דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים

קו הפרדה אדום

סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !)

 
להלן נוסח הסעיף לפי הצעת החוק:
 
"סכום, מענק או טובת הנאה אחרת (בסעיף קטן זה - טובת הנאה) שהגיעו לידי יחיד אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה טובת הנאה שניתנה ליחיד כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או מזמין השירות, או יתחרה בו בדרך אחרת, וכן סכום שהופקד בעבורו למרכיב הפיצויים בקופת גמל, יבואו בחשבון בקביעת הכנסתו, לעניין זה, "מרכיב הפיצויים" - כהגדרתו בסעיף 9(7א)(א)(4)."
 
 
במסגרת הצעת החוק, (הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 (החלק המתייחס לפרישה ועזיבת מקום עבודה), עד כמה שזה נשמע אבסורד, לראשונה, נקבע "מקור חיוב" בפקודת מס להכנסה, להכנסה ממענקי פרישה וכספי פיצויי פיטורים (לרבות תשלומים נוספים אחרים המשולמים בעת סיום יחסי עובד מעביד).
 
רקע להצעת החוק - להזכירכם, עד כה לא היה "מקור חיוב" מפורש בפקודת מס הכנסה להכנסה מסוג זה, אלא רק סעיף המעניק פטור ממס, בכפוף לתנאים מסוימים, עד לתקרה. העובדה כי לא היה "מקור חיוב" מפורש בפקודת מס הכנסה הביאה לכך כי פעם אחר פעם מחלוקות עם רשויות המס הנוגעות הן לאופי ההכנסה, הגדרת ההכנסה ושיעור המס שיש לנכות מההכנסה (מס שולי או מס רווח הון) התגלגלו לפתחו של בית המשפט כאשר כמעט בכל פסקי הדין שניתנו בשנים האחרונות בנושא זה, בין המילים, בין השורות, חזרו השופטים על קריאתם למחוקק לקבוע "מקור חיוב" מפורש וברור בפקודת מס הכנסה, להכנסה זו, על מנת "לעשות סוף" לאותן המחלוקות.
 
 
להלן קישור להסבר, הרחבה ודברי ביקורת בהתייחס לתיקון לחוק: תשלום לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות - האם זה הסוף ? 


 
ע"מ 28006-01-14 פלדמן נגד פקיד שומה פתח תקווה - פסק דין של בית המשפט המחוזי מיום 13/11/2016
      
 
ברמן נ' פקיד שומה כפר סבא - ע"מ 55727-04-13 - פסק דין מיום 16/12/2015
 
קרמר נ' מדינת ישראל (פ"ש כ"ס) - ע"מ (ת"א) 8619-12-09 - פסק דין מיום 08/01/2015
 
אברהם קרינגל נ' פקיד שומה פתח תקווה - עמ"ה 6790-01-10 - פסק דין מיום 19/01/2014 
 
אבידן נ' פקיד שומה חיפה - ע"מ 24270-01-11 פסק דין מיום 07/08/2013
 
ברנע נ' פקיד שומה כפר סבא - עמ (מרכז) 29425-01-11 - פסק דין מיום 21/05/2013
 
 
אי תחרות - שמירת סודיות - הגבלת חופש העיסוק - תקופת צינון - האם זה חוקי להגביל את חופש העיסוק של העובד ? מהו שיעור המס החל על תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות ?
 
חובת אמון וחובת תום לב החלות על עובד - שמירת סודיות ואי תחרות במהלך ולאחר סיום יחסי עובד מעביד - איזון בין חופש העיסוק של העובד לבין הגנה על אינטרסים לגיטימיים של המעסיק
 
 
אי תחרות - חוקים, פסקי דין והיבטי מס


עדכון 02/2019 -
 
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019. במסגרת חוזר זה מצוין באופן מפורש כי "פיצוי בגין אי תחרות" אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.