דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עובד מעביד

מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.

 
דברי ההסבר בטיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018  שפורסמה ביום 2 באוגוסט 2016 בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים, בין היתר, רומזים (שכן מדובר בשלב מוקדם והסבר תמציתי של השינוי המוצע) על השינויים הצפויים בכל הקשור למיסוי כספי פיצויי פיטורים הן בשלב הפקדת הכספים בקופה והן במועד עזיבת מקום עבודה או פרישה, החל משנת 2017.
 
במאמר זה נתמקד באחד מתוך כלל השינויים הצפויים אשר בחרנו לקרוא לו: "רצף קצבה אוטומטי".

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

להלן סקירה תמציתית של השינוי המוצע:

המסלול המהיר – רצף קצבה אוטומטי

ככלל, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, בכפוף להוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה, ניתן לבחור בין חלופות שונות למיסוי כספי פיצויי הפיטורים ומענקי הפרישה (החל מרצף זכויות פיצויים המוגבל בתקרה, רצף קצבה בהתייחס לכספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה, מימוש פטור ממס המוגבל בתקרה על כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה אותם הוא מבקש לקבל במזומן או תשלום מס מלא על אותם הכספים תוך כוונה לממש בעתיד, עם הגעתו לגיל הזכאות, את הפטור ממס המוגבל בתקרה על הקצבה החודשית ועד לשילוב בין החלופות השונות, בכפוף למגבלות שנקבעו).
 
זה המקום להזכיר כי במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013, בשלביו המוקדמים טרם אישורו הסופי, כבר אז בוצע ניסיון לקבוע הוראות חדשות הנוגעות למיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה - החל משנת 2014 - לרבות רצף פיצויים אוטומטי, הפקדה חד פעמית לרצף קצבה ועוד... שינויים שבסופו של דבר הוצאו מהחוק במתכונתו הסופית.
 
והנה שוב הפעם, מנסים לקבוע הוראות חדשות, אך בהיקף מצומצם בהרבה מהניסיון הקודם. להלן השינוי המוצע הנוכחי עליו אנו מבקשים לתת את הדגש (רצף קצבה אוטומטי):
 
סעיף 2.ד. לפרק המתייחס לכספי פיצויים:
 
"לתקן את פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בהתאם לעקרונות אלה: לא יראו מענק הון עקב פרישה כמענק שנתקבל אם נשאר בקופת גמל לקצבה אלא אם בחר העמית אחרת".
 
בדברי ההסבר צויין כי:
 
"על מנת להשלים את ההסדרה יש לתקן גם את סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה כך שלא יוטל מס על כספי פיצויים לאחר סיום יחסי עובד ומעביד, אלא אם כן משך העובד את כספי הפיצויים. יובהר כי נכון להיום, סיום יחסי עובד ומעביד יוצר אירוע מס בעקבותיו נערכת התחשבנות עם העובד באופן אוטמטי אלא אם כן הודיע העובד באופן אקטיבי כי הוא משאיר את הכספים בקופה לצורך קבלת קצבה בהמשך. ברירת מחדל זו מובילה לכך שקופות הגמל נדרשות למסות את העובד על כספי הפיצויים, אף אם הם נשארים בקופה והעובד לא מבצע משיכה בפועל. לאור האמור, מוצע לשנות את ברירת המחדל בחוק כך שסיום יחסי עובד ומעביד לא יוביל לאירוע מס".
 
תחילה נאמר כי האמור בדברי הרקע "סובל" מאי דיוקים בלשון המעטה ולדעתנו, נוסח השינוי המוצע "עמום" ומעלה סימני שאלה ואולם זהו טבעם של ניסוחים בשלבים מוקדמים של חקיקה ופחות או יותר כוונת המחוקק ברורה.
 

1. חלופה חדשה זו (רצף קצבה אוטומטי) מתווספת ליתר החלופות הקיימות נכון להיום ואינה גורעת מהן. מדובר בברירת מחדל.

2. ככל שכל כספי הפיצויים של העובד נצברו בקופות גמל לקצבה והעובד אכן מעוניין להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים, חלופה זו, בכפוף לתנאים שנקבעו, בהיותה ברירת מחדל, מייתרת את הצורך בפניית העובד לפקיד השומה לצורך המצאת אישור לרצף קצבה לקופות לקצבה ובכך היא מקלה על העובד העוזב את מקום העבודה ומפחיתה את העומס במשרדי פקידי השומה.

