דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב החדשה

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים

 

להלן סקירה של הזכאות לפטור ממס על "קצבה מזכה" לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ותיקוני חקיקה נוספים שבאו לאחריו, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

 

פטור על "קצבה מזכה" – אופן החישוב

מהי "קצבה מזכה" ? מהו "גיל הזכאות" ?

קצבה מזכה – קיצבה המשתלמת מאת מעביד, או המשתלמת מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1, למעט קצבת שאירים כהגדרתה בסעיף 9(6ו) – והכל, למעט קצבה מוכרת.

גיל הזכאותלפי המאוחר מבין:

1. גיל פרישה לפי החוק (ואולם, כאשר אדם פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) יראו גם אותו כאילו הגיע לגיל פרישה לפי החוק).

2. גיל התחלת קבלת הקצבה המזכה, כולה או חלקה. (הגיל בו התחיל אדם בפועל לקבל את הקצבה).

דהיינו, לדוגמא לגבי גבר, ככלל, הרי שמדובר בגיל 67 ואם הוא דחה את המועד לקבלת הקצבה, נניח לגיל 70, גיל הזכאות לצורך כל החישובים יהא גיל 70 ולא גיל 67.

 
"נוסחת השילוב" החדשה

הפטור על קצבה מזכה בפועל בהתחשב בקבלת מענקים פטורים ובהתחשב בהיוון קצבה פטור ממס (S) -

S=Min(B/C,T*R)- (H/C)

תקרת הקצבה המזכה (T) - סך של 8,460 ש"ח נכון לשנת המס 2021.

שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה (R) - שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה מוגדל בהדרגה משיעור של 35% בשנת המס 2011, עד לשיעור של 67% בשנת המס 2025. כאשר, בשנים 2012-2015 שיעור הפטור עמד על 43.5%, בשנים 2016-2019 שיעור הפטור עומד על 49%, בשנים 2020-2024 שיעור הפטור יעמוד על 52% ורק החל משנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67%.

הערה חשובה - הפטור על "קצבה מזכה" שונה כך שמעתה הוא מחושב לפי מכפלה של שיעור הפטור בתקרת הפטור ולא לפי מכפלה של שיעור הפטור בפנסיה המשולמת בפועל או בתקרת הפטור, כנמוך מביניהן.

 
אופן החישוב ובדיקת הזכאות לפטור ממס על קצבה מזכה - הנוסחה

פורש הזכאי לפטור ממס על קצבה מזכה, שקיבל גם מענקים פטורים (A), לגביו, לא יעלה הפטור ממס על קצבה מזכה, על יתרת ההון הפטורה המתואמת (B) כשהיא מחולקת במכפיל ההמרה להון (C).

"מענקים פטורים" (A) – סכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) שקיבל יחיד וסכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה. למעט מענקים שקיבל אדם אשר פרש בשל נכות יציבה... (ראה מעלה בהגדרת גיל פרישה) ולמעט מענק נוסף לקצבה ששולם לפורשי צה"ל, לשוטרים או לסוהרים ולעובדי שירותי הביטחון. (לעניין סכומים פטורים לפי סעיף 9(7ב) תאריך התחילה הינו 1 בינואר 2018)

"יתרת ההון הפטורה המתואמת" (B) – סכום השווה ל- 49% (R) (נכון לשנת המס 2021) מתקרת הקצבה המזכה (T) כשהוא מוכפל ב"מכפיל ההמרה להון" (C) פחות "המענקים הפטורים" (A) כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום 1 בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות (M1), ומוכפלים ב"מקדם" (D). ב- 1 בינואר של כל שנת מס, החל ב-1 בינואר של השנה שבה חל גיל הזכאות, תתואם יתרת ההון הפטורה בהתאם לשיעור עליית המדד (לכך הכוונה במילה "מתואמת") (M2).

(B=((T*R*C)-(A*(1+M1)*D))*(1+M2
 
שיעור עליית המדד מהיום בו התקבלו "המענקים הפטורים" (A) עד 1 בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות – (M1).

שיעור עליית המדד החל מ- 1 בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות עד 1 בינואר של כל שנת מס במהלך תקופת הפנסיה - (M2).

