דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מוטבים בקופת הגמל

קו הפרדה אדום

הוראות מינוי מוטבים בקופת גמל מתוך תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שהופץ על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ביום 25/08/2015

מוטבים בקופת הגמל

הוראות כלליות

 

28.1

עמית מצטרף רשאי למסור לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים בגין הסכומים שיעמדו לזכותו בחשבון ערב פטירתו (להלן: "כספי החיסכון") ובגין תגמולי ביטוח שינבעו מביטוח חיים קבוצתי, אם החברה המנהלת עורכת ביטוח כאמור לעמיתי הקופה (להלן: "תגמולי הביטוח").

 

28.2

הוראת המוטבים תימסר באחת הדרכים הבאות:

 

28.2.1

קבלת עותק מקורי של הוראת מינוי המוטבים; לעניין זה, מסמך החתום בחתימה גרפית ממוחשבת המקיימת את הוראות הממונה, ייחשב כעותק מקורי.

 

28.2.2

קבלת העתק מהוראת המוטבים באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרה של בעל הרישיון לפיה הוראת המוטבים נחתמה לפניו ושהעמית זוהה על ידו.

 

28.2.3

קבלת העתק של הוראת המוטבים, ובכלל כך באמצעות מדיה דיגיטלית, או אם מסר העמית מסמך מקור של הוראת המוטבים לבעל רישיון ובעל הרישיון העבירו לחברה המנהלת במדיה דיגיטלית, ובלבד שהחברה המנהלת תתקשר לעמית עם קבלת הוראת המוטבים, ותודיע לו, לאחר שזוהה העמית בהתאם להוראות הממונה בעניין מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי, כי התקבלה אצלה הוראת מוטבים כאמור, תפרט בפניו את תוכנה של ההוראה ותתעד את השיחה עמו.

 

28.3

בהוראת מינוי מוטבים לקופה, עמית יהיה רשאי להתייחס בנפרד לכספי חיסכון ולתגמולי ביטוח. לא התייחס העמית בנפרד לתגמולי הביטוח, יהיו המוטבים לעניין תגמולי הביטוח אותם מוטבים הזכאים לכספי החיסכון בחשבונו בהתאם להוראת מינוי המוטבים שניתנה לגבי כספי החיסכון.

 

28.4

פרטים אודות המוטבים ייכללו לפחות את הנתונים הבאים:

 

28.4.1

שם פרטי.

 

28.4.2

שם משפחה.

 

28.4.3

מספר הזהות (או מספר דרכון לתושב זר).

 

28.4.4

במידה והמוטב הוא תאגיד - שם התאגיד, כתובתו ומספר הח.פ שלו או המקביל שלו אם התאגיד הוא תאגיד זר.

 

28.5

לא מסר העמית המצטרף לחברה המנהלת הוראה למינוי מוטבים או לא מסר את הנתונים המצוינים בסעיף 28.4 לעיל לגבי המוטבים, תודיע החברה המנהלת לעמית המצטרף במועד ההצטרפות או לאחר מכן, כי עד שלא ימסור את הנתונים האמורים, תנהג החברה המנהלת כאילו לא מינה מוטבים ויחול האמור בסעיף 32 להלן, והכל בכפוף להוראות סעיף 31 להלן.

 

28.6

אין בהוראות תקנון זה כדי להכליל סכומים העומדים לזכות מוטבים של עמית שנפטר כחלק מעיזבונו של העמית.

 

28.7

עמית רשאי לבצע שינויים בהוראת מינוי המוטבים בחשבונו בקופה, אם ימסור לחברה המנהלת או לנציג מטעמה את הוראת המוטבים החדשה בהתאם להוראות סעיפים 28.1 עד 28.4 לעיל, ולעניין סעיף 28.4 תודיע החברה המנהלת לעמית כי עד להשלמת הפרטים הנדרשים לפי הסעיף האמור, תנהג החברה המנהלת לפי הוראת המוטבים המקורית.

 

קיימת הוראת מינוי מוטבים

 

29.1

נתן עמית לחברה המנהלת הוראת מינוי מוטבים כאמור בסעיף 28.1, תבצע החברה את הוראת המוטבים בהתאם להוראות אלה:

 

29.1.1

נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחולקו הסכומים ביניהם באופן שווה.

 

29.1.2

קבע העמית חלקיהם של חלק מהמוטבים בלבד, תחולק יתרת הסכומים באופן שווה בין המוטבים שחלקם לא נקבע.

 

הוראת מעבר לעניין הוראות מוטבים ישנות

 

הוראות סעיפים 28 ו- 29 לא יחולו לעניין הוראות מינוי מוטבים שניתנו לפני יום [יום תיקון התקנון] (בסעיף זה – "יום התיקון"), ולעניין הוראת מינוי מוטבים כאמור יחולו הוראות התקנון בנוגע להוראת מינוי מוטבים שניתנה בידי עמית בקופה, אשר עמדו בתוקפן ערב יום התיקון.

