דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
הידעת ?
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

משיכת כספים מקופת גמל - סעיפי החוק הרלבנטיים - מעודכן לשנת 2022

קו הפרדה אדום

סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 I סעיפים 34 + 34א + 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 I סעיף 87 לפקודת מס הכנסה I סעיף 3 (1) לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962 I סעיף 9 (17ב) לפקודת מס הכנסה I תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016

 
 
משיכה והעברה של כספים מקופת גמל – סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 
23.
 
(א) משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:

(1) משיכה בידי עמית, עובד של עמית - מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל ואולם –

(א) משיכה בידי עמית בקופת גמל או בידי עובד של עמית - מעביד, של כספים מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –

(1) לגבי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי, ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון.

(2) לגבי עובד של עמית - מעביד ולגבי עמית בקרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה.

(א1) (בוטלה);

(ב) משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק מאלה:

(1) ממרכיב הפיצויים.

(2) מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב).

(3) מקופה כאמור שאינה קרן ותיקה, ובלבד שמתקיימים בעמית כל אלה:

(א) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(ב) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;

(ג) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור – סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;

(4) לעניין עמית שכיר – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ד בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהעמית הגיע לגיל 60 או פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;

(5) לעניין עמית עצמאי

(א) בקרן פנסיה – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997).

(ב) בקופת ביטוח – מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997).

(6) בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א).

(ג) משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית-מעביד או בידי עמית-מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:

(1) קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;

(2) המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית-המעביד לבין המדינה;

(2) העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;

(2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

(2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;
 
(2ג) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה, לחשבון חדש בקופת גמל להשקעה על שמו של המוטב.
 
(3)
(א) משיכה בידי מעביד של עמית - שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו.
 
(ב) משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תיעשה רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:
 
(1) מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (בפסקה זו – התקופה למתן הודעה), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעביד של העמית-השכיר או שהוא זכאי לקבלם;
(2) מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;
(3) הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:
(א) הודעה מאת המעביד של עמית-שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;
(ב) הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד.
(ג) לא הומצא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום תנאי מהתנאים בפסקת משנה (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ומשך עמית את כספי הפיצויים לא תהיה למעביד טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעמית.
 
(ד) על אף האמור בפסקת משנה (ב), משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תתאפשר גם אם מעביד של עמית-שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי, כאמור בפסקת משנה (ב)(1), לאחר התקופה למתן הודעה, ובלבד שהעמית-השכיר לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעביד לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור.
 
(ה) קופת גמל תאפשר את משיכת כספי הפיצויים, כאמור בפסקה זו, בהתקיים התנאים לפי פסקה זו; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר החלים על יחסי העבודה בין העובד והמעביד.

(ב) השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –

(1) רשאים עמיתים, עובדים של עמית-מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה, ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, אלא בשל אחד מאלה:

(א) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;

(ב) מצב בריאותי של ילדו;

(ג) מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:

(1) נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(2) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל-100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;

(3) נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה' בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי;

(4) נקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי;

(5) הוא מקבל גמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי, ומתקיים בו האמור בסעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק האמור, ובלבד שהוא מקבל גם גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, או תגמול לנזקק לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או חוק נכי מלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(6) נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;

(ד) (נמחקה);

(1א) רשאים עמיתים, על אף ההוראות לפי פסקה (1), למשוך כספים מקופת גמל לחיסכון ומקרן ותיקה, אם סך הכספים בחשבונותיהם באותה קופת גמל אינו עולה על 8,000 שקלים חדשים; (ראו: תקנות משיכת סכומים נמוכים)

(2) רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(3) רשאי מעביד של עמית - שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

(ב1) (בוטל).

(ב2) לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים –

(1) מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית ולא הועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור, בתום שלושה חודשים מיום ניכוי המס כאמור;

(2) המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה.
 
(3) המגיעים למוטב מקופת גמל להשקעה שהועברו לחשבון בקופת גמל להשקעה על שם המוטב כאמור בסעיף (א)(2ג), ככספים שהפקיד המוטב בחשבון כאמור במועד שבו הופקדו בידי העמית שנפטר.
 
(4) על אף האמור בפסקה (3), יראו כסכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים שבסעיף 22(א1) וחלות עליהן הוראות סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה, ככספים שהפקיד המוטב בחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ג) בתום 3 חודשים מהמועד שבו נפטר העמית.
(ב3)
(1) השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית-עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי ומקופת גמל לתגמולים, ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה (א) או (ב) להלן:

(א) העמית-עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017-2018, בעבור שנתיים לפחות מתוך 3 שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה. משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה ל- 3 תשלומים, ואולם לעניין משיכה של עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד, והכל כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הגבוה מבין אלה:

(1) 3 פעמים שכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ובלבד שלא נמשכו כספים בסכום כאמור יותר מפעמיים.

