דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה

קו הפרדה אדום

  
מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי
 
תחילה, מומלץ לקרוא רקע מקדים לעדכון נוסף זה:
 
 
רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד  - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
  
 
להלן סקירה תמציתית של העדכון הרלבנטי האחרון, מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 -  פיצויי פיטורים:
 
ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, בכפוף להוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה, ניתן לבחור בין חלופות שונות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה (החל מרצף זכויות פיצויים המוגבל בתקרה, רצף קצבה בהתייחס לכספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה, מימוש פטור ממס המוגבל בתקרה על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה אותם הוא מבקש לקבל במזומן או תשלום מס מלא על אותם הכספים תוך כוונה לממש בעתיד, עם הגעתו לגיל הזכאות, את הפטור ממס המוגבל בתקרה על הקצבה החודשית ועד לשילוב בין החלופות השונות, בכפוף למגבלות שנקבעו).
 
במסגרת העדכון הקודם (כמוזכר בתחילת מאמר זה, ראו קישור מעלה) התייחסנו להצעה ליצור חלופה חדשה (רצף קצבה אוטומטי) אשר מתווספת ליתר החלופות הקיימות נכון להיום ואינה גורעת מהן. מדובר בברירת מחדל. ככל שכל כספי הפיצויים של העובד נצברו בקופות גמל לקצבה והעובד אכן מעוניין להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים, חלופה זו, בכפוף לתנאים שנקבעו, בהיותה ברירת מחדל, מייתרת את הצורך בפניית העובד לפקיד השומה לצורך המצאת אישור לרצף קצבה לקופות לקצבה ובכך היא מקלה על העובד העוזב את מקום העבודה ומפחיתה את העומס במשרדי פקידי השומה.
 
בחירה פאסיבית של העובד בחלופה זו, רק דוחה את קבלת ההחלטה, האם לממש את כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה כתשלום חד פעמי או כקצבה חודשית עם יציאתו לפנסיה ואינה שוללת מהעובד את זכותו, בהמשך הדרך, למשוך את אותם הכספים במזומן ואולם, עולה השאלה האם עלול העובד לשלם מחיר על דחיית קבלת ההחלטה ? 

כל עוד העובד לא יחזור בו מבחירתו הפאסיבית ברצף קצבה הרי שלא ייגרם לו כל נזק. אף אפשר לומר כי הוספת חלופה זו וקביעתה כברירת מחדל, בהשוואה למצב קודם, מיטיבה עם עובדים אשר מעוניינים להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים (בהנחה שנצברו בקופות גמל לקצבה) אך לא יודעים כי (עד לשינוי זה בחוק), נדרש לכך אישור מפקיד השומה.
 
ואולם, נכון למועד כתיבת מילים אלו, כל עוד לא יחול שינוי בהוראות פקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים הנוגעות לחרטה מרצף קצבה ניתן לומר כי ייתכנו מצבים בהם העובד, יצא נפסד מדחיית קבלת ההחלטה.
 
כעת מבקשים לעדכן את ההצעה, כך שחלופה "אוטומטית" זו תוגבל בתקרה.
 
תקרה לרצף קצבה אוטומטי
 
 
אחרי פסקת משנה (ז) יבוא: (ואנו מוסיפים: הכוונה לסעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה)
 
"(ז1) לעניין פסקת משנה (ז), יראו עובד שפרש והסכומים העומדים לזכותו במרכיב הפיצויים בכל קופות הגמל לקצבה בשל עבודתו אצל אותו מעביד אינם עולים על 373,080 ש"ח (נכון לשנת 2022) או על תקרת הפיצויים כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לכל שנת עבודה - לפי הגבוה, כאילו הודיע למנהל, בעת פרישתו, על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה, אלא אם כן הודיע למנהל אחרת".
 
אנו נוסיף: "תקרת הפיצויים" כהגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) - "משכורת העובד ביום ההפקדה (המשכורת המבוטחת) או 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2022), לפי הנמוך" (חלק נוסף מהתיקונים האחרונים לחוק).
 