 

מינוי מוטבים בצוואת העמית

 

31.1

קבע עמית בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקופת הגמל אזי יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית בקופה יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

 

31.1.1

תאריך הצוואה מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית הוראת מוטבים לחברה המנהלת.

 

31.1.2

העתק מצוואתו של העמית נמסר לחברה המנהלת לפני חלוקת הכספים.

 

31.1.3

הצוואה שנמסרה היא מקורית או נאמנת למקור ואושרה על ידי צו קיום צוואה.

 

לא קיימת הוראת מינוי מוטבים

 

32.1

לא נתן העמית הוראת מינוי מוטבים, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

 

32.1.1

עמית שנפטר וציווה ליורשיו את הסכומים העומדים לזכותו בחשבונות הקופה או שציווה להם את כל נכסיו יהיו היורשים על פי הצוואה זכאים לקבל מהחברה את הסכומים העומדים לזכותם בחשבונות הקופה באותם החלקים ביניהם או באותם סכומים כאמור בצוואה בתנאי שהיורשים על פי הצוואה המציאו לחברה עותק של צו קיום הצוואה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל, כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור.

 

32.1.2

ניתן צו ירושה על עזבונו של העמית שנפטר, תחלק החברה המנהלת את נכסי העמית בקופה ליורשים שנקבעו בצו הירושה בהתאם לחלקים להם הם זכאים על פי דין כמפורט בצו הירושה ובלבד שיומצא לחברה המנהלת עותק של צו הירושה שניתן על ידי רשם לענייני ירושה או בית משפט או בית דין מוסמך בישראל כשהוא מאושר על ידי הרשות שנתנה את הצו או על ידי עורך דין כנכון ומתאים למקור.

 

32.1.3

החברה המנהלת תאפשר את משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שיתקיימו כל אלה:

 

32.1.3.1

יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת כספים מהחשבון; הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 

32.1.3.2

עברו 3 שנים מפטירת העמית.

 

32.1.3.3

המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

 

32.1.3.4

המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.

 

32.1.3.5

החברה המנהלת בדקה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

 

מות מוטב

 

33.1

מת מוטב לפני מות עמית ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, יזכו צאצאי המוטב שנפטר בחלקו, ובהעדר צאצאים למוטב שנפטר, יחולקו נכסי העמית בין המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי ובהעדר מוטבים נוספים, ייחשב הדבר כאילו מעולם לא ניתנה הוראת מוטבים וינהגו לפי הוראות בסעיף 32 לעיל.

 

33.2

מת מוטב לאחר מות העמית ולפני שהועברו הכספים לזכותו, ולא ניתנה הוראת העמית מה יעשה בחלקו של המוטב שנפטר, תעביר החברה המנהלת את הכספים ליורשי המוטב.

 

33.3

חלוקת הכספים לצאצאי המוטב או ליורשיו לפי סעיף זה, תעשה לפי צו ירושה או צו קיום צוואה של המוטב שהעתק שלהם הומצא לחברה המנהלת לפי הוראות סעיף 32 לעיל.

 

העברת כספים המגיעים למוטב לחשבון חדש

 

מוטב אשר מגיעים לו כספים מקופת הגמל, רשאי לפתוח על שמו חשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה שאליו יועברו הכספים, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת בהתאם לסעיף 23(א)(2ב) לחוק קופות גמל.

 

כספי הפיצויים

 

35.1

לאחר פטירת העמית ובטרם נסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו ישולמו כספי הפיצויים שנצברו בחשבונו לשאיריו כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, כפי שיורה המעסיק ובכפוף להמצאת תעודת פטירה והודעת מעסיק על פרישתו של העובד (טופס 161) חתומה וממולאת על ידי המעסיק ואישור המעסיק לשחרור כספים.

 

35.2

נפטר עמית לאחר שנסתיימו יחסי עובד מעסיק בינו לבין מעסיקו שהפקיד עבורו את כספי הפיצויים, במקרה בו העמית היה זכאי לכספים בשל סיום היחסים כאמור, וטרם הספיק למשוך את כספי הפיצויים או להעבירם לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה כאמור בסעיף 12 יהיו זכאים לכספים האמורים המוטבים בהתאם לסעיפים 28 עד 32 לעיל. המוטב ימציא לחברה המנהלת תעודת פטירה הכוללת הודעת מעסיק על פרישתו של העובד (טופס 161) חתומה וממולאת על ידי המעסיק ואישור המעסיק לשחרור כספים.

 


הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות - מתוך הנספח להוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016

 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.