3. בחירה פאסיבית של העובד בחלופה זו, רק דוחה את קבלת ההחלטה, האם לממש את כספי הפיצויים שנצברו בקופות לקצבה כתשלום חד פעמי או כקצבה חודשית עם יציאתו לפנסיה ואינה שוללת מהעובד את זכותו, בהמשך הדרך, למשוך את אותם הכספים במזומן ואולם, עולה השאלה האם עלול העובד לשלם מחיר על דחיית קבלת ההחלטה ? כל עוד העובד לא יחזור בו מבחירתו הפאסיבית ברצף קצבה הרי שלא ייגרם לו כל נזק. אף אפשר לומר כי הוספת חלופה זו וקביעתה כברירת מחדל, בהשוואה למצב קודם, מיטיבה עם עובדים אשר מעוניינים להחיל הסדר של רצף קצבה על כל כספי הפיצויים (בהנחה שנצברו בקופות גמל לקצבה) אך לא יודעים כי (עד לשינוי זה בחוק), נדרש לכך אישור מפקיד השומה. ואולם, נכון למועד כתיבת מילים אלו, כל עוד לא יחול שינוי בהוראות פקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים הנוגעות לחרטה מרצף קצבה ניתן לומר כי ייתכנו מצבים בהם העובד, יצא נפסד מדחיית קבלת ההחלטה.
 

בשלב מוקדם זה של הליך החקיקה, עולים סימני שאלה, לדוגמא:
 
מדוע לא טורחים להשלים את התמונה במתן אפשרות לרצף זכויות פיצויים אוטומטי בתנאים מסוימים ?  (בהתייחס לכספי פיצויים מסוג הון שנצברו בקופות או כספי השלמה ומענקי פרישה המתקבלים במזומן).
 
האם בעקבות הוראה חוק חדשה זו, תנהג רשות המסים בגישה מקלה כלפי עובדים שעזבו מקומות עבודה בעבר ולא פנו ביום עזיבת מקום העבודה לפקיד השומה לקבלת אישור לרצף קצבה ? נוסיף ונאמר כי מעת לעת אנו עדים למקרים בהם פקיד השומה מאשר בקשה לרצף קצבה גם כאשר העובד פונה לפקיד השומה באיחור ניכר, שנים ספורות לאחר שעזב את מקום העבודה. האם גישה מקלה זו בה אנו נתקלים מעת לעת תהפוך למדיניות רשות המסים ?
 
לעניין רצף קצבה אוטומטי - האם מסירת טופס 161א חתום על ידי העובד לקופה לקצבה, כחלופה לאישור לרצף קצבה מפקיד השומה, לאחר התיקון לחוק, עדיין תהווה תנאי להגדרת אותם כספי פיצויים על ידי הקופה ככספי פיצויים תחת הסדר של רצף קצבה ? או יהא על הקופה להסתפק בטופס 161 (הודעת המעסיק) בלבד ?
 
נדגיש כי גם טרם התיקון האחרון לחוק, במקרים מסויימים ובכפוף לתנאים שנקבעו הן במסגרת חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 מיום 08/11/2006 והן במסגרת מכתב הנחיות למעסיקים שהפיצה רשות המסים ביום 09/07/2008 ניתן היה לחסוך את הביקור במשרד פקיד השומה ולהורות לקופת הגמל לקצבה להגדיר את את כספי הפיצויים תחת הסדר של רצף קצבה. זה המקום לקרוא לרשות המסים לרענן את ההנחיות !
 
"...אלא אם בחר העמית אחרת" – בהתייחס לסיפא של הסעיף כמצוטט מעלה ובהתחשב בהשלכות השליליות לקבלת החלטה למשוך כספי פיצויים במזומן, במועד מאוחר יותר ממועד עזיבת מקום העבודה, במסגרת חרטה מרצף קצבה, מהו פרק הזמן המוקצב לעובד, מיום עזיבת מקום העבודה, לצורך פניה לפקיד השומה על מנת שפנייתו לא תיחשב לחרטה מרצף קצבה ?
 
להלן קישור לעדכונים בנושא זה:
 
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה - מתוך פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 - פיצויי פיטורים.

במסגרת "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017, בעמוד מס' 5 מספקת רשות המסים "תשובות" לחלק מהשאלות:
 
"בהמשך להוראות לציבור המעסיקים שפורסמו ביולי 2008, המעסיק ידווח על פרישתו של עובד באמצעות טופס 161 ומסירת עותק מטופס 161 כאמור לרשות המסים ולקופות הגמל".
 
לאור האמור, נראה כי חתימת העובד על טופס 161א לא מהווה תנאי להחלתו של רצף הקצבה האוטומטי והקופה תצבע את הכספים ככספים המיועדים לתשלום קצבה על בסיס קבלת טופס 161 חתום על ידי המעסיק בלבד.
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ . במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


פיצויי פיטורים - פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016
 
החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
   
פיצויי פיטורים - תיקוני חקיקה - תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016.
  
מיסוי כספי פיצויי פיטורים בשלב ההפקדה בקופה - מתוך הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים - טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
  
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.