דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ביטוח לאומי

קו הפרדה אדום
תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - למי שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות
מכתב שהועבר למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי - לרבות תזכורות חוזרות לקבלת מענה - במועדים הבאים: 10/06/2016, 26/07/2016, 06/09/2016, 17/02/2019, 09/12/2020, 15/04/2022 ולרבות המענה שנתקבל לראשונה ביום 19/10/2022 בעל פה מהמוסד לביטוח לאומי.
ביטוח לאומי - עדכון גמלאות ותקרות לשנת 2024
נתונים מעודכנים לינואר 2024
ביטוח לאומי - עדכון שיעורי תשלום דמי ביטוח לאומי - שנת 2024
נתונים מעודכנים לינואר 2024
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - פנסיה מוקדמת
שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בפרישה מוקדמת
האם ניתן לקבל דמי אבטלה כשמקבלים באותו הזמן קצבה או פנסיה חודשית
דמי אבטלה
קצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק)
קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי במהלך שהות בחו"ל (קצבת אזרח ותיק)
האם כדאי לדחות קבלת קצבת זקנה (קצבת אזרח ותיק) מהביטוח הלאומי בתמורה לקבלת תוספת לקצבה בעתיד ?
פטור ממס על קצבת אזרח ותיק
קצבאות נכות ואזרח ותיק מהביטוח הלאומי - סעיף 9(6ג) לפקודת מס הכנסה
פטור ממס על קצבת שאירים המשולמת מאת המוסד לביטוח לאומי
קצבאות נכות ואזרח ותיק מהביטוח הלאומי - סעיף 9(6ג) לפקודת מס הכנסה
פריסת הכנסה מעבודה - לעניין דמי ביטוח לאומי ( הפרשי שכר, בונוסים, תשלומים אחרים)
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995‏
התיישנות חוב דמי ביטוח לאומי בתוך 7 שנים
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1435 (1418) מיום 31/10/2017
קביעת תאריך הגשת דו"ח למס הכנסה לעניין התיישנות
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1451 (1434) מיום 26/11/2017
התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות תוך 7 שנים
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1438 (1461) מיום 09/08/2021
תשלומים רטרואקטיביים - המוסד לביטוח לאומי - נהלים
אפריל 2014 - מהי התקופה המקסימלית לתשלום רטרואקטיבי של גמלה כגון קצבת אזרח ותיק על ידי המוסד לביטוח לאומי ?
מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאים לשנת 2024
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1472 מיום 07/01/2024 - נושא: מקדמות דמי ביטוח לעצמאים ולבעלי הכנסות שלא מעבודה.
מקדמות ושיעורי דמי ביטוח ללא עובד ולתלמיד לשנת 2024
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1473 מיום 07/01/2024 - נושא: מקדמות דמי ביטוח לתלמידים ולמי שאינם עובדים וללא הכנסות
ניכוי הוצאות שכיר - ניכוי הוצאות שכיר מהברוטו לצרכי תשלום דמי ביטוח לאומי
חוזר המוסד לביטוח לאומי (חוזר ביקורת ניכויים מס': 16, חוזר מעסיקים מס': 1506, חוזר ביטוח מס': 1496, חוזר מאגר הכנסות לאומי מס': 2) מיום 26/09/2023.
חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג (התקופה בה תחול חלוקת ההכנסות)
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1500 מיום 17/12/2023
ניכוי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה מוקדמת - חוזרים של המוסד לביטוח לאומי
חובת ניכוי במקור של דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מפנסיה מוקדמת והוראות נוספות
שינוי מעמד בעלי שליטה בחברה בע"מ משכיר לעצמאי
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 48/09 (1382) (1440) מיום 12/09/2021
תשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסות מאובדן כושר עבודה
חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1461) מיום 03/03/2019.
חובת תשלום דמי ביטוח הכנסות מפנסיה מוקדמת ו/או אובדן כושר עבודה
חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1469) מיום 15/07/2019
פיצוי חד פעמי בגין אבדן כושר עבודה - ניכוי דמי ביטוח (דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות)
הנחיות המוסד לביטוח לאומי מיום 10/03/2021
הכנסה לפי סעיף 3(ט1) ולפי סעיף 62א לפקודה (הכנסת חברת ארנק)
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' 1487 מיום 29/11/2021
חוק הביטוח הלאומי
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995
תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971
אתר ביטוח לאומי
קישור לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
רשימת סניפי המוסד לביטוח לאומי
רשימת הסניפים
תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 20.01.09
הכנסות חייבות והכנסות פטורות מדמי ביטוח - מעבידים
חוזר מס' 239 - מיום 5 ביולי 1995 - המוסד לביטוח לאומי - (החוזר עוסק בין היתר בנושא הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה מפיצויי פיטורין, "פדיון חופשה" ו"דמי הסתגלות", המשולמים לעובד עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד).