(2) הסכום הנמוך מבין אלה:

(א) הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה.

(ב) הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה, כעמית-עצמאי החייב בהפקדה, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית-עצמאי החייב בהפקדה החל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה לפי סעיף קטן זה, לפי הנמוך.

(ב) העמית-עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים כעמית-עצמאי לפני המועד הקובע בעבור שנתיים לפחות מתוך 4 שנות המס שקדמו למועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ההתייעלות 2017 ו- 2018 אילו היה אותו חוק חל עליו במועדי ההפקדה (בפסקת משנה זו – התנאים הקבועים). משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה ל- 3 תשלומים, ואולם לעניין משיכה של עמית-עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד, והכל כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הנמוך מבין אלה:

(1) 1/3 מהסכום הצבור בקופת הגמל, במועד הקובע.

(2) הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל כעמית-עצמאי החייב בהפקדה, לפני המועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים כאמור לפני המועד הקובע והחל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה ללא חבות מס בקופת הגמל, לפי הנמוך.

אנו מוסיפים הערות לעניין סעיף חדש זה (סעיף 23(ב3))

"שכר מינימום", לחודש - כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

סכום שכר מינימום לחודש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נכון לשנת 2024 הינו – 5,880.02 ש"ח.

"המועד הקובע" = "יום תחילתו של חוק זה" – תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2017 אלא אם כן נקבע בו אחרת (סעיף 164 לחוק, כמו כן לעניין סעיף זה אין כל קביעה אחרת במסגרת החוק ולכן זהו יום התחילה).

"החייב בהפקדה" – עמית-עצמאי שחלה עליו חובה להפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה (לפי חוק זה).
 
(ג) השר רשאי לקבוע הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.

(ד) הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:

(1) אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים-שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית-מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;

(2) פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.

(ה) בסעיף זה –

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"מרכיב התגמולים" – המרכיבים בחשבון קופת גמל לקצבה של תשלומים שאינם מרכיב הפיצויים;

"סכום צבירה מזערי" – 104,140 ש"ח לשנת המס 2024.;

"סכום קצבה מזערי" – 5,012 ש"ח לשנת המס 2024.;

"פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;

"תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה" – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

(ו)
(1) הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008;
 
(2) הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1א) יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).
 
 
תשלום לעמית שכיר – סעיף 34 לתקנות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

34. 
 
(א) קופת גמל אישית לפיצויים תשלם לעמית-שכיר את המגיע לו – לפי תקנות קופת הגמל והסכם העבודה – מכספי הפיצויים שהצטברו בה לזכותו, רק לאחר פרישתו מהעבודה או – לאחר פטירתו לזכאים לכך. משעשתה כן תודיע על כך קופת הגמל, בכתב, לפקיד השומה, תוך שבעה ימים מיום התשלום, זולת אם נעשה התשלום לעובד יומי וזולת אם התשלום נעשה באמצעות המעביד.

(ב) קופת גמל לתגמולים תשלם לעמית תגמולים המגיעים לו לפי תקנונה מחשבונו כעמית-שכיר, באחד מאלה:

(1) בהגיעו לגיל 60 שנים אם עברו חמש שנים מיום שהחל לפקיד כספים באותו חשבון;

(2) אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים, והגיש הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו חודש, בתוך 60 ימים מתום אותו חודש (להלן – ההצהרה); הוגשה הצהרה כאמור, תשלם קופת הגמל לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה; ההצהרה תהיה בתוקף לתקופה של חודשיים נוספים על החודש שלגביו ניתנה (להלן – תקופת הזכאות), זולת אם בתקופת הזכאות הוגשה לקופת הגמל הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה לה הודעה מטעם הנציב על הפסקת התשלום על פי פסקה זו, כולו או חלקו; בתום כל תקופת זכאות יהיה העמית רשאי להגיש הצהרה חדשה; בפסקה זו, "סכום ההכנסה המזערית" – סכום שכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה – כפל הסכום האמור;

סכום שכר מינימום לחודש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נכון לשנת 2024 הינו – 5,880.02 ש"ח.

(3) ההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור; הסכום שתשלם קופת גמל על חשבון התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור;

(4) לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודה;

(5) לאחר פטירתו – לזכאים לכך;

(6) לגבי סכומים העומדים לזכותו שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005) וכן הרווחים שמקורם באותם תשלומים – גם בהתקיים אחד מאלה:

(1) בהגיעו לגיל 60 שנה אם פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות;

(2) פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

(ג) קופת גמל לקצבה תשלם את המגיע לעמית-שכיר לפי תקנונה, כקצבה באחד מאלה:

(1) מלאו לו 60 שנים לפחות; ובקרן ותיקה, לאישה – אם מלאו לה 55 שנים לפחות;

(2) איבד את כושרו לעבוד, באופן מלא או חלקי;

(3) לאחר פטירתו – לשאירים הזכאים לכך.

