דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי הכנסות דמי שכירות I שכר דירה

קו הפרדה אדום

טבלה מרכזת

 

 

מיסוי הכנסות מדמי שכירות I שכר דירה מדירת מגורים בישראל בידי יחיד תושב ישראל 

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מסלול מיסוי

גובה ההכנסה

השוכר

שיעור המס

הערות

מסלול פטור

 עד 5,654 ₪ לחודש ברוטו לתא משפחתי (2024)

יחיד או גופים שקבע הנציב

פטור

יש לשים לב כי תקרת הפטור מתייחסת להכנסה מדמי שכירות לפני ניכוי הוצאות!

לפי כללי המס והוראות פקודת מס הכנסה כאשר יש הכנסה "מעורבת" (במקרה שלנו, הכנסה שחלקה חייבת במס וחלקה פטורה ממס במידה וההכנסה גבוהה מתקרת הפטור ומדובר בפטור מתואם) יש לחלק את ההוצאות באופן יחסי ולייחס את ההוצאות לכל אחד מהחלקים של ההכנסות (החלק הפטור והחלק החייב במס) כך שלגבי ההוצאות על החלק היחסי החייב במס - ניתן להכיר בהוצאות ! (למעט הוצאות פחת שלא ניתן לנכות בגין דירה לגביה נהנים מפטור ממס)

יש לשים לב שהוראות סעיף 122ו (ניכוי הוצאות שכירות דירת מגורים או תשלומים לבית אבות או תשלומים לבית חולים גריאטרי מהכנסה מהשכרת דירת מגורים) אינן חלות במסלול מיסוי זה !

 עד 5,470 ₪ לחודש ברוטו לתא משפחתי (2023)

מסלול מס מופחת

אין מגבלה

אין מגבלה

10%

לא ניתן לנכות הוצאות, המס הינו סופי ולא ניתן  לקזז את ההכנסה ו/או לקבל זיכוי או פטור ממס. לא ניתן לנכות פחת.

יש לשים לב שהוראות סעיף 122ו (ניכוי הוצאות שכירות דירת מגורים או תשלומים לבית אבות או תשלומים לבית חולים גריאטרי מהכנסה מהשכרת דירת מגורים) חלות במסלול מיסוי זה בלבד !

יש לבחון את הכדאיות  בבחירת אחד משני המסלולים בהתאם לגובה ההכנסה, גובה ההוצאות, שיעור המס השולי, למי נזקפת ההכנסה ובהתחשב בהוראות סעיף 122ו לפקודת מס הכנסה (עבור מי שזה רלבנטי)

           

פטור ממע"מ

אין מגבלה

אין מגבלה

פטור

בתנאי שתקופת ההשכרה על פי החוזה אינה עולה על 25 שנים.

           

מיסוי הכנסות מדמי שכירות מנכסים אחרים - פטור מיוחד לפי סע' 9ד לפקודת מס הכנסה

מסלול מיסוי

גובה הפטור

השוכר

שיעור המס

תנאים לקבלת הפטור

הכנסת "שכירות מוטבת"

35% *

יחיד "זכאי"

פטור

יחיד שהגיע לגיל פרישה או יחיד אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה ובתנאי אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע 55 שנים.

ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה או הכנסות מריבית, (כלומר לא ניצלו את הפטור על הקצבה או הפטור על הכנסות מריבית).

דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו.

הפטור יינתן לאחד מבני הזוג בלבד

הנכס שימש בידי היחיד במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל.

           
           
           

הכנסת "שכירות מוטבת" - הכנסה חייבת בדמי שכירות שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו ,ששימש בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה כשהיא מוכפלת בשיעור הזכאות.

תקרת הכנסה - הסכום הנקוב בהגדרת קצבה מזכה (9,430 ₪ נכון ל-2024) כשהוא מוכפל ב- 12.

שיעור הזכאות - 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס, במישרין בידי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ- 70% .

           

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה ובתקנות.

 

 

חישוב מס שבח במכירת דירה למגורים שהושכרה למגורים - הוראות ביצוע של מיסוי מקרקעין (מס הכנסה)

הכנסות משכר דירה - פירוט מסלולי המיסוי 
 
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.