דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות

קו הפרדה אדום

מתוך הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016


במסגרת הנספח להוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016 - תקנון קרן פנסיה חדשה - בסעיף ההגדרות נקבע כי -

"מוטב" - מי שהעמית או הפנסיונר קבע בהודעה בכתב (להלן - הוראת מוטבים) האחרונה שהומצאה לקרן, כזכאי לקבל כספים מהקרן לאחר מותו אם אין לו שאירים הזכאים לקצבת שאירים. קבע העמית או הפנסיונר באופן מפורש בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקרן הפנסיה והצוואה כאמור נחתמה במועד מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית או הפנסיונר הוראת מוטבים לחברה המנהלת, יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה;

"יורש" - מי שנקבע בצו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כיורשו של עמית או של פנסיונר או כיורשו של שאיר של עמית או פנסיונר, לפי העניין;

להלן הגדרות נוספות רלבנטיות לעניין הגדרת מוטב או יורש על פי תקנון קרן הפנסיה החדשה - 

"עמית" - מי שרשומה לזכותו יתרה צבורה בקרן או שיש לו כיסוי ביטוחי בכפוף הוראות סעיף 13(ב)(3) לתקנון זה;

"פנסיונר" - מי שמקבל קצבת זקנה מהקרן;

"שאיר" - אלמן, יתום והורה;

"אלמן", "יתום", "הורה" - כהגדרתם בתקנון התקני לקרנות הפנסיה החדשות (יש לעיין בתקנון).

מוטבים בקופת הגמל - הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.