דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – תחילה, תחולה והוראות מעבר

אל תגידו לא ראיתי לא שמעתי

 

תחילה ותחולה (סע' 12) –

(א) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול על קצבה המשתלמת בעד תקופה שתחילתה ביום האמור ואילך.

הסבר: ככלל, למעט חריגים ספציפיים, תוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הינו החל מ- 1 בינואר 2012.
 

לעניין מניין הימים לדיווח ולמסירת הודעות לפקיד השומה לפי ההוראות השונות של תיקון 190 לפקודה שימו לב לאורכה שניתנה:

התיקון פורסם ברשומות ביום 14 במאי 2012 (יום הפרסום) ואולם, במסגרת הנחיות לפקידי השומה והמעבידים, אותן פרסמה רשות המסים ביום 25 באוקטובר 2012, לאור מורכבות התיקון, הודיעה רשות המסים על החלטתה לדחות את יישום הפעלת התיקון עד לאחר פרסום הנחיות אלו, דהיינו 25 באוקטובר 2012.

(ב) תחילתו של סעיף 8(ג)(1) לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), והוא יחול על הפרשי קצבה המשתלמים ביום האמור ואילך.

הסבר: סעיף זה מתייחס להוראה החדשה המאפשרת פריסה של הפרשי קצבה. כאמור על פי פקודת מס הכנסה ניתן לפרוס הכנסה מהפרשי קצבה (פנסיה) על פני (עד) 6 שנים לאחור (ראה ניסוח מדוייק בסעיף 8(ג)(1) לפקודה). הוראה זו בתוקף החל מיום 01.01.2011 וחלה על תשלומים בגין הפרשי קצבה שנתקבלו החל מיום זה ואילך בלבד.

(ג) תחילתו של סעיף 9א(ו) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה, ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) והוא יחול לגבי יחיד שנפטר ביום האמור ואילך.

הסבר: סעיף זה מתייחס להוראות החדשות המתייחסות לאופן מיסוי כספי קצבה מוכרת במקרה פטירה.

לעניין יחיד שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת: לפי ההוראות החדשות יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו וההוראות המתייחסות להיוון קצבה מוכרת יחולו גם במקרה זה. לחילופין, המוטב יכול לבחור להעביר את "התשלומים הפטורים" כהגדרתם שהיו בקופת הגמל של היחיד בעת שנפטר (וכן ריבית ורווחים הנובעים מהם), לקופת גמל משלמת לקצבה של המוטב לשם משיכתם כקצבה מוכרת. במצב זה, הקצבה שתשולם למוטב תהא פטורה ממס. ואולם, אם בהמשך הדרך, ביקש המוטב להוון את הכספים, שוב יחולו על ההיוון ההוראות המתייחסות להיוון קצבה מוכרת, אך במקרה זה, יראו לעניין זה כ"תשלומים פטורים" רק את התשלומים הפטורים כהגדרתם שהיו בקופת הגמל של היחיד בעת שנפטר.

לעניין יחיד שנפטר לאחר שהתחיל לקבל קצבה מוכרת והובטח לו מספר מזערי של תשלומי קצבה שישולם לו, ולאחר פטירתו – למוטביו, (דהיינו כאשר בחר במסלול פנסיה עם הבטחה לתשלום מינימום גמלאות) קובעות ההוראות החדשות כי יראו ביתרת התשלומים המשולמים למוטביו כקצבה או כקצבת שאירים, לפי העניין. ואולם, אם ביקש המוטב להוון את יתרת התשלומים שוב יחולו על ההיוון ההוראות המתייחסות להיוון קצבה מוכרת. (לעניין ההגדרה "יתרת התשלומים" - לרבות הסכום שנותר בקופת הגמל שממנו היו עתידים להשתלם תשלומי הקצבה המוכרת).

הוראות אלו בתוקף החל מיום 01.01.2013 וחלות לגבי יחיד שנפטר ביום האמור ואילך.

(ד) תחילתו של סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה, ואולם תחילתו של סעיף קטן (א)(1)(א1) לסעיף האמור, כנוסחו בסעיף 11(1)(ב)(1) לחוק זה, ביום י"א בכסלו התשע"א (18 בנובמבר 2010); הוראות סעיף 23 האמור יחולו גם על אלה:

(1) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים כאמור בסעיף קטן (א)(2א) של הסעיף האמור, של עובד שפרש מעבודתו ביום התחילה ואילך;

(2) העברה של כספים המגיעים למוטב כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) של הסעיף האמור, של עמית שנפטר לפני יום פרסומו של חוק זה.