"מכפיל ההמרה להון" (C) - נתון אחיד אשר נקבע בחוק, נכון להיום - 180.

"מקדם" (D) – סכום השווה ל-35% מ"תקרת הקצבה המזכה" כשהוא מוכפל ב"מכפיל ההמרה להון" (C) ומחולק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה כאמור בסעיף 9(7א)(א)(2) (P) ב-32.

D=(35%*T*C)/(32*P)

"הסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה כאמור בסעיף 9(7א)(א)(2)" – (P)לעניין חישוב המקדם (D) יש לקחת את תקרת הפטור הרלבנטית לשנת המס בה מבוצע החישוב של הפטור על הפנסיה (באופן מקביל לתקרת הפטור על קצבה מזכה לאותה השנה).

יוצא מכך כי המקדם (באופן קבוע) הינו: 1.35 ((32*12,000)/(35%*8,360*180)) (לדוגמא, לפי התקרות לשנת 2017)

הוראה נוספת, חשובה, במקרה שבוצע היוון קצבה פטור ממס – (H) -
 
ניתן פטור ממס על היוון קצבה לפי סעיף 9א(ה)(1) לפקודת מס הכנסה – יופחת הפטור על קצבה מזכה, בסכום היוון הקצבה הפטור ממס (H) כשהוא מחולק ב"מכפיל ההמרה להון" (C).
 
 
תחילה, תחולה והוראות מעבר - לעניין הוראות הסעיף החדשות - יש לעיין ביסודיות בסיפא של תיקון 190 לפקודה, להלן תמצית רלבנטית:

1. ככלל, יום התחילה הינו 1 בינואר 2012 וההוראות החדשות יחולו על קצבה המשתלמת בעד תקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 2012 ואילך.

2. הוראות הסעיף לעניין אופן חישוב הפטור על "קצבה מזכה" לפי "נוסחת השילוב" "החדשה" יחולו על יחיד שהגיע ל"גיל הזכאות" כהגדרתו (ראה מעלה) ביום תחילת התיקון לחוק, דהיינו 1 בינואר 2012 ואילך. לגבי יחיד שהגיע ל"גיל הזכאות" לפני 1 בינואר 2012 – יחולו הוראות הסעיף הקודמות לתיקון לחוק, לפי "נוסחת השילוב" "הישנה".

3. קיבל אדם לפני 1 בינואר 2012 "מענק פטור" (מענק פטור לפי הגדרתו בטרם התיקון לחוק), שהיה מובא בחשבון לעניין חישוב הפטור על "קצבה מזכה" לפי "נוסחת השילוב" "הישנה", ואותו אדם טרם הגיע ל"גיל הזכאות" ערב היום האמור, יחולו עליו ההוראות החדשות, דהיינו "נוסחת השילוב" "החדשה", אלא אם כן בחר, בהודעה לפקיד שומה שהגיש בתוך 90 ימים מיום שיגיע ל"גיל הזכאות", כי לעניין חישוב הפחתת סכום הפטור החודשי של הקצבה יחולו עליו ההוראות הישנות, דהיינו "נוסחת השילוב" "הישנה" (דגש: בחישוב לפי "נוסחת השילוב" "הישנה" ובהגדרת "מענק פטור" לפי ההוראות הישנות יכללו גם מענקים נוספים שיקבל לאחר 1 בינואר 2012).

4. קיבל אדם לפני 1 בינואר 2012 מענק פטור, ואותו מענק לא היה מובא בחשבון לעניין חישוב הפטור על "קצבה מזכה" לפי "נוסחת השילוב" "הישנה" - לא יובא המענק האמור בחשבון לעניין חישוב הפטור על "קצבה מזכה" לפי "נוסחת השילוב" "החדשה".
 
 
 
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה- לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני (!) תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!

 
 
 
 


קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
 
הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת - החלטת מיסוי בהסכם 6849/15 - פורסמה ביום 05/05/2015.
 
מחשבון קיבוע זכויות - מהו הפטור ממס המגיע לך על הכנסתך מפנסיה חודשית ?
 
 
 
 
 
 
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.