דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה או בקופת גמל

קו הפרדה אדום

מתוך חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2021-9-5 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 24 במאי 2021

12. הוראת מינוי מוטבים בקרן פנסיה או בקופת גמל

א. עמית המצטרף לקרן פנסיה או לקופת גמל רשאי למסור הוראת מינוי מוטבים לסכומים שיעמדו לזכותו בקרן או בקופה, לפי העניין, ערב פטירתו, ולסכומים שיתקבלו ממבטח בשל ביטוח חיים שנרכש עבור העמית.

ב. בטופס הוראת מינוי מוטבים לקרן פנסיה, יירשם כי ככל שבמועד הפטירה לא יהיו לעמית שאירים ובהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד האמור, הסכומים המגיעים לעמית לפי סעיף קטן (א) יועברו ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה, והכל בכפוף להוראות התקנון. לא מסר עמית לחברה מנהלת של קרן פנסיה הוראה למינוי מוטבים, תודיע לו החברה המנהלת במסגרת הודעה כאמור בסעיף 13 לחוזר זה, כי בהתאם להוראות תקנון הקרן, עד שלא ימסור הוראה כאמור ובהיעדר שאירים במקרה פטירה, יועברו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה.

ג. בטופס הוראת מינוי מוטבים לקופת גמל, יירשם כי בהיעדר הוראת מינוי מוטבים הסכומים המגיעים לעמית יועברו ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה. לא מסר עמית לחברה מנהלת של קופת גמל הוראה למינוי מוטבים, תודיע לו החברה המנהלת במסגרת הודעה כאמור בסעיף 13 לחוזר זה, כי בהתאם להוראות תקנון הקופה, עד שלא ימסור הוראה כאמור, במקרה פטירה יועברו הכספים ליורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה.

ד. מסירת הודעה על מינוי מוטבים תיעשה על גבי הטופס שבנספח ד' לחוזר זה.

ה. חברה מנהלת של קרן פנסיה או קופת גמל תקבל הוראה למינוי מוטבים באחת מהדרכים הבאות, לפחות:

1. קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה ממוחשבת המקיימת את הדרישות המפורטות בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5, שעניינו "חתימה ממוחשבת", ייחשב כעותק מקורי;

2. קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה בפניו ושהעמית זוהה על ידו;

3. אם מסר העמית העתק של הוראת המוטבים, שלח את הוראת המוטבים במדיה דיגיטלית או מסר לבעל רישיון מסמך מקור של הוראת המוטבים, ובעל הרישיון מבקש להעבירה לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, תיצור החברה המנהלת קשר עם העמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2013-9-19 שעניינו "מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי", כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו.

ו. ביצוע שינויים בהוראת מינוי מוטבים ייעשה באמצעות מסירת הוראת מוטבים חדשה לחברה המנהלת, בלפחות אחת מהדרכים המנויות בסעיף קטן (ה).
חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים - 2021-9-5 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 24 במאי 2021


הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות - מתוך הנספח להוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016

מוטבים בקופת הגמל - הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.