דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכה של כספי תגמולים בסכום חד פעמי פטור ממס במקרים של הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות.

קו הפרדה אדום

 
בין אם מדובר בעמית בקופת גמל לתגמולים או בעמית בקופת גמל לקצבה (כולל קרן פנסיה), במעמד שכיר או במעמד עצמאי, בין אם מדובר במבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים או במבוטח בפוליסת תגמולים לעצמאים, לפי סעיפים 34 ו- 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, ישנם מספר מצבים נוספים בהם ניתן לבצע משיכה של כספי התגמוליםבסכום חד פעמי פטור ממס:

הכנסות נמוכות

34.(ב)(2) "אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים, והגיש הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו חודש, בתוך 60 ימים מתום אותו חודש (להלן – ההצהרה); הוגשה הצהרה כאמור, תשלם קופת הגמל לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה; ההצהרה תהיה בתוקף לתקופה של חודשיים נוספים על החודש שלגביו ניתנה (להלן – תקופת הזכאות), זולת אם בתקופת הזכאות הוגשה לקופת הגמל הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה לה הודעה מטעם הנציב על הפסקת התשלום על פי פסקה זו, כולו או חלקו; בתום כל תקופת זכאות יהיה העמית רשאי להגיש הצהרה חדשה; בפסקה זו, "סכום ההכנסה המזערית" – סכום שכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה – כפל הסכום האמור".

הערות:

1. לעניין סכום ההכנסה המזערית:

1.1. הכנסות – לפי סעיף 1 (הגדרות) לפקודת מס הכנסה (מאחר ובתקנות אין הגדרה ספציפית): "הכנסה" - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו; במילים פשוטות כל הכנסה, מכל סוג, חייבת במס ופטורה ממס.

1.2. סכום שכר מינימום לחודש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נכון לשנת 2024 הינו – 5,571.75 ש"ח.

2. להלן קישור לטופס 159א – "בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס".

הוצאות רפואיות

34.(ב)(3) "ההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור; הסכום שתשלם קופת גמל על חשבון התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור".

הערות:

1. הוצאות רפואיות – למעט הוצאות לטיפול שיניים.

2. הכנסה שנתית – לפי סעיף 1 (הגדרות) לפקודת מס הכנסה (מאחר ובתקנות אין הגדרה ספציפית): "הכנסה" - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו; במילים פשוטות כל הכנסה, מכל סוג, חייבת במס ופטורה ממס.

3. קרובו – לפי סעיף 1 (הגדרות) לתקנות: "קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם;

4. להלן קישור לטופס 159 – "בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס".

נכות

34.(ב)(4) "לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודה".

הערות:

1. קרובו – לפי סעיף 1 (הגדרות) לתקנות: "קרוב" – בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם;

2. שימו לב, אחד התנאים הינו כי הנכות נקבעה "לאחר שהיה לעמית באותו חשבון".


4. בהתייחס להערה בגוף טופס 159 : "במקרה של נכות - יש לצרף אישור מהגוף המוסמך שקבע את הנכות הרפואית על פי דין" - ראו הודעת רשות המסים מיום 23/02/2021 לפיה: "אנשים עם נכות רפואית מזכה לצמיתות שנקבעה ע"י הביטוח הלאומי או הרשות לזכויות לניצולי שואה, שיבקשו למשוך את כספי התגמולים יוכלו לעשות זאת באמצעות טופס 159 מבלי לצרף את הפרוטוקול המקורי של הוועדה הרפואית בביטוח לאומי"
 
 

הערות כלליות נוספות:

נדגיש כי האמור אינו מתייחס לכספי פיצויים. כמו כן, מומלץ לעיין בהוראות נוספות בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטים.

  
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוקים הרלבנטים.


משיכת כספי תגמולים מקופת גמל, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים - כללי מס למשיכת כספי תגמולים מתכנית חיסכון פנסיוני, במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.
 
משיכת כספים מקופת גמל - סעיפי החוק הרלבנטיים
 
משיכה שלא כדין - מתי וכמה מס נשלם ? - קצבה מזערית ? צבירה מזערית ? מידע ופרשנות
 
 
 
 
 

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.