דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת הכנסה מעבודה - לעניין דמי ביטוח לאומי ( הפרשי שכר, בונוסים, תשלומים אחרים)

‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995‏פתיח
 
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 170, 171 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח -1968 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
  1. הגדרות‏
בתקנות אלה -
"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;
"שכר" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה;
"שכר חודשי רגיל" - שכר שנהוג לשלמו לעובד מדי חודש;
"תשלום נוסף" - שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.
  1. פטור מתשלום דמי ביטוח‏
לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 9(5), (11) ו-(12) לפקודה.
  1. . תשלומים חודשיים‏
תשלום חודשי לעובד, שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, בהתאם לדיווח של העובד, יראו כשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו משולם התשלום החודשי האמור.
  1. הפרשים
הפרשים ייראו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו.
  1. תשלום נוסף‏
על תשלום נוסף יחולו, לענין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה:
(1) אם שיעורו 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן - חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;
(2) אם שיעורו נמוך מ-25% מהשכר החודשי הרגיל, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
  1. חלוקת תשלום נוסף‏
בוטל.
  1. מועד תשלום דמי ביטוח
המועד לתשלום דמי ביטוח, החלים על תשלומים חודשיים כאמור בתקנה 3, על הפרשים כאמור בתקנה 4 ועל תשלום נוסף כאמור בתקנה 6, הוא ב-15 לחודש שלאחר החודש שבו שולמו.
  1. תחולה
 
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).
 
 


להלן קישור להתפתחות מהותית בנושא אחר ואולם לדעתינו ייתכנו השלכות בהיבט פריסת ההכנסה מהעבודה ("חלף השכר" כמוגדר בהצעת החוק החדשה) לעניין תשלום דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות , עדכון 10/2015 לאור הצעת חוק חדשה: תשלום לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות - האם זה הסוף ? 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.