דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995

קו הפרדה אדום

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 170, 171 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה -

"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

"שכר" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה;

"שכר חודשי רגיל" - שכר שנהוג לשלמו לעובד מדי חודש;

"תשלום נוסף" - שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.

2. פטור מתשלום דמי ביטוח –

לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 9(5), (11) ו- (12) לפקודה.

3. תשלומים חודשיים –

תשלום חודשי לעובד, שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, בהתאם לדיווח של העובד, יראו כשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו משולם התשלום החודשי האמור.

4. הפרשים –

הפרשים ייראו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו.

5. תשלום נוסף –

על תשלום נוסף יחולו, לענין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה:

(1) אם שיעורו 25% או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן – שכר המינימום) יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן – חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;

(2) אם שיעורו נמוך מ-25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

6. (בוטלה).

7. מועד תשלום דמי ביטוח –

המועד לתשלום דמי ביטוח, החלים על תשלומים חודשיים כאמור בתקנה 3, על הפרשים כאמור בתקנה 4 ועל תשלום נוסף כאמור בתקנה 6, הוא ב-15 לחודש שלאחר החודש שבו שולמו.

8. תחולה –

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995).

א' בשבט תשנ"ה (2 בינואר 1995)

אורה נמיר 

שרת העבודה והרווחה
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019

פטור מתשלום דמי ביטוח - סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.