לומר, כי קביעת שמו של פלוני כמוטב לגבי זכויותיו של חבר בקופה לתגמולים כוללת גם את יורשיו של אותו פלוני. לו רצה החבר כי יורשיו של המוטב יבואו במקומו, שומה היה עליו להורות כך במפורש, שהרי אין כל מניעה כי "הוראת נהנים" תכלול את שמו של פלוני בתוספת יורשיו.
 
בהיעדר קביעה כזו יש להניח, כי החבר התכוון להיטיב עם מי שנקב בשמו, זאת ותו לאו.
 
"הוראת נהנים" כמוה כמתנה שהחבר נותן למי שקבע שיהא הנהנה עם מותו. בהיעדר נתונים על כך שהחבר רצה להיטיב גם עם יורשיו של המוטב, יש לומר, כי "הוראת הנהנים" זיכתה את המוטב באופן אישי, ואותו בלבד. יורשיו - על-פי דין או על-פי צוואה - אינם יכולים לבוא בנעליו, מקום שהלך לעולמו לפני החבר - המיטיב. כפי שצוין, תקנות ההתאגדות של קופות התגמולים קובעות, כי בהיעדר "הוראת נהנים", יעברו הכספים שנצברו בחשבונו של החבר שנפטר לידי יורשיו. כאשר מוטב הולך לעולמו לפני החבר המיטיב, המצב הוא שאין הוראת נהנים, ויש לנהוג על-פי הוראות התקנות ולהעביר את הכספים לידי יורשיו של החבר".
 
נדגיש כי פסק דין זה ניתן בשנת 1993 ומאז ועד היום חלו שינויים בהוראות התקנון של קופות הגמל ובנוסח הטפסים למינוי מוטבים, כך שיש לבחון מצב זה, בהתאם לקבוע בתקנון קופת הגמל ובהתאם לנוסח הטפסים עליהם חתם העמית:

מוטבים בקופת הגמל - הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015


הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות - מתוך הנספח להוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
 
עיזבון המנוחה ט' - פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א - תמ"ש 10421-06-12 מיום 15/11/2012 - האם ניתן לראות בצוואה משום שינוי של המוטב בקופת הגמל ? האם יש תוקף לשינוי זה, שנודע לקופת הגמל רק לאחר פטירתו המנוח ? האם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי זה באמצעות צוואה, למרות שנמסר לקופת הגמל לאחר פטירת המנוח ?
 
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נגד ורדה סטולובי - פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - ק"ג 19827-05-15 מיום 18/06/2017 - למי מגיעים הכספים בקופת הגמל, ליורשים על פי דין של המוטבים (המוטבים הלכו לעולמם) או לעיזבון / ליורשים על פי צוואה של העמית ? האם יש להשיב את הכספים ששולמו בטעות ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.