דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

זכאות לקצבת שאירים או זכאות למשיכת כספים במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה ותיקה בניהול מיוחד (עמיתים)

קו הפרדה אדום

קרן פנסיה ותיקה בניהול מיוחד (עמיתים) (לפי התקנון האחיד של קרנות הפנסיה שבניהול מיוחד)
מי נפטר ? מבוטח פעיל מבוטח לא פעיל מקבל קצבת נכות פנסיונר מקבל קצבה
זכאות לקצבת שאירים בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בתקנון, שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן זכאים לקצבת שאירים. אופן חישוב הקצבה נגזר ממעמד העמית (פעיל, לא פעיל, מקבל קצבת נכות, פנסיונר).
משיכת כספים על ידי יתומים (הוראות סעיף 48ג לתקנון) יתומיו של מבוטח שנפטר רשאים למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
(1) המבוטח לא השאיר אחריו שאירים אחרים.
(2) לכל אחד מהיתומים מלאו 18 שנים או יותר במועד בו נפטר המבוטח.
(3) כל היתומים הגישו לקרן בקשה למשיכת כספים שנצברו בחשבונו וצירפו לה כתב ויתור, בטופס שהכינה לכך הנהלת הקרן, בו הם מוותרים על זכאותם לקבלת קצבה כלשהי מהקרן.
(4) המבוטח לא קיבל מהקרן קצבת נכות במשך תקופה של 12 חודשים או יותר או עבור חודש אחד או יותר במהלך התקופה של 60 חודשים לפני חודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה.
(5) במועד הגשת הבקשה המבוטח אינו מקבל קצבת נכות או קצבת זקנה מקרן ותיקה אחרת שבהסדר.
אין זכאות
החזרת כספים לשאירים (תקף גם לגבי יורשים בקרן יסוד) במקרה בו אין זכאות לקצבה (הוראות סעיף 49ד לתקנון) האמור בסעיף קטן (ב) (ואנו מבהירים: הכוונה לזכאות לסכום חד פעמי...) יחול גם לגבי יורשיו של מבוטח על פי כל דין, שבמועד בו נפטר היה מבוטח בקרן בתכנית יסוד וכן גם לגבי שאירי מבוטח שנפטר כשהתקיים אחד מאלה:
(1) כל שאיריו של המבוטח אינם זכאים לקבלת קצבת שאיר מבוטח מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר, ובלבד שהמבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר.
(2) המבוטח לא היה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר, ולגבי כל שאיריו חל האמור בסעיף 26(ד1), או שלגבי חלקם חל האמור בסעיף 26(ד1) וחלקם אינם זכאים לקבלת קצבת שאיר מבוטח מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר, ובלבד שכל השאירים שחל לגביהם האמור בסעיף 26(ד1) הגישו לקרן בקשה למשיכת כספים שנצברו בחשבונו של המבוטח בטרם החלו לקבל קצבה מהקרן וצירפו לה כתב ויתור, בטופס שהכינה לכך הנהלת הקרן, בו הם מוותרים על זכאותם לקבלת קצבה כלשהי מהקרן.
(3) התקיים האמור בפסקאות משנה ד (1) או (2) והיו למבוטח שני שאירים או יותר, יחולק ביניהם הסכום האמור בסעיף קטן (ב) בהתאם ליחס שבין הקצבאות להן היו זכאים אותם שאירים לפי סעיף 23 לתקנון, אילו היו זכאים לאותן קצבאות לפי הסעיף האמור.
(4) שאירי מבוטח שנפטר שזכאים לקצבת שאיר לפי סעיף 21(ג) לתקנון, יהיו זכאים בנוסף לקצבת שאיר לסכום חד פעמי שיחושב לפי סעיף קטן (ב), וזאת בשל חודשי ביטוח בקרן בתקופה שבין החודש בו חידש המבוטח תשלומיו לקרן לבין החודש בו נפטר. היו למבוטח שני שאירים או יותר, יחולק ביניהם הסכום האמור בהתאם ליחס שבין הקצבאות להן זכאים אותם שאירים.
אין זכאות
זכאות למשיכת כספים באין שאירים כהגדרתם בתקנון הקרן (הוראות סעיף 49ה לתקנון) מבוטח, למעט נכה שהיה זכאי לקבלת קצבת נכות מהקרן או מקרן ותיקה אחרת שבהסדר במועד בו נפטר, ואין לו שאירים - יהיו יורשיו של המבוטח על פי כל דין - זכאים לקבלת סכום חד פעמי מהקרן שיחושב על פי נוסחת ערכי פדיון כאמור בנספח ז' לתקנון. כמו כן ראה מעלה זכאות יורשים לסכום חד פעמי במקרה של פטירה של מבוטח בתוכנית פנסיית יסוד. אין זכאות
מידע זה נועד להמחשה בלבד, הוראות תקנון קרן הפנסיה והוראות הדין במועד פטירת העמית - הן המחייבות בלבד
אין מדובר בייעוץ משפטי, מומלץ ביותר לפנות לעורך דין מתאים לקבלת ייעוץ משפטי מלא ומקצועי בכל הסוגיות הרלבנטיות לאירוע הפטירה. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
מס על כספי "פיצויי פיטורים – מעסיקים קודמים" בקופות גמל שלא בוצעה לגביהם "התחשבנות מס" של אדם שנפטר (לרבות כספי פיצויים ברצף זכויות פיצויים של אדם שנפטר בטרם החל לעבוד במקום עבודה חדש)


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.