הסבר: סעיף זה מתייחס גם להוראות החדשות לפיהן שוב, ניתן להשאיר כספי פיצויי פיטורים בקופת גמל (לאחר שנוכה מהם המס כחוק בהתאם להוראת פקיד השומה), כשהם נזילים וניתנים לפדיון בכל עת כסכום חד פעמי במזומן – בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה. (כמובן כל עוד לא מדובר בכספי פיצויים אשר ניתן לגביהם אישור לרצף פיצויים או אישור לרצף קצבה, שכן במקרים אלו הרי שמדובר בהסדר שונה במהותו עם מס הכנסה).

וכן להוראות החדשות לפיהן שוב, גם מוטבים, יכולים להשאיר כספים בקופת הגמל במקרה פטירה של העמית.

תוקף ההוראות החדשות, לעניין מוטבים, אף לפני יום פרסום תיקון 190 לפקודה (יום הפרסום – 14 במאי 2012). תוקף ההוראות החדשות לעניין כספי פיצויים, ביום התחילה ואילך (דהיינו 1 בינואר 2012).

 

הוראות מעבר (סע' 13) –

(א) בסעיף זה – "גיל הזכאות" – כהגדרתו בסעיף 9א(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(1) לחוק זה; "מענק פטור" – כהגדרתו בסעיף 9א(א) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה.

(ב) הוראות סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, יחולו על מי שהגיע לגיל הזכאות ביום התחילה ואילך; על מי שהגיע לגיל הזכאות לפני יום התחילה יחולו הוראות סעיף 9א(ג) לפקודה כנוסחו ערב יום התחילה וההגדרה "מענק פטור".

הסבר: ככלל, למעט חריגים ספציפיים, נוסחת השילוב "החדשה" תחול על מי שהגיע לגיל הזכאות כהגדרתו החל מ- 1 בינואר 2012 ונוסחת השילוב "הישנה" תחול על מי שהגיע לגיל הזכאות כהגדרתו קודם ליום זה.

(ג) קיבל אדם לפני יום התחילה מענק פטור שהיה מובא בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, ואותו אדם טרם הגיע לגיל הזכאות ערב היום האמור, יחולו עליו הוראות סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, אלא אם כן בחר, בהודעה לפקיד שומה שהגיש בתוך 90 ימים מיום שיגיע לגיל הזכאות, כי לעניין חישוב הפחתת סכום הפטור החודשי של הקצבה יחולו עליו הוראות סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, וההגדרה "מענק פטור", הן לגבי המענק האמור והן לגבי מענקים נוספים שקיבל לפני יום התחילה או שיקבל ביום התחילה ואילך.

הסבר: כברירת מחדל, לגבי אדם שטרם הגיע לגיל הזכאות ביום התחילה (1 בינואר 2012) – לכשיגיע לגיל הזכאות כהגדרתו, הפטור על הפנסיה החודשית יחושב לו לפי נוסחת השילוב "החדשה". ואולם, לפי הוראה זו ובהתקיים המתואר במקרה זה (דהיינו קיבל מענק פטור לפני 1 בינואר 2012 שהיה נכלל בחישוב לפי נוסחת השילוב "הישנה"), רשאי אדם זה לבחור בחישוב הפטור על הפנסיה החודשית – לפי נוסחת השילוב "הישנה", בתנאי שימסור הודעה על כך לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום הגיעו לגיל הזכאות כהגדרתו. עוד נוסיף, שימו לב - לפי הפרשנות המשפטית הנהוגה - המועד הקובע הוא יום פרסום החוק ברשומות 14.05.2012 ולא יום 01.01.2012 !

לעניין מניין הימים לדיווח ולמסירת הודעות לפקיד השומה לפי ההוראות השונות של תיקון 190 לפקודה שימו לב לאורכה שניתנה:

התיקון פורסם ברשומות ביום 14 במאי 2012 (יום הפרסום) ואולם, במסגרת הנחיות לפקידי השומה והמעבידים, אותן פרסמה רשות המסים ביום 25 באוקטובר 2012, לאור מורכבות התיקון, הודיעה רשות המסים על החלטתה לדחות את יישום הפעלת התיקון עד לאחר פרסום הנחיות אלו, דהיינו 25 באוקטובר 2012.

(ד) קיבל אדם לפני יום התחילה מענק פטור, ואותו מענק לא היה מובא בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, לא יובא המענק האמור בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה.

