דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה חדשה מקיפה

קו הפרדה אדום

קרן פנסיה חדשה מקיפה (לפי התקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות)
מי נפטר ? עמית מבוטח עמית לא מבוטח מקבל קצבת נכות פנסיונר מקבל קצבה
זכאות לקצבת שאירים בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בתקנון, שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן זכאים לקצבת שאירים. אופן חישוב הקצבה נגזר ממעמד העמית (מבוטח, לא מבוטח, מקבל קצבת נכות). שאריו של פנסיונר שנפטר וקצבתו חושבה כך ששאריו יהיו זכאים לקצבת שאירים, יהיו זכאים עם פטירתו לקבלת קצבת שארים. אופן חישוב הקצבה נגזר ממסלול הקצבה בו בחר הפנסיונר.
משיכת כספים על ידי יתומים (הוראות סעיף 100 לתקנון) נפטר עמית וביום פטירתו היו יתומים שגילם מעל 18 שנים וטרם מלאו להם 21 שנים ואף אחד מהם אינו בן עם מוגבלות והעמית לא הותיר אחריו אלמן, יהיו היתומים כאמור, זכאים לוותר על זכאותם לקצבת שאירים ולקבל את סכום הקצבה המהוונת אשר תחושב כמכפלה של קצבת השאיר במקדם ההמרה שבנספח שתקבע החברה המנהלת, בכפוף לאישור הממונה בהתאם לפרטי היתום הרלוונטי. אין זכאות
אפשרות להוון חלק מקצבת שאירים על ידי אלמן של עמית או שאיר של פנסיונר (הוראות סעיף 101 לתקנון, הוראות סעיף 62 לתקנון) אלמן של עמית הזכאי לקצבה בהתאם לתקנון זה רשאי להוון שיעור של עד 25% מקצבת השאירים לה הוא זכאי (להלן - שיעור ההיוון המבוקש) לתקופה של עד חמש שנים, ובלבד שסכום הקצבה שישולם לו לאחר ההיוון לא יהיה נמוך מסכום הקצבה המזערי. שאיר של פנסיונר הזכאי לקצבה בהתאם לתקנון זה רשאי להוון את קצבתו בשיעור של עד 25% מקצבת השאירים לה הוא זכאי (להלן - שיעור ההיוון) לתקופה של עד חמש שנים.
אפשרות להוון יתרת תשלומים מובטחים על ידי שאיר (הוראות סעיף 60א לתקנון) לא רלבנטי במידה ומדובר בשאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים - הסתיימה תקופת הזכאות לקבלת קצבת שאירים של שאיר מסוים ולא הסתיימה תקופת התשלומים המובטחים, תשולם יתרת תוספת התשלומים המובטחים של אותו שאיר, כקצבה או כסכום מהוון לפי סעיף קטן (ד) להלן, בהתאם לבחירת השאיר.
אפשרות להוון תוספת תשלומים מובטחים על ידי שאיר (הוראות סעיף 60ד לתקנון) לא רלבנטי במידה ומדובר בשאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים - שאיר פנסיונר אשר זכאי בתוספת תשלומים מובטחים, יהיה רשאי בכל עת לבצע היוון של חלקו בתוספת התשלומים המובטחים, שיחושב כמכפלת חלקו או חלקו היחסי בתוספת תשלומים מובטחים במקדם ההיוון המפורט בנספח שתקבע החברה המנהלת, בכפוף לאישור הממונה בהתאם למספר חודשי התשלום שנותרו עד לתום תקופת התשלומים המובטחים. סכום זה ישולם על ידי החברה המנהלת בתוך 10 ימים ממועד קבלת בקשת השאירים לעניין זה.
היוון יתרת תשלומים מובטחים לטובת יורשים של שאיר שנפטר באין שאירים אחרים (הוראות סעיף 60ה לתקנון) לא רלבנטי במידה ומדובר בשאירי פנסיונר שבחר בתקופת תשלומים מובטחים - נפטר שאיר של פנסיונר הזכאי לתוספת תשלומים מובטחים, בטרם נסתיימה תקופת התשלומים המובטחים, תשולם תוספת התשלומים המובטחים שנותרה לשאירים האחרים בחלוקה שווה בין השאירים האחרים, ובהעדר שאירים אחרים ישולמו התשלומים המובטחים שנותרו כסכום מהוון ליורשים של השאיר. הסכום המהוון יחושב בהתאם לאמור בפסקה (ד) בסעיף זה.
זכאות למשיכת כספים באין שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן (הוראות סעיף 105 לתקנון, הוראות סעיף 50 לתקנון) בהעדר שאירים תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר למוטבים. היתרה הצבורה תחולק בין המוטבים לפי השיעורים שקבע העמית בהוראת המוטבים, ואם לא קבע שיעורים כאמור – בחלקים שווים. בהעדר מוטבים תשולם היתרה הצבורה של העמית שנפטר ליורשים (ואנו מבהירים: חלק התגמולים + חלק הפיצויים). במידה ומדובר בקצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים מובטחים - נפטר פנסיונר לפני תום תקופת התשלומים המובטחים ואין לו שאירים, יהיו זכאים מוטביו, ובהיעדר מוטבים - יורשיו, לקבל מהקרן את סכומן המהוון של הקצבאות הנותרות בתשלום חד פעמי, השווה למכפלת קצבת הזקנה בחודש התשלום האחרון טרם פטירתו של הפנסיונר במקדם היוון המפורט בנספח שתקבע החברה המנהלת, בכפוף לאישור הממונה בהתאם למספר חודשי התשלום שנותרו עד לתום תקופת התשלומים המובטחים.
מידע זה נועד להמחשה בלבד, הוראות תקנון קרן הפנסיה והוראות הדין במועד פטירת העמית - הן המחייבות בלבד
אין מדובר בייעוץ משפטי, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין מתאים לקבלת ייעוץ משפטי מלא ומקצועי בכל הסוגיות הרלבנטיות לאירוע הפטירה. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה ותיקה מאוזנת
הגדרת מוטבים והגדרת יורשים לפי התקנון התקני האחיד לקרנות הפנסיה החדשות - מתוך הנספח להוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה - חוזר פנסיה 2016-3-4 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 29/09/2016
מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.