הכנסות פטורות מדמי ביטוח
סעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי
פטור מתשלום דמי ביטוח
סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי
הכנסה מפנסיה מוקדמת
סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסה מפנסיה מוקדמת
עקרת בית או אלמנה בת קצבה או אדם נכה - ראו הגדרות
אמנות לביטחון סוציאלי
אמנות לביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבין מדיניות אחרות
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי
חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019.
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995
המוסד לביטוח לאומי נגד ברנרד בן משה - עבל 629/07
האם פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה עונה להגדרת קצבת פרישה לפי ס' 175 לחוק הביטוח הלאומי (לצורך קיזוז מול דמי אבטלה).
כרמל מרדכי נגד המוסד לביטוח לאומי - ב"ל 4169-02-09
האם פנסיית נכות מקרן פנסיה עונה להגדרת קצבת פרישה לפי ס' 175 לחוק הביטוח הלאומי (לצורך קיזוז מול דמי אבטלה).
יוסף פניני נגד המוסד לביטוח לאומי
ב"ל 16658-09-21 - יוסף פניני נגד המוסד לביטוח לאומי - מיום 09/08/2022 - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת בנושא: תשלום רטרואקטיבי של גמלה כגון קצבת אזרח ותיק על ידי המוסד לביטוח לאומי
בטוח לאומי נגד ראיד פאהום - ע"ע 410/06
המבחנים לזיהוי יחסי עובד מעביד - מי המעסיק של העובד ?
צ'יגרב אנה נגד המוסד לביטוח לאומי - סניף באר שבע, בל 1057/07
אישה שמקצועה הוא מטפלת אינה זכאית לדמי אבטלה אם בתקופת האבטלה היא מטפלת ללא שכר בנכד שלה.
בג"צ 9163/02 יעקב וינטראוב נ' שר העבודה והרווחה
דחיית עתירה להשוות בין אלמן ואלמנה
הפסקת תשלום גמלאות קיום עקב תיקון טעות של המוסד
חוזר המוסד לביטוח לאומי מס' - מינהל הגמלאות / 424 - מיום 28/08/2011
האם ניתן לטעון טענת שיהוי במקרים בהם המוסד לביטוח הלאומי דורש ממבוטח להחזיר גמלת יתר ששולמה לו בטעות או שלא כדין ?
טענת השיהוי במשפט הציבורי מול טענת ההתיישנות בדין האזרחי - ציטוטים נבחרים מתוך רע"א 187/05 - נעמה נסייר נגד עיריית נצרת עילית – פסק דין של בית המשפט העליון – מיום - 20/06/2010 - מובא כאן לעניין דיון במקרים בהם המוסד לביטוח הלאומי דורש ממבוטח להחזיר גמלת יתר ששולמה לו בטעות או שלא כדין.
האם ניתן לטעון טענה להתיישנות במקרים בהם המוסד לביטוח הלאומי דורש ממבוטח להחזיר גמלת יתר ששולמה לו בטעות או שלא כדין ?
ציטוטים נבחרים מתוך - עב"ל 1844-09-10, עב"ל 25466-03-12, עב"ל 36059-03-11, עב"ל 48308-01-11 - המוסד לביטוח לאומי נגד לבנה חג'ג', שוקרי עבד אלכאמל ורחאב עבד אלכאמל נגד המוסד לביטוח לאומי, נעמי קסירר נגד המוסד לביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי נגד מאיר דהן – פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מיום – 01/04/2015 - מובא כאן לעניין דיון במקרים בהם המוסד לביטוח הלאומי דורש ממבוטח להחזיר גמלת יתר ששולמה לו בטעות או שלא כדין.
ועדה לבחינת חובות שנוצרו כתוצאה מתשלום יתר בגמלה - המוסד לביטוח לאומי
דוד בנדלי, אהובה בנדלי נגד המוסד לביטוח לאומי
ב"ל 25290-02-21 - דוד בנדלי, אהובה בנדלי נגד המוסד לביטוח לאומי - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה נצרת - מיום 28/05/2023 - בנושא: חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג (התקופה בה תחול חלוקת ההכנסות)
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.