הסבר: מענק פטור שנתקבל לפני יום התחילה (וליתר דיוק לפי הפרשנות המקובלת מבחינה משפטית - לפני יום הפרסום של החוק ברשומות- 14.05.2012) והוא נתקבל בטווח שלמעלה מ- 15 שנים מיום התחלת תשלום הקצבה ולפיכך לא נכלל בנוסחת השילוב "הישנה", לא ייכלל גם בנוסחת השילוב "החדשה"!. הוראה זו, נועדה למנוע פגיעה, "רטרואקטיבית לכאורה", של התיקון לחוק.
 
 
 (ה) על אף הוראות סעיף 9א(ה) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה, ניתן ליחיד פטור ממס בשל קצבה מזכה לפי הוראות סעיף 9א לפקודה, לפני יום פרסומו של חוק זה, רשאי הוא להגיש לפקיד השומה בקשה כאמור באותו סעיף, בתוך 90 ימים מיום הפרסום האמור.
 
הסבר: מאחר ונקבע במסגרת תיקון 190 לפקודה כי אחד התנאים לקבלת פטור ממס על היוון קצבה מזכה עד לתקרה הינו שהיחיד הגיש לפקיד השומה בקשה לקבלת הפטור על הסכום המהוון בטופס שקבע המנהל, לא יאוחר מתום 90 ימים מהיום שבו ניתן לו לראשונה פטור ממס בשל קצבה מזכה, סעיף זה בא להתאים תנאי זה, גם לגמלאים שקיבלו פטור על פנסיה לפני פרסום תיקון 190 המעוניינים לבצע היוון קצבה (פטור ממס) כך שגם הם יוכלו לעמוד בו - כאשר לגביהם, מנין 90 הימים יחל מיום פרסום התיקון (יום הפרסום – 14 במאי 2012).
 

לעניין מניין הימים לדיווח ולמסירת הודעות לפקיד השומה לפי ההוראות השונות של תיקון 190 לפקודה שימו לב לאורכה שניתנה:

התיקון פורסם ברשומות ביום 14 במאי 2012 (יום הפרסום) ואולם, במסגרת הנחיות לפקידי השומה והמעבידים, אותן פרסמה רשות המסים ביום 25 באוקטובר 2012, לאור מורכבות התיקון, הודיעה רשות המסים על החלטתה לדחות את יישום הפעלת התיקון עד לאחר פרסום הנחיות אלו, דהיינו 25 באוקטובר 2012.

(ו) על אף הוראות סעיף 23(ב2) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כנוסחו בסעיף 11(2) לחוק זה, לגבי עמית שנפטר לפני יום פרסומו של חוק זה, תימנה התקופה האמורה באותו סעיף מיום פרסומו של חוק זה.

הסבר: סעיף זה מתייחס להוראה החדשה לגבי מוטבים, לפיה יראו כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש (לפי האפשרות החדשה העומדת בפניו), בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש בתום התקופה האמורה. סעיף זה בא להתאים הוראה זו, גם לגבי מוטבים של עמית שנפטר לפני פרסום תיקון 190 כאשר לגביהם, מנין שלושת החודשים יחל מיום פרסום התיקון (יום הפרסום – 14 במאי 2012). בכל מקרה כיום הסעיף בחוק מעודכן בנושא זה.

(ז) לעניין היוון קצבה של פורש זכאי, לפי הוראות סעיף 71(ד) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד–2004 , לא תעלה הקצבה המזכה על תקרת הקצבה המזכה, והוראות סעיף 9א(ה)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה, לא יחולו אלא אם כן ההיוון הוא של קצבה המגיעה לאחר גיל הזכאות; בסעיף קטן זה, "קצבה מזכה" ו"תקרת הקצבה המזכה" – כהגדרתן בסעיף 9א(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(1)(ג) לחוק זה.

הסבר: סעיף זה מתייחס ל- פורש צה"ל, שוטר, איש שירות הביטחון, איש משמר הגבול או סוהר...הוא נועד למנוע "הרעה" במצבם הנוכחי בעקבות הוראותיו החדשות של תיקון 190 לפקודה.

(ח) כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיפים 21 ו-22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, יראו לעניין פסקה (1) בהגדרה "תשלומים פטורים" שבסעיף 9א(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(1) לחוק זה, את תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד–1964 [6], כאילו הותקנו מכוח סעיפים 21 ו-22 האמורים.

 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.  


סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" - הנחיות רשות המסים בישראל לציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים מיום 18/11/2019.

 
טופס 161ד - מכשולים בדרך לקיבוע זכויות והמלצות לעריכה והגשה של טופס 161ד - ידיעה ומאמר שפורסמו בגיליון עדיף - בתאריך 20/12/2017.
 
הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת - החלטת מיסוי בהסכם 6849/15 - פורסמה ביום 05/05/2015.
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.