דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161

קו הפרדה אדום

כידוע לפי הנחיות מס הכנסה, בעת פיטורים או פרישה, מחד חלה חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד) ומאידך חלה חובה על העובד למסור למעסיק או לפקיד השומה טופס 161א' (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה). 

העובד, על מנת שיוכל להיוועץ עם פקיד השומה באיזור מגוריו בטרם הוא חותם על טופס 161א', רשאי לקבל מהמעסיק טופס 161 הכולל בתוכו את כל הנתונים בדבר פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה המגיעים לו ואת כל המידע הדרוש לו על מנת לקבל את ההחלטות האופטימליות עבורו: "להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה." (חוזר מס הכנסה מס' 04/2006). (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב). 

(ראו עדכון נוסף הקשור לנושא מחודש 12/2018 - הנחיה מכח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה - הנחיית רשות המסים למעסיקים מיום 24/12/2018).

  
ואולם, במטרה לחסוך את "כאב הראש" הכרוך בטיפול בפיטורים או פרישה של עובד מעסיקים רבים במשק מעדיפים להפנות את העובד לסוכן הביטוח / למנהל ההסדר הפנסיוני תוך כדי שהם מונעים מהעובד קבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק עד אשר "יסגור" העובד עם סוכן הביטוח / מנהל ההסדר הפנסיוני, מה הוא רוצה לעשות עם כספי הפיצויים המגיעים לו ויחתום בפני סוכן הביטוח / מנהל ההסדר הפנסיוני על טופס 161א', זאת בניגוד להנחיות מס הכנסה: "למען הסר ספק הטופס (טופס 161א) ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד השומה... קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה." (חוזר מס הכנסה למעסיקים מיום 09/07/08). (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס לחלק מהנחיות החוזר שבנדון לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).


לאור האמור, הצעתנו לתקן את חוק הגנת השכר כך שלחובת המעסיק לשלם פיצויי פיטורים ביום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולחובת המעסיק להודיע לקופת הגמל בכתב תוך 15 יום מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים כי הוא מסכים לתשלומם, תתווסף החובה (באופן ברור בחוק) למסור לעובד טופס 161 תוך התקופה האמורה. 

בהקשר זה, לעניין המועד החוקי לתשלום פיצויי הפיטורים, שחרור הכספים, מסירת טופס 161 - זה המקום להפנות להתייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020 לעניין המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? דהיינו יש לשים לב למקרים בהם ברמה העניינית באופן לגיטימי נבצר מהמעסיק מלספק לעובד "באופן מיידי" טופס 161 חתום על ידו.


מתוך דברי ההסבר למילוי טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - סעיף 27:

"המעביד רשאי לחשב את סכום המענק הפטור ולשלמו או להורות למשלם אחר לשלמו, רק אם העובד מילא טופס 161א' במלואו, כולל חתימה על ההצהרה. אם העובד לא מילא את הנדרש, או לא חתם על ההצהרה – ינוכה מהמענק מס בהתאם לתקנות בדבר ניכוי במקור ממשכורת אלא אם כן פקיד השומה הורה אחרת. במענק מוות – ימלאו השאירים טופס 161ב'."

 

המשמעות:

מעסיק לא רשאי להתנות מסירת טופס 161 לעובד בקבלת טופס 161א' חתום על ידי העובד 

כל עוד לא מסר העובד טופס 161א' חתום על ידו למעסיק, הוא דוחה בלבד את חישוב הפטור על כספי הפיצויים על ידי המעסיק במקרים בהם רשאי המעסיק לחשב את הפטור וזאת עד להמצאת אישור פקיד השומה בדבר שיעור ניכוי המס.

 

מתוך חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה - סעיף ב' (2):

"להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה."

המשמעות:

במידה והעובד מעוניין להיוועץ בפקיד השומה באיזור מגוריו כשהוא מצויד בטופס 161 חתום על ידי המעסיק בטרם הוא חותם על טופס 161א', על המעסיק לאפשר לעובד לממש זכות זו.


מתוך חוזר מס הכנסה מיום 9 ביולי 2008 לציבור המעסיקים – חטיבת שומה וביקורת סעיף ב' (4):

"למען הסר ספק הטופס (טופס 161א) ימולא על ידי העובד ויוגש למעביד או לפקיד השומה. קופת הגמל תקבל את אישור המעביד או אישור פקיד השומה, באשר לסכום הפטור לו זכאי העובד ושיעור המס שיש לנכות במקור מהמענקים המשולמים על ידי הקופה. קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה."

 

המשמעות:

העובד רשאי למסור לפקיד השומה טופס 161א' חתום על ידו לאחר שהתייעץ עימו ולא חלה עליו חובה למסור למעסיק טופס זה על מנת לקבל טופס 161 חתום על ידי המעסיק.

משניתן אישור המעסיק או אישור פקיד השומה אין צורך עוד בהגשת טופס 161א' לקופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח כך שגם סוכן הביטוח לא רשאי לדרוש במקרה זה, טופס 161א' חתום על ידי העובד.חובה על המעסיק להעביר עותק של טופס 161 לקופת הגמל - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5

חובה על המעסיק להגיש טופס 161 לפקיד השומה - סעיף 11(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993

טופס 161 א - הודעת עובד - אי חובת מילוי הטופס - הבהרה למעבידים

ראו העתק מכתב שהועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה (ולמכותבים נוספים) ביום 17.08.2016 - קובץ pdf - בקשה לאכיפת חוקי עבודה – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה של עובד.

תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020 לעניין המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.