(ד) קופת גמל לקצבה תשלם לעמית שכיר את המגיע לו לפי תקנונה שלא בדרך של קצבה, רק באחד מאלה:

(1) בהתקיים התנאים כאמור בתקנת משנה (א) ולפי האמור בה – את הסכומים העומדים לזכותו בקופת הגמל, שיועדו לכיסוי התחייבויות המעביד לפי חוק פיצויי פיטורים;

(2) בהתקיים התנאים כאמור בתקנות משנה (ב)(1) עד (6) ולפי האמור בהן – את הסכומים העומדים לזכותו במרכיב תגמולי המעביד ובמרכיב תגמולי העובד, כמשמעותם בתקנה 49א, באופן יחסי ואולם תקנת משנה (ב)(1) ו-(6) תחול רק על סכומים ורווחים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

(ה) קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, תשלם לעמית שכיר לפי תקנונה, לאחר פרישתו מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות, את כל הסכום שנותר בה, אם מלאו לו 60 שנים לפחות, ואם פחת סכום הקצבה החודשית שהוא זכאי לה מ-5% מסכום שכר המינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; שילמה הקופה כאמור, יראו לענין חבות המס את הסכום ששולם כהיוון קצבה.

סכום שכר מינימום לחודש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נכון לשנת 2024 הינו – 5,880.02 ש"ח.

(ו) (בוטלה).

(ז) על אף האמור בתקנון קופת הגמל –

(1) לא תתנה קופת גמל כל תשלום לעמית-שכיר לפי תקנות משנה (ב), (ג), (ד)(2) ו-(ה) באישור המעביד ולא תתנה קרן השתלמות תשלום לפי התנאים הקבועים בפקודה לענין משיכת כספי המעביד בפטור ממס באישור המעביד, למעט אישור הנדרש ממעביד בתקנון הקרן לגבי סכומים שישמשו את העובד לצורך השתלמותו;

(2) לא תחזיר קופת גמל כספים למעביד, אם היה העמית השכיר רשאי למשכם לפי תקנה זו, ובקרן השתלמות – אם היה העמית השכיר רשאי למשכם בפטור ממס לפי התנאים הקבועים בפקודה, ולא תחזיר קופת גמל או קרן השתלמות כספים למעביד, אם היה העמית השכיר רשאי להעבירם בלא אישור המעביד, לפי הוראות כל דין.

תגמולים ופיצויים של עמית שכיר – סעיף 34א לתקנות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
 
34א.
 
(א) עמית-שכיר בקופת גמל לתגמולים או עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, הזכאי למשוך סכומים מקופת הגמל, רשאי לבחור באחת מאלה:

(1) אם הסכימה לכך הקופה – להשאיר את התגמולים או הפיצויים המגיעים לו בחשבון התגמולים בקופה ולמשוך סכומים בכל עת שיבחר ללא זכות להפקיד לחשבון כספים נוספים;

(2) להעביר את כל סכום התגמולים או הפיצויים המגיעים לו לחשבון עמית-עצמאי באותה קופה או בקופת גמל לתגמולים אחרת או להעביר את כל הסכום האמור למרכיב התגמולים בחשבון בקופת גמל משלמת לקצבה;

(3) (נמחקה);

ובלבד שסכום הפיצויים שיישאר בקופה או שיועבר לקופת גמל אחרת יהיה הסכום שנותר לאחר תשלום המס המגיע מן העמית לפי הנחיות פקיד השומה.

(ב) בחר העמית להעביר את כל סכום התגמולים או הפיצויים המגיעים לו, כאמור בתקנת משנה (א)(2) לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה רשאי הוא למשוך סכומים מן החשבון בכל את שיבחר בלא זכות להפקיד בחשבון כספים נוספים.
 
 
תשלום לעמית עצמאי - סעיף 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
 
38.
 
(א) קופת גמל תשלם לעמית תגמולים המגיעים לו לפי תקנונה כעמית-עצמאי מחשבונו או מחשבונו של ילדו הקטין אם הוא אפוטרופסו, באחד מאלה:

(1) בהתקיים התנאים הקבועים בתקנה 34(ב)(2) עד (5), ולפי האמור בהן;

(2) לגבי כספים שהופקדו עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005), בהתקיים אחד מאלה:

(א) אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה;

(ב) אם הגיע לגיל 60 – אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה;

לגבי כספים שהופקדו ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) ואילך – אם הגיע לגיל 60 ועברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון בכפוף לאמור בתוספת הראשונה;

(3) (נמחקה);

(4) (נמחקה);

(5) לענין פסקאות (2) עד (4) –

כספים שהעביר עמית-עצמאי מקופת גמל אחת לאחרת יראום, לענין חישוב התקופות, כאילו לא הועברו;