בדברי ההסבר צויין כי:
 
"נכון להיום, סיום יחסי עבודה יוצר אירוע מס שבעקבותיו נערכת התחשבנות עם העובד באופן אוטומטי אלא אם כן הודיע העובד באופן אקטיבי כי הוא משאיר את הכספים בקופה לצורך קבלת קצבה בהמשך. ברירת מחדל זו מובילה לכך שקופות הגמל נדרשות למסות את העובד על כספי הפיצויים, אף אם הם נשארים בקופה והעובד לא מבצע משיכה בפועל. 

כדי להשלים את ההסדרה המוצעת כאמור, מוצע לשנות את ברירת המחדל כאמור לגבי עובדים שעומדים לזכותם במרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה סכומים שהפקיד אותו מעסיק בעבורם, אשר אינם עולים על 360,000 ש"ח (הסכום נכון למועד החקיקה לא להיום), כך שסיום יחסי העבודה לא יוביל לאירוע מס אלא אם כן ביקש העובד אחרת" (אנו נוסיף כי נוסח התקרה הסופי עודכן בשלבים מאוחרים יותר של החקיקה, לאחר כתיבת דברי ההסבר).
 
בשלב מוקדם זה של החקיקה, עולים סימני שאלה, לדוגמא:
 
האם בעקבות הוראה חוק חדשה זו, תנהג רשות המסים בגישה מקלה כלפי עובדים שעזבו מקומות עבודה בעבר ולא פנו ביום עזיבת מקום העבודה לפקיד השומה לקבלת אישור לרצף קצבה ?

עדכון - מענה לסימן שאלה זה הגיע ביום 31/12/2019 במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 בו נקבעו תנאים וכללים לקבלת אישור לרצף קצבה באיחור - ראה הסבר ופירוט התנאים: אישור לרצף קצבה גם באיחור - חכם יהיה המהיר להכיר.
 
לעניין רצף קצבה אוטומטי - האם מסירת טופס 161א חתום על ידי העובד לקופה לקצבה, כחלופה לאישור לרצף קצבה מפקיד השומה, לאחר התיקון לחוק, עדיין תהווה תנאי להגדרת אותם כספי פיצויים על ידי הקופה ככספי פיצויים תחת הסדר של רצף קצבה ? או יהא על הקופה להסתפק בטופס 161 (הודעת המעסיק) בלבד ?

עדכון - מענה לסימן שאלה זה ניתן במסגרת "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017, בעמוד מס' 5 מספקת רשות המסים "תשובות" לחלק מהשאלות:
 
"בהמשך להוראות לציבור המעסיקים שפורסמו ביולי 2008, המעסיק ידווח על פרישתו של עובד באמצעות טופס 161 ומסירת עותק מטופס 161 כאמור לרשות המסים ולקופות הגמל".
 
לאור האמור, אנו רק יכולים להניח כי חתימת העובד על טופס 161א לא מהווה תנאי להחלתו של רצף הקצבה האוטומטי והקופה צריכה לצבוע את הכספים ככספים המיועדים לתשלום קצבה על בסיס קבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק בלבד
 
נדגיש כי גם טרם התיקון האחרון לחוק, במקרים מסויימים ובכפוף לתנאים שנקבעו הן במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 מיום 08/11/2006 והן במסגרת מכתב הנחיות למעסיקים שהפיצה רשות המסים ביום 09/07/2008 ניתן היה לחסוך את הביקור במשרד פקיד השומה ולהורות לקופת הגמל לקצבה להגדיר את את כספי הפיצויים תחת הסדר של רצף קצבה. זה המקום לקרוא לרשות המסים לרענן הנחיות אלו !
 
"...אלא אם כן הודיע למנהל אחרת" – בהתייחס לסיפא של הסעיף כמצוטט מעלה ובהתחשב בהשלכות השליליות לקבלת החלטה למשוך כספי פיצויים במזומן, במועד מאוחר יותר ממועד עזיבת מקום העבודה, במסגרת חרטה מרצף קצבה, מהו פרק הזמן המוקצב לעובד, מיום עזיבת מקום העבודה, לצורך פניה לפקיד השומה על מנת שפנייתו לא תיחשב לחרטה מרצף קצבה ?
  
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


  
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
 

תקרה לרצף קצבה - האמנם ? עדכון שוטף מחודש 04/2021

  
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.