דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ניכוי הוצאות שכירות דירת מגורים או תשלומים לבית אבות או תשלומים לבית חולים גריאטרי מהכנסה מהשכרת דירת מגורים

קו הפרדה אדום

סעיף 122ו לפקודת מס הכנסה - הוראות אלו יחולו לגבי הכנסת שכירות שהתקבלה מתחילת שנת המס 2023 ואילך בלבד במסלול מיסוי של 10% בלבד !

סעיף 122(ו) לפקודת מס הכנסה -

על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין חישוב ההכנסה מדמי שכירות שהופקה על ידי היחיד מהשכרת דירתו היחידה, רשאי היחיד לנכות מהכנסתו כאמור את סכום דמי השכירות המוטבים ששילם באותה שנה, עד לסכום הכנסתו מדמי שכירות באותה שנה או עד לסכום של 90 אלף שקלים חדשים בשנה, לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם, או חלקו, לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר; לעניין סעיף זה -

(1) "דמי שכירות מוטבים" – דמי שכירות בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו, או תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות כהגדרתו בסעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין או בבית חולים גריאטרי כהגדרתו בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940, בשנת המס, ובלבד שדמי השכירות או התשלום השנתי, לפי העניין, לא שולמו לקרובו כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) להגדרה "קרוב" בסעיף 88.

(2) "דירה יחידה" – כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין,

(3) יראו כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, לפי העניין, של בן זוגו המתגורר עימו או של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים המתגורר עימו, ויראו יחיד ובן זוגו כאמור, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, כבעלים אחד; לעניין זה, "בן זוג" – כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.

הגדרת "בית אבות" בסעיף 49יג לחוק מיסוי מקרקעין –

"בית אבות" - מקום מגורים קבוע לשלושים אנשים או יותר, שהם או בני זוגם בני 60 שנים לפחות או שהם נזקקים לשירותי סיעוד, שהוא אחד מאלה:

(1) דיור מוגן;

(2) מקום המעניק שירותי סיעוד לנזקקים, שניתן לו רישיון על פי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;

הגדרת "בית חולים גריאטרי" בסעיף 29ג לפקודת בריאות העם, 1940 -

"בית חולים גריאטרי" – כל אחד מאלה:

(1) בית חולים כמשמעותו בסעיף 24, שלפי תנאי רישומו כאמור בסעיף 25 הוא מורשה לעסוק בטיפול בחולים סיעודיים או תשושי נפש ומיועד כולו לטיפול בחולים כאמור;

(2) מחלקה בבית חולים כאמור בפסקה (1), המיועדת לטיפול בחולים סיעודיים או תשושי נפש;

הגדרת "קרוב" בפסקאות (1) ו- (2) להגדרת "קרוב" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה

"קרוב" – כל אחד מאלה:

(1) בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(2) צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

הגדרת "דירה יחידה" בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין –

"דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ- 25%;

ואנו נוסיף גם את הגדרת "דירת מגורים" בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין הרלבנטית בין היתר גם לסעיף 9(ג1) לחוק מיסוי מקרקעין –

"דירת מגורים" – כל אחת מאלה:

(1) דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

(2) זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

"בן זוג" – כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.

תחולה של הוראות חדשות אלו – הוראות אלו יחולו לגבי הכנסת שכירות שהתקבלה מתחילת שנת המס 2023 ואילך בלבד !

להלן ציטוט דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה התורמים להבנת ההוראות החדשות –

"כדי להקל על בעלים שיש לו דירה יחידה שאותה הוא משכיר (להלן - הדירה המושכרת), שבאותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת למגוריו או שמשלם תשלום בעד מגוריו בבית אבות (להלן - הוצאות שכירות), מוצע לקבוע אפשרות לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהשכרת הדירה המושכרת את הוצאות השכירות שהוא משלם, אף על פי שאלה הוצאות פרטיות אשר אינן אמורות להיות מנוכות לפי עקרונות מס ההכנסה הרגילים .ההטבה המוצעת נועדה להקל על מי שיש לו דירה יחידה, אשר מעדיף, משיקוליו, לגור בדירת מגורים אחרת או, אם מדובר באדם קשיש, לגור בבית אבות .מוצע לגדר את ההטבה כך שאותו יחיד יוכל לנכות מהכנסתו מהשכרת הדירה את דמי השכירות ששילם, עד לגובה של תשעים אלף שקלים חדשים בשנה, כדי להגביל את מידת הרגרסיביות של ההטבה .כמו כן, מובהר בנוסח הסעיף, שאם התשלומים ששילם עולים על דמי השכירות שקיבל, לא ייווצר ליחיד הפסד אשר יהיה ניתן לניצול בשנים הבאות, שכן, כאמור, מדובר בתשלום שהוא במהותו בעבור צריכת שירותי דיור שנחשבת להוצאה פרטית .

ההטבה המוצעת תינתן רק למי שמשלם מס לפי סעיף 122 לפקודה, קרי מס בשיעור של 10% בלא זכאות לנכות פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה, או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות, או זכאות לקבלת קיזוז, זיכוי או פטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה. כמו כן, לפי הוראת סעיף קטן (ג), אשר תחול גם בהקשר זה, לעניין חישוב מס השבח החל במכירת הדירה, ייווסף לשווי המכירה הסכום המרבי של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין.

לבסוף, מוצע לקבוע שיראו כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, לפי העניין, של בן זוגו, לרבות מי שידוע בציבור כבן זוגו, המתגורר עימו, או של ילדו עד גיל שמונה עשרה המתגורר הוראה זו תאפשר, מצד אחד, למנוע פיצולים מלאכותיים של ההכנסות בין חברי התא המשפחתי לצורך התגברות על הגבלות הסכומים המפורטים בסעיף, ומצד שני, היא תאפשר לבן זוג אחד לקבל את ההטבה על דמי השכירות ששולמו לו בעד שכירת הדירה המושכרת, גם אם מבחינה פורמלית בן הזוג השני הוא שמשלם את דמי השכירות על הדירה שאותה הם שוכרים".

הערה שלנו:

סעיף 9(25) לפקודה לא חל על מי שבחר במסלול מיסוי של 10% לפי סעיף 122 לפקודה ולהיפך...


עדכון 24/03/2024 - 

הוראות סעיף 3.10 (שכר דירה - מסלול שוכר משכיר) - להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2024 רשות המסים - מיום 24 במרץ 2024 - ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2023 (כל עוד לא יחול שינוי במידע ובהנחיות בשנים הבאות לא נציין זאת שוב).תיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה - מכתב הנחיות של רשות המסים לציבור הנישומים והמייצגים מיום 20/12/2023

תשלום מקוון (באינטרנט) של מס מופחת בשיעור של 10% בשל הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראלפטור על הכנסות מדמי שכירות שקיבל קשיש - סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה (נדגיש, קשיש המתגורר בבית אבות) (סעיף 9(25) לפקודה לא חל על מי שבחר במסלול מיסוי של 10% לפי סעיף 122 לפקודה ולהיפך...).

פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים - סעיף 9ד לפקודת מס הכנסה (נדגיש, לא מדובר בדירת מגורים)

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.