(6) בתום שלושה חדשים מיום פרישתו מהשירות של עמית-שוטר או עמית-סוהר או עמית-משרת קבע אם עברו חמש שנים מיום היותו לעמית-שוטר או עמית-סוהר או עמית-משרת קבע – בכפוף לאמור בתוספת הראשונה, ואולם לגבי מי שביום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) היה עמית-משרת קבע, תשלם לו קופת הגמל בהתקיים האמור בפסקה זו, גם אם לא עברו חמש שנים מיום היותו עמית-משרת קבע;

בתקנה זו –

"עמית-שוטר" – עמית-עצמאי שהוא שוטר, כמשמעותו בפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971, למעט שוטר מיוחד;

"עמית-סוהר" – עמית-עצמאי שהוא סוהר, כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), תשל"ב-1971;

"עמית-משרת קבע" – עמית-עצמאי שהוא חייל, כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, המשרת לפי התחייבות לשירות קבע;

"קטין" ו"אפוטרופוס" – כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב–1962.

(7) (נמחקה);

(8) (נמחקה).

(ב) עמית-עצמאי שהגיע לגיל 55 שנים, רשאי להפקיד בקופת גמל לתגמולים סכום חד פעמי כמפורט בתוספת הראשונה אשר יוחזר לו בתשלומים על פי כללים שקבע הנציב.

(ג) עמית עצמאי רשאי להפקיד בקופת גמל לתגמולים כספים שקיבל כפיצויים עקב תאונה או פטירת בן-זוג, ואם הוא קטין גם עקב פטירת הורה, לאחר שימציא את הראיות הדרושות להנחת דעתה של הקופה על מקור הכספים; הקופה תחזיר לעמית כאמור את הפקדון על פי כללים שייקבעו בתקנונה ויאושרו בידי הנציב.

(ד) קופת גמל לקצבה תשלם את המגיע לעמית-עצמאי לפי תקנונה –

(1) כקצבה בהתקיים התנאים שבתקנה 34(ג);

(2) שלא בדרך של קצבה רק בהתקיים התנאים שבתקנת משנה (א)(1) ולפי האמור בה, ואולם לגבי סכומים ורווחים שמקורם בתשלומים שהופקדו לקופת גמל לקצבה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997) או לפוליסות ביטוח שהוצאו לפני המועד האמור והופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) – גם בהתקיים התנאים שבתקנת משנה (א)(2) עד (5), ובלבד שהעמית לא היה זכאי לקצבת נכות מקופת הגמל.

(ד1) קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, תשלם לעמית עצמאי, לפי תקנונה, את כל הסכום שנותר בה, אם התקיימו כל אלה:

(1) מלאו לעמית 60 שנים לפחות;

(2) סכום הקצבה החודשית שזכאי לה העמית מכל קופות הגמל לקצבה שבהן הוא עמית, פחת מ-5% מסכום שכר המינימום לחודש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

סכום שכר מינימום לחודש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נכון לשנת 2024 הינו – 5,880.02 ש"ח.

(3) לא היו לעמית הכנסות לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה;

שילמה כאמור, יראו לענין חבות המס את הסכום ששולם כהיוון קצבה.

(ה) (בוטלה).

הפרשות לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין – סעיף 87 לפקודת מס הכנסה
87. 
 
(א) לגבי כספים כמפורט להלן רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות כללים בדבר חיוב במס, החייב בו ושיעוריו, ואלה הם:

(1) .....

(2) כספים ששולמו על ידי קופת גמל לחבריה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, או במקרה של פירוק הקופה אם לדעת המנהל, בהתייעצות עם הממונה כהגדרתו בחוק האמור, לא היתה סיבה מוצדקת לפירוקה; הכרעת המנהל לפי פסקה זו דינה לענין סעיפים 153-158 כאילו היתה צו לפי סעיף 152(ב).

(ב) (בוטל).

(ג) (בוטל).

(ד) תקנות לפי סעיף קטן (א) לא יחולו על כספים שסכום המס החל עליהם לפי הוראות פקודה זו גבוה מסכום המס שיחול עליהם בשל החלת התקנות כאמור, ויחולו לגביהם הוראות פקודה זו.
 
 
חיוב במס של חבר בקופה - סעיף 3 (1) לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962

3. חבר בקופת גמל ששולמו לו כספים על ידי הקופה חייב במס על אותם כספים –

(1) אם הכספים שולמו לו בניגוד לתקנות שהותקנו לענין אישורה וניהולה - בשיעור של 35% גם אם הוא פטור ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך מ-35%/
 
משיכת יתרה צבורה נמוכה לפי חוק הפיקוח על קופות גמל – סעיף 9 (17ב) לפקודת מס הכנסה
 
(17ב) סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף 23(ב)(1א) לחוק הפיקוח על קופות גמל.
 
 
 
 
